visca.com | Articles

La traducció en anglès de ja i encara

Comencem la nostra explicació de la traducció en anglès dels adverbis ja i encara amb una taula que mostra la seva distribució. Els blocs de color vermell indiquen casos en què pot haver-hi dues possibilitats, de les quals parlarem més endavant.

  encara ja
AFIRMACIÓ still already
PREGUNTA still yet (a vegades already)
NEGACIÓ yet (a vegades still) any more/longer; no longer

En resum, i sense considerar de moment les excepcions, l'adverbi de temps encara es tradueix per still i el gir encara no es tradueix per (not) yet. A més, l'adverbi de temps ja es tradueix en afirmacions per already, en preguntes per yet i en negacions per any more, any longer o no longer. Exemples:

ENCARA
1) Encara tenen el meu cotxe.
They still have my car.

2) Encara estan dormint?
Are they still sleeping?

3) Encara no han vingut.
They haven't come yet.

JA
4) Ja he llegit aquest llibre.
I have already read this book.

5) Ja heu visitat la catedral?
Have you visited the cathedral yet?

6) Ja no bec cervesa.
I don't drink beer any more/longer o I no longer drink beer.

Observem que el problema més important d'aquesta distribució és que l'anglès fa servir yet tant per a traduir encara no com per a traduir ja?. Més exemples:

ENCARA

1) Encara hi queda una mica de vi.
There's still a little wine left.

2) Encara dorm, en Joan.
Joan's still sleeping.

3) Encara penso que allà darrere hauríem d'haver girat a la dreta.
I still think we should have turned left back there.

4) Encara volen que jo treballi dissabte?
Do they still want me to work Saturday?

5) Encara fas fúting cada matí?
Do you still jog every morning?

6) Encara no sabem qui ha guanyat.
We don't know who won yet.

7) Encara no està satisfet.
He isn't satisfied yet.

8) Encara no me n'han dit res.
They haven't told me anything about it yet.


JA

1) —Per què no fas els deures? —Ja els he fet.
Why aren't you doing your homework?" "I've already done it."

2) (conversa telefònica) —Quan arribi l'Elisabet, diga-li que... —Ja és aquí!
"When Elisabet gets there, tell her..." "She's already here!"

3) Després de comprar el llibre he tornat a casa i he descobert que ja el tenia.
After buying the book I came home and found I already had it.

4) Encara no he començat a cuinar i ja vols menjar!
I haven't even started cooking yet and you already want to eat!

5) Ja ha vingut el carter?
Has the mailman come yet?

6) Ja li n'has dit res?
Have you told him anything about it yet?

7) Ja no viuen aquí.
They no longer live here o They don't live here any more/longer.

8) Ja no surten junts.
They no longer go out together o They don't go our together any more/longer.

Ara considerem les excepcions:

— Pel que fa a encara no, quan el qui parla considera que una acció que encara no té lloc continua sense tenir lloc, fa servir l'adverbi still. Dit altrament, quan diem encara no per la segona vegada, en anglès hom diu still. Exemples:

7) 1a vegada: Encara no m'han pagat.
They haven't paid me yet.

un mes després: Encara no m'han pagat = Continuen sense pagar-me.
They still haven't paid me.

8) 1a vegada: —Ja ha vingut la Mar? No, encara no ha vingut.
"Has Mar come yet?" "No, she hasn't come yet."

una hora més tard: —I la Mar, què? —Encara no ha vingut = Continua sense venir.
"What about Mar?" "She still hasn't come."

Exemples contrastats:

1) Encara no sabem qui ha guanyat.
a) We don't know who won yet.
b) (Continuem sense saber...) We still don't know who won.

2) Encara no està satisfet.
a) He isn't satisfied yet.
b) (Continua sense estar...) He still isn't satisfied.

3) Encara no me n'han dit res.
a) They haven't told me anything about it yet.
b) (Continuen sense haver...) They still haven't told me anything about it.

4) Encara no entenc per què hi havia tants problemes.
I still don't understand why there were so many problems.
(No s'usa gaire l'adverbi yet amb el verb understand [entendre].)

5) Encara no li han donat les gràcies?
a) Haven't they thanked her yet?
b) (Continuen sense donar...) Have they still not thanked her?

6) Encara no l'has sentit parlar d'ella?
a) Haven't you heard about her yet?
b) Have you still not heard about her?

— Quan es fa servir l'adverbi ja en una pregunta que no espera resposta, és a dir, quan es pronuncia amb to de veu d'estranyesa com a expressió de sorpresa, l'anglès el tradueix per already, que, per norma general, es col·loca en posició final. Exemples:

1) Ja ets aquí? (Òbviament el qui demana no espera resposta.)
Are you here already?

2) Ja són les nou? (expressió de sorpresa, pronunciada mirant el rellotge)
Is it nine o'clock already?

Exemples contrastats:

3) Ja li ho has dit?
(per saber-ho) Have you told him yet?
(amb to de veu de sorpresa) Have you told him already?

4) Ja està eixut, el meu abric?
(per saber-ho) Is my coat dry yet?
(amb to de veu de sorpresa) Is my coat dry already?

contacte / email


visca.com | Articles