visca.com | Anglès fàcil | Anglès fàcil suplement

ANGLÈS FÀCIL — CAPÍTOL XXII
TRADUCCIÓ EN ANGLÈS DEL SUBJUNTIU CATALÀ

Introducció

El català fa servir el mode subjuntiu en un gran nombre de contextos i la seva traducció en anglès depèn normalment del tipus de subjuntiu de què es tracta. Per tant, en aquest capítol organitzarem les expressions subjuntives catalanes segons la manera com es tradueixen en anglès. (Al final d'aquest capítol trobareu un resum complet de tot el contingut.)

Ara bé, per començar podem observar que hi ha dues traduccions fàcils que no solen dependre del tipus de subjuntiu:

pretèrit imperfet (e.g., hagi fet) = present perfect (e.g., have/has done)
pretèrit plusquamperfet (e.g., hagués fet) = past perfect (e.g., had done)

Exemples:

1) Pots marxar quan hagis emplenat el formulari.
You can leave when you have filled out the form.

2) M'estranyava que haguessin convidat el Joan.
It puzzled me that they had invited Joan.

3) Espero que hagis gaudit de les vacances!
I hope you have enjoyed your vacation!

4) Si haguéssim marcat un gol hauríem guanyat.
If we had scored a goal we would have won.

5) Dubtava molt que haguessin completat el curs.
I really doubted that they had completed the course.


I. El subjuntiu es tradueix pels temps de present o de passat

Hi ha cinc casos en què traduïm gairebé sempre el subjuntiu de present (e.g., vagis) per simple present (e.g., you go) i el subjuntiu pretèrit imperfet (e.g., anessis) per simple past (e.g., you went):

A) En clàusules subordinades de temps
Viatjarem quan tinguem més temps.
We'll travel when we have more time.

B) En expressions condicionals i concessives
Si ho sabés, t'ho diria. Encara que ho sabés, no t'ho diria.
If I knew I'd tell you. Even if I knew, I wouldn't tell you.

C) En expressions impersonals
És bo que encara estiguin junts.
It's good that they are still together.

D) En clàusules relatives
M'interessa tot el que tingui a veure amb trens.
I'm interested in everything that has to do with trains.

E) En clàusules de denegació
Nega que faci mai faltes.
He denies that he ever makes mistakes.

És important de tenir en compte que, en aquests contextos, encara que el verb de la subordinada es refereixi al futur, l'anglès no fa servir mai les formes que designen el futur, és a dir, les formes will i be going to. Cal dir també que l'anglès a vegades empra els temps continus quan l'acció és continuada (vegeu exs. A-3, C-1, C-7 i E-4) . Vegem ara més detalls sobre aquests usos i també alguns exemples.


A) Clàusules subordinades de temps, és a dir, clàusules encapçalades per conjuncions com quan, després que, abans que, fins que, sempre que, tan aviat com, etc. Exemples:

1) Quan sàpiga alguna cosa us ho faré saber.
When I know something I'll let you know (no When I will know...).

2) Va ser detingut després que entrés amb força a la casa de l'alcalde.
He was arrested after he broke into the mayor's house.

3) Esperarem fins que els nens dormin (estiguin dormint).
We'll wait until the children are sleeping.

4) No paris de llegir fins que hagis arribat al final.
Don't stop reading until you have reached the ending.

5) Em va dir que es casarien tan aviat com trobessin pis.
He told me they would get married as soon as they found an apartment.

6) Va apagar el cigarro abans que el veiés el professor.
He put out his cigarette before the teacher saw him.

7) Sempre que guanyi el Barça destaparem una ampolla de cava.
Whenever Barcelona wins we will uncork a bottle of cava.

NOTA: La locució conjuntiva sempre que té també valor condicional (vegeu ex. 4 en l'apartat següent).


B) Expressions condicionals i concessives

— Expressions condicionals

1) Si parlés més a poc a poc, podria entendre'l millor.
If he spoke more slowly I could understand him better.

2) Si tingués més temps aniria cada dia al gimnàs.
If I had more time I'd go to the gym every day.

3) Si haguessis portat el GPS no ens hauríem perdut.
If you had brought the GPS we wouldn't have gotten lost.

4) Hi anirem demà, sempre que no plogui.
We'll go there tomorrow as long as it doesn't rain.

NOTA: La locució conjuntiva sempre que té també valor freqüentatiu (vegeu ex. 7 en l'apartat posterior).

