visca.com | Articles

El «fer» causal es tradueix per «make» o per «have»

Una de les accepcions del verb català fer és ocasionar (l'acció expressada per un verb en infinitiu), com en l'oració Em faràs caure. Una construcció afina és «fer que + clàusula subordinada»; per exemple, Faràs que jo caigui. En la majoria d'aquests casos, l'anglès tradueix fer per make made made —p.e.: You'll make me fall— (observem que el complement verbal és l'infinitiu sense to), però hi ha casos importants en què fer es tradueix per have had had. L'elecció de l'ús d'un verb o de l'altre és una mica complexa; tot seguit n'oferim un resum:

A) Quan el subjecte de l'oració és impersonal, fer es tradueix sempre per make. Exemples:

1) La música em fa pensar en tu.
The music makes me think of you.

2) Aquest llum fa que les ombres semblin més fosques.
This light makes the shadows seem darker.

B) Quan el subjecte de l'oració és una persona, el verb fer es tradueix per make si és sinònim de obligar o si va seguit de verbs que denoten emocions, percepcions, etc. En tot altre cas es tradueix per have.

1 — fer es tradueix per make

Exemples en què fer denota obligació:
i) Els faré pagar doble (Els obligaré a pagar doble).
I'll make them pay double.

ii) Va fer que el seu marit dormís al sofà (El va obligar a dormir al sofà).
She made her husband sleep on the sofa.

Exemples en què fer va seguit de verbs que denoten emocions, percepcions, etc.
i) Ens feien sentir com a casa.
They made us feel (welcome / at home).

ii) Ella fa que els seus clients s'oblidin dels problemes.
She makes her clients forget their problems.

2 — fer es tradueix per have

Si en català el complement del gir «fer + infinitiu» és personal, o bé si ho és el subjecte de la subordinada regida per fer, l'estructura sintàctica en anglès és «have + persona + simple infinitive». Observem que en aquest cas no es tracta d'una obligació. En canvi, si en català el complement del gir «fer + infinitiu» és impersonal, o bé si ho és el subjecte de la subordinada regida per fer, l'estructura sintàctica és «have + la cosa + participi». Exemples:

Complement personal, sense obligació = «have + persona + simple infinitive»
i) Els farem venir abans (no Els obligarem a venir...).
We'll have them come early.

ii) Faré que el meu secretari us enviï els documents (no L'obligaré a enviar...).
I'll have my secretary send you the documents.

Complement impersonal = «have + la cosa + participi»
i) S'ha fet tallar els cabells.
He has had his hair cut.

ii) Han fet que les fotos es converteixin (siguin convertides) en imatges digitals.
They have had their photos converted into digital versions.

Tot seguit estudiarem aquests casos amb més detall.

A) Subjecte impersonal
«fer» es tradueix per «make»

Quan el subjecte de l'expressió és impersonal, l'anglès tradueix fer per make i, si cal, empra it com a subjecte. Exemples:

Subjecte impersonal: fer = make
1) Aquests esdeveniments em van fer adonar que m'equivocava.
These events made me realize I was mistaken.

2) Els seus ulls em feien pensar en blavets.
Her eyes made me think of cornflowers.

3) Veure gent pobra, sempre em fa sentir trist.
Seeing poor people always makes me feel sad.

4) Això ens va fer canviar els plans.
This made us change our plans.

5) L'arracada em fa semblar (fa que jo sembli) un pirata.
The earring makes me look like a pirate.

6) Alguna cosa feia que ell es girés.
Something made him turn around.

7) Clavar-li un cop de puny no va solucionar res, però em va fer sentir millor.
Punching him didn't really solve anything, but it made me feel better.

8) Aquests comentaris em van fer dubtar que ell mai hagués estat a l'Índia.
These comments made me doubt that he had ever been in India.

B1a) Subjecte personal
«fer» (sentit d'obligació) es tradueix per «make»

Quan el subjecte de l'oració és personal, el verb fer es tradueix per make, sempre que sigui sinònim de obligar. Exemples:

Subjecte personal, denota obligació: fer = make
1) El vaig fer parar (El vaig obligar a parar).
I made him stop.

