visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

73 — Treballa com a cambrera i xerra com una cotorra

Quan la preposició catalana com significa igual que —és a dir, quan es fa servir en una comparació— es tradueix en anglès per la preposició like; en canvi, la preposició composta com a (a vegades escrita com), quan significa en qualitat de, se sol traduir en anglès per as. Exemples:

1) Jo i el meu cosí ens estimàvem com germans.
My cousin and I loved each other like brothers.

2) No em tractis com una criatura!
Don't treat me like a child!

3) Com és el teu cap?
What's your boss like?

4) Treballa com a cambrera i xerra com una cotorra.
She works as a waitress and chatters like a magpie.

5) Dóna-li 50 euros com a paga i senyal.
Give him 50 euros as a down payment (o ... as a deposit).

6) Com a pares deveu preguntar-vos si aquests joves saben el que fan.
As parents you must be wondering if these young people know what they are doing.

Observem que la preposició com també pot introduir una exemplificació, cas en què l'anglès utilitza el gir such as o, menys sovint, like. Exemple:

7) Els cítrics, com les taronges, les mandarines i les llimones, contenen vitamina C.
Citric fruits, such as (o like) oranges, mandarin oranges and lemons, contain vitamin C.

Quan el mot com significa de la manera que es tradueix en contextos informals per like i en contextos més formals per as. La combinació catalana com si es tradueix en anglès tant per as if com like, però val més evitar l'ús de like en estils elevats. Exemples:

8) Fes-ho com ho fas a casa.
Do it like you do at home.

9) Per què no m'estimes com m'estimaves abans?
Why don't you love me like you used to?

10) Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
Forgive us our trespasses, as (no like) we forgive those who trespass against us.

11) «Bullying», com l'entenem nosaltres, és un tipus d'assetjament escolar.
Bullying, as (no like) we understand it, is a kind of schoolyard aggression.

12) Em tracta com si tingués alguna malaltia.
He treats me as if (o like) I had some disease.

13) Comporta't com si no l'haguessis sentit.
Act as if (o like) you hadn't heard him.

14) Els cristalls de glaç llueixen com si els estels haguessin caigut del cel.
The ice crystals glisten as if (no like) the stars had fallen from the sky.

EXERCICIS 73

1) Es comporta com un idiota.
2) No m'agradaria haver de treballar com a camàlic.
3) Només ho faig servir com a exemple per tractar el tema.
4) Ballem com ballàvem l'estiu passat [imperatiu].
5) Es farà servir com a prova de la seva reclamació [fes servir una construcció passiva].

<- Lliçó 72 | Índex | Lliçó 74 ->
visca.com | Anglès difícil