5) El farem servir mentre sigui útil.
We'll use it as long as it is useful.

6) Seria impossible, llevat que es fes [llevat que estigués fet] així.
It would be impossible, unless it was done like this.

7) En cas que el pacient mostri senyals d'ansietat, s'hauria d'informar un metge.
In case the patient shows signs of anxiety, a doctor should be informed.

8) No hi anem mai a no ser que ens convidin.
We never go there unless they invite us.

— Expressions concessives

9) Encara que corris perdràs el tren.
Even if you run, you'll miss the train.

10) Encara que deixés de fumar, els seus pulmons no es guaririen.
Even if he quit smoking, his lungs wouldn't heal.

11) Encara que hagis suspès l'examen, sempre podràs tornar a fer-lo.
Even if you have failed the exam, you can always take it again.

12) Encara que haguéssim marxat a l'hora, no hauríem arribat a temps per al sopar.
Even if we had left on time, we wouldn't have gotten there in time for dinner.

13) Ni que treballis vint hores al dia no l'acabaràs a temps per a la boda.
Even if you work twenty hours a day you won't finish it in time for the wedding.

14) No pots veure una pobresa així sense que t'afecti.
You can't see such poverty without it affecting you.


C) Expressions impersonals

NOTA 1: Oracions impersonals que expressen importància, o allò que és desitjable, a vegades es tradueixen en anglès pel present subjunctive, que coincideix sempre amb la forma del simple infinitive. Per exemple: És important que siguis puntual = It's important that you be on time. Per a més detalls, vegeu l'apartat III-A.

NOTA 2: Oracions impersonals que expressen possibilitat es tradueixen en anglès pels girs «may/might/could + infinitiu simple». Per exemple: És possible que hi hagi molt trànsit = There may/might/could be a lot of traffic. Per a més detalls, vegeu l'apartat VIII.

Exemples:

1) És una llàstima que ningú no faci (no estigui fent) res sobre això.
It's a pity that nobody is doing anything about it.

2) És estrany que no es tingui cura dels edificis antics i bonics.
It's strange/odd that the beautiful old buildings aren't taken care of.

3) No era just que escapés del càstig.
It wasn't fair that he escaped punishment.

4) És vergonyós que els alumnes s'ho hagin de jugar tot en només tres dies.
It's shameful that students have to risk everything in only three days.

5) És poc probable que hagin evolucionat més d'una vegada.
It's unlikely that they have evolved more than once.

6) És admirable que aquestes empreses s'interessin pel bé comú.
It's admirable that these companies are concerned about the common good.

7) Era sorprenent que cantessin (que estiguessin cantant) en una església.
It was surprising that they were singing in a church.

8) Impressiona que una nau hagi arribat fins a Mart.
It's impressive that a spaceship has arrived as far as Mars.

9) Va ser una sort que es denunciés aquest crim.
It was lucky that this crime was reported to the police.

10) És divertit que sigui la dreta qui ocupi els carrers manifestant-se.
It's funny that it is the conservatives who are out on the street demonstrating.

11) Era una ironia que les idees d'aquests filòsofs fossin tan populars en aquest temps.
It was ironic that these philosophers' ideas were so popular in those days.

12) És inevitable que els nens juguin amb cotxes i les nenes amb nines?
Is it inevitable that little boys play with cars and little girls with dolls?

13) Em fa riure que estiguis d'acord amb ells.
It makes me laugh that you agree with them.

14) Sembla que vulgui entrar.
It seems (o I think) that he wants to come in.

15) És bo que m'ho hagis dit.
It's good that you've told me.


D) Clàusules relatives

Excepció: Quan la clàusula principal expressa el que sembla necessari, esperat o important, l'anglès sovint tradueix el verb subjuntiu de la clàusula relativa per la forma will. Per exemple, Cal una llei que ens protegeixi dels estafadors = We need a law that will protect us from swindlers. Per a més exemples, vegeu secció II.

Exemples:

1) Potser rebreu un missatge que digui: "Connexió tancada."
You may receive a message that says, "Connection closed".

2) Faria qualsevol cosa que volguessis.
I'd do whatever you wanted.

3) Un cos que tingui una massa de 55Kg contindrà 4950000000J d'energia.
A body that has a mass of 55 kilograms will contain 4950000000J of energy.

4) Busco un nom de nen que sigui curt i sense traducció.
I'm looking for a boy's name that is short and without translation.

5) Si ho feu un dia que em vagi bé, doncs m'hi apuntaré.
If you do it on a day that is good for me, then I'm with you.

