visca.com | Gramàtica anglesa

Adverbial and prepositional verbs (phrasal verbs) translated into Catalan

Després del verb, la xifra entre parèntesis indica el número del capítol de Gramàtica anglesa vol. III a què pertany el verb quan tingui el significat en qüestió:

Indicarem amb abreviatures els casos especials següents:

(be) booked up (2).
compromès, engatjat (sense cap hora/dia lliure).
(be) bound up in (6).
estar molt interessat en.
(be) bound up with (6).
estar molt relacionat amb.
(be) cast away (3).
quedar (després de naufragar).
(be) cast down (5).
estar deprimit.
(be) cracked up (3).
tenir fama (col·loq).
(be) cut out for (6).
ser apte a (col·loq).
(be) cut up (3).
estar aflegit (col·loq).
(be) done for (3).
ser inservible, destrossat (col·loq).
(be) done for, (in) (5).
1 esgotat (col·loq). 2 destinat a morir.
(be) done in (3).
estar esgotat (col·loq).
(be) fed up with (6).
estar fart de.
(be) knocked up (3).
estar esgotat (col·loq).
(be) laid up (3).
fer llit (estar al llit).
(be) mixed up with (6).
estar embolicat amb.
(be) played out
(3) estar esgotat.
(be) put about (3).
circular.
(be) put down to (6).
atribuir a.
(be) put out (3).
quedar empipat.
(be) snowed in; també (be) snowed under (2).
bloquejat per la neu, cobert de neu.
(be) stuck up (5).
ser presumit.
(be) tied down (2).
estar lligat (amb responsibilitats).
(be) tied up(2).
estar ocupat.
(be) wrapped up in (6).
estar absort en (alguna cosa).
(to feel, appear, be) run down (3).
trobar-se debilitat.
(to get) carried away (3).
esverar-se.
(to get) hung up (3).
1 entretenir-se. 2 fer retardar.
(to get) worked up (3).
emocionar-se.
abide by (7).
acomodar-se a.
abstain from (7).
abstenir-se de.
accede to (7).
accedir a.
accord with (7).
concordar amb.
account for (8).
explicar.
act up (5).
1 fer entremaliadures (aplicat a persones). 2 funcionar irregularment (aplicat a coses).
adapt to (7).
adaptar(-se) a.
add up (2).
sumar.
add up (5).
tenir sentit.
add up to (6).
resultar.
adhere to (7).
adherir-se a.
adjust to (7).
adaptar-se a.
admit of (8).
admetre.
admit to (prep. opcional) (8).
admetre, confessar.
advance on (7).
acostar-se a (algú) d'una manera amenaçadora.
agree on (7).
arribar a un acord sobre (alguna cosa).
agree with (7).
estar d'acord amb.
aim at (7).
apuntar a.
allow for (8).
tenir en compte.
allude to (7).
al·ludir a (referir-se a algú o a alguna cosa sense esmentar-los).
amount to (7).
equivaler a.
answer for (7).
1 ser responsable de. 2 respondre per.
answer to (7).
donar comptes a.
answer to (8).
reconèixer (el nom).
apologize for (7).
disculpar-se per.
appeal against (7).
apel·lar contra.
appeal for (8).
suplicar.
appeal to (7).
apel·lar a (terme jurídic).
appeal to (8).
atraure, atreure.
appear at (7).
presentar-se a.
appear for (8).
representar.
appear in (7).
actuar en.
apply for (8).
sol·licitar (una feina, un permís, etc.).
approve of (8).
aprovar.
argue about (7).
disputar sobre.
argue with (7).
disputar amb.
arrange for (7).
fer plans per a.
arrange for (8).
planejar, fer plans perquè.
arrange with (7).
posar-se d'acord amb.
arrive at (7).
1 arribar a (una hora). 2 arribar a (o en) (un lloc).
arrive in (7).
arribar (en una ciutat, un país).
ask about (after) (7).
preguntar per.
ask for (8).
demanar.
ask out (3).
convidar (algú) a sortir (cap al ball, al teatre, etc.); (gs).
assent to (7).
expressar la conformitat a, assentir en.
associate with (7).
associar-se amb, relacionar-se amb.
atone for (8).
expiar.
back away (4).
fer-se enrere.
back down (2).
fer enrere.
back down (5).
desdir-se, retractar-se, abandonar (una reclamació).
back out of (6).
retirar-se de (sobretot d'un negoci).
back up (2).
donar suport.
bail out (2).
1 obtenir la llibertat d'algú sota fiança. 2 treure l'aigua d'una embarcació.
bail out (5).
saltar d'un avió amb paracaiguda.
bandy about (3).
parlar a la lleugera.
bank on (7).
refiar-se de.
bar from (7).
excloure de.
bargain for (8).
negociar.
barge in (5).
ficar-se (entremig), barrejar-se.
barge into (7).
1 entrar matusserament a. 2 xocar (pesadament) contra.
bark at (7).
lladrar a.
base on (7).
basar-se en.
bear down on (6).
acostar-se resoltament a (algú o alguna cosa) (p).
bear on (7).
estar relacionat amb.
bear out (3).
confirmar (ns).
bear up (4).
no desanimar-se.
bear with (7).
tenir paciència amb.
beat off (3).
repel·lir.
beat up (2).
apallissar.
become of (7).
fer-se de.
beg for (8).
suplicar.
believe in (7).
creure en.
belong to (7).
pertànyer a.
bend down (4).
ajupir-se, encorbar-se.
bend over (4).
encorbar-se, doblegant-se a la cintura.
bet on (7).
apostar sobre.
beware of (7).
anar amb compte amb.
bind down (2).
engavanyar (lligar, prendre [a algú] la llibertat).
black out (5).
desmaiar-se.
blaze up (4).
reviscolar-se, flamejar (sobtadament), fer flames.
blaze up (5).
esclatar amb ira.
block off (2).
bloquejar, blocar, barrar el pas de.
block up (2).
embussar-se.
blossom out (4).
tornar-se animat i alegre.
blot out (2).
fer imperceptible.
blow off (steam) (3).
desfogar-se (ns).
blow out (3).
apagar amb l'alè.
blow over (5).
quedar oblidat.
blow up (3).
1 inflar, omplir d'aire. 2 fer esclatar.
blow up (5).
1 esclatar. 2 enfuriasmar-se (perdre els estreps).
blunder upon (7).
topar amb.
board up (2).
tancar alguna cosa amb taulons de fusta.
boast about (7).
vanagloriar-se de.
boil away (4).
bullir tot (evaporant-se).
boil down (4).
reduir per ebullició.
boil down to (6).
reduir-se a.
boil over (4).
vessar, vessar-se.
bow down (4).
fer una reverència.
bow out (5).
retirar-se (no fer el que hom tenia previst).
bowl over (3).
1 fer caure. 2 deixar parat.
brag about (7).
vanagloriar-se de.
branch out (4).
ramificar-se, estendre's (a la manera d'un tronc brancat).
brave out (3).
aguantar amb valentia, no deixar-se intimidar (np).
break away from (6).
aconseguir d'escapar-se de.
break down (3).
1 analitzar. 2 desmuntar. 3 abatre (tirar a terra el que està dret).
break down (5).
1 avariar-se (una màquina). 2 perdre el control (a causa d'una emoció molt forta).
break in (3).
domar (un cavall salvatge).
break in (5).
1 forçar (una porta, una finestra, etc., per entrar en un lloc). 2 interrompre.
break into (7).
entrar amb força a.
break off (2).
trencar; terminar.
break out (5).
esclatar (una cosa desagradable, com ara una guerra, una plaga, etc.).
break out in (6).
quedar ple de grans.
break out of (6).
escapar-se de.
break through (8).
travessar.
break up (2).
trencar en trossos; esmicolar.
break up (3).
1 acabar d'una vegada (una lluita). 2 dispersar.
break up (5).
1 acabar-se. 2 dispersar-se (una gentada).
bring (a)round (3).
refer (algú després d'un desmai), (gs, np).
bring about (3).
causar.
bring back (2).
tornar.
bring down (2).
baixar, portar cap a baix.
bring down (3).
abatre (del cel).
bring in (2).
fer entrar, portar cap a dins.
bring in (3).
1 introduir. 2 rendir (produir un benefici).
bring off (3).
dur a terme (superant obstacles).
bring on (3).
propiciar, fer avançar una cosa.
bring out (2).
treure, portar cap a fora.
bring out (3).
1 destacar, fer prominent. 2 publicar.
bring up (2).
pujar, portar cap amunt.
bring up (3).
1 pujar, criar. 2 introduir un tema.
brood on (over) (7).
pensar obsessivament sobre.
brush against (8).
fregar.
brush aside (off) (3).
rebutjar.
brush by (7).
passar frec a frec de.
brush up on (6).
repassar.
build in (2).
encastar.
build up (2).
urbanitzar.
bump into (7).
xocar (lleugerament) contra.
bump into (8).
trobar (col·loq).
bump off (argot) (3).
matar, assassinar.
burn away (4).
cremar-se
burn down (2).
cremar, calar foc a (destrossar amb foc).
burn out (4).
acabar-se de cremar.
burn out (5).
estar molt cansat (col·loq; gp).
burn up (2).
cremar, consumir completament amb foc (vegeu nota. 4).
burst into (7).
entrar d'un cop a.
burst out (4).
esclatar (a riure, a plorar, etc.).
butt in (5).
interrompre (maleducadament).
butter up (argot) (3).
afalagar, fer la pilota.
button up (2).
cordar (del tot) amb botons.
buy off (2).
subornar.
buy out (2).
comprar (un negoci).
buy up (2).
comprar tot.
buzz off (5).
tocar el dos (col·loq).
call at (7).
passar per.
call away (3).
cridar, fer anar (algú) en un lloc.
call for (8).
demanar.
call in (3).