2) Van fer que el nen digués la veritat (El van obligar a dir la veritat).
They made the boy tell the truth.

3) La seva germana li va fer prometre que no ho diria a ningú (el va obligar a prometre-ho).
His sister made him promise that he wouldn't tell anyone.

4) Va fer que els alumnes descontrolats seguessin al davant de la classe (els va obligar a seure-hi).
She made the unruly students sit in the front of the class.

5) Vaig fer que el meu marit es tragués la corbata verda per a la recepció (el vaig obligar a treure-se-la).
I made my husband take off his green tie for the reception.

6) Tot és culpa meva, perquè el vaig fer tornar a Mèxic (el vaig obligar a tornar-hi).
It's all my fault, because I made him come back to Mexico.

7) En tocar-li el front, ella el va fer tornar al llit (el va obligar a tornar-se'n al llit).
When she felt his forehead, she made him go back to bed.

8) La vaig fer triar entre ell i jo (la vaig obligar a triar).
I made her choose between him and me.

9) El va fer esperar una setmana abans d'estar d'acord de casar-s'hi (el va obligar a esperar).
She made him wait a week before agreeing to marry him.

10) El diable m'ho va fer fer (em va obligar a fer-ho).
The Devil made me do it.

11) No em facis esperar.
Don't make me wait.

B1b) Subjecte personal
«fer» (amb verbs d'emoció o de percepció) es tradueix per «make»

Subjecte personal amb verbs d'emoció o percepciól: fer = make
1) El feia sentir jove.
She made him feel young.

2) Li encantava que el fessin riure/somriure.
He loved it when they made him laugh/smile.

3) Ella em feia pensar en tu.
She made me think of you.

4) L'has fet semblar un ximplet.
You've made him look like a fool.

5) Em fa oblidar que sóc casat.
She makes me forget I'm married.

6) Els qui et poden fer creure absurditats poden fer-te cometre atrocitats.
Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities.

7) M'ha fet adonar que tot és possible.
He's made me realize anything is possible.

8) M'ha fet veure de què es tracta la vida.
He's made me see what life was all about.

B2a) Subjecte personal, complement personal
«fer» (sense sentit d'obligació) es tradueix per «have»

En el cas que el subjecte de l'oració sigui personal, si el complement del gir «fer + infinitiu» també ho és, o bé si el subjecte de la subordinada regida per fer és personal, el verb fer es tradueix per have sempre que no es tracti d'una obligació. Dit altrament, fem servir have quan es tracta d'instruccions, d'arranjaments, de serveis i de conceptes afins. La sintaxi de l'oració és «have + persona + simple infinitive». Vegem-ne ara uns exemples:

— (instruccions) Ens van fer triar a cadascun una parella (no Ens van obligar a triar...). El complement del gir «fer + infinitiu» és personal, nosaltres.
They had us each choose a partner.

— (arranjaments) Farem que tots els convidats portin un plat (no Els obliguem a portar...). El subjecte de la subordinada és personal, tots els convidats.
We'll have all the guests bring a dish.

— (serveis) Els faré pintar tota la sala (no Els obligaré a pintar...). El complement del gir «fer + infinitiu» és personal, ells.
I'm going to have them paint the whole room.

Mirem ara un exemple en què fer es pot traduir per have o make, depenent del context:

El professor fa que els alumnes aprenguin els valors fònics dels dígrafs anglesos.
The teacher makes/has his students learn the phonic values of the English digraphs.

Si el professor ensenya en una escola pública i els alumnes han d'aprendre el valors fònics si volen aprovar el curs, es tracta d'una obligació i es fa servir make. En canvi, si el professor dóna classes privades a adults, no es destaca tant el sentit d'obligació, sinó més aviat de suggeriment o d'instrucció, i es fa servir have.