6) Un expert és qualsevol persona que vingui de fora i que cobri més car.
An expert is anyone who comes from the outside and charges extra.

7) No sóc una persona que hagi comès irregularitats.
I'm not a person who has committed frauds.


E) Clàusules de denegació

1) Neguem que aquest déu sigui el Déu d'Amor i de Pau.
We deny that this god is the God of Love and Peace.

2) La policia nega que hagin maltractat el suposat violador.
The police deny (that) they have mistreated the accused rapist.

3) Negava que el seu mal geni tingués res a veure amb la genètica.
He denied (that) his bad temper had anything to do with genetics.

4) No és que me'n queixi (me n'estigui queixant).
It's not that I'm complaining.


II. El subjuntiu es tradueix o bé pels temps de present o passat, o bé per les formes del futur o condicional

Hi ha dos tipus principals de subjuntiu català que es poden traduir en anglès pels temps de present, passat, futur o condicional:

A) Expressions de dubte o desconeixença

B) Expressions d'emoció

A més, en casos excepcionals, aquests temps també poden traduir el subjuntiu en clàusules relatives (vegeu apartat C).

A grans trets, si la subordinada en què es troba el verb en subjuntiu de present (p.e., faci) es refereix al present, en anglès es tradueix per simple present (o present continuous). En canvi, si la subordinada es refereix al futur, en anglès se sol traduir per la forma will. De la mateixa manera, si la subordinada en què es troba el verb en subjuntiu de pretèrit imperfet (p.e., fes) es refereix al passat, en anglès es tradueix per simple past (o past continuous). En canvi, si la subordinada es refereix al futur en el passat, en anglès se sol traduir per la forma would. Vegem ara uns quants exemples de cada:

— Dubte o desconeixença

PRESENT: Dubto que ara sàpiga la resposta.
I doubt (that) he knows the answer now.

FUTUR: Dubto que demà tinguin èxit.
I doubt (that) they will succeed tomorrow.

PASSAT: Dubtàvem que fos una obra de Gaudí.
We doubted (that) it was a work of Gaudí's.

FUTUR EN EL PASSAT: Dubtava que l'obra s'estrenés abans del final de l'any.
I doubted (that) the play would premiere before the end of the year.

— Expressions d'emoció

PRESENT: Estic content que tinguis un cotxe nou.
I'm glad (that) you have a new car.

FUTUR: Tinc por que descobreixin la veritat.
I'm afraid (that) they will learn the truth.

PASSAT: Estava content que la seva feina el portés fora del país.
He was glad (that) his work took him out of the country.

FUTUR EN EL PASSAT: Tenia por que es mofessin de mi.
I was afraid they would mock me.


A) Expressions de dubte o desconeixença

Observem que el gir de desconeixença «no + imperfet de saber + que + pretèrit imperfet subjuntiu» (ex.: No sabia que fos mestre) sempre es tradueix pel simple past (I didn't know he was a teacher); quan es tracta del futur en el passat, el català, com l'anglès, empra el condicional (p.e., No sabia que hi hauria tanta gent aquí = I didn't know there would be so many people here).

Exemples:

1a) Dubto que ara hi siguin.
I doubt (that) they are there now.
b) Dubto que demà hi siguin.
I doubt (that) they will be there tomorrow.

2) Dubto que hagis entès res.
I doubt (that) you have understood anything.

3) Com que la reunió es fa a les vuit, dubto que hi pugui assistir.
Since the meeting is being held at eight, I doubt (that) I will be able to attend.

4) Dubtava que sabés quin dia pensaven venir.
I doubted (that) she knew which day they were planning to come.

5) Dubtava que tornessin mai més.
I doubted (that) they would ever return.

6) Dubtava que ho haguessin fet.
I doubted (that) they had done it.

7a) No crec que ara ens esperin (estiguin esperant).
I don't think (that) they are waiting for us now.
b) No crec que demà ens esperin.
I don't think (that) they will be waiting for us tomorrow.

8) No crec que hagi dit res que després no pugui desdir-se'n.
I don't think (that) he has said anything that he can't deny later.

9) No sabia que fos la teva dona.
I didn't know (that) she was your wife.

10) No sabia que ja t'ho haguessin dit.
I didn't know (that) they had already told you.