1 cridar, fer venir. 2 treure de circulació.
call in at (6).
visitar informalment.
call off (3).
anul·lar.
call on (8).
visitar (formal).
call out (3).
cridar, fer venir/anar (un grup organitzat).
call up (2).
telefonar.
camp out (4).
acampar (passar la nit en una tenda).
care about (7).
tenir interès en.
care for (7).
1 tenir cura de. 2 agradar a.
carry away (2).
emportar-se.
carry off (2).
emportar-se amb força o sense permís.
carry off (3).
guanyar.
carry on (5).
anar fent, continuar, prosseguir.
carry out (2).
portar fora.
carry out (3).
complir, dur a terme.
carry through (2).
portar per, portar al través de.
carry through (3).
dur a terme.
carve out (3).
guanyar (adquirir).
carve up (2).
dividir.
cash in on (6).
aprofitar (una circumstància) per a omplir la butxaca.
cast aside (2).
deixar de banda.
cast down (3).
tirar a terra.
cast off (4).
tirar la corda que lliga una embarcació a terra.
catch on (5).
1 popularitzar-se. 2 entendre (col·loq).
catch out (3).
enxampar (gs).
catch up on (6).
posar-se al dia.
catch up with (6).
atrapar.
cave in (5).
1 enfondrar-se. 2 rendir-se (col·loq).
chalk up (3).
atribuir (np).
chance upon (8).
trobar per casualitat.
change into (7).
transformar-se en.
cheat at (7).
fer trampes en.
check in (5).
inscriure's (en un hotel).
check on (8).
investigar.
check out (5).
anar-se'n d'un hotel (bo i pagant la factura).
check up on (6).
investigar exhaustivament (sobretot per verificar que el que diu algú és veritat) (gs).
cheer for (8).
animar (amb aplaudiments).
cheer on (2).
animar (encoratjar amb crits).
cheer up (2).
animar (aixecar els ànims d'algú que està moix).
chew over (3).
rumiar, pensar en.
chip in (3).
contribuir amb (col·loq, np).
choose between (7).
triar entre.
chop down (2).
tallar un arbre perquè caigui.
chop up (2).
tallar llenya.
clamor for (8).
reclamar.
clamp down on (6).
suprimir.
clash with (7).
desentonar amb.
clean out (2).
netejar, sobretot buidant un espai.
clean out (3).
deixar escurat.
clean up (2).
netejar (fig polir).
clean up (4).
rentar-se.
clean up after (6).
netejar allò que un altre ha embrutat.
clear up (2).
aclarir.
clear up (3).
posar en ordre, resoldre.
clear up (4).
aclarir-se (el temps).
climb down (4).
baixar (escalant).
climb up (4).
pujar (escalant).
cling to (7).
agafar-se a.
clock in (5).
fitxar (quan s'entra a treballar).
clock out (5).
fitxar (quan se surt de treballar).
close down (up) (2).
tancar permanentment.
close in on (6).
encerclar (gs).
cloud over (4).
ennuvolar-se.
clutch at (7).
agafar-se a.
clutter up (2).
desordenar.
coincide with (7).
coincidir amb.
collaborate on (7).
col·laborar en.
collaborate with (7).
col·laborar amb.
collide with (7).
xocar amb.
come (a)round (5).
1 tornar en si. 2 deixar-se convèncer.
come about (5).
passar (esdevenir-se).
come across (upon) (8).
trobar per casualitat.
come across as (6).
donar l'aparença de.
come along (5).
progressar.
come apart (5).
desfer-se.
come around to (6).
acabar per estar d'acord.
come at (8).
atacar.
come away (4).
marxar.
come away (5).
desprendre's.
come back (4).
tornar.
come back (5).
recordar (recórrer a la memòria).
come by (8).
adquirir (per casualitat).
come down (4).
1 baixar (d'un lloc). 2 baixar (de preu).
come down (5).
sofrir un revés, perdre estatus social.
come down on (6).
renyar, atacar.
come down to (6).
resultar (al capdavall).
come down with (6).
posar-se malalt de, caure malalt de.
come forward (5).
presentar-se.
come in (4).
entrar.
come in (5).
1 arribar (en una cursa o concurs). 2 posar-se de moda.
come in for (6).
ser criticat.
come into (7).
entrar a.
come into (8).
rebre (una herència).
come of (7).
sortir de.
come off (4).
desenganxar-se.
come off (5).
1 tenir èxit. 2 sortir-se (d'un afer), sortir-se'n. 3 tenir lloc.
come on (4).
venir (sobretot en imperatiu).
come on (5).
1 progressar. 2 començar a sortir. 3 Au! Vinga!
come out (4).
sortir (venir a fora).
come out (5).
1 sortir (publicar-se). 2 sortir (resultar). 3 resultar conegut. 4 marxar (una taca).
come out against (6).
declarar-se en contra.
come out for (6).
declarar-se a favor.
come over (8).
afectar.
come over (round, across) (4).
passar, visitar informalment.
come to (5).
tornar en si.
come to (7).
1 arribar a. 2 pujar a (p.e., una factura). 3 acudir-se a (algú).
come under (7).
1 passar sota l'autoritat de. 2 (ser) classificat com a. 3 estar subjecte a.
come up (4).
pujar (venir més amunt).
come up (5).
1 acostar-se. 2 esdevenir-se (sobretot una dificultat). 3 sortir (despuntar una planta).
come up against (6).
topar amb.
come up to (6).
1 arribar fins a. 2 estar a l'alçada de.
come up with (6).
trobar (una solució).
comment on (7).
fer observacions sobre.
compete for (7).
competir per.
compete with (against) (7).
competir amb.
complain about (7).
queixar-se de.
comply with (7).
conformar-se amb.
concentrate on (7).
concentrar-se en.
concur with (7).
estar d'acord amb.
condescend to (8).
tractar (algú) amb inferioritat.
confer with (7).
parlar amb, consultar.
confess to (7).
confessar-se culpable de.
confide in (8).
confiar (fer saber en confiança).
conform to (7).
conformar-se a.
consent to (7).
consentir en.
consist in (7).
consistir en.
consist of (7).
ser compost o fet de.
cook up (3).
inventar, ordir.
cool down (off) (4).
refrescar.
cool down (off) (5).
calmar-se.
cope with (7).
enfrontar-se a.
cordon off (2).
acordonar.
correspond to (with) (7).
correspondre a.
count (up)on (7).
comptar amb.
count in (2).
comptar amb algú, incloure, apuntar (gs, np).
count out (2).
no comptar amb algú, excloure (gs, np).
cover up (2).
amagar.
crack down on (6).
castigar severament.
creep up on (6).
perseguir (clandestinament i silenciosa).
crop up (5).
sortir un imprevist, sorgir (inesperadament).
cross off (3).
ratllar, pasar ratlla a.
cross out (3).
ratllar amb una ics.
crow over (7).
vanar-se de.
crowd into (7).
entrar en munió a.
cry out (4).
cridar.
cry out against (6).
queixar-se amargament contra.
curl up (4).
cargolar-se.
cut across (7).
fer drecera per.
cut down (2).
tallar una cosa alta.
cut down (3).
matar.
cut down on (6).
reduir el consum de.
cut in (5).
1 interrompre. 2 passar arran.
cut off (2).
tallar (separant).
cut off (3).
1 tallar (el telèfon), desconectar. 2 matar. 3 desheretar. 4 aïllar.
cut out (2).
retallar.
cut out (3).
1 eliminar (col·loq, np). 2 parar (col·loq, np).
cut up (2).
tallar en trossos.
dabble in (7).
interessar-se superficialment per.
dash off (3).
escriure (ràpidament), esbossar (np).
dash off (4).
anar-se'n a corre-cuita.
date from (7).
datar de.
dawn on (7).
acudir-se a (algú).
deal in (7).
tractar en.
deal out (3).
distribuir.
deal with (7).
1 fer-se amb. 2 ocupar-se de.
deal with (8).
1 tractar (una persona). 2 afrontar. 3 castigar.
decide against (7).
pronunciar-se en contra de.
defer to (7).
diferir de.
delight in (7).
delectar-se en.
deliver up (3).
lliurar.
depart from (7).
1 arrencar de, partir de. 2 desviar-se de.
depend on (7).
dependre de.
detract from (8).
disminuir, empitjorar.
develop into (7).
desembocar en, anar a parar en.
deviate from (7).
desviar-se de.
die away (4).
afeblir-se.
die by (7).
morir de.
die down (4).
minvar gradualment.
die for (7).
morir per.
die for (8).
desitjar vivament.
die from (of) (7).
morir de.
die off (4).
morir (l'un darrere l'altre).
die out (4).
desaparèixer.
differ from (7).
distingir-se de.
dig in (4).
atrinxerar-se.
dig out (2).
treure o remoure excavant.
dig up (2).
disenterrar, arrencar.
dig up (3).
trobar (col·loq, np).
dine in (4).
sopar a casa.
dine out (4).
sopar fora de casa.
dip into (7).
ficar la mà a (en).
disagree about (on) (7).
no estar d'acord en.
disagree with (7).
no estar d'acord amb.
disapprove of (8).
desaprovar.
discriminate against (7).
discriminar.
dish up (2).
servir un àpat.
dismount from (7).
baixar de, desmuntar de.
dispense with (7).
prescindir de.
dispose of (7).
desfer-se de.
dissent from (7).
dissentir de.
distinguish between (7).
distingir entre.
dive in(to)
tirar-se a.
divide by (7).
dividir per.
do away with (6).
eliminar, suprimir (gs).
do over (3).
renovar, decorar de nou.
do up (3).
