visca.com | Articles

Mots anglesos en què la O es pronuncia ʌ (el so de dubtar)

Versió MP3
son (fill)
ton (tonelada)
won (guanyat)
wonder (meravella)
done (fet)
none (cap [pronom])
come (venir)
some (algun -a)
dove (colom)
glove (guant)
love (amor)
shove (empent)
shovel (pala)
oven (forn)
sloven (dròpol)
covey (niiuada [de perdius])
cover (cobrir)
covet (cobejar)
monk (monjo)
money (diners)
month (mes)
monkey (mico)
Monday (dilluns)
mother (mare)
brother (germà)
other (altre -a)
smother (sufocar)
nothing (no res)
dozen (dotzena)
color (color)
govern (governar)
stomach (estómac)
front (davanter)
honey (mel)
tongue (llengua)
onion (ceba)
among (entre [3+])
above (sobre)
sponge (esponja)
compass (brúixola)
company (companyia)
nobody (ningú)

contacte / email

visca.com | Articles