B) Expressions d'emoció

Cal tenir en compte que alguns girs que destaquen estats d'ànim s'expressen en català amb verbs impersonals i en anglès amb verbs personals. Exemples en són doldre i saber greu (ex.: Em dol / Em sap greu que s'hagi mort = I'm sorry (that) he has died), sorprendre (ex.: Em sorprèn que tingui èxit = I'm surprised (that) he is successful), emprenyar, molestar i empipar (ex.: M'emprenya que no m'escolti = I'm angry that he doesn't listen to me) i importar (ex.: No m'importa que hagis estat a la presó = I don't mind that you've been in jail).

Finalment esmentem els dos verbs hope (esperar, en el sentit de desitjar) i expect (esperar, en el sentit de considerar probable). Exemples:

Espero (Desitjo) que no el trobin.
I hope they don't find him.

No esperava que em cobressin tant.
I didn't expect that they would charge me so much.

Exemples:

1) Estic content que siguis aquí.
I'm glad you are here.

2) Em sap greu que no es faci cap informe.
I'm sorry that no report will be made.

3) Estem encantats que ens casi una dona.
We are delighted that we will be married by a woman.

4) Estem agraïts que ens hagin donat una resposta tan clara.
We are grateful that they have given us such a clear answer.

5a) Tens por que ara no tinguis prou diners?
Are you afraid you don't have enough money now?
b) Tens por que demà no tinguis prou diners?
Are you afraid you won't have enough money tomorrow?

6) Tenia por que haguessin penjat la meva foto a Facebook.
I was afraid (that) they had posted my picture on Facebook.

7) Espero que els nens no s'avorreixin.
I hope the children won't get bored.

8) No esperem que l'arbre doni fruit sense podar-lo.
We don't expect that the tree will give fruit without pruning it.

9) No espero que canvïi.
I don't expect that he'll change (o I don't expect him to change; vegeu secció IV).

10) M'irrita molt que hi sigui la teva ex-dona.
I'm really annoyed that your ex will be there.

11) Estava content que em seleccionessin.
I was happy (that) they chose me.

12) Em molestava que ens tractessin com ximplets.
It bothered me that they treated us like fools.

13) Em preocupa que es perdin.
I'm worried they will get lost.

14) Li preocupava que desapareguessin els espais verds.
He was worried that green areas would disappear.

15) No estava segur que fos una bona idea.
I wasn't sure it was a good idea.

16) Em sap greu que es casin tan joves.
I'm sorry that they are getting married so young.

17) Em fa fàstic que personatges així puguin estar a la política.
I'm disgusted that people like this can be in politics.

18) Sembla que no hi hagi cap paraula en castellà que vulgui dir "esplai".
It seems there is no word in Spanish that means "esplai".


C) Clàusules relatives

En la majoria dels casos, els subjuntius en clàusules relatives es tradueixen en anglès pel simple present o simple past (vegeu, més amunt, l'apartat I-D). Ara bé, si l'oració principal expressa el que sembla necessari, esperat o important, els subjuntius de claúsules relatives poden ser traduïts per la forma will o, en el passat, per la forma would. Exemples:

1a) Cal una educació que ens ajudi a millorar la societat.
We need an educational system that will help us improve society.
b) Deia que calia una educació que ens ajudés a millorar la societat.
He said we needed an educational system that would help us improve society.

2a) Espero trobar una feina que em permeti aconseguir un permís de treball.
I hope to find a job that will let me get a work visa.
b) Esperava trobar una feina que em permetés aconseguir un permís de treball.
I was hoping to find a job that would let me get a work visa.

3a) Busco un programa que tradueixi l'argot anglès al català.
I'm looking for a program that will translate English slang into Catalan.
b) Buscava un programa que traduís l'argot anglès al català.
I was looking for a program that would translate English slang into Catalan.


III —El subjuntiu es tradueix per l'infinitiu simple

El subjuntiu català es tradueix en anglès per l'infinitiu simple en tres casos:

A) Després d'adjectius que expressen importància o allò que és desitjable.
— És important que m'entenguis.
It is important that you understand me.

B) Després de certs verbs que manifesten demandes, recomanacions, propostes i idees afins.
Vaig insistir que per a divendres estigués a punt.
I insisted that it be ready by Friday.

C) En l'imperatiu negatiu.
No cridis!
Don't shout!

Observem que l'anglès vol l'infinitiu simple tant si es tradueix el subjuntiu del present (... que m'entenguis) com el subjuntiu imperfet (... que estigués a punt). A més, cal tenir en compte que, pel que fa a les formes, l'infinitiu simple i el temps de present anglès no sempre coincideixen; p.e. He drinks water (forma del present) i It's important (that) he drink water (forma de l'infinitiu simple). (Ben mirat, aquest és un exemple del subjuntiu de present en anglès.)