1 embolicar. 2 cordar (np). 3 renovar.
do without (7).
passar sense.
dole out (3).
distribuir (en quantitats petites).
doll up (5).
guarnir, emperifollar (col·loq, gp).
dote (up)on (8).
adorar.
double back (5).
recular.
double for (8).
substituir.
double up (4).
cargolar-se (amb dolor, de riure).
doze off (4).
endormiscar-se.
drag down (3).
espatllar.
drag on (5).
continuar llangorosament.
drag out (3).
prolongar.
draw (up)on (7).
inspirar-se en.
draw aside (2).
cridar a part (algú).
draw aside (4).
apartar-se.
draw away (4).
allunyar-se.
draw back (2).
tibar, retirar, descórrer.
draw back (4).
retirar-se.
draw in (5).
fer-se més curt.
draw in (on) (3).
atraure.
draw near (4).
acostar-se.
draw out (3).
1 allargar. 2 fer parlar. 3 treure (diners, sobretot d'un banc).
draw out (5).
fer-se més llarg.
draw up (2).
redactar.
draw up (4).
parar-se.
dream about (of) (7).
1 somiar amb (personal). 2 somiar en (alguna cosa).
dream away (2).
passar (el temps o la vida) somiant.
dream up (2).
inventar.
dress down (3).
renyar.
dress up (4).
1 mudar-se. 2 disfressar-se.
drink to (7).
brindar per.
drink up (down) (2).
beure's.
drive into (7).
1 xocar contra (conduint). 2 entrar (conduint) a.
drive off (away) (3).
fer marxar.
drive off (away) (4).
anar-se'n amb cotxe.
drive on (4).
tirar endavant (amb el cotxe).
drive out (3).
expulsar.
drive to (7).
anar amb cotxe (o un altre vehicle) a.
drive up (4).
arribar (amb cotxe).
drop in (5).
passar a visitar (col·loq).
drop in on (5).
visitar (inesperada- ment).
drop off (3).
portar (deixar).
drop off (5).
adormir-se.
drop out (5).
donar-se de baixa.
drum up (3).
concitar, fomentar, fer venir (ns).
dry up (4).
assecar-se.
dwell (up)on (7).
rumiar (llargament) sobre, explicar-se (llargament) sobre.
ease out (3).
apartar (gradualment).
ease up (off) (4).
alleujar-se.
eat in (4).
sopar a casa.
eat into (8).
rovellar, desgastar.
eat out (4).
sopar fora de casa.
eat up (2).
menjar-se.
egg on (3).
encoratjar.
eke out (3).
1 suplir les insuficiències (d'una cosa) (np). 2 mantenir-se (np).
elaborate on (7).
donar més detalls sobre.
embark (up)on (7).
embarcar-se en.
end up (4).
acabar.
enlarge (up)on (7).
donar més detalls sobre.
enlist in (7).
allistar-se en.
enrol for (7).
matricular-se a.
enter by (through) (7).
entrar per.
enter into (7).
ficar-se en (un argument, una conversa, etc.).
enter up (3).
registrar, anotar.
even up (3).
igualar.
excel at (in) (7).
excel·lir en.
explain away (2).
explicar satisfactòriament una falta o error.
face up to (6).
enfrontar-se a.
fade away (4).
fondre's, desaparèixer, anar-se'n a poc a poc.
fall (up)on (7).
caure sobre.
fall (up)on (8).
atacar.
fall among (7).
anar a parar entre.
fall apart (5).
desfer-se (caure en trossos).
fall away (5).
retirar-se, apostatar.
fall back (4).
retirar-se.
fall back on (6).
recórrer a.
fall behind (5).
quedar-se enrere.
fall behind with (6).
endarrerir-se en (un pagament).
fall down (4).
caure.
fall for (7).
1 enamorar-se de. 2 deixar-se enganyar per.
fall from (7).
caure de.
fall in (4).
desplomar-se.
fall in (5).
arrenglar-se (militarment).
fall in with (6).
1 ensopegar amb. 2 estar d'acord amb (un pla, una opinió, etc.).
fall off (4).
caure.
fall off (5).
deteriorar.
fall out (4).
caure (a fora).
fall out (5).
1 barallar-se. 2 rompre files (militar).
fall out with (6).
barallar-se amb.
fall over (7).
1 ensopegar amb. 2 caure de.
fall through (5).
fracassar, frustrar-se.
fall to (5).
posar-se a treballar.
fall under (7).
caure sota.
fawn (up)on (8).
adular servilment.
feed up (2).
engreixar.
feel about (7).
pensar sobre.
feel for (7).
simpatitzar amb.
feel up to (6).
sentir-se capaç de (tenir ganes de).
fiddle around (about) with (6).
jugar amb (inútilment).
fight against (7).
lluitar contra.
fight for (7).
lluitar per.
fight off (3).
resistir.
fight with (7).
barallar-se amb.
figure out (3).
1 entendre. 2 calcular (també figure up).
file down (2).
llimar.
fill in (2).
1 ()omplir (completament) (també fill up). 2 omplir (un formulari) (també fill out).
fill in for (6).
suplir algú.
fill out (4).
engreixar-se.
filter out (3).
ser conegut (gradualment).
find out (3).
descobrir (np).
finish off (2).
acabar (del tot).
finish up (4).
acabar.
finish with (8).
acabar.
fire at, (up)on (7).
disparar trets a (o contra).
fire up (3).
engegar (un motor, etc.) (col·loq).
fire up (5).
enfadar-se.
fish for (7).
anar a la pesca de, anar en cerca de.
fish for (8).
pescar.
fit in with (6).
lligar amb, acordar-se.
fit into (7).
formar part de.
fix on (8).
escollir.
fix up (2).
arreglar.
fizzle out (4).
apagar-se.
fizzle out (5).
fracassar.
flare up (4).
tornar a encendre's.
flare up (5).
enfadar-se (de sobte).
flash out (4).
brillar a ratxes.
flee from (7).
fugir de.
flirt with (7).
flirtar (o flirtejar) amb.
flood out (2).
haver d'abandonar (un lloc per culpa d'una inundació).
fly at (8).
atacar.
focus on (8).
enfocar.
fold up (2).
plegar (del tot).
follow on (4).
tirar endavant; continuar.
follow out (3).
complir (sobretot instruccions).
follow through (5).
1 continuar (una acció, després de fer contacte amb un objecte). 2 complir.
fool around (5).
divertir-se (perdent el temps).
forget about (7).
oblidar-se de.
frighten away (2).
espantar i fer fugir.
frown (up)on (8).
desaprovar.
frown at, (up)on (7).
fer mala cara a (algú).
fumble around (about) (4).
forfollar.
gad about (4).
rondar pertot arreu; córrer món.
gain (up)on (7).
guanyar terreny a (algú).
gamble away (2).
perdre (en el joc).
gamble on (7).
jugar-se (alguna cosa) en.
gang up on (6).
ajuntar-se per atacar (algú) (gs).
gape at (8).
mirar bocabadat.
gather up (2).
recollir (del tot).
gaze at (up)on (8).
contemplar.
get (a)round (8).
1 evitar (una dificultat). 2 convèncer.
get (a)round (about) (5).
1 sortir (socialment), rondar. 2 córrer (una notícia), circular.
get across (3).
1 traslladar (d'un costat a l'altre) (gs). 2 explicar (d'una manera entenedora) (col·loq).
get across (4).
poder travessar.
get ahead (5).
prosperar.
get ahead of (6).
destacar de.
get along (4).
avançar, progressar.
get along (on) (5).
1 entendre's. 2 sortir-se'n.
get around to (6).
trobar temps per a.
get at (8).
1 descobrir (malgrat obstacles o dificultats). 2 voler dir. 3 arribar a agafar (o tocar), aconseguir d'agafar, etc. (malgrat obstacles o dificultats).
get away (3).
treure.
get away (4).
escapar-se.
get away with (6).
cometre un delicte i sortir-se'n.
get back (3).
tornar, retornar (gs).
get back (4).
tornar.
get behind (7).
posar-se darrere (de).
get behind in (on, with) (6).
endarrerir-se amb.
get by (4).
passar.
get by (5).
anar fent.
get down (3).
1 baixar (una cosa). 2 amoinar-se (lit. "fer trist") (gs).
get down (4).
baixar.
get down to (6).
entrar a fons en, fer (una cosa) de debò.
get in (3).
1 fer entrar . 2 incloure.
get in (4).
1 arribar. 2 pujar (en un cotxe). 3 entrar (en un edifici quan hi ha un obstacle).
get in (good) with (6).
quedar bé amb.
get in(to) (7).
1 entrar a. 2 pujar en (un cotxe). 3 ficar-se en.
get off (3).
1 fer anar. 2 separar, treure. 3 aconseguir que (algú) sigui absolt (d'un crim).
get off (4).
baixar (d'un vehicle públic, un cavall, una bicicleta, etc.)
get off (5).
plegar (de treballar).
get on (3).
ficar.
get on (4).
pujar (en un vehicle públic, un cavall, una bicicleta, etc.).
get on (5).
1 prosperar. 2 anar fent. 3 fer-se gran. 4 entendre's.
get on (7).
pujar a (o en) (un vehicle, un cavall, etc.).
get on to (6).
descobrir, arribar a entendre.
get out (3).
1 treure, fer sortir (gs). 2 publicar.
get out (4).
1 fugir, escapar-se, sortir, marxar. 2 baixar (d'un cotxe).
get out (5).
fer-se públic.
get out of (7).
1 sortir de, escapar-se de (superant un obstacle, un impediment, etc.). 2 escapolir-se de.
get over (3).
1 fer passar per. 2 acabar (una cosa desagradable) (gs).
get over (4).
pujar sobre (superant un obstacle, un impediment, etc.).
get over (7).
recuperar-se de.
get over (8).
superar.
get through (3).
fer passar per.
get through (4).
passar per.
get through (5).
1 acabar. 2 entrar en contacte (per telèfon).
get to (7).
arribar a.
get up (3).
1 cridar, fer llevar (gs). 2 preparar (una obra de teatre).
get up (4).
aixecar-se (posar-se dret).
get up (5).
llevar-se.
give away (2).
donar (gratuïtament).
give away (3).
