visca.com

Anglicismes
749 anglicismes del GDLC

abcoulomb
Etimologia: de l'anglès abcoulomb, comp. de ab-2 i coulomb
absentisme
Etimologia: de l'anglès absenteeism, aplicat als latifundistes anglesos i irlandesos absents de llurs terres 1a font: s. XIX
absorbància
Partició sil·làbica: ab_sor_bàn_ci_. Etimologia: de l'anglès absorbance, íd.
abvolt
Etimologia: de l'anglès abvolt, comp. de ab-2 i volt2
acetobàcter
Etimologia: de l'anglès acetobacter
aciloïna
Partició sil·làbica: a_ci_lo_ï_na. Etimologia: de l'anglès acyloin, de acyl i (benz)oin
acinetobàcter
Etimologia: del gr. akínētos 'immòbil' i bakterion 'bastó', probablement a través de l'angl.
acre 2
Etimologia: de l'anglès acre, de la mateixa arrel. ll. ager, agri 'camp'. agre1)
adiatermància 1
Partició sil·làbica: a_di_a_ter_màn_ci_a. Etimologia: de a-1, dia- i el gr. thérmansis 'acció d'escalfar', probablement per mitjà de l'anglès adiathermancy
admitància
Partició sil·làbica: ad_mi_tàn_ci_a. Etimologia: de l'anglès admittance (v. admetre) 1a font: s. XX
aerobàcter
Partició sil·làbica: a_e_ro_bàc_ter. Etimologia: de l'anglès aerobacter, íd.
aerosol
Partició sil·làbica: a_e_ro_sol. Etimologia: de aero- i l'angl. sol(ution) 'solució'
agnòstic | agnòstica
Etimologia: de l'anglès agnostic, creat pel naturalista Th. H. Huxley (1869) sobre el gr. agnō;stós 'desconegut, no cognoscible' 1a font: s. XIX
aïllacionisme
Partició sil·làbica: a_ï_lla_ci_o_nis_me. Etimologia: calc de l'anglès nord-americà isolationism 'isolació, aïllament' 1a font: s. XIX
aïllacionista
Etimologia: calc de l'anglès nord-americà isolationist, íd.
airbag
Etimologia:. angl., comp. de. 'aire' i. 'sac, bossa'
al·ligàtor
Etimologia: de l'anglès alligator, alteració del cast. el lagarto, amb l'influx savi del ll. alligare 'lligar', per a designar el caiman d'Amèrica 1a font: 1593
albatros
Etimologia: de l'anglès albatross, canvi del mot alcatràs, comú a les tres llengües hispàniques, d'origen incert, probablement alteració de l'àr. ġaṭṭâs 'espècie d'àguila marina' 1a font: 1769
alclad
Etimologia: de l'anglès alclad, format per al, símbol de l'alumini, i el mot clad 'placa': marca registrada
aldrín
Etimologia: de l'anglès aldrin. nom. químic. Kurt Alder (1902-1958)
alfin, catalitzadors
Etimologia: de l'anglès alfin, i aquest, de al(cohol) i (ole)fin
altiplanació
Partició sil·làbica: al_ti_pla_na_ci_ó Etimologia: del fr. o l'angl. altiplanation, íd.
altitudinal
Etimologia: de l'anglès altitudinal, format sobre la base. ll. altitudo 'altitud'
alumini
Etimologia: de l'anglès aluminium, modificació de aluminum, creat el 1812 pel físic H. Davy com a der. savi, del ll. alūmen 'alum' 1a font: 1868, DLCo.
alundum
Etimologia: de l'anglès al(uminura) i (cor)undum, del tàmil kurundam 'robí', d'origen sànscrit
AM
[de l'anglès amplitude modulation] sigla i femení telecomunicacions modulació d'amplitud.
amberlita
Etimologia: de l'anglès amberlite, der. de amber 'ambre'
ambident
Etimologia: de l'anglès ambidentate, íd.
amboceptor
Etimologia: de l'anglès amboceptor, i aquest, del ll. ambo 'tots dos' i (re)ceptor 'receptor', probablement format a l'inici de la mateixa manera en l'al. Ambozeptor
ameloblast
Etimologia: de l'anglès ameloblast, íd., comp. de l'anglès ant. amel, mod. enamel 'esmalt' i -blast
amina
Etimologia: de l'anglès amine, íd. 1a font: 1863
anomaló
Etimologia: de l'anglès anomalon, íd.
