visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

70 — Quin dia som?

Els catalans, els britànics i els estadunidencs expressen les dates amb sintaxis ben diferents. Per als catalans que es volen expressar en anglès, la cosa més important de tenir en compte és que, tant en anglès britànic com en anglès americà, sempre cal emprar els nombres ordinals —first (primer), second (segon), third (tercer), etc.—, no pas els cardinals: one (un), two (dos), three (tres), etc. Vegem ara un exemple:

— català: 28 de desembre de 1949
— anglès britànic: 28 December 1949
pronunciació: the twenty-eighth of December, nineteen forty-nine
— anglès nord-americà: December 28, 1949
pronunciació: December twenty-eighth, nineteen forty-nine

A vegades s'hi afegeixen, després de les xifres, les lletres -th. Semblantment, -st per a first (1st), -nd per a second (2nd) i -rd per a third (3rd). Encara que aquests sufixos s'usen cada vegada menys per a les dates, el seu ús en altres contextos continua ben viu. —exs.: 28th December i December 28th—.

Cal tenir en compte que, quan la data s'expressa completament en xifres, en català i en anglès britànic l'ordre és dia-mes-any —ex.: 28-12-49—, mentre que en l'idioma d'Hemingway el dia i el mes són al revés: mes-dia-any, ex.: 12-28-49.

Quan es tracta d'un dia en el mes en què som o en un mes determinat, en català hom pot anomenar-lo el dia tal, p.e.: Ens veurem el dia vint. En els idiomes anglesos cal fer servir el gir «the+ordinal», ometent el mot dia: I'll see you on the twentieth.

Pel que fa a les dates dels anys de 2000 a 2009, en anglès es pronuncien com les xifres: two thousand one, two thousand two, etc. En canvi, el més probable és que la majoria d'angloparlants pronunciïn la resta dels anys del segle vint-i-u «twenty+número» —p.e., twenty ten, twenty eleven... twenty twenty, etc.

Finalment, com potser es podia haver intuït, l'anglès no tradueix literalment expressions catalanes que usen el verb som per a expressar el dia; cal dir today is... o una cosa semblant. Exemples:

1) Avui som dijous. Avui som el dos de maig. Quin dia som?
Today is Thursday. Today (o Today's date) is the second of May (o May second). What day is today? o What is today's date?

Més exemples:

2) Vaig néixer el vint-i-vuit de desembre de 1949.
am.: I was born on December twenty-eighth, 1949.
br.: I was born on the twenty-eighth of December 1949.

3) No en sabrem res fins al dia dinou.
We won't know anything about it until the nineteenth.

4) L'any dos mil onze tindré cinquanta anys.
I'll be fifty in 2011 (pronunciat /twenty eleven/).

EXERCICIS 70

1) Ens veurem el dia trenta-u.
2) Estarem a França des del tres de juny fins al dos de juliol.
3) Hi viuen des del dia cinc.

<- Lliçó 69 | Índex | Lliçó 71 ->
visca.com | Anglès difícil