1 presentar. 2 revelar (np). 3 trair (gs, np).
give back (2).
tornar .
give in (2).
lliurar, donar a l'autoritat pertinent.
give in (up) (5).
rendir-se.
give off (3).
emetre (olor, vapor, soroll, etc.) (ns).
give out (2).
distribuir.
give out (3).
1 llançar (un senyal o avís) (ns). 2 anunciar.
give out (5).
parar-se, fallar.
give over (2).
lliurar.
give up (3).
1 rendir, rendir-se. 2 deixar de fer una acció (np). 3 deixar (abandonar) (np).
give up to (6).
(sempre reflexiu) 1 abandonar-se a. 2 lliurar-se a (una autoritat).
glance at (7).
donar un cop d'ull a.
gloat over (7).
alegrar-se (maliciosa-ment) de.
gloss over (8).
passar per alt, obviar.
go (a)round (4).
1 passar (fer una visita). 2 fer marrada. 3 girar. 4 anar d'un costat a l'altre.
go (a)round (about) (5).
circular.
go (in)to (7).
entrar a.
go about (8).
anar fent (una tasca).
go after (8).
perseguir.
go against (7).
anar en contra de.
go ahead (4).
anar al davant, reconèixer (examinar el terreny).
go ahead (5).
començar, procedir sense esperar (en imperatiu, Endavant!).
go along (4).
acompanyar.
go along with (6).
estar d'acord amb (alguna cosa).
go away (4).
anar-se'n.
go back on (6).
trencar (una promesa), desdir-se de.
go beyond (7).
anar més enllà de.
go by (4).
passar.
go by (5).
passar (temps).
go down (4).
baixar.
go down (5).
1 enfonsar-se. 2 ser registrat. 3 ser acceptat (pel públic). 4 pondre's (el sol).
go down with (6).
agafar (una malaltia), estar malalt amb.
go for (7).
vendre's per.
go for (8).
1 anar a buscar.
go forward (4).
avançar, anar endavant.
go in (4).
entrar (des de fora).
go in for (6).
1 presentar-se a. 2 interessar-se per.
go in with (6).
associar-se amb.
go in(to) (8).
1 examinar. 2 agafar un atac de.
go off (4).
anar-se'n.
go off (5).
1 explotar (una bomba, un petard). 2 deteriorar-se. 3 sortir, resultar. 4 fer-se malbé.
go on (4).
tirar endavant, continuar.
go on (5).
1 passar (temps). 2 haver-hi, esdevenir-se (col·loq). 3 continuar. 4 vinga!
go on about (6).
entretenir-se, parlar avorridament (sobre una cosa).
go on welfare (the dole) (8).
rebre caritat de l'estat.
go out (4).
1 sortir (d'un lloc). 2 sortir (a passeig).
go out (5).
1 apagar-se. 2 passar de moda. 3 fer vaga. 4 baixar la marea.
go out of fashion (style) (7).
passar de moda.
go over (4).
anar (cap allà).
go over (5).
1 repassar, examinar. 2 ser rebut. 3 passar (moralment), canviar.
go over (8).
repassar.
go through (4).
entrar o sortir (passant a través de).
go through (8).
gastar.
go through with (6).
complir.
go under (5).
1 fer fallida. 2 enfonsar-se.
go up (4).
pujar, anar a dalt.
go up (5).
1 explotar. 2 pujar. 3 ser construït.
go with (7).
1 anar amb. 2 harmonitzar amb.
go without (7).
passar sense.
gossip about (7).
xafardejar sobre.
graduate from (7).
llicenciar-se per.
grapple with (7).
lluitar amb.
grapple with (8).
mirar de resoldre.
grasp at (8).
mirar d'agafar.
grieve about (over) (7).
afligir-se per.
grin at (7).
somriure (ensenyant les dents) a.
grind down (2).
moldre (polvoritzar).
grind down (3).
oprimir.
grope for (8).
cercar a les palpentes.
grow (up)on (7).
1 esdevenir més atractiu per a (algú). 2 adquerir gradualment més influència sobre.
grow into (8).
esdevenir.
grow out (7). of
1 ser el resultat de. 2 deixar gradualment de, anar deixant de.
grow up (4).
fer-se gran (fer-se adult).
grumble about (7).
remugar per (queixar-se rondinant).
guard against (8).
prevenir.
haggle over (8).
regatejar.
haggle with (7).
regatejar amb.
hammer on (7).
donar cops de puny a.
hammer out (3).
elaborar (amb esforç).
hand (a)round (3).
fer passar una cosa de mà en mà.
hand down (3).
deixar (alguna cosa, als successors).
hand in (3).
presentar (els deures).
hand out (3).
distribuir.
hand over (3).
donar, lliurar.
hang around (about) (5).
gandulejar, quedar-se en un lloc sense fer res.
hang back (5).
quedar-se enrere.
hang down (2).
abaixar (np).
hang on (5).
1 aguantar i esperar. 2 no penjar (el telèfon).
hang on (someone's words) (8).
escoltar atentament (les paraules d'algú).
hang on to (6).
1 guardar, retenir. 2 aferrar-se a (alguna cosa).
hang out (2).
1 estendre (roba). 2 penjar (una bandera).
hang out (4).
repenjar-se.
hang out (5).
soler anar (col·loq).
hang out of (7).
penjar de.
hang up (2).
penjar.
hang up (5).
penjar (el telèfon).
harp on (7).
insistir, esplair-se (xerrar llargament i avorridament) sobre.
have it in for (6).
tenir rancor (gs).
have it out with (6).
parlar-ne (gs).
have on (3).
1 portar roba (np). 2 tenir plans o una cita (gs, np).
head for (7).
fer cap a.
head off (3).
interceptar.
heap up (2).
apilonar.
hear about (of) (7).
assabentar-se de, sentir parlar de.
hear out (2).
escoltar (algú) fins que hagi acabat de parlar (gs).
help off with (6).
ajudar (algú) a treure's (una peça de roba) (gs).
help on (2).
encoratjar.
help on with (6).
ajudar (algú) posar-se (una peça de roba) (gs).
help out (2).
ajudar.
hide from (7).
amagar-se de.
hinge on (7).
dependre de.
hint at (8).
insinuar.
hire out (2).
llogar.
hit (up)on (7).
acudir-se (alguna cosa) a (algú).
hit it off with (6).
entendre's (amb) (col·loq, gs).
hold back (3).
1 amagar. 2 (també amb in) aguantar, reprimir (np).
hold back (5).
dubtar (vacil·lar).
hold down (2).
subjectar.
hold off (3).
1 mantenir a distància. 2 demorar (np).
hold off (5).
no començar (la pluja, una tempesta, etc.).
hold on (4).
agafar-se fort.
hold on (5).
1 resistir, persistir. 2 no penjar (el telèfon). 3 aturar-se.
hold on to (6).
guardar.
hold out (2).
allargar.
hold out (3).
allargar (la mà) (np).
hold out (5).
1 resistir. 2 durar.
hold out for (6).
no voler parar fins a (aconseguir una cosa).
hold out on (6).
no dir a (l'altre) el que li cal saber, no donar la part (a algú), estafar (col·loq).
hold over (3).
ajornar.
hold up (2).
aguantar (en posició alta).
hold up (3).
1 aturar. 2 atracar.
hold up (5).
aguantar-se (el temps meteorològic).
hollow out (2).
buidar.
hop in (4).
pujar (en un cotxe).
hope for (8).
esperar (desitjar que sigui realitat una cosa).
hover above, over (7).
estar immòbil i suspès en l'aire sobre.
hunger for (7).
delir-se per.
hunt down (2).
perseguir.
hurry up (4).
afanyar-se.
hush up (2).
guardar secret sobre un afer.
idle away (2).
matar el temps, gandulejar.
impose (up)on (7).
abusar de l'amabilitat de.
improve (up)on (8).
millorar.
increase in (7).
augmentar de.
inform against (8).
denunciar.
infringe (up)on (8).
violar (cometre un acte contra alguna cosa que hom hauria de respectar).
inquire about (7).
demanar informació sobre.
inquire into (8).
investigar.
insist (up)on (8).
exigir.
intercede for (7).
intercedir a favor de.
intercede with (7).
intercedir prop de.
interfere in (7).
ficar-se en.
interfere with (8).
enredar (modificar barroerament), desgavellar.
invite in (2).
convidar a casa (gs).
invite out (2).
convidar (a un restaurant, al teatre, etc.) (gs).
iron out (3).
resoldre.
jack up (3).
aixecar (amb el cric; preus).
jeer at (7).
mofar-se de.
join in (4).
ajuntar-se.
join in (7).
participar en.
join up (4).
enrolar-se.
joke about (7).
fer broma sobre.
judge by (7).
jutjar per.
jump at (8).
acceptar amb entusiasme.
jump to conclusions (7).
arribar precipitadament a (una conclusió).
keep at (7).
perseverar en, persistir en.
keep away (3).
allunyar, mantenir a distància.
keep away (4).
apartar-se.
keep away from (6).
evitar (una cosa o la companyia d'algú).
keep back (3).
amagar.
keep back (4).
fer-se enrere, recular.
keep down (3).
oprimir.
keep down (4).
no aixecar-se.
keep from (7).
estar-se de, aguantar-se.
keep in with (6).
mantenir bones relacions amb.
keep off (3).
mantenir-se a distància (np).
keep on (3).
mantenir posat (np).
keep out (3).
mantenir fora, aturar, allunyar.
keep out (4).
no entrar.
keep out of (7).
1 mantenir-se allunyat de. 2 no ficar-se en.
keep to (8).
continuar.
keep up (3).