anòmia 2
Partició sil·làbica: a_nò_mi_a. Etimologia: de l'anglès anomia, comp. de. privatiu i el. nomen 'nom'
antílop
Etimologia: del fr. antilope, i aquest, de l'anglès antelope, en reminiscència del b. ll. antilops, pres del gr. anthálō;ps, comp. de anthéō; 'florir' i ṓps 'ull' 1a font: 1868, DLCo.
antú
Etimologia: de l'anglès a(lpha)-n(aphtyl)-t(hio)-u(rea) antú
apojove
Etimologia: del ll. cient. apojovium, comp. de apo- i Jovis 'Júpiter', probablement a través de l'anglès apojove
apologitzar
Etimologia: probablement de l'anglès apologize, íd.
apròtic | apròtica
Etimologia: de l'anglès aprotic, format sobre prot(on)
arbovirus
Etimologia: de l'anglès ar(thropod)-bo(rne)-virus
ardit 2
Etimologia: del gascó hardit, íd., i aquest, de l'anglès farthing 'un quart, moneda de poc valor'
ashgil·lià | ashgil·liana
Etimologia:. nom de la localitat angl. d'Ashgill
austenita
Etimologia:. nom. metal·lurgista angl. William C. Roberts Austen (mort el 1902) i -ita
autocar
Etimologia: de l'anglès autocar 'automòbil', de auto(mòbil) i car 'vehicle', a través del fr., amb el significat de 'autobús' 1a font: s. XX
autoraïl [o autorail]
Etimologia: del fr. autorail, de auto(motor) i l'angl. rail 'via' autoraïl[oautoraïl]
backgammon
Etimologia:. angl., comp. de l'anglès mitjà gamen (game 'joc'). back 'enrere'. moviment de retrocés d'algunes peces 1a font: s.
bàdminton
Etimologia: de l'anglès badminton, que prengué origen en el Badminton House, al Gloucestershire 1a font: s. XX
bafle
Etimologia: de l'anglès americà baffle 'pantalla' 1a font: s. XX
balast
Etimologia: de l'anglès ballast, íd. 1a font: s. XIX
baldric
Etimologia: de l'arrel germ. balt-, manlleu del ll. balteum 'cinturó', a través de l'alt al. mitjà balderich, o de l'anglès baldric, o del fr. ant. baldrei
bamp
Etimologia: angl: bump
bàndicut
Etimologia: de l'anglès bandicoot, i aquest del telugu (idioma dravídic de l'Índia) pandikokku, íd., de pandi 'porc' i kokku 'rata'
bang
Homòfon: banc. Etimologia: de l'anglès bang, exclamació onomatopeica
banjo
Etimologia: de l'anglès nord-americà banjo, propi dels negres, alteració de l'anglès bandore. mateix origen. bandura o bandola3
bar 1
Homòfon: var. Etimologia: de l'anglès bar, íd., pròpiament 'barra', per l'habitual barra metàl·lica que sol revestir exteriorment els taulells d'aquests establiments 1a font: s. XX
bàrman
Etimologia: de l'anglès barman, íd.
baronet
Etimologia: de l'anglès baronet, der. de baron 'baró'
basquetbol
Etimologia: de l'anglès basket-ball 'cistella' i 'pilota', esport inventat per James A. Naismith als EUA el 1891 1a font: s. XIX
bat 2
Homòfon: watt. Etimologia: de l'anglès bat 'pala'
bazuca
Etimologia: de l'anglès nord-americà bazooka, primerament nom d'un instrument de vent en forma de tub d'estufa, inventat per Bob Burns el 1935 1a font: 1943
bebè
Etimologia: del fr. bébé, i aquest, de l'anglès baby
beisbol
Partició sil·làbica: beis_bol. Etimologia: de l'anglès americà base-ball, 'base' i 'pilota' respectivament (1850) 1a font: s. XX
best-seller
Etimologia:. angl. nord-americà, comp. de best 'millor' i seller 'producte en venda' 1a font: s. XX
beta 2
Homòfon: veta. Etimologia: de l'oc. beta (bèto), probablement de l'oc. batel 'vaixell', dimin. de l'anglosaxó bât 'bot', angl. mod. boat
bicicle
Etimologia: de l'anglès bicycle (1877) 1a font: 1905
bicursal
Etimologia: de l'anglès bicursal, íd.