En els exemples que tot seguit oferim, observem que en cap cas no es tracta d'una obligació. En ares de la claredat subratllarem la persona que ha de seguir el verb have:Subjecte personal, complement personal, sense obligació: fer = have
1) Volem fer que vingui molta gent.
We want to have a lot of people come.

2) Faré que (ell) et truqui quan vingui.
I'll have him call you when he comes in.

3) Els farem arreglar el nostre cotxe.
We'll have them repair our car.

4) La Mireia és una meravella; has de fer que (ella) et faci un massatge!
Mireia is a wonder; you must have her give you a massage!

5) Si voleu la suite de nuvis, digueu-m'ho i faré que (ells) us la reservin.
If you want the honeymoon suite, tell me and I'll have them hold it for you.

6) Fes-li descriure la seva feina.
Have him describe his job.

7) El podríem fer dormir a l'habitació de la Beatrice?
Could we have him stay in Beatrice's room?

8) Fes que (ell) s'estiri bocaterrós al llit.
Have him lie face-down on the bed.

9) Faré que el nostre advocat comprovi la nostra posició legal.
I'll have our lawyer check out our legal position.

10) Feu-lo entrar.
Have him come in.

B2b) Subjecte personal, complement impersonal
«fer» es tradueix per «have»

En el cas que el subjecte de l'oració sigui personal i el complement sigui impersonal, el verb fer es tradueix en anglès per have i la sintaxi és «have + cosa + participi». Ara bé, observem que aquesta construcciˇ anglesa tradueix dues construccions catalans diferents:

els girs «fer + infinitiu + cosa» i «fer que + subordinada». Exemples:

«have + cosa + participi» tradueix dues construccions:
«fer + infinitiu + cosa»
1a) Ens vam fer construir els mobles a Suècia.
We had our furniture built in Sweden.

2a) Em vaig fer canviar els panys.
I had the locks changed.

3a) Ahir vaig fer enviar el paquet.
I had the package sent yesterday.

«fer que + subordinada»
1b) Vam fer que es constru´ssin els mobles a Suècia (que els mobles fossin construïts).
We had our furniture built in Sweden.

2b) Vaig fer que es canviessin els panys (que els panys fossin canviats).
I had the locks changed.

3b) Ahir vaig fer que s'enviés el paquet (que el paquet fos enviat).
I had the package sent yesterday.

En aquests casos es tracta gairebé sempre d'un servei que es fa sense esmentar-ne l'autor, i la construcció s'anomena «have something done» en les gramàtiques angleses.

Contrastem les expressions dels exemples 3a i 3b amb dues de similars de l'apartat anterior (B2a), on el complement és personal:

4) I had them send the package yesterdayhave + persona + simple infinitive»).

a) Ahir els vaig fer enviar el paquet (el complement del gir «fer + infinitiu» és personal, ells).
b) Ahir vaig fer que enviessin el paquet (el subjecte de la subordinada regida per fer és personal, ells).

Més exemples:

5) Es va fer treure una berruga.
She had a wart removed.

6) M'he de fer netejar les dents.
I have to have my teeth cleaned.

7) Vaig fer que es publiqués (que fos publicat) al diari.
I had it published in the paper.

8) Vam fer que les ampolles fossin posades (... que es posessin les ampolles) al celler.
We had the bottles put in the cellar.

9) M'ho faré portar al despatx.
I'm going to have it delivered to my office.

10) Cada sis mesos es fan revisar el cotxe.
They have their car serviced every six months.

11) Quan us fareu reparar aquella finestra?
When are you going to have that window fixed?

12) Ens fem pintar la casa.
We're having the house painted.

13) Va fer que fos assassinada.
He had her killed.

14) Cal que facis planxar aquest vestit.
You need to have this suit pressed.

15) Ens vam fer construir una casa.
We had a house built.

16) Hem hagut de fer canviar els panys.
We had to have the locks changed.

17) Quan voleu fer (fer / que es faci) la feina?
When do you want to have the work done?

18) Val més que us feu provar l'aigua.
You'd better have your water tested.


contacte / email


visca.com | Articles