visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil
1 — Ens presentem

Quan el verb català presentar vol dir posar una persona davant algú perquè la conegui, se sol traduir en anglès per introduce, no pas present, que es limita a situacions molt formals (vegeu més avall). A més, cal tenir en compte que la preposició to és sempre necessària davant el complement indirecte, és a dir, la persona a qui presentem l'altra. Vegem-ne ara uns quants exemples:

1) La Laura em va presentar al seu xicot.
Laura introduced me to her boyfriend (no ... introduced me her boyfriend).
2a) El vaig presentar a la meva dona (... ell a la meva dona).
I introduced him to my wife (no ... him my wife).
b) Li vaig presentar la meva dona (... la meva dona a ell).
I introduced my wife to him.
3a) Et vull presentar a la Mònica (... tu a la Mònica).
I want to introduce you to Monica (no ... you Monica).
b) Et vull presentar la Mònica (... la Mònica a tu).
I want to introduce Monica to you.

Observem que, quan es presenta una persona a una altra, en situacions informals, l'anglès fa servir el gir «this is + nom de persona»; en casos més formals, s'usa el gir «condicional de like + introduce» i en situacions molt formals hom diu «May I present + nom de persona». Exemples:

4) Marc, et presento (a) la Laura.
(informal) Marc, this is Laura.
(formal) Marc, I'd like to introduce you to Laura.
(molt formal) Laura, may I present Marc? (en anglès formal, l'home es presenta a la dona).

Per acabar, un detall: de les dues persones presentades amb el verb introduce, és el complement indirecte que té més prestigi. Per exemple, They introduced me to the mayor seria més normal que They introduced the mayor to me (Em van presentar a l'alcaldesa o, en canvi, Em van presentar l'alcaldesa).

EXERCICIS 1

1) A qui els vols presentar?
2) Vull presentar-te a una amiga meva.
3) Ella em va presentar al seu marit.

Índex | Lliçó 2 ->
visca.com | Anglès difícil