visca.com | Anglès fàcil

Suplement de la unitat 17 d'Anglès fàcil

NOM COMPTABLE

NOM NO COMPTABLE

VERB

ADJECTIU O ADVERBI

massa (-es) gossos

massa vi

nedar massa

massa alt

too many dogs

too much wine

to swim too much

too tall

prou(-s) gossos

prou vi

nedar prou

prou alt

enough dogs

enough wine

to swim enough

tall enough

molts gossos

molt vi

nedar molt

molt alt

many dogs o
a lot of dogs

a lot of wine

to swim a lot

very tall
really tall

bastants gossos

bastant vi

nedar bastant

bastant alt

quite a few dogs

quite a little wine
quite a bit of wine
quite a lot of wine

to swim quite a little
to swim quite a bit
to swim quite a lot

quite tall

uns quants gossos

una mica de vi

nedar una mica

una mica lent

a few dogs

a little wine
a bit of wine

to swim a little
to swim a bit

a little slow
a bit slow

pocs gossos

poc vi

nedar poc

poc verd

few dogs

little wine

to swim little

Ø

no gaires gossos

no gaire vi

no nedar gaire

no gaire alt

not many dogs

not much wine

not to swim much

not very tall

cap gos

gens de vi

no nedar gens

gens alt

no dog(s) ;
not any dogs

no wine at all
not any wine at all

not to swim at all

not tall at all
not at all tall

tants gossos com

tant vi com

nedar tant com

tan alt com

as many dogs as

as much wine as

to swim as much as

as tall as

tants gossos que

tant vi que

nedar tant que

tan alt que

so many dogs that

so much wine that

to swim so much that

so tall that

Observacions:

1) Es poden emprar quasi tots els adjectius que modifiquen noms comptables o no comptables com a substantius sense cap alteració morfològica; l'única excepció és at all. Exemples:

You've given me too many.
Me n'has donat massa (-es).
I don't want much.
No en vull gaire.

I need quite a few.
En necessito bastants.
I've drunk very little.
N'he begut molt poc.

Why have you bought so many?
Per què n'heu comprat tants?
We have enough.
En tenim prou.

2) Els mots much i many no s'usen mai davant d'adjectius ni d'adverbis.

3) L'adverbi really també s'usa per a traduir molt, sobretot quan aquest modifica alguns verbs que admeten en la funció de complement directe un infinitiu o una oració subordinada. Presentarem ara una llista dels més importants:

admireadmirar
boreavorrir
bother/annoyempipar
careimportar
dislikedesagradar
doubtdubtar
enjoygaudir

feartémer
hurt hurt hurtfer mal
improvemillorar
insistinsistir
interestinteressar
itchpicar (fer picor)
likeagradar

loveagradar
missenyorar
neglectnegligir
regretpenedir_se
scare/frightenespantar
trustfiar_se

Exemples:

1) Dubto molt que sigui veritat.
I really doubt (that) it's true (no «I doubt a lot that it's true»).

2) Enyorem molt caminar per la platja.
We really miss walking on the beach (no «We miss walking on the beach a lot»).

3) M'agrada molt treballar de nit.
I really love working at night (no «I love working at night a lot»).

4) Aquest tipus de comentari m'empipa molt.
These kinds of comments really bother/annoy me (millor que bother/annoy me a lot) .

5) M'agrada molt esquiar.
I really like to ski (millor que ... ski a lot) .

6) M'espanten molt aquests crits que sento per la televisió.
Those screams I hear on TV really frighten me.

7) Havia negligit molt la salut.
He had really neglected his health.

8) Estic molt temptat de trucar-li.
I'm really tempted to call him.

9) Aquest programa em va interessar/avorrir molt.
That program really interested/bored me.

10) Gaudim molt caminant pels boscos.
We really enjoy hiking in the woods.

11) Em penedeixo molt del que et vaig dir.
I really regret what I said to you.

12) Es fiaven molt de vosaltres.
They really trusted you.

A més, els verbs care, dislike, doubt, like, love i miss poden ser modificats pel fir very much: exs.: I like/love you very much (m'agrades molt, t'estimo molt) , I care very much what happens (m'importa molt què passa) , etc.

4) L'anglès no té cap paraula que correspongui a l'adverbi poc quan aquest modifica un adjectiu o un adverbi; cal traduir el gir «poc + adj./adv.» com si fos «no gaire + adj./adv.». Exemples:

L'aigua és poc calenta.
The water isn't very hot (L'aigua no és gaire calenta).