A) Després d'adjectius o locucions que expressen importància o allò que és desitjable.

Exemples:

1) És important que siguin puntuals.
It's important that they be on time.

2) Cal que tothom marxi, ara.
It is necessary that everyone leave now.

3) Era imprescindible que veiés el president.
It was vital that he see the president.

4) Va dir que era urgent que parlés amb el metge.
He said it was urgent that he speak with the doctor.

5) És just que ells siguin els primers de saber-ho.
It's only right that they be the first to know.

6) Penso que és preferible que acabi els estudis.
I think it's preferable that she finish her studies.

7) Calia que fossin nomenats per les Corts Catalanes.
They had to be named/nominated by the Catalan Corts.

Excepció: El gir anglès it's about time (ja és hora) vol el past simple. Exemple:

8) Ja és hora que ens expliquin què pensen fer.
It's about time they told us what they are planning to do.


B) Després de certs verbs que manifesten demandes, recomanacions, propostes i idees afins.

L'anglès sol traduir per l'infinitiu simple els verbs en mode subjuntiu regits pels verbs següents: demand (exigir), insist (insistir, exigir), move (fer una moció), pray (pregar), propose (proposar), recommend (recomanar), request (demanar) i suggest (suggerir). Recordem que l'anglès fa servir l'infinitiu simple fins i tot quan l'oració principal és en un temps pretèrit. Exemples:

1) Insisteixo que paris de fer servir aquest mot!
I demand that you stop using this word!

2) Segueixen les normes i exigeixen que siguin complertes pels altres.
They follow the rules and insist that they be obeyed by others.

3) Van fer una moció que el govern reduís els impostos.
They moved that the government reduce taxes.

4) Vam pregar que es posés bé.
We prayed that he get well.

5) Recomano/Suggereixo que vegeu aquest espectacle.
I recommend/suggest that you see this show.

NOTA: Hi ha també un grup de verbs que expressen demandes i, encara que poden acceptar l'infinitiu simple en llurs subordinades, solen formar part del gir «verb principal + complement objecte + infinitiu to», construcció que estudiarem en la secció IV. Per exemple, les oracions They asked me to help them i They asked that I help them (Em van demanar que els ajudés) són correctes totes dues, però la primera és més usual.


C) En l'imperatiu negatiu

Exemples:

1) No m'empipis.
Don't bother me.

2) No ho diguis a ningú.
Don't tell anybody.

3) No entreu.
Do not enter.


IV — El subjuntiu es tradueix per «compl. obj. + infinitiu to»

L'anglès tradueix amb el gir «complement objecte + infinitiu to» el subjuntiu de clàusules subordinades que manifesten la voluntat, el desig, la demanda i conceptes afins. Els verbs més importants d'aquest grup són advise (aconsellar), allow (permetre), ask (demanar), beg (suplicar), cause (fer [causar]), expect (esperar [exigir]), like (agradar), need (necessitar), order (ordenar), require (exigir, requirir) tell told told (dir), urge (instar), want (voler) i warn (avisar [d'un perill]). Vegem ara un parell d'exemples:

Vull que vingui ell.
I want him to come.

Aquí veiem que ell, el subjecte del verb subjuntiu vingui, es tradueix per him, el complement objecte del verb principal want, i que el verb de la subordinada, vingui, es tradueix per l'infinitiu to: to come. Vet aquí un altre exemple:

Necessito que ells m'ajudin.
I need them to help me.

Una altra vegada, ells, el subjecte del verb subjuntiu ajudin, es tradueix per them, el complement objecte del verb principal need, i el verb de la subordinada, ajudin, es tradueix per l'infinitiu to: to help.

Més exemples:

1) Li he aconsellat que el busqui per internet.
I advised him to look for it on the Internet.

2) Els seus pares no permeten que surti tan tard.
Her parents don't allow her to stay out so late.

3) No em demanis que sigui el teu heroi.
Don't ask me to be your hero.

4) La crisi ha fet que l'atur es dupliqui.
The crisis has caused unemployment rates to double.

5) Espera (Exigeix) que els seus empleats arribin puntualment a la feina.
He expects his employees to get to work on time.

6) Al meu marit no li agrada que fumi.
My husband doesn't like me to smoke.

