visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

10 — El saber pot esperar, la gana no

Hi ha unes quantes expressions quotidianes catalanes de la forma «tenir + nom» que es tradueixen en anglès amb el gir «be + adjectiu». Per exemple, la frase Tinc calor es tradueix en anglès per I am hot (Estic acalorat). Ara bé, cal tenir en compte que el nom català calor no es tradueix en anglès per l'adjectiu hot, sinó pel nom heat; ex.: No m'agrada la calor (I don't like the heat). Vegem-ne ara uns quants exemples més:

1) Tens fred? — Com afecta el fred les plantes?
Are you cold? — How does the cold affect plants?

2) Sempre tinc gana. — El saber pot esperar, la gana no.
I'm always hungry. — Knowledge can wait, but not hunger.

3) Teniu set, oi? Us podríeu haver mort de set.
You're thirsty, aren't you? — You could have died of thirst.

4) Els nens tenen son. Va parlar sobre els trastorns de la son.
The children are sleepy. — He spoke about sleep disorders.

5) Has tingut sort. Espero que et duri la bona sort.
You've been lucky. — I hope your good luck lasts.

6) Té molt èxit. Un bon començament gairebé assegura l'èxit.
He's very successful. — A good beginning almost assures success.

7) Qui té raó? Tinc les meves raons per a no fer-ho.
Who is right? — I have my reasons for not doing it.

8) Hauries de tenir vergonya! Aquests abusos són la vergonya secreta del món.
You should be ashamed! — These abuses are the world's secret shame.

9) El gos té por dels trons. No tenim res a témer sinó la mateixa por.
The dog is afraid of thunder. — We have nothing to fear but fear itself (Churchill).

10) Tens pressa? L'informe va ser preparat amb pressa.
Are you in a hurry? — The report was prepared in haste.

11) No té la voluntat d'ajudar-nos. — Pateix d'una manca de voluntat.
He isn't willing to help us. — He suffers from a lack of willpower.

12) Té bona salut? Està preocupat per la seva salut.
Is he healthy? — He's worried about his health.

13) Tenen vint anys.
They are twenty years old (no: They are twenty years).
14) Tens pessigolles?
Are you ticklish?

EXERCICIS 10

1) No tenia gaire sort, jo.
2) Tens gana, oi?
3) La son és important.

<- Lliçó 9 | Índex | Lliçó 11 ->
visca.com | Anglès difícil