Ens veiem poc sovint.
We don't see each other very often (No ens veiem gaire sovint).

És molt poc espavilat.
He really isn't very sharp (Realment no és gaire espavilat).

5) Cal no confondre els dos sentits de tant i variants; es tradueix en anglès per as quan forma part d'una expressió d'equivalència (p.e., tan gran com tu = as big as you) però es tradueix per so quan forma part d'una expressió consecutiva: Parla tant que tothom s'avorreix = He talks so much that everybody gets bored.

6) En català, pel que fa a freqüència d'ús, no hi ha gaire diferència entre poc i no gaire; és a dir, una expressió com Bec poc vi s'usa tant com No bec gaire vi. En canvi, en anglès és molt més probable que hom es decanta per la segona expressió, I don't drink much wine, que no pas per la primera: I drink little wine. En anglès l'element negatiu de la frase sol ser el verb. Ara bé, quan poc va modificat pel mot molt, cal fer servir els adjectius few i little: Tinc molt pocs amics = I have very few friends; Bec molt poc vi = I drink very little wine; La Mar estudia molt poc = Mar studies very little.

Comparació de substantius i de verbs

En anglès els comparatius i superlatius que es fan servir per a comparar substantius i verbs són:

more i (the) most (més) (s'usen per a tots els noms i per a verbs)
fewer i (the) fewest (menys) (s'usen només per a noms comptables)
less i (the) least (menys) (s'usen per a noms no comptables i per a verbs)

Observem primer que els comparatius more, fewer i less es tradueixen per més (more) i menys (fewer i less) en qualsevol context. Es tracta de casos en què es comparen persones o coses separades les unes de les altres; en anglès, el mot que efecta aquesta separació és la conjunció than, que es tradueix sempre en català per que. Exemples:

— Comparacions utilitzant more (més)

1) Edward has more books than Thomas.
L'Eduard té més llibres que en Tomàs.

2) They used more paint than we did.
Van fer servir més pintura que nosaltres.

3) A Mercedes costs more than a Volkswagen.
Un Mercedes costa més que un Volkswagen.

— Comparació utilitzant fewer (menys)

4) Bread has fewer calories than cake.
El pa té menys calories que el pastís.

— Comparacions utilitzant less (menys)

5) Some people have less confidence than others.
Algunes persones tenen menys confiança que altres.

6) It hurts less than it used to.
Fa menys mal que abans.

Pel que fa als superlatius, esmentem primer que, a diferència del català, en anglès tenen formes distintes: most (més) ; fewest i least (menys). A més, la construcció anglesa és ben diferent de la catalana:

— anglès: «subj. + verb + the + superlatiu [+ nom]»
— català: «subj. + ser conjugat + pron. relatiu + verb + superlatiu [+ nom]»

Exemples:

— Superlatius utilitzant (the) most (més) :

7a) Bill reads the most books.
En Bill és el qui llegeix més llibres.
b) (adj. substantivat) We all read a lot of books, but Bill reads the most.
Tots llegim molts llibres, però en Bill és el qui en llegeix més.

8a) These plants need the most water.
Aquestes plantes són les que necessiten més aigua.
b) (adj. substantivat) All plants need water, but these need the most.
Tota planta necessita aigua, però aquestes són les que en necessiten més.

9) In these barracks, Roger snores the most.
En aquesta caserna, en Roger és el qui ronca més (o ... en Roger ronca més) .

— Superlatiu utilitzant (the) fewest (menys) :

10a) Elisabet and Mireia make the fewest mistakes.
L'Elisabet i la Mireia són les qui fan menys faltes.
b) (adj. substantivat) Markers? I'm afraid I have the fewest.
Fitxes? Em temo que sóc el qui en té menys.

— Superlatius utilitzant (the) least (menys) :

11a) These batteries generate the least energy.
Aquestes piles són les que generen menys energia.
b) (adj. substantivat) They all have little faith and their leader has the least.
Tots tenen poca fe i el seu dirigent és el qui en té menys.

12) I guess I dance the least.
Suposo que sóc el qui balla menys.

Comparació dels adjectius i adverbis

Heus ací uns quants exemples de les comparacions d'adjectius (exs. 1-5) i d'adverbis (exs. 6 i 7) ; els exemples a) són comparatius i els exemples b) són superlatius:

1a) Paul is taller than Ringo.
En Paul és més alt que en Ringo.
b) George is the tallest in the band.
En George és el més alt de la banda.