7) Keops ordenà que tots treballessin en la piràmide.
Khufu ordered everyone to work on the pyramid.

8) El van instar que fos un més bon cristià.
They urged him to be a better Christian.

9) No vull que hi hagi més soroll.
I don't want there to be any more noise.

10) La policia els va avisar que anessin en compte.
The police warned them to be careful.


V — El subjuntiu es tradueix per «compl. obj. + infinitiu simple»

Els subjuntius dels girs «fer que + subjuntiu» i «deixar que + subjuntiu» es tradueixen en anglès pel gir «complement objecte + infinitiu simple». La construcció és exactament igual que la de la secció anterior, però amb l'ús de l'infinitiu simple en lloc de l'infinitiu to. Observem primer que, en aquest context, l'anglès sovint tradueix el verb principal deixar (let let let) per les formes will i would. Exemples:

1) L'exercit no deixa que les dones entrin en combat (S'hi nega).
The army won't let women participate in combat.

2) Les autoritats no van deixar que els refugiats baixessin de l'avió (S'hi van negar).
The authorities wouldn't let the refugees get off the plane.

3) No deixaven que parlés ningú més (S'hi negaven).
They wouldn't let anyone else speak.

El cas de fer és una mica més complicat; a saber, quan aquest verb expressa l'obligació es tradueix en anglès per make made made i, quan es tracta d'arranjaments o demandes, es tradueix per have had had. Recordem també que quan vol dir causar es tradueix per cause i que llavors el subjuntiu es tradueix pel gir «compl. obj. + infinitiu to» (vegeu l'exemple 4 de la secció anterior). Exemples:

— Obligació

4) La mestra va fer que els dos nois es quedessin després de la classe.
The teacher made the two boys stay after class.

5) Farem que els brètols paguin els danys.
We'll make the vandals pay for the damage.

— Arranjaments i demandes

6) Faré que el meu marit li truqui avui.
I'll have my husband call her today.

7) Vaig fer que un mecànic revisés el meu cotxe.
I had a mechanic service my car.

Per acabar, val a dir que si la subordinada regida per fer és una expressió impersonal o passiva, el verb fer es tradueix per have i la sintaxi és «have + cosa + participi». En aquests casos es tracta gairebé sempre d'un servei que es fa sense esmentar-ne l'autor. (Per a més detalls, vegeu El «fer» causal es tradueix per «make» o per «have». Exemples:

8) Vaig fer que es publiqués al diari.
I had it published in the paper.


VI — El subjuntiu es tradueix per «for + compl. obj. + infinitiu to»

L'anglès tradueix els subjuntius consecutius, que en català s'expressen amb el gir «massa (o prou) + adj. + subjuntiu», pel gir «too + adj. (o adj. + enough) for + complement objecte + infinitiu to». Exemples:

1) Aquesta cadira és massa pesada perquè jo la pugui aixecar.
This chair is too heavy for me to lift.

2) No pensava que fes prou calor perquè es fongués la neu.
He didn't think it was warm enough for the snow to melt.

3) S'està fent fosc, massa fosc perquè jo hi vegi.
It's getting dark, too dark for me to see.

A més, hi ha un grup de verbs anglesos que tradueixen el subjuntiu català pel gir «for + complement objecte + infinitiu to». Els verbs més importants d'aquest grup són mean meant meant (proposar-se) i arrange (disposar-ho tot).

4) Ens vam proposar que cada nen tingués un ordinador portàtil.
We meant for each child to have a laptop computer.

5) La vídua ho va disposar tot perquè l'enterressin a Cardona.
The widow arranged for him to be buried in Cardona.


VII — El subjuntiu es tradueix per les formes will i would

Recordem primer que hi ha la possibilitat de traduir per les formes will i would expressions de dubte o desconeixença com també expressions d'emoció, quan tals expressions es refereixen al futur. Bé, hi ha un altre cas important en què la subordinada catalana es tradueix gairebé sempre per les formes will i would: el del gir "perquè de finalitat + subjuntiu". Exemples:

1a) Li paguen més perquè (per tal que) treballi més.
They pay him more so that he will work more.
b) Li pagaven més perquè (per tal que) treballés més.
They paid him more so that he would work more.

2a) Donen cafè als conductors perquè (per tal que) no s'adormin.
They give the drivers coffee so they won't fall asleep.
b) Donaven cafè als conductors perquè (per tal que) no s'adormissin.
They gave the drivers coffee so they wouldn't fall asleep.