bistec
Etimologia: de l'anglès beefsteak, íd. 1a font: c. 1900, DBal.
bit
Homòfon: vit. Etimologia: de l'anglès nord-americà bit (1948), abreviació de bi(nary) (dig)it 'unitat discreta (digit) en un sistema binari (binary)'
blíster
Etimologia:. angl. 'butllofa', en l'expressió blister pack 'envàs en làmina al buit'
blog
Homòfon: bloc. Etimologia: de l'anglès blog, simplificació de weblog, comp. de web 'xarxa' i log, reducció de logbook "quadern de bitàcola' 
bloody-mary
Etimologia: de l'anglès bloody Mary 'Maria la Sanguinària' (Maria Tudor), pel color del còctel 1a font: c. 1950
blues
Etimologia: de l'anglès nord-americà blues (1912), especialització de sentit pels negres nord-americans de blues (devils) '(dimonis) blaus', que significa les fantasies extàtiques i malencòniques dels negres
bluf
Etimologia: de l'anglès bluff, de creació expressiva
bobsleigh
Etimologia:. angl. (1894), comp. de to. 'balancejar-se' i sleigh 'trineu' 1a font: s. XX
bodi
Etimologia: de l'anglès body 'cos'
bogi
Homòfon: vogi. Etimologia: de l'anglès bogie, d'origen desconegut
boicot
Partició sil·làbica: boi_cot. Etimologia: de l'anglès to boycott 'boicotejar' (1880), del cognom de Ch. Cunningham Boycott, intendent britànic a Irlanda, que per la seva duresa fou 'boicotejat' pels arrendataris 1a font: 1911
bol·lard
Etimologia: de l'anglès bollard (1844), probablement de bole 'tronc' i el sufix angl. -ard d'origen fr
bol 1
1905 de l'anglès bowl 'tassa', probablement a través del fr 1a font
bolda
Etimologia: d'origen incert, potser de l'anglès boulder 'còdol'
bolina
Etimologia: del fr. bouline, i aquest, de l'anglès bowline, íd., format de bow 'proa' i line 'corda'; variant: borina2 1a font: s. XIV
boogie-woogie
Etimologia:. angl., v. bugui-bugui
boom
Etimologia:. angl. nord-americà, 'explosió' (1879) 1a font: s. XX
bot 3
Etimologia: de l'anglès mitjà bot (avui boat), probablement a través del fr. ant. bot 1a font: s. XVIII
bourbon
Etimologia: abreviació de l'anglès nord-americà Bourbon Whiskey 'whisky fabricat al comtat de Bourbon (Kentucky)' 1a font: s. XIX
bowling
Pronúncia: bówliŋ Etimologia:. angl., 'joc de boles', especialitzat. Estats Units. abreviació de bowling saloon 1a font: s. XX
box
Etimologia: de l'anglès box 'caixa, capsa', del ll. buxus, i aquest, del gr. pýxos 'boix (arbust)' 1a font: s. XIX
boxar
Etimologia: del fr. boxer (s. XVI), i aquest de l'anglès to box 'pegar un cop de puny' (1567) (box 'cop', possible onomatopeia) 1a font: 1887
bòxer 1
Etimologia: de l'al. Boxer 'boxador', pres de l'anglès boxer, íd., aplicat translatíciament al.
bòxer 2
Etimologia: de l'anglès o l'al. boxer 'boxador', aplicat a la societat xenòfoba que tenia un puny per símbol
boy-scout
Etimologia: mot angl., 'noi escolta', membre de l'organització fundada a Anglaterra, el 1908, per Sir Robert Baden-Powell 1a font: s. XX
brandi
Etimologia: de l'anglès brandy (1657), originàriament brandwine, brandy-wine, de to brand 'cremar, destil·lar'
break
Etimologia: mot angl., 'interrupció'
brec2
Etimologia: de l'anglès break, mot d'origen obscur, probablement emparentat amb brake 'brida d'un cavall' brec
bricbarca
Etimologia: de l'anglès brig (forma abreujada del fr. brigantin 'bergantí') i barca 1a font: 1868, DLCo.
