visca.com | Diccionari regex

Cercar en les definicions

En el camp de sota es pot cercar mots i cadenes en les entrades i les definicions del DIEC. Per exemple, una cerca del mot sencer rebost tornarà només accepcions que contenen aquest mot (6 ocurrències). En canvi, una cerca de l'expressió regular rebost tornarà totes les accepcions amb mots que contenen aquestes sis lletres consecutives (com prebost, rebostejar, etc. [11 ocurrències]).

Cadena:
Filtre:


visca.com | Diccionari regex