Ara bé, hi ha dues excepcions: quan el gir "perquè de finalitat + subjuntiu" es refereix a finalitats que ja s'han aconseguit, l'anglès a vegades utilitza el temps de present. Exemple:

3) He fet un despatx a casa perquè la meva dona no hagi de desplaçar-se.
I've built an office at home so my wife doesn't (o won't) have to commute.

La segona excepció és quan la clàusula principal expressa el que és necessari perquè passi tal altra cosa; en aquest cas, l'anglès tradueix el present subjuntiu i el pretèrit imperfet subjuntiu pel gir «for + nom + to infinitive» (vegeu també els exemples 1 i 2 de la secció anterior). Exemple:

4) Has d'anar molt ben vestit perquè et deixin entrar.
You have to be very well dressed for them to let you in.

Més exemples:

5) Capgiraven els rètols perquè els turistes es perdessin.
They turned the signs around so that tourists would get lost.

6) Continuarem amb la nostra lluita perquè sàpiguen que no ens poden intimidar.
We'll continue with our struggle so that they'll know they can't intimidate us.

7) Baixaran les tarifes perquè més gent s'apunti als cursos.
They are going to lower prices so that more people will sign up for the courses.

8) Vaig portar el mapa perquè no ens perdéssim.
I took the map so that we wouldn't get lost.


VIII — El subjuntiu es tradueix per les formes may o might

On el català expressa la possibilitat amb girs com ara és possible que, pot ser que o podria ser que més subjuntiu, l'anglès fa servir els auxiliars modals may, might i, menys sovint, could més infinitiu simple. Observem que, tant en català com en anglès, hi ha poca diferència entre les tres formes. Exemples:

1) És possible que algú ens escolti (ens estigui escoltant).
Somebody may/might be listening to us.

2) Pot ser que sigui massa tard per a trucar-los.
It may/might be too late to call them.

3) Pot ser que s'hagin perdut.
They may/might/could have gotten lost.

4) Podria ser que la nova llei fes més fàcil el treball dels mestres.
The new law may/might make teachers' work easier.


IX — El subjuntiu es tradueix per «complement + from + gerundi»

Quan els verbs catalans impedir i evitar regeixen subordinades es tradueixen en anglès pel gir «verb + complement + from + gerundi». Els verbs mateixos es tradueixen per quatre verbs que tenen sentits molt afins: keep kept kept, prevent, i stop (impedir), i save (evitar). Exemples:

1) La policia va impedir/evitar que cremessin la bandera.
The police kept/prevented/stopped them from burning the flag.

2) La pluja no va impedir que els tres Reis d'Orient arribessin amb puntualitat.
The rain didn't keep/prevent/stop the three Magi from arriving on time.

3) Va evitar que una dona fos atropellada per un tren.
He saved a woman from being run over by a train.

4) La reacció ràpida dels bombers ha impedit que el foc s'estengués.
The swift reaction of the firemen stopped the fire from spreading.

5) Aquesta potinga evitarà que la pell s'assequi.
This concoction will prevent your skin from drying out.

6) El seu consell va evitar que m'equivoqués.
Her advice saved me from making a mistake.

Observem que l'anglès fa servir el verb save, que també vol dir salvar, quan el complement és personal i el resultat de l'acte d'evitar es considera positiu (exs. 3 i 6).


Resum

I. El subjuntiu es tradueix pels temps de present o passat

A) En clàusules subordinades de temps
Viatjarem quan tinguem més temps.
We'll travel when we have more time.

B) En expressions condicionals i concessives
Si ho sabés, t'ho diria. Encara que ho sabés, no t'ho diria.
If I knew I'd tell you. Even if I knew, I wouldn't tell you.

C) En expressions impersonals
És bo que encara estiguin junts.
It's good that they are still together.

D) En clàusules relatives
M'interessa tot el que tingui a veure amb trens.
I'm interested in everything that has to do with trains.

E) En clàusules de denegació
Nega que faci mai faltes.
He denies that he ever makes mistakes.


II. El subjuntiu es tradueix o bé pels temps de present o passat, o bé per les formes del futur o condicional

A) Expressions de dubte o desconeixença
PRESENT: Dubto que ara sàpiga la resposta.
I doubt (that) he knows the answer now.
PASSAT: Dubtava que llavors sabés la resposta.
I doubted (that) he knew the answer then.
FUTUR: Dubto que demà tinguin èxit.
I doubt (that) they will succeed tomorrow.
CONDICIONAL: Dubtava que l'endemà tinguessin èxit.
I doubted (that) they would succeed the next day.

