visca.com | Gramātica anglesa

Pronunciació dels dígrafs anglesos

Nota: Remarquem ací que en els mots manllevats de les llengües romàniques que tenen en llur origen un dígraf disil·làbic, les dues lletres es pronuncien separadament (en donarem exemples al final dels apartats en què això s'esdevé).

GA = General American, el dialecte estāndard dels Estats Units.
RP = Received Pronunciation, el dialecte estāndard del Regne Unit.


ai i ay

Tant en el GA com en l'RP, aquests dos dígrafs sonen generalment /ei/ quan són lliures o bé travats per qualsevol consonant exceptuant la r, cas en el qual en el GA sonen /è/ i en l'RP /è:/. Exemples:

Exemples: ai, ay


au i aw

En el GA, aquests dos dígrafs sonen generalment /ò/; en l'RP, /british o:/ (per a una explicació de la diferència entre aquests dos sons, vegeu l'apartat del fonema /british o:/, p. 33 del llibre). Exemples (primer el del GA, després el de l'RP):

Exemples: au, aw


ea

Tant en el GA com en l'RP, aquest dígraf sona generalment /i(:)/ quan és lliure o travat per qualsevol consonant exceptuant la r, cas en què en el GA sona generalment /é/ (però sona /vocal neutra/ quan la r va seguida d'una consonant) i, en l'RP, /é-neutra/ (però /neutra llarga/ quan la r va seguida d'una consonant). Exemples (en cas que hi hagi dues pronúncies, donem primer la del GA, després la de l'RP):

Exemples: ea

Cal tenir en compte que, tant en el GA com en l'RP, ea sona /è/ en un gran nombre de mots, que s'han de saber per la pràctica. Oferim ací una llista dels mots principals en què ea sona /è/:

Exemples: ea

Excepcions (en cas que hi hagi dues pronúncies, donem primer la del GA, després la de l'RP):

Exemples: ea


ee

Tant en el GA com en l'RP, aquest dígraf sona generalment /i(:)/ quan és lliure o travat per qualsevol consonant exceptuant la r, cas en què en el GA sona generalment /é/ i en l'RP /é-neutra/. Exemples (en cas que hi hagi dues pronúncies, donem primer la del GA, després la de l'RP):

Exemples: ee

Nota: En anglès, dues es es pronuncien separadament quan la primera forma part del prefix re-; s'escriuen amb guionet. Exemples:

Exemples: ee


ei i ey

Tant en el GA com en l'RP, aquest dígraf sona generalment /ei/, però ey sona /i/ quan va a la fi d'un mot no agut (excepció: key [ki:]). Exemples:

Exemples: ei

Només hi ha tres mots en què es troba ei davant de r (ey no s'hi troba mai):

Exemples: ei

Després de c, ei sona /i(:)/:

Exemples: ei

Excepcions:

Exemples: ei


eu, ew, ue i ui

En el GA, aquests dígrafs sonen /u(:)/ quan segueixen qualsevol de les consonants següents:

Grup I: j, l, r i s;
Grup II: d, n, i t

i sonen /iu(:)/ quan segueixen aquestes altres:

Grup III: b, c, f, h, m i p

En l'RP, aquests dígrafs sonen /u(:)/ quan segueixen qualsevol consonant del grup I, i /iu(:)/ quan segueixen les dels grups II i III (en el grup II donem primer la pronúncia del GA, després la de l'RP):

Exemples: eu, ue, etc.

En el GA, aquests dígrafs sonen /omega/ --o bé /i-omega/ si van precedits per una de les consonants del grup III-- quan van davant de r + vocal o y; en l'RP, en aquesta situació sonen /omega-neutra/ (o bé /i-omega-neutra/ si van precedits per una de les consonants dels grups II o III) i la r és muda si no va seguida d'un so vocàlic. Exemples:

Exemples: eu, ue, etc.

Nota: La terminació eur es pronuncia /neutra-r/ (en l'RP, /neutra/, /neutra-llarga/ o /i-omega-neutra/) en alguns mots manllevats del francès:

Exemples: eu, ue, etc.


ie

Tant en el GA com en l'RP, aquest dígraf sona generalment /i(:)/ quan és travat per qualsevol consonant exceptuant la r, cas en què en el GA sona /é/ i en l'RP /eacute-neutra/. En cas que sigui lliure o que formi part d'una terminació flexional, sona generalment /ai/. Exemples:

Exemples: ie


oa i oe

En el GA, aquests dígrafs sonen gairebé sempre /o(:)/; en l'RP sonen /neutra-omega/, fora del cas en què oa va davant de r, quan sona /british o:/. Exemples:

Exemples:oa, oe


oi i oy

Tant en el GA com en l'RP, aquest dígraf (en qualsevol de les seves variants gràfiques) sona gairebé sempre /òi/. Exemples:

Exemples: oi, oy


oo

Tant en el GA com en l'RP, aquest dígraf sona generalment /u(:)/ quan és lliure o bé travat per qualsevol consonant exceptuant la r, cas en què en el GA sona /ó/ i en l'RP /british o:/ o /omega-neutra/. Exemples:

Exemples: oo

Cal tenir en compte que, tant en el GA com en l'RP, oo sona /omega/ en un gran nombre de mots que s'han de saber per la pràctica. Aquest és el cas de gairebé tots aquells que terminen en -ook. Exemples:

Exemples: oo


ou

Tant en el GA com en l'RP, aquest dígraf sona generalment /au/, però en l'RP sona /a-omega-neutra/ quan és travat per la r. Exemples:

Exemples: ou

Esmentem ací que ou té molts valors fònics, els quals s'han de saber per la pràctica. Concretament, pot sonar:

 1. /o(:)/ (en l'RP, /neutra-omega/ o bé /british o:/ quan és travat per la r). Exemples:

  Exemples: ou

 2. /u(:)/ quan és lliure o travat per qualsevol consonant exceptuant:

  1. r + vocal, com també r final de mot, casos en què en el GA sona /omega/ o, en un mot, /a-omega/ i, en l'RP, /omega-neutra/:

   Exemples: ou

  2. r + consonant, cas en què en el GA sona /ó/ o /neutra/ i, en l'RP, /neutra-omega/, /british o:/ o /neutra-llarga/:

   Exemples: ou

  Exemples de ou quan sona /u(:)/:

  Exemples: ou

 3. /neutra-forta/. Exemples:

  Exemples: ou

 4. /ò/ (en l'RP, /british o:/) davant de -ght final de mot --pronunciat /t/--, com també davant de gh quan es pronuncia /f/. Exemples:

  Exemples: ou

 5. /omega/ en tres auxiliars modals:

  Exemples: ou

ow

Tant en el GA com en l'RP, aquest dígraf sona generalment /au/ quan és travat; a més, en l'RP sona /a-omega-neutra/ quan és travat pel grup er o, en un mot, ar. Exemples:

Exemples: ow

Quan és final de mot sona generalment /o:/ (en l'RP, /neutra-omega/):

Exemples: ow

Remarquem ací que els participis passats dels verbs irregulars següents terminen en el grup -own, que es pronuncia sempre /o:n/ (en l'RP, /neutra-omega-n/):

Exemples: ow

Finalment, esmentem els dos verbs owe [ó:], [neutra-omega] i own [ó:n], [neutra-omega-n].


visca.com | Gramātica anglesa


contacte / email