visca.com | Articles

Casos en què no es tradueix ho quan representa una subordinada 

 

Hi ha verbs catalans que accepten una subordinada com a complement —p.e., el verb saber: Saps que t'estimo— i tal complement es pot substituir pel pronom feble ho: Sí, ho sé. Observem que la presència del pronom és obligatòria; no podem dir mai «Jo sé». Doncs, bé, hi ha un grup de verbs anglesos en què el pronom ho no se sol traduir; es pot fer servir el verb sense complement i dir, per exemple, I know. A més, un subgrup d'aquests verbs, que en la llista que tot seguit oferim assenyalarem amb asterisc, converteixen el complement indirecte en complement directe. Per exemple, si hom diu Ensenya-m'ho, referint-se a allò, en anglès es diu Show me, oració que fins i tot es pot expressar en la veu passiva: I was shown. (Per a més informació sobre aquestes construccions, vegeu el nostre article El complement indirecte com a subjecte.)

 

 

forget forgot forgottenoblidar 

*guaranteegarantir 

guessendevinar 

hear heard heardsentir 

imagineimaginar 

know knew knownsaber 

noticenotar 

*promiseprometre 

rememberrecordar 

say said saiddir 

*show showed shownensenyar (mostrar) 

supposesuposar 

*teach taught taughtensenyar (instruir) 

*tell told tolddir 

understand understood understoodentendre 

wonderpreguntar-se 

 

 

"You've forgotten what we spoke about, haven't you?" "No, I haven't forgotten!"

—Has oblidat d'allò de què vam parlar, oi? —No ho he oblidat pas!

 

Youíll fall in love with her, I guarantee you! 

T'enamoraràs d'ella, t'ho garanteixo. 

 

“How did you know she had done it?” “I guessed.” 

—Com sabies que ho havia fet? —Ho vaig endevinar. 

 

Have you heard that prices are going up?” “Yes, weíve heard.” 

—Heu sentit que síapujaran els preus? —Sí, ho hem sentit. 

 

Where on earth can they have gone?” “I canít imagine!” 

—On dimonis poden haver anat? —No ho puc imaginar! 

 

“Itís getting late.” “I know.” 

—Es fa tard. —Ja ho sé. 

 

“Did you notice he was getting excited?” “Yes, I noticed.” 

Has notat que síemocionava? —Sí que ho he notat. 

 

What do you mean weíre not going to the beach? But you promised us! 

Què vols dir, que no anem a la platja? Però ens ho vas prometre! 

 

“Do you remember that the party has been called off?” “Yes, I remember.” 

—Recordes que síha anul⋅lat la festa? —Sí, ho recordo. 

 

What did they want?” “They didnít say.” 

—Què volien? —No ho han dit. 

 

“Can someone show me how this thing works?” “Iíll show you.” 

—Algú em pot ensenyar com funciona aquesta cosa? —Tího ensenyaré jo. 

 

Do we have enough money?” “I suppose.” 

Tenim prou diners? —Ho suposo o bé, —Suposo que sí. 

 

Remember who has taught you. 

Recorda qui t'ho ha ensenyat. 

 

Didnít you know? Sheís married!” “I wish youíd told me!” 

—Que no ho sabies? És casada!Tant de bo que mího haguessis dit! 

 

I donít understand how they did it; I donít understand. 

No entenc com ho van fer; no ho entenc. 

 

Why did I fall in love? I still wonder. 

Per què em vaig enamorar? Encara m'ho pregunto. 

 

I per acabar, una cita del filòsof Benjamin Franklin:

 

"Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn."
Digues-m'ho i ho oblido, ensenya-m'ho i ho recordo, involucra-m'hi i ho aprenc.

 

contacte / email


visca.com | Articles