1 no deixar dormir (gs). 2 aguantar, mantenir l'ànim.
keep up (4).
aguantar el pas, no endarrerir-se.
keep up with (6).
estar al dia de.
kick off (4).
fer la primera sacada (d'un partit de futbol).
kick out (3).
fer fora.
knock about (3).
maltractar algú.
knock about (5).
vagabundejar.
knock down (2).
fer caure (a terra), abatre.
knock down (3).
enderrocar.
knock in (3).
fer entrar a cops.
knock off (2).
fer saltar a terra alguna cosa.
knock off (3).
1 compondre fàcilment, ràpidament. 2 rebaixar (el preu).
knock off (5).
plegar (parar de treballar).
knock on (7).
donar cops a.
knock out (3).
estabornir (deixar K.O.).
knock up (3).
construir a corre-cuita.
know about (7).
assabentar-se de, tenir informació sobre.
know of (7).
tenir coneixement de.
knuckle down (5).
posar-se seriosament en una tasca.
knuckle under (5).
sotmetre's.
land at (7).
aterrar a, anar a parar a.
land on (7).
caure de.
land up (5).
acabar.
lap up (2).
beure (del tot) llepant.
lap up (3).
rebre amb entusiasme (col·loq, np).
lapse into (7).
tornar als (mals costums).
lash out (4).
repartir cops a tort i a dret.
lash out at (8).
atacar.
laugh about (over) (7).
riure's de.
laugh at (7).
riure's de.
laugh off (3).
prendre de broma.
launch (up)on (8).
començar, encetar.
launch out (4).
llançar-se a, emprendre.
lay aside (by) (2).
deixar o posar a part.
lay down (2).
posar a terra, ajeure.
lay down (3).
1 declarar (amb autoritat). 2 deposar les armes.
lay in (3).
proveir-se.
lay off (3).
acomiadar temporalment (per falta de feina).
lay off (5).
parar de treballar (temporalment).
lay out (3).
1 ordenar. 2 planificar (una ciutat, un jardí, etc.). 3 estabornir. 4 amortallar. 5 gastar (diners), esmerçar.
lead off (4).
començar.
lead on (3).
enganyar (atraure enganyosament).
lead up to (6).
1 conduir (a). 2 portar a. 3 preparar el terreny.
leak out (3).
divulgar sense autorització.
leak out (4).
divulgar-se.
lean (up)on (7).
repenjar-se sobre.
lean over (7).
abocar-se sobre.
learn about (of) (7).
assabentar-se de.
leave behind (2).
abandonar, deixar enrere.
leave for (7).
marxar cap a.
leave out (3).
deixar, ometre.
leer at (8).
mirar (impúdicament).
let (oneself) in for (6).
crear-se problemes (gs).
let (somebody) in on (6).
revelar a algú (sobretot un secret) (gs).
let down (2).
deixar baixar.
let down (3).
desil·lusionar.
let in (2).
deixar entrar.
let off (3).
deixar anar (sense cap càstig o amb un càstig menys important del que es podria esperar).
let out (2).
deixar sortir.
let out (3).
1 revelar (np). 2 eixamplar (els pantalons, un vestit, etc.).
let up (5).
1 diminuir. 2 afluixar, no fer-s'hi tant.
lie (up)on (7).
ajeure's damunt (de).
lie around (about) (4).
jeure, gandulejar.
lie back (4).
estirar-se.
lie down (4).
estirar-se.
lie in (4).
no llevar-se.
lie in (bed) (7).
jeure a.
lie over (5).
quedar ajornat.
lift up (2).
aixecar.
light (up)on (8).
trobar per casualitat.
light up (2). (5)
1 il·luminar. 2 encendre (tabac).
light up (5).
il·luminar-se (d'alegria).
line up (2).
1 posar en fila. 2 trobar.
line up (4).
arrenglarar-se, fer cua.
linger over (7).
entretenir-se sobre.
listen to (8).
escoltar.
live (up)on (7).
viure de.
live among (7).
viure entre.
live at (7).
viure a (seguit d'una adreça).
live by (7).
viure de, campar sobre.
live down (3).
aconseguir d'oblidar (un escàndol, un moment desconcertant, etc.) (np).
live for (8).
encantar (agradar molt).
live in (4).
viure (amb algú, a la mateixa casa).
live in (7).
1 viure a. 2 viure en.
live on (4).
viure encara, continuar vivint.
live through (7).
passar per.
live up to (6).
viure com (els altres s'afiguren).
live with (7).
viure amb.
lock in (2).
tancar (algú) amb clau (en un lloc).
lock out (2).
tancar (algú) a fora.
lock up (2).
tancar amb clau (alguna cosa, en un lloc segur).
lock up (3).
empresonar.
lock up (4).
deixar-ho tot ben tancat.
long for (7).
delir-se per.
look (a)round (about) (4).
mirar al voltant.
look after (7).
tenir cura de, vigilar.
look ahead (5).
planificar.
look at (8).
mirar.
look away (4).
girar els ulls.
look back (4).
mirar enrere.
look back on (6).
pensar en.
look down on (6).
menysprear (gs).
look for (8).
buscar, cercar.
look forward to (6).
pensar amb il·lusió en (gs).
look in on (6).
fer una breu visita a.
look into (8).
investigar.
look like (7).
assemblar-se a.
look on (4).
observar sense fer res.
look out (4).
mirar fora.
look out (5).
vigilar.
look out for (6).
mirar de veure.
look out on (6).
estar orientat cap a.
look over (2).
mirar-se, inspeccionar.
look through (2).
considerar a fons.
look through (7).
mirar per (a través de).
look through (8).
fullejar, passar dades.
look to (7).
comptar amb.
look up (3).
1 recercar (en un diccionari, enciclopèdia, etc.). 2 fer una visita, cercar algú (en la guia telèfonica per poder trucar-li) (np).
look up (5).
millorar.
look up (8).
buscar (en un llibre de referència).
look up and down (3).
mirar de dalt a baix (impertinentment) (gs).
look up to (6).
respectar (gs).
lurk (a)round (about) (4).
rondar furtivament i sospitosament.
lust for (after) (8).
desitjar lascivament.
make after (8).
empaitar, perseguir.
make away with (6).
robar.
make off with (6).
anar-se'n amb.
make out (3).
1 fer (un document o un xec) en nom d'algú. 2 entendre (np). 3 entreveure (np). 4 fer veure (np).
make out (5).
1 anar, resultar. 2 anar fent.
make over (3).
cedir.
make up (2).
compondre.
make up (3).
1 inventar (una història, una excusa). 2 recuperar. 3 completar. 4 fer una llista.
make up (5).
fer les paus.
make up for (6).
compensar per.
mark down (3).
rebaixar el preu.
mark off (2).
senyalar, marcar.
marvel at (7).
meravellar-se de.
measure up to (6).
estar a l'alçada a.
meddle in (7).
ficar-se en.
meddle with (8).
remenar, grapejar.
meditate (up)on (7).
meditar sobre.
meet with (7).
trobar-se amb.
meet with (8).
experimentar, trobar.
mingle with (7).
barrejar-se amb.
miss out on (6).
perdre's.
mix up (2).
barrejar.
mix up (3).
confondre.
mop up (2).
fregar (del tot).
mop up (3).
eliminar (mil).
mount up (4).
pujar.
mourn for (over) (7).
plorar per (la mort d'algú).
move in (4).
instal·lar-se (en una casa, despatx, etc.).
move on (along) (4).
continuar caminant.
move out (4).
sortir (d'un lloc, una casa, etc.)
muddle on (along) (4).
anar tirant (despistadament, sense cap propòsit en concret).
muddle through (4).
sortir-se'n (sense haver fet cap esforç especial).
muse (up)on (7).
reflexionar sobre.
nag at (8).
rondinar, criticar constantment amb nyic-nyics.
nail down (2).
clavar, subjectar amb claus.
nail down (3).
fer complir una promesa (a algú).
narrow down (3).
reduir (les possibilitats).
narrow down (4).
reduir-se.
negotiate with (7).
negociar amb.
nestle down (4).
escarxofar-se.
nibble at (8).
pellucar.
nip along (5).
anar (ràpidament).
nip off (5).
tocar el dos (col·loq).
nip out (5).
sortir (breument) (col·loq).
nod at (to) (8).
fer que sí amb el cap (a algú).
nod off (5).
pesar figues.
note down (2).
apuntar.
object to (7).
oposar-se a.
open on(to) (7).
donar a.
open up (2).
obrir (fer accessible).
open up (4).
eixamplar-se, obrir-se.
operate (up)on (8).
operar (algú d'alguna cosa).
order about (around) (2).
donar ordres (sobretot d'una manera prepotent).
own up to (6).
confessar.
pack up (2).
recollir l'equipatge, fer les maletes.
pair off (4).
aparellar-se.
pal up with (6).
fer-se amic de.
pall on (8).
embafar.
palm off on (6).
endossar a (gs).
pan out (5).
sortir bé (col·loq).
pander to (7).
fer suar (afavorir).
part with (8).
abandonar, perdre.
participate in (7).
participar en.
pass away (4).
passar (i desaparèixer).
pass away (on) (5).
disaparèixer (eufemisme per morir).
pass back (2).
tornar, retornar.
pass by (3).
passar per alt, deixar perdre.
pass by (4).
passar (prop de).
pass off (3).
1 treure importància. 2 bescanviar fraudulentament.
pass off (4).
passar (esdevenir-se).
pass off as (6).
fer passar per (pron).
pass on (2).
fer passar (d'una banda a l'altra).
pass out (5).
perdre el coneixement, desmaiar-se.
pass through (7).
passar per.
pass up (3).
perdre (una oportunitat).
patch up (2).
apedaçar.
patch up (3).
fer les paus.
pay back (2).
tornar diners (a algú).
pay back (3).
repagar (algú per alguna cosa), venjar-se (d'algú per una cosa).
pay by (7).
pagar amb.
pay for (8).
pagar (quan vol dir donar diners per ).
pay off (2).
liquidar (deutes).
pay off (5).
reeixir.
pay out (2).
gastar (diners).
pay up (4).
pagar (un deute).
peck at (8).
picotejar.
peer at (8).
esguardar (mirar d'una manera penetrant), escodrinyar.
perch (up)on (7).
plantar-se (un ocell) (una branca, etc.).
pertain to (7).