bridge
Etimologia:. angl., 'pont', originàriament biritch i britch (1886), d'origen desconegut, potser turc. joc apareix a Constantinoble el 1870), transformat. semblança, en el. angl. i. establir-se. un pont entre. jugadors 1a font: s.
brunch
Etimologia:. angl. (1896), amalgama de br(eakfast) 'esmorzar' i (l)unch 'dinar'
buata2
Etimologia: de l'anglès wad, íd., segurament a través del fr. ouate, potser d'arrel germànica, corresponent a un mot comercial, o també aràbiga: 'posar folre' 1a font: s. XIX buata
budleia
Partició sil·làbica: bud_le_ia. Etimologia:. ll. científic Buddleia. nom. botànic angl. A. Buddle. XVIII)
bugle
Etimologia: de l'anglès bugle, abreviació de buglehorn, comp. de bugle (pres de l'ant. fr. bugle, del ll. bucŭlus 'vedell', dimin. de bō;s 'bou') i horn 'corn' 1a font: s. XIX
bugui-bugui
Etimologia: de l'anglès nord-americà boogie-woogie, íd., d'origen obscur i intraduïble 1a font: s. XX
buldog
Etimologia: de l'anglès bulldog, comp. de bull 'toro' i dog 'gos' 1a font: s. XIX
buldòzer
Etimologia: de l'anglès americà bulldozer, sorgit de to bull-doze 'intimidar, fuetejar', de bull-dose o bull-doze 'mà de fuetades' (literalment 'dosi de toro') buldòzer
bumerang
Etimologia: de l'anglès d'Austràlia boomerang, pres d'una llengua indígena de l'est, wo-mur-rang, nom de tribu 1a font: s. XX
bungalou
Etimologia: de l'anglès bungalow, alteració del gujarati bangalo, hindi bangla 'de Bengala', nom d'una casa d'origen indi, d'una sola planta, de fusta, envoltada de verandes 1a font: s. XIX
búnquer
Etimologia: de l'al. Bunker, íd., pres de l'anglès bunker, d'origen incert
bypass
Etimologia: mot angl., comp. de by 'al llarg de, al costat de' i pass 'passatge' 1a font: s. XX
byte
Etimologia: acrònim de l'anglès BinarY TErm 'terme binari'
cab
Etimologia:. angl., inicialment hansom. (del. de l'inventor d'aquest model de carruatge, el 1834), abreviació de cabriolet, manlleu. fr 1a font: s.
cabina
Etimologia: del fr. cabine, íd. (1759), pres de l'anglès cabbyne (s. XVI; caban s. XIV), manllevat a l'ant. fr. cabane (1367) 'petit recer, caseta', de l'oc. cabanna, ll. td. capanna 'cabana' 1a font: 1911
cabrestant
Etimologia: d'origen incert, potser de l'anglès capstan (1325), capstring (1500) 'corda posada. una caputxa', o potser de l'oc. cabestrant, participi de cabestrar 'enrotllar cables' 1a font: 1839, DLab.
cadi 2
Etimologia: angl: caddie
càmera
s. XIX; de l'angl. camera, abreviació del ll. camera obscura
cameràman
Etimologia: de l'anglès americà cameraman, íd.
càmping
Etimologia: de l'anglès camping, forma substantivada del verb to camp 'acampar'
campus
Etimologia: de l'anglès americà, del ll. campus 'camp d'exercicis'
cangur
Etimologia: o cangurú, de l'anglès ant. kangooroo, procedent d'una llengua australiana
capoc
Etimologia:. malai kapuk o kapuq o kapok, possiblement a través. neerl. o angl.
caqui 1
Etimologia: de l'anglès khaki, provinent de l'urdú haki, format a l'Índia amb el persa hak 'pols' 1a font: s. XX
caravana
Etimologia: del persa karwân o qayrawân 'rècua de cavalleries, caravana', potser a través del fr. caravane; com a 'remolc' ve de l'anglès caravan, manllevat al fr. caravane 1a font: s. XIII
carpeta
Etimologia: del fr. carpette, i aquest, de l'anglès carpet 'catifa, tapís', al seu torn de l'it. ant. carpita 'manta peluda', der. de carpire, ll. carpere 'cardar llana' 1a font: 1839, DLab.
