visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

91 — Toquem el dos

L'anglès sovint considera que dos de qualsevol cosa és gramaticalment especial. Per exemple, es pot combinar l'adjectiu all (tot) amb tots els numerals excepte two (dos), cas en què s'ha de fer servir both (els dos, tots dos, ambdós), no pas «all two». Semblantment, qualsevol dels dos s'ha de traduir per either (no: any of the two) i cap dels dos per neither (no: none of the two). Vegem ara uns quants exemples més:

1) Malgrat que tots dos adjectius són correctes, s'han de tenir en compte els contextos en què apareix cadascun.
Although both adjectives are correct, the contexts each appears in have to be taken into account.

2) Totes tres noies han anat al ball i tots dos nois s'han quedat a casa.
All three girls have gone to the dance and both boys have stayed home.

3) Qualsevol dels dos a mi em va bé. Qualsevol dels quatre em va bé.
Either (of them) is fine with me. Any of the four are fine with me.

4) No he llegit cap dels dos llibres. No volia cap dels dos.
I haven't read either book. I don't want either (of them).

5) Cap dels dos no fan res per inspirar-me confiança.
Neither of them do anything to inspire my confidence.

6) A cap de les meves dues germanes no li agrada aquest grup.
Neither of my sisters likes that band.

Recordem també que dues vegades es tradueix per twice, no pas «two times». Exemple:

7) Dotze és tres vegades més que quatre i dues vegades més que sis.
Twelve is three times as much as four and twice as much as six.

A més, la preposició catalana entre se sol traduir en anglès per between quan descriu la relació entre dos elements. (També pot descriure la relació entre molts, considerats un per un; ex.: Luxembourg is located between France, Belgium and Germany Luxembourg es troba entre França, Bèlgica i Alemanya.) En canvi, la preposició among s'aplica sempre a més de dos objectes o persones, sense destacar-los individualment. Exemples:

8) Al començament del llibre parla de les relacions entre el rei i la noblesa.
Early in the book he discusses the relations between the king and the nobility.

9) No col·loqueu adverbis entre els verbs i els seus complements directes.
Don't put adverbs between verbs and their direct objects.

10) No hi havia cap home entre els supervivents.
There were no men among the survivors.

11) És entre els millors en la seva professió.
He's among the best in his profession.

Finalment, observem que el gir català «el més + adj.» es tradueix gairebé sempre en anglès pel gir «the + adj. superlatiu», però no quan es comparen només dues persones o coses, cas que l'anglès el tradueix amb el gir «the + adj. comparatiu». Exemples:

12a) Dels dos atletes, en Marc és el més ràpid i l'Hug és el més àgil.
Of the two athletes, Marc is the faster and Hug is the more agile.
b) Dels tres atletes, en Marc és el més ràpid i l'Hug és el més àgil.
Of the three athletes, Marc is the fastest and Hug is the most agile.

EXERCICIS 91

1) Els estimem tots dos.
2) Tots dos duen el mateix bigoti.
3) No en vull cap dels dos.
4) No vull que ningú segui entre nosaltres.
5) Sempre em trobo bé quan estic entre amics.
6) Si voleu que la iniciativa tingui èxit, feu córrer la veu [spread the word] entre els vostres amics.

<- Lliçó 90 | Índex | Lliçó 92 ->
visca.com | Anglès difícil