visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

11 — Plovia tant que no volíem sortir

Com que l'anglès no disposa de cap temps verbal que correspongui a l'imperfet català, per a traduir-lo a l'idioma anglosaxó se sol haver de triar entre dues opcions: el past continuous i el simple past. Exemples:

1) Em dutxava quan va sonar el telèfon.
Ens demanem quina expressió sona millor, M'estava dutxant quan va sonar... o Em vaig dutxar quan va sonar...? Doncs, la primera, i així fem servir el temps de past continuous:
I was taking a shower when the phone rang.

2) Tenia un aspecte molt agradable.
Ens demanem quina expressió sona millor, Estava tenint un aspecte... o Va tenir un aspecte...? Doncs, la segona, i així fem servir el temps de simple past:
He looked very pleasing.

Més exemples:

3) Plovia tant que no volíem sortir.
It was raining so hard that we didn't want to go out.

4) Era tot una sorpresa.
It was a complete surprise.

5) Ahir a la nit a les nou mirava la televisió.
I was watching TV at nine o'clock last night.

Un cas especial és el de l'imperfet del verb poder, que es tradueix en anglès gairebé sempre pel modal auxiliar could. Exemples:

6) Podia conduir quan tenia divuit anys.
He could drive when he was eighteen (years old).

7) No es podia fer res.
Nothing could be done.

Finalment, observem que hi ha casos en què la diferència entre el past continuous i el simple past és gairebé nul·la. Exemple:

8) Ahir parlava (va parlar) molt.
He was talking (o He talked) a lot yesterday.

EXERCICIS 11

1) Volia dir-te una cosa.
2) Parlava tan ràpidament (ell) que ningú més no podia dir res.
3) (Jo) Jugava amb la teva filla quan vam sentir una explosió.

<- Lliçó 10 | Índex | Lliçó 12 ->
visca.com | Anglès difícil