B) Expressions d'emoció
PRESENT: Estic content que tinguis un cotxe nou.
I'm glad (that) you have a new car.
PASSAT: Estava content que tingués un cotxe nou.
I was glad (that) you had a new car.
FUTUR: Tinc por que descobreixin la veritat.
I'm afraid (that) they will learn the truth.
CONDICIONAL: Tenia por que descobrissin la veritat.
I was afraid (that) they would learn the truth.


III —El subjuntiu es tradueix per l'infinitiu simple

A) Després d'adjectius que expressen importància o allò que és desitjable.
— És important que m'entenguis.
It is important that you understand me.

B) Després de certs verbs que manifesten demandes, recomanacions, propostes i idees afins.
Vaig insistir que per divendres estigués a punt.
I insisted that it be ready by Friday.

C) En l'imperatiu negatiu.
No cridis!
Don't shout!


IV — El subjuntiu es tradueix per «compl. obj. + infinitiu to»

Vull que vingui ell.
I want him to come.


V — El subjuntiu es tradueix per «compl. obj. + infinitiu simple»

1) L'exercit no deixa que les dones entrin en combat (S'hi nega).
The army won't let women participate in combat.
2) La mestra va fer que els dos nois es quedessin després de la classe.
The teacher made the two boys stay after class.
3) Faré que el meu marit li truqui avui.
I'll have my husband call her today.


VI — El subjuntiu es tradueix per «for + compl. obj. + infinitiu to»

1) Aquesta cadira és massa pesada perquè jo la pugui aixecar.
This chair is too heavy for me to lift.
2) Ens vam proposar que cada nen tingués un ordinador portàtil.
We meant for each child to have a laptop computer.


VII — El subjuntiu es tradueix per les formes will i would

Li paguen més perquè (per tal que) treballi més.
They pay him more so that he will work more.
Li pagaven més perquè (per tal que) treballés més.
They paid him more so that he would work more.


VIII — El subjuntiu es tradueix per les formes may o might

És possible que algú ens escolti (ens estigui escoltant).
Somebody may/might be listening to us.


IX — El subjuntiu es tradueix per «complement + from + gerundi»

La policia va impedir/prevenir/evitar que cremessin la bandera.
The police kept/prevented/stopped them from burning the flag.


Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) Hi anirem demà, sempre que no plogui.
2) Dubto que sàpiguen res d'això.
3) És una llàstima que tot vagi tan lentament.
4) Fan que els estrangers paguin doble.
5) Hauré de pagar les persones que demà m'ajudin.
6) Rentarem els plats sempre que (whenever) sigui necessari.
7) No vull interrompre quan parlin [estiguin parlant] les dones.
8) Insistia [ell] que la nova llei fos aprovada (passed).
9) No vull que els meus amics pensin que sóc un ximplet (fool).
10) Com podem explicar el cas perquè la gent l'entengui?
11) Era estrany que no trobéssim cap bolet.
12) Estaré a punt per ajudar-te quan hagis de començar els treballs.
13) Era estrany que nevés [estigués nevant] a l'estiu.
14) És massa tard perquè comenci jo a tocar el violí.
15) Dubto que les tingui abans de dijous.
16) Ha abaixat la persiana (blinds) perquè el sol no toqués la catifa.
17) Els dono suborns (bribes) perquè em deixin evitar la duana.
18) Neguen que hi hagi hagut cap retard.
19) Va dir que ho tindria a punt abans que marxéssim.
20) És poc probable (unlikely) que mai sigui el president.
21) No els agrada que sortim després de les onze.
22) La princesa es casarà amb l'home que mati el drac.
23) Em puc quedar a Barcelona després que hagi acabat el festival (festival)?
24) Faré que el meu fill t'ajudi [arranjament].
25) És el llibre més interessant que mai hagi llegit.
26) És possible que no hagin fet res.
27) Estava content [ell] que jo hagués estat elegit.
28) Tenia por que trenquessin l'acord.
29) No li ho direm fins que vinguin els altres.
30) Tria qualsevol pastís (pastry) que vulguis.
31) No crec que hagi dit res important.
32) No hi ha prou llum perquè creixin les plantes.
33) És bo que estigueu d'acord amb nosaltres.
34) És important que compris les eines correctes.
35) És estrany que no sigui en el diccionari.
36) Els clients que paguin per endavant rebran un descompte.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil | Anglès fàcil suplement