carric
Etimologia:. fr. carrick, íd., probablement de l'anglès ant. carrick 'cotxe lleuger', d'on degué passar a designar l'abric. cotxer, o. nom. publicista escocès J.D. Carrick (1787-1837)
càrtel
Etimologia: de l'anglès cartel, i aquest de l'al. Kartell, pres de l'it. cartello 'etiqueta, targeta', der. del ll. charta 'paper'
càsting
Etimologia: de l'anglès casting, íd., de to cast 'assignar un paper'
catamarà
Etimologia: de l'anglès catamaran, pres del tàmil katta-maram, comp. de katta 'lligam' i maram 'llenya, fusta'
catch
Homòfon: quetx. Etimologia: abreviació de l'anglès catch-as-catch-can, lit. 'agafa com agafar puguis', possiblement a través del fr
catgut
Etimologia: mot angl., comp. de cat 'gat' i gut 'budell', malgrat que el fil de sutura no sigui de gat
catxamarina
Etimologia: del fr. caiche marin, de l'anglès ketch, abans cache i catch, segurament der. de catch 'agafar', i el fr. marin 'marí' 1a font: 1888, DLab.
CD.
[de l'anglès compact-disc] electroacústica i música sigla i masculí disc compacte CD de butxaca.
CD-ROM.
[de l'anglès Compact Disc-Read Only Memory; pronunciat cede-rom] sigla i masculí informàtica Disc
cel·lofana
Etimologia: de l'anglès cellophane, marca registrada (1912), de cell(ulose), -o- i phane (del gr. phaínō; 'aparèixer, semblar'), invenció del suís Brandenberger (1911); potser a través del fr
cel·luloide
Partició sil·làbica: cel_lu_loi_de. Etimologia: de l'anglès nord-americà celluloid, marca registrada (1871), de cellul(ose) i -oid (v. -oide), invenció de J. W. Hyatt de Newark (New Jersey); potser a través del fr
challenge
Etimologia: mot angl., de l'ant. fr. chalenge 'acusació, desafiament', de chalengier, del ll. calumniare 'acusar falsament, disputar'
charleston
Etimologia:. angl., v. xarleston
charter
Etimologia:. angl., v. xàrter
cheddar
Etimologia: de l'anglès Cheddar, nom d'una localitat del comtat de Somerset, Anglaterra, d'on procedeix aquest formatge 
chester
Etimologia: de l'anglès Chester, nom d'una localitat del comtat de Cheshire, Anglaterra, d'on procedeix aquest formatge
cheyenne
Etimologia:. angl., v. xeiene
chip
Etimologia:. angl., v.
christmas
Etimologia: de l'anglès Christmas 'Nadal', de l'anglès ant. Cristes maesse 'festa. Crist'
cicló
Homòfon: sicló Etimologia: de l'anglès cyclone, per cyclome, del gr. kýklō;ma 'forma circular, sinuositat', de kúklos 'cercle', mot creat per H. Piddington (1848) 1a font: 1888, DLab.
ciclocròs
Etimologia: del fr. cyclo-cross, format amb cyclo- [v. cicle] i l'angl. cross [v. cros2]
clan
Etimologia: de l'anglès clan (s. XV), pres del gaèlic clann 'família, descendència' 1a font: 1868, DLCo.
claristori
Etimologia: de l'anglès clerestory, comp. de clear 'clar' i storey, story 'galeria, pis de finestres pintades, historiades'
clàxon
Etimologia: de l'anglès klaxon (1910), marca registrada, nom de la firma nord-americana que fabricava aquesta botzina, inspirat en el gr. klágxon, imperatiu aorist del verb klázō; 'ressonar' 1a font: 1917, DOrt.
clergyman
Etimologia: mot angl., compost de clergy 'clergue' i man 'home'
clip
Etimologia:. angl. significa 'pinça'
clivatge
Etimologia: de l'anglès cleavage, de to cleave 'fendre, partir' 1a font: c. 1925
clown
Etimologia: mot angl., d'una arrel germ. que significa 'terròs', d'on els significats de 'pagès, rústic' i 'mal educat', més tard, 'còmic pagès' i, finalment, 'bufó, pallasso'
club
Etimologia: mot angl., provinent de l'ant. nòrdic klubba, que significà primer 'bastó, garrot' (s. XIII), després 'reunió en massa' (s. XVII), 'assemblea' (s. XVII) i 'associació' (s. XVII) 1a font: 1839, DLab.