1 relacionar-se amb. 2 pertocar a.
phase in (3).
introduir (gradualment).
phase out (3).
eliminar (gradualment).
pick off (3).
matar o ferir amb trets (un per un).
pick on (8).
criticar.
pick out (3).
triar.
pick up (2).
collir, arreplegar, aixecar.
pick up (3).
1 arreplegar. 2 adquirir per causualitat. 3 detenir (un sospitós). 4 passar a buscar (una persona). 5 arribar a saber (np). 6 lligar, conèixer amb intenció amorosa (col·loq, np).
pick up (5).
millorar, refer-se.
pin down (3).
obligar (algú) a concretar.
pine for (7).
delir-se per.
pipe down (5).
callar (col·loq).
pipe up (5).
engegar (dir sobtadament, començar a parlar) (col·loq).
pitch in (5).
treballar plegats.
plan on (8).
planejar.
play (up)on (7).
jugar amb (fer ús de).
play around (5).
fer el salt a la dona (col·loq).
play around with (6).
remenar.
play down (3).
treure importància.
play for (7).
jugar per.
play off (2).
jugar (l'un contra l'altre).
play off against (6).
fer oposar (dues persones o dues coses).
play out (2).
jugar fins al final.
play up (3).
promocionar, donar importància a.
play up to (6).
afalagar.
play with (7).
jugar amb (divertir-se amb).
plot against (7).
conspirar contra.
plug away at (6).
perseverar en.
plug in (2).
endollar.
plunge into (7).
llançar-se a.
point at (to) (8).
assenyalar (amb el dit).
point out (2).
assenyalar.
point out (3).
advertir.
polish off (3).
acabar-se del tot.
polish up (3).
posar al dia, repassar (np).
pop in (5).
treure el cap (visitar) (col·loq).
pop off (5).
estirar la pota (col·loq).
pop up (5).
ser esmentat (de sobte), presentar-se (de sobte).
pore over (8).
estudiar escrupolosament, meditar.
pose for (7).
posar per a.
pounce (up)on (7).
llançar-se sobre.
pray for (7).
pregar per.
pray to (7).
pregar a.
prepare for (7).
preparar-se per a.
preside over (8).
presidir.
press for (7).
pressionar per (obtenir alguna cosa).
press on (5).
tirar endavant, continuar amb resolució.
prevail (up)on (8).
persuadir.
prevail against (over) (7).
imposar-se a.
prey (up)on (7).
fer mal ús de, tenir influència dolenta sobre.
prey (up)on (8).
agafar i devorar.
probe into (8).
investigar.
profit by (from) (8).
aprofitar.
propose to (7).
declarar-se a.
prospect for (8).
buscar (or o minerals).
protest against (7).
protestar contra.
provide for (8).
1 mantenir (propocionar a algú els mitjans de subsistència). 2 prevenir.
pry into (8).
tafanejar.
pull at (8).
estirar.
pull down (2).
abaixar.
pull down (3).
enderrocar.
pull in (2).
fer entrar (tibant).
pull in (3).
1 cobrar (np). 2 detenir.
pull in (5).
entrar a l'estació.
pull off (2).
treure (arrencant, tibant).
pull off (3).
aconseguir (np).
pull out (2).
treure.
pull out (5).
retirar-se, anar-se'n (col·loq).
pull over (3).
fer arrambar (un vehicle).
pull over (5).
arrambar-se (amb el cotxe).
pull through (2).
fer passar (tibant).
pull through (3).
ajudar (algú) a superar una dificultat (np).
pull through (round) (5).
recuperar-se (d'una malaltia o d'una ferida).
pull up (2).
apujar alguna cosa.
pull up (3).
millorar.
pull up (5).
parar (un vehicle).
pump out (2).
bombar, treure amb una bomba.
pump up (2).
inflar (amb una bomba).
push at (8).
empènyer.
push off (2).
empènyer (a terra).
push off (along, on) (5).
tocar el dos (col·loq).
push on (5).
continuar, anar endavant.
push through (7).
fer camí per.
put above (3).
estimar-se més, preferir, anteposar (np).
put across (3).
comunicar (efectivament).
put aside (2).
deixar de banda.
put aside (3).
estalviar.
put away (2).
desar.
put away (3).
internar, recloure.
put back (2).
tornar (alguna cosa al seu lloc).
put back (3).
1 ajornar. 2 endarrerir (el rellotge).
put down (2).
deixar a (terra).
put down (3).
1 reprimir. 2 apuntar, anotar. 3 matar (un animal).
put forward (3).
1 proposar. 2 avançar (un rellotge).
put in (2).
posar (dins).
put in (3).
reclamar.
put in for (6).
demanar.
put off (3).
1 ajornar. 2 desanimar.
put on (3).
1 posar-se (roba) (np). 2 produir (un espectacle). 3 guanyar (pes) (np). 4 encendre (el llum). 5 enganyar (col·loq, np, gs).
put out (2).
fer (o posar) fora.
put out (3).
1 estendre. 2 extingir. 3 apagar (el llum). 4 generar. 5 publicar.
put up (2).
aixecar, col·locar en posició (més) alta.
put up (3).
1 apujar (tarifes, preus). 2 allotjar. 3 proveir (diners per a un negoci). 4 oferir resistència (np).
put up (5).
allotjar-se.
put up to (6).
instigar (algú a fer una cosa) (gs).
put up with (6).
tolerar (gs).
qualify for (7).
tenir els requisits necessaris per a.
quarrel about (7).
barallar-se sobre.
quarrel with (7).
barallar-se amb.
quote from (8).
citar.
rail at (8).
increpar.
rake in (3).
recollir (després d'haver guanyat en el joc), guanyar (col·loq).
rake up (3).
revifar (una historia, una baralla).
rank among (with) (7).
estar al nivell de.
rattle off (3).
recitar ràpidament.
rattle on (5).
xerrar (col·loq).
rave about (7).
parlar entusiàsticament de.
reach for (8).
agafar, allargar la mà per agafar.
read about (7).
llegir sobre.
read out (2).
llegir en veu alta.
read up on (6).
estudiar (llegint).
rear up (4).
encabritar-se.
reason with (8).
persuadir.
recover from (7).
recuperar-se de.
reel off (3).
recitar ràpidament i sense esforç.
refer to (7).
referir-se a.
relate to (8).
relacionar-se (amb).
rely on (7).
confiar en.
resort to (7).
recórrer a.
respond to (7).
respondre a.
result in (7).
ser la causa de.
result in (8).
produir.
retire from (7).
retirar-se de.
return from (7).
tornar de.
return to (7).
tornar a.
revel in (7).
delectar-se en.
rhyme with (7).
rimar amb.
ride off (away) (4).
anar-se'n (a cavall o amb bicicleta).
ride out (3).
resistir (una tempesta, una situació difícil).
rig up (3).
construir improvisadament.
ring off (4).
penjar (el telèfon).
rinse out (2).
esbaldir.
rip off (2).
alçar d'una revolada, arrencar.
rip off (3).
robar (col·loq).
rise against (7).
alçar-se contra.
rise to (7).
pujar a.
rise up (5).
rebel·lar-se.
roll down (2).
abaixar (la finestra d'un vehicle).
roll down (4).
anar avall (rodolant).
roll in (5).
arribar a cabassos (col·loq.).
roll over (4).
tombar-se.
roll up (2).
1 plegar (enrotllant), arromangar. 2 embolicar.
root out (3).
extirpar.
root out (up)
(2) cruspir-se, arrabassar.
round off (3).
1 completar (polidament) (np). 2 arrodonir.
round on (8).
increpar (subtosament).
round up (3).
recollir.
rub in (3).
fer recordar (una cosa desagradable) (np).
rule out (3).
excloure, eliminar.
run across (into) (8).
trobar (per casualitat).
run after (8).
empaitar.
run away (5).
fugir.
run down (3).
1 perseguir i capturar. 2 menysprear (col·lloq, np). 3 trobar (després d'una llarga recerca) (np). 4 atropellar.
run down (4).
baixar corrent.
run down (5).
parar-se.
run in (3).
1 fer el rodatge (d'un vehicle) (np). 2 engarjolar (col·loq).
run in (4).
entrar corrent.
run into (7).
1 xocar contra. 2 entrar corrent a.
run off (3).
1 tirar, imprimir. 2 fer fugir.
run off (5).
fugir.
run off (7).
1 relliscar per. 2 passar per damunt (de).
run on (5).
1 continuar (sense interrupció). 2 enraonar (sense parar).
run out (4).
sortir corrent.
run out (5).
escapar-se (un líquid).
run over (3).
atropellar (passant per sobre).
run over (7).
donar un cop d'ull a.
run over (8).
atropellar (córrer per sobre).
run through (3).
travessar (amb un instrument de punxa) (gs).
run through (8).
malbaratar.
run up (3).
1 hissar (una bandera). 2 tirar de veta, fer pujar (un compte, etc.) (np).
run up (4).
acostar-se corrent.
run up against (6).
enfrontar-se a.
rush at (8).
envestir (atacant).
save up (2).
estalviar.
saw up (2).
serrar en trossos.
scale down (2).
reduir (a escala).
scrape along (5).
anar tirant amb treballs.
scrape off (2).
treure rascant.
scrape up (together) (3).
arreplegar (amb dificultats) (col·loq).
scratch out (3).
ratllar.
screen off (2).
separar (amb una mampara, un paravent, etc.).
screw up (3).