2a) Your house is bigger than ours.
La vostra casa és més gran que la nostra.
b) Their house is the biggest.
La seva casa és la més gran.

3a) I'd be happier if we left earlier.
Estaria més content si marxéssim més d'hora.
b) She's the happiest girl I've ever met.
Ella és la noia més feliç que mai he conegut.

4a) Esteve has been more successful than Toni.
L'Esteve ha tingut més èxit que en Toni.
b) It's been the most successful project we've ever undertaken.
Ha estat el projecte amb més èxit que hem emprès mai.

5a) You have a more important position than he does.
Tu tens una posició més important que ell.
b) The most important thing to remember is to keep your voice down.
La cosa més important a recordar és mantenir baixa la veu.

6a) Sara got there earlier than Alba.
La Sara va arribar-hi més d'hora que l'Alba.
b) In our family, Father gets up the earliest.
En la nostra família, el pare és el qui es lleva més d'hora.

7a) Paul does his work more carefully than Roger.
En Paul fa la feina més curosament que en Roger.
b) Of all the students, Paul does his work the most carefully.
De tots els alumnes, en Paul és el qui fa la feina més acuradament.

Avís: El gir català «el més + adj.» es tradueix gairebé sempre en anglès pel gir «the + adj. superlatiu», però no quan es comparen només dues persones o coses, cas que l'anglès tradueix amb el gir «the + adj. comparatiu». Exemples:

8a) Dels dos atletes, en Marc és el més ràpid i l'Hug és el més àgil.
Of the two athletes, Marc is the faster and Hug is the more agile.

b) Dels tres atletes, en Marc és el més ràpid i l'Hug és el més àgil.
Of the three athletes, Marc is the fastest and Hug is the most agile.

Adjectius bisil·làbics que es comparen de dues maneres

Els adjectius terminats en -er, -le, -ow, -some i -ure i els de l'elenc següent tenen opció d'utilitzar tant les desinències -er i -est com els adjectius more i most.

— Exemples d'adjectius terminats en -er, -le, -ow, -some i -ure:

cleverllest, espavilat
simplesimple, senzill

shallowpoc fondo, som
handsomeben plantat

maturemadur

1) Paul is more clever (cleverer) than Howard.
Paul és més llest que Howard.

2) It was simpler (more simple) to do it like this.
Era més senzill de fer-ho així.

3) The Mediterranean Sea is shallower (more shallow) than the Atlantic Ocean.
El mar Mediterrani és més poc fondo que l'oceà Atlàntic.

4) I found her to be more mature (maturer) than her husband.
L'he trobada més matura que el seu marit.

— Altres adjectius que es comparen de dues maneres:

commoncomú
cruelcruel
pleasantagradable
politeatent, cortès

profoundprofund
quietquiet
remoteremot
severesever, greu

sinceresincer
stupidestúpid
wickedmalvat

Observacions:

— A causa de la dificultat de pronunciar -erer i -urer (p.e., cleverer, maturer, etc.) , els adjectius terminats en -er i -ure solen preferir la forma comparativa more.

— Pel que fa a les formes superlatives, per a tots aquests adjectius en anglès co¹loquial s'usa més sovint la desinència -est, això degut potser a la facilitat amb què es pronuncia.

— Limitació a la traducció del gir «menys + adj.»

Observem que l'anglès generalment no empra l'adjectiu comparatiu less davant els adjectius, sinó que prefereix l'expressió equivalent «not as + adj. + as» (no tan + adj. + com) . De fet, l'ús del mot less davant un adjectiu monosi¹làbic és del tot incorrecte. Exemples:

1) She isn't as fat as he is (no «She's less fat than he is») .
Ella no és tan grassa com ell o Ella és menys grassa que ell.

2) They aren't as cheerful as they used to be (més co¹loquial que They're less cheerful...)
No són tan alegres com abans o Són menys alegres que abans.

— Formes de comparació irregulars

— Direccions
  — de la brúixola
  north, northern, northernmostseptentrional, més septentrional, el més septentrional
  south, southern, southernmostmeridional, més meridional, el més meridional
  west, western, westernmostoccidental, més occidental, el més occidental
  east, eastern, easternmostoriental, més oriental, el més oriental

  — d'orientació general
  inner, innermostinterior, més interior, el més interior
  outer, outermostexterior, més exterior, el més exterior
  upper, uppermostsuperior, més alt, el més alt
  lower, lowermostinferior, més baix, el més baix

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil