visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

69 — La nit és especial

Tant per als angloparlants que volen aprendre el català com per als catalans que volen aprendre l'idioma anglosaxó, l'ús correcte de les preposicions és bastant complicat. En aquest tema veurem quines preposicions acompanyen els adverbis de temps definits, és a dir, dies, mesos, parts del dia, etc.

Començant amb les hores, la preposició a es tradueix per at; p.e.: a les tres at three o'clock; a mitjanit at midnight. Pel que fa als dies de la setmana i les dates que especifiquen el dia, l'anglès generalment els anteposa la preposició on, preposició que també s'usa en el gir on the weekend o (en anglès britànic, at the weekend): al cap de setmana. Exemples:

1) Dimarts ho va dir i dijous va negar d'haver-ho dit.
He said it on Tuesday and denied saying it on Thursday.

2) Treballen fins i tot el diumenge.
They work even on Sunday(s).

3) Va néixer el trenta de maig.
She was born on May 30 (pronunciat com l'ordinal: thirtieth /θər·ti·əθ/; vegeu 70 — Quin dia som?,).

Davant de noms de mesos —on el català sol usar per (o a)— i davant de designacions d'anys —on el català escriu en o bé prescindeix de la preposició—, l'anglès fa servir la preposició in. Exemples:

4) Es casen per l'octubre.
They're getting married in October.

5) En 1874 es va restaurar la dinastia dels Borbons.
The Bourbon dynasty was restored in 1874.

6) Fabra va néixer l'any 1868.
Fabra was born in 1868.

Pel que fa als períodes del dia veurem que, com diem en el títol, la nit és especial. A saber, la preposició a es tradueix en anglès per in en les expressions al matí, a la tarda i al vespre, però a la nit es tradueix per at night (sense article). A més, ahir al matí, ahir a la tarda i ahir al vespre es tradueixen en anglès sense ni preposició ni article —yesterday morning, yesterday afternoon i yesterday evening—, però ahir a la nit s'expressa last night, no yesterday night. Semblantment: aquest matí = this morning, aquesta tarda = this afternoon, aquest vespre = this evening, però aquesta nit = tonight (no this night). Exemples:

7) Sopem al vespre i sortim a la nit.
We have dinner in the evening and go out at night.

8) Ahir al matí no era a casa.
She wasn't home yesterday morning.

9) Ahir a la nit no vaig arribar a casa fins molt tard.
I didn't get home last night until very late.

10) Si no l'acabem aquesta tarda hi haurem de treballar aquesta nit.
If we don't finish it this afternoon we'll have to work on it tonight.

Finalment, observem que se sol traduir de nit per at night; exemple:

11) No m'agrada conduir de nit.
I don't like to drive at night.

EXERCICIS 69

1) Pel maig, cada dia un raig [shower].
2) Treballen de nit i dormen de dia.
3) Aquesta nit és la nit.

<- Lliçó 68 | Índex | Lliçó 70 ->
visca.com | Anglès difícil