1 corrugar (el nas, els ulls o la boca; no el front) (np). 2 (amb courage) agafar (coratge) (np). 3 fer malament (col·loq, vulg.).
search for (8).
buscar, cercar.
search out (2).
buscar (i trobar), cercar (i trobar) (np).
secede from (7).
separar-se de.
see about (7).
encarregar-se de.
see off (3).
acomiadar (gs).
see out (3).
acompanyar a la porta (gs).
see through (3).
dur a terme (gs, np).
see through (8).
entendre (no deixar-se enganyar).
seize (up)on (7).
fixar-se en.
seize up (4).
agarrotar-se.
sell off (2).
liquidar (vendre totes les existències).
send away (3).
fer marxar (algú).
send down (2).
enviar una cosa (avall).
send down (3).
expulsar (d'una universitat).
send for (8).
fer venir, demanar o ordenar que vingui (alguna persona o quelcom).
send in (2).
enviar (un sol·licitud).
send in (3).
fer passar, fer entrar.
send off (2).
enviar.
send off (3).
acomiadar.
send on (2).
reenviar.
send up (2).
enviar a una autoritat superior.
serve for (7).
servir de.
serve out (2).
repartir, distribuir.
serve up (2).
servir (menjar).
set (up)on (8).
atacar sobtadament (gp).
set aside (2).
posar a part.
set aside (3).
reservar.
set back (2).
retardar, impedir.
set back (3).
costar (col·loq).
set down (2).
1 posar (en posició més baixa). 2 deixar, fer baixar (d'un vehicle).
set down (3).
escriure.
set forth (3).
remarcar.
set forth (off, out) (5).
partir (començar un viatge).
set off (3).
1 fer explotar. 2 instigar. 3 fer ressaltar.
set out (2).
col·locar, posar en posició.
set out (3).
destacar.
set up (2).
erigir (posar en posició dreta).
set up (3).
1 establir (sobretot amb diners). 2 armar gresca. 3 nomenar, crear, establir.
settle down (4).
1 establir-se, instal·lar-se. 2 adaptar-se. 3 calmar-se, posar seny.
settle down to (6).
posar-se a treballar, anar per feina.
settle for (7).
conformar-se amb.
settle in (4).
acabar d'instal·lar-se.
settle up (5).
passar comptes.
sew up (2).
cosir (del tot).
shake off (3).
treure's de sobre.
shake out (2).
desplegar (i espolsar).
shake up (2).
sacsejar.
shake up (3).
atabalar.
shave off (2).
afaitar.
shine on (8).
irradiar.
shoot ahead (5).
avançar-se d'un cop.
shoot at (7).
disparar a.
shoot by (past) (5).
passar com un llamp.
shoot down (2).
1 matar o ferir (algú) amb un tret. 2 abatre.
shoot out (5).
sortir com un llamp.
shoot up (2).
terroritzar disparant (armes de foc) indiscriminadament.
shoot up (5).
alçar-se ràpidament.
shout at (8).
cridar molt alt (algú).
show off (2).
mostrar (sobretot una cosa excepcional) (np).
show off (5).
fanfarronejar.
show up (3).
posar en evidència.
show up (4).
1 destacar-se. 2 presentar-se (col·loq).
shrink from (8).
esquivar amb recel.
shrug off (3).
no donar importància a, minimitzar.
shut in (2).
tancar (a dins).
shut off (2).
tancar (interrompre l'administrament d'una cosa), tallar.
shut out (2).
tancar (a) fora, negar l'entrada a algú.
shut up (2).
tancar en un lloc segur.
shut up (3).
fer callar (np).
shut up (5).
callar (col·loq, maleducat).
side against (7).
declarar-se en contra de.
side with (7).
declarar-se en favor de.
simmer down (5).
calmar-se (col·loq).
sin against (7).
pecar contra.
sink in (5).
semblar real.
sit (up)on (7).
seure a, estar assegut a.
sit back (4).
reposar.
sit down (4).
asseure's.
sit for (7). an examination
presentar-se a un examen.
sit in (7).
seure a.
sit in on (6).
assistir a, participar en.
sit up (4).
asseure's bé.
sit up (5).
vetllar.
size up (3).
clissar, avaluar.
sketch out (2).
esbossar.
slack off (4).
tornar-se gandul.
sleep in (4).
dormir fins tard.
slice up (2).
llescar, fer rodanxes.
slip away (4).
escapolir-se.
slip up (4).
equivocar-se, relliscar, ficar-se de peus a la galleda.
slow down (4).
alentir el pas.
smash up (2).
destrossar.
smell of (7).
fer olor de.
smell out (2).
detectar per l'olor.
smile at (7).
(fer) somriure a.
smoke out (2).
fer fugir amb fum.
smooth away (out) (3).
pal·liar les dificultats.
snap at (8).
escridassar.
snap up (3).
1 prendre dels dits. 2 arreplegar.
sneer at (8).
desdenyar.
sniff at (8).
ensumar.
soak up (2).
embeure's.
sort out (2).
separar (classificant).
sort out (3).
solucionar, resoldre.
speak about (of) (7).
parlar de.
speak for (7).
parlar per.
speak on (7).
parlar sobre.
speak out (4).
parlar sense embuts, parlar amb franquesa.
speak up (4).
parlar fort (perquè se senti bé).
speed up (4).
accelerar.
spell out (2).
lletrejar (en veu alta).
split up (2).
repartir.
split up (4).
1 dividir-se. 2 separar-se (una parella).
spring at (7).
llançar-se cap a.
spur on (2).
esperonar.
spy (up)on (8).
espiar.
stamp out (2).
anorrear, destruir.
stand (a)round (about) (5).
passar l'estona.
stand aside (4).
apartar-se.
stand back (4).
retirar-se.
stand by (3).
suportar, defensar (np, ns).
stand by (4).
1 quedar-se mirant. 2 estar amatent.
stand by (8).
defensar, romandre fidel a.
stand down (5).
1 abandonar l'estrada. 2 renunciar un càrrec.
stand for (8).
1 representar, significar. 2 tolerar.
stand in for (6).
reemplaçar (temporalment).
stand out (5).
destacar-se, sobresortir.
stand up (2).
posar dret.
stand up (3).
deixar plantat (col·loq, gs).
stand up (4).
posar-se dret.
stand up for (6).
donar suport a, defensar.
stand up to (6).
plantar cara a.
stare at (8).
mirar fixament.
stave off (3).
evitar, allunyar.
stay away (4).
no acostar-se, fugir.
stay away from (6).
fugir de.
stay in (4).
quedar-se a casa.
stay on (4).
romandre, no anar-se'n (sobretot d'una feina).
stay out (4).
quedar a fora.
stay up (5).
vetllar.
steal from (7).
robar a.
stem from (7).
resultar de, procedir de.
step aside (4).
apartar-se, fer un pas al costat.
step back (4).
fer-se enrere.
step down (4).
baixar.
step down (5).
retirar-se.
step in (4).
entrar.
step in (5).
intervenir.
step on (8).
trepitjar.
step out (4).
sortir, anar a fora.
step up (3).
augmentar.
step up (4).
pujar.
step up (5).
acostar-se.
stick around (5).
esperar-se, no anar-se'n.
stick at (7).
perseverar en, persistir en.
stick by (7).
ser fidel a.
stick out (3).
treure (sobretot una part del cos).
stick out (5).
veure's, destacar-se.
stick out for (6).
insistir.
stick to (7).
enganxar-se a.
stick up (2).
enganxar.
stick up (3).
atracar (col·loq).
stick up for (6).
suportar.
stir up (2).
remenar.
stir up (3).
atiar.
store up (2).
emmagatzemar (alguna cosa, sobretot proveïments), retenir.
stow away (2).
desar.
stow away (5).
fer de polissó.
straighten out (3).
desembolicar (sobretot un malentès); clarificar.
strike at (7).
intentar de donar un cop (o cops) a.
strike off (2).
tallar, treure o remoure amb un cop.
strike off (3).
esborrar o ratllar (sobretot d'una llista).
strike out (3).
ratllar o esborrar (sobretot d'una llista).
strike out for (6).
començar a dirigir-se cap a.
strike up (3).
començar a tocar (música).
struggle against (7).
lluitar contra.
struggle along (4).
anar tirant (amb dificultats).
study for (7).
estudiar per a.
subscribe to (7).
subscriure's a.
subsist on (7).
alimentar-se de.
substitute for (8).
substituir.
succeed in (7).
1 tenir èxit en. 2 reeixir a.
suffer from (7).
patir de.
sum up (3).
1 resumir, recapitular. 2 apamar (np).
surrender to (7).
rendir-se a.
swear at (8).
maleir.
swear by (7).
1 jurar per. 2 tenir molta confiança en.
swear on (7).
jurar sobre.
swear to (8).
testimoniar, testificar, atestar.
sweep aside (3).
descartar, apartar, bandejar.
sweep out (2).
escombrar (un lloc).
sweep up (2).
escombrar (una cosa que hi ha a terra).
swell up (4).
inflar-se.
switch off (2).
apagar (un aparell elèctric), tancar.
switch on (2).
encendre (un aparell elèctric), obrir, engegar.
tag along (5).
afegir-se a la colla.
tail off (5).
minvar.
take aboard (2).
dur a bord.
take after (7).
1 assemblar-se a. 2 seguir l'exemple de.
take along (2).
portar (algú, alguna cosa) com a acompanyant.
take apart (3).
desmuntar.
take away (2).
emportar-se'n.
take back (2).
tornar una cosa.
take down (2).
baixar.
take down (3).
1 apuntar, escriure. 2 desmuntar.
take in (2).
1 entrar (una cosa), portar cap a dins. 2 acompanyar (una persona) dins de casa.
take in (3).
1 allotjar. 2 enganyar. 3 entendre. 4 estrènyer.
take off (2).
treure's.
take off (3).
1 descomptar. 2 perdre pes (np). 3 fer festa, anar-se'n uns quants dies de vacances (np).
take off (5).
