visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

72 — Ets únic!

L'adjectiu català únic -a té dos sentits principals, que es tradueixen en anglès per dos mots diferents. El primer sentit és sol en el seu gènere i es tradueix en anglès per l'adjectiu only. (Recordem que only també fa d'adverbi, que vol dir solament, només, etc.) El segon sentit és a què res no pot ser comparat, adjectiu que correspon al mot unique (pronunciat /iu-niik/). Per exemple, l'únic problema es tradueix en anglès per the only problem, mentre que un problema únic es tradueix per a unique problem. Com a regla pràctica podem dir que quan l'adjectiu únic -a va precedit per un article definit es tradueix per only; altrament es tradueix per unique. Vegem ara uns quants exemples:

1) És l'única oportunitat que tindràs. És una oportunitat única.
It's the only opportunity you'll get. It's a unique opportunity.

2) La Terra és única. És l'únic planeta que tenim.
The Earth is unique. It is the only planet we have.

3) És una cúpula única a València. És l'única cúpula d'aquestes característiques.
It's a cupola unique to Valencia. It's the only cupola with these characteristics.

4a) La ciutat és única; no hi ha cap altra semblant enlloc.
The city is unique; there is no other like it anywhere.
b) París és l'única ciutat francesa que conec.
Paris is the only French city I know.

Observem també que, quan el gir l'única cosa s'abreuja en l'únic, es tradueix en anglès per the only thing o the only one. Exemple:

5) L'únic que vull fer és dormir!
The only thing I want to do is sleep!

6) Plet acabat, l'únic que guanya és l'advocat.
When the lawsuit is over the only one who wins is the lawyer.

Finalment, quan únic s'usa hiperbòlicament per a voler dir extraordinari, increïble, etc., es tradueix en anglès per un mot semblant a aquests (wonderful, amazing, extraordinary, etc.). Exemple:

7) Ets únic!
You're wonderful (o amazing, extraordinary, etc.)!

EXERCICIS 72

1) Són els únics pantalons que tinc.
2) L'únic que sap fer (ella) és moure els malucs.
3) Cada dia que vius és únic.

<- Lliçó 71 | Índex | Lliçó 73 ->
visca.com | Anglès difícil