1 enlairar-se. 2 anar-se'n (col·loq).
take on (2).
responsabilitzar-se (d'una feina).
take on (3).
1 jugar o lluitar contra (algú) (np). 2 contractar.
take on (5).
atabalar-se.
take out (2).
1 portar (una cosa, cap a fora). 2 acompanyar (algú) cap a fora.
take out (3).
1 obtenir, treure's. 2 convidar (algú) a sortir. 3 treure (sobretot en una operació mèdica).
take over (3).
apropiar-se (sobretot d'una empresa).
take over (5). (3)
prendre el poder.
take to (7).
afeccionar-se a.
take up (3).
1 aixecar. 2 esmentar (un tema per discutir-lo). 3 ocupar (temps, espai, etc.). 4 interrompre (algú per dissentir-hi) (np). 5 començar (una activitat). 6 fer més curt (un vestit).
take up with (6).
fer-se amic de.
talk (a)round (2).
convèncer algú (gs).
talk about (7).
parlar de.
talk away (4).
parlar sense parar.
talk back to (6).
contestar irrespectuosament a.
talk down to (6).
tractar amb condescendència (gs).
talk over (2).
discutir, examinar en detall una qüestió.
talk to (7).
parlar a.
talk with (7).
parlar amb.
tamper with (8).
manipular (obrar amb maneigs fraudulents, subrepticis, etc.).
taste of (7).
tenir gust de.
tear (oneself) away (3).
decidir-se a marxar (gs).
tear apart (3).
regirar completament (gs).
tear down (3).
enderrocar.
tear off (3).
treure's ràpidament.
tear out (2).
arrencar.
tear up (2).
esquinçar (fent trossos).
tell apart (3).
distingir (gs).
tell by (from) (7).
saber per.
tell off (3).
renyar.
testify against (7).
declarar contra.
testify for (7).
declarar en favor de.
thin out (3).
esporgar.
think about (8).
considerar.
think of (7).
pensar en.
think over (2).
pensar (en algú, en una cosa), rumiar (np).
think up (2).
enginyar-se, inventar-se.
thrash out (3).
endevinar la veritat d'un afer.
thrive on (7).
créixer bé amb, prosperar amb.
throw away (3).
llençar, desfer-se de.
throw back (2).
tornar (alguna cosa llançant-la).
throw in (2).
tirar (una cosa dins una altra).
throw in (3).
1 incloure sense recàrrec. 2 afegir un comentari d'una manera informal (np).
throw off (3).
treure's ràpidament.
throw out (2).
llençar, desfer-se de.
throw out (3).
1 rebutjar. 2 irradiar (np). 3 proposar d'una manera informal. 4 expulsar.
throw up (2).
tirar (cap amunt).
throw up (3).
1 deixar una feina. 2 vomitar.
throw up (5).
vomitar.
tick off (3).
clavar un miquel (a algú) (gs).
tide over (3).
ajudar algú temporalment (sobretot durant temps difícils) (np).
tie down (2).
subjectar (lligant).
tie in with (6).
lligar amb, estar d'acord amb (gs).
tie up (2).
lligar.
tip off (3).
avisar (col·loq, gs).
tip over (3).
bolcar.
tire out (2).
fer cansar.
toil at (7).
treballar en.
touch (up)on (8).
mencionar.
touch down (5).
aterrar.
touch off (3).
fer esclatar, suscitar.
touch up (3).
retocar.
toy with (7).
jugar amb (considerar no gaire seriosament).
track down (2).
capturar, trobar (algú o algun animal) rastrejant; (fig) trobar.
trade in (7).
tractar en.
train for (7).
entrenar-se per a.
trample (up)on (8).
trepitjar.
travel by (7).
viatjar en (o amb).
tremble from (with) (7).
tremolar de.
trifle with (7).
tractar (algú o alguna cosa) sense respecte, jugar amb.
trip over (7).
ensopegar amb.
trip up (2).
atrapar en falta.
triumph over (8).
vèncer.
trot out (3).
presentar (un argument) (col·loq; s'usa despectivament).
trump up (3).
inventar (sobretot una excusa falsa) (ns).
trust in (7).
confiar en.
trust to (7).
fiar-se de.
try for (8).
intentar d'aconseguir.
try on (3).
emprovar-se (np).
try out (2).
comprovar.
tuck away (2).
desar.
tuck in (5).
menjar a cremadent (col·loq).
tuck in (up) (2).
acotxar.
tune in (2).
sintonitzar.
tune out (3).
no fer cas (col·loq).
tune up (4).
afinar (instruments musicals).
turn (a)round (about) (2).
regirar.
turn (a)round (about) (4).
girar-se, fer mitja volta.
turn aside (4).
desviar-se.
turn away (3).
negar l'entrada, fer marxar.
turn away (4).
girar la cara (girar o mirar en una altra direcció).
turn back (3).
fer tornar enrere.
turn back (4).
tornar enrere.
turn down (2).
doblegar (cap avall).
turn down (3).
1 rebutjar. 2 abaixar, posar més fluix.
turn in (2). (també intr)
doblegar (cap a dins).
turn in (3).
1 lliurar (un treball). 2 lliurar (algú) a la policia.
turn in (4).
girar cap a dins.
turn in (5).
anar-se'n a dormir (col·loq).
turn inside (2). out
girar (al revés) (gs).
turn into (7).
1 convertir-se en. 2 transformar-se a.
turn off (2).
apagar (sobretot girant un interruptor, una clau, etc.), tancar, fer cessar.
turn off (5).
desviar-se (sortir del camí, de l'autovia, etc.).
turn on (2).
engegar (sobretot girant un interruptor, una clau, etc.), encendre, obrir.
turn on (3).
excitar (col·loq).
turn out (2).
apagar (un llum, etc.), tancar.
turn out (3).
1 expulsar. 2 buidar (les butxaques). 3 produir (ns).
turn out (5).
1 sortir. 2 resultar. 3 aplegar-se.
turn over (2).
girar (alguna cosa), tombar.
turn over (3).
posar (una tasca o una empresa) en mans (d'un altre).
turn over (4).
1 capgirar-se. 2 regirar-se (sobretot l'estómac).
turn up (2).
girar cap amunt, desdoblegar.
turn up (3).
apujar, posar més fort.
turn up (5).
presentar-se.
turn upside down (2).
girar de cap per avall (gs).
use up (3).
exhaurir-se.
verge on (8).
vorejar.
vie for (8).
disputar-se.
vote on (7).
votar sobre.
vouch for (7).
respondre de, garantir.
wait for (8).
esperar (restar en un lloc).
wait up (5).
vetllar esperant.
wake up (2).
despertar.
wake up (4).
despertar-se.
walk around (about) (4).
passejar.
walk away (4).
allunyar-se.
walk away with (6).
emportar-se.
walk back (4).
tornar a peu.
walk down (4).
baixar (a peu).
walk in (4).
entrar (a peu).
walk into (8).
topar contra (caminant).
walk off (4).
anar-se'n (a peu).
walk off with (6).
robar.
walk out (5).
anar-se'n (sovint en senyal de protesta).
walk out on (6).
deixar plantat.
walk up (4).
pujar (a peu).
walk up to (6).
acostar-se a.
warm up (2).
escalfar.
warm up (4).
fer exercicis d'escalfament.
warn off (2).
advertir (algú) que marxi (o es mantingui lluny d'una cosa o persona).
wash away (3).
1 esllavissar-se. 2 expiar.
wash down (2).
rentar.
wash down (3).
fer passar (un menjar amb un líquid).
wash up (4).
rentar els plats.
watch for (8).
aguaitar.
watch out (4).
vés amb compte!, atenció!, etc.
watch out for (6).
estar atent a.
watch over (8).
vigilar.
water down (2).
aigualir.
wave to (7).
fer senyals amb la mà a.
wear away (down) (2).
desgastar (gradualment).
wear down (away) (3).
gastar.
wear off (5).
disminuir.
wear on (5).
passar (el temps).
wear out (2).
desgastar (com a resultat d'ús).
wear out (3).
gastar roba (dur-la fins que està gastada).
weed out (3).
remoure (seleccionant) tot el que no es vol.
weigh down (2).
subjectar (amb un pes), fer baixar.
weigh down (3).
aclaparar.
weigh out (2).
pesar.
weigh up (3).
sospesar.
while away (3).
passar (el temps).
win over (round) (3).
convèncer.
wind up (2).
donar corda (al rellotge).
wind up (5).
acabar (col·loq).
wink at (7).
picar l'ullet a.
wipe out (3).
destrossar.
wipe up (2).
eixugar, netejar eixugant o fregant.
wish for (8).
desitjar.
withdraw from (7).
retirar-se de.
wither up (4).
marcir-se.
wonder about (7).
preguntar-se sobre.
work for (7).
treballar per a.
work in (3).
introduir.
work on (7).
treballar en.
work out (3).
1 planificar. 2 solucionar.
work out (5).
fer exercici, entrenir-se.
work up (3).
suscitar.
work up to (6).
preparar el terreny per a.
worm out (3).
descobrir (una cosa, d'una manera desavinent).
worry about (7).
preocupar-se de.
wrap up (2).
embolicar
wrestle with (7).
lluitar amb.
wrinkle up (2).
arrufar (generalment un aspecte de la fisonomia) (np).
write down (2).
apuntar.
write off (3).
descartar, cancel·lar, anul·lar.
write out (2).
transcriure, escriure sense abreviatures.
write up (2).
redactar, escriure en net.
yearn after (for) (8).
anhelar.
yield to (7).
rendir-se a.
zero in on (6).
apuntar (una arma) a.

Després del verb, la xifra entre parèntesis indica el número del capítol de Gramàtica anglesa vol. III a què pertany el verb quan tingui el significat en qüestió:

Indicarem amb abreviatures els casos especials següents:


visca.com | Gramàtica anglesa