coaltar
Partició sil·làbica: co_al_tar. Etimologia: de l'anglès coal 'carbó' i tar 'brea'
coc2
Etimologia: de l'anglès coke, íd., mot dialectal del nord d'Anglaterra, originàriament amb el sentit de 'centre, cor', essent el carbó de coc el 'cor', el que resta de l'hulla cremada coc
cocker
Etimologia:. angl. significa inicialment 'combatent', de to cock 'combatre', probablement provinent de cock 'gall'
còctel
Etimologia: de l'anglès cocktail 'cavall escuat' (literalment 'de cua de gall'), d'on 'cavall no de pura raça', 'home no noble, bord' i, finalment, en l'angl. americà 'beguda no genuïna, barrejada' còctel
col·loidal
Partició sil·làbica: col_loi_dal. Etimologia: de l'anglès colloidal (v. col·loide)
col·loide
Partició sil·làbica: col_loi_de. Etimologia: de l'anglès colloid, íd., terme degut al químic escocès Thomas Graham (s. XIX), igual que el seu der. colloïdal; adaptació del gr. kollṓdēs 'enganxós', der. de kólla 'goma, aiguacuit'
colcrem
Etimologia: de l'anglès cold-cream, de cold 'fred' i cream 'crema'
colònia
Partició sil·làbica: co_lò_ni_a. Etimologia:. nom de Colònia (Alemanya), on primer es fabricà (cf. acqua di Colonia. eau de Cologne. Kölnischwasser, angl. cologne water)
còmic 1
Etimologia: de l'anglès comic. còmic2)
comitè
Etimologia: del fr. comité, íd., i aquest, de l'anglès committee, pres abans de l'ant. fr. committé, -ée 'aquell a qui es confia quelcom', part. ant. de commettre 1a font: 1917, DOrt.
comodor | comodora
Etimologia: de l'anglès commodore, pres de l'holandès kommandeur, d'origen fr. commandeur 1a font: 1868, DLCo.
compact-disc
Etimologia:. angl. comp. de compact 'compacte' i disc 'disc'
complot
Etimologia: del fr. complot, íd., inicialment 'multitud compacta' (s. XII), emparentat amb l'angl. plot, íd., tots dos d'origen desconegut, potser germ 1a font: 1839, DLab.
concameració
Etimologia: del ll. concameratio, -ō;nis, íd., possiblement a través de l'anglès concameration
concertina
Etimologia: de l'anglès concertina, de concert 'concert' amb la terminació -ina (com en christina, etc.); instrument inventat per Charles Wheatstone el 1829 i molt popular a Anglaterra
confort2
Etimologia: de l'anglès comfort, i aquest, del fr. confort. (v. confort1) confort
confortable
Etimologia: de l'anglès comfortable, i aquest, del fr. confortable 'confortador'
connectar
Etimologia: de l'anglès to connect 'unir', del ll. connectere, íd. 1a font: 1537
contracepció
Partició sil·làbica: con_tra_cep_ci_ó Etimologia: de l'anglès contraception (final s. XIX), compost anormal de contra i conception
contraceptiu | contraceptiva
Partició sil·làbica: con_tra_cep_tiu. Etimologia: de l'anglès contraceptive, compost anormal de contra i conceptive, a partir de contraception
contrastiu | contrastiva
Partició sil·làbica: con_tras_tiu. Etimologia: de l'anglès contrastive, íd., der. de to contrast 'contrastar' 1a font: c. 1950
copyright
Etimologia: mot angl., comp. de copy 'reproducció' i right 'dret'
cord
Etimologia: de l'anglès cord, pres. fr. corde. chorda 'corda'
córner
Etimologia: de l'anglès corner (kick) 'cop des de l'angle', usat ben aviat ja en forma reduïda, del fr. cornier 'racó, angle'
correlar
Etimologia: formació culta analògica regressiva (i abusiva) sobre la base del b. ll. correlatus, -a, -um 'correlat', der. de refērre 'referir', segurament calc de l'anglès to correlate, íd.
cotidal
Etimologia: de l'anglès cotidal, del prefix co- i tidal 'relatiu a la marea', de tide 'marea'
country
Etimologia: mot angl., 'ruralia'
cowboy
Etimologia:. angl., comp. de. 'vaca' i. 'noi'
crac
Etimologia 1a font: 1710
craquejar
Etimologia: de l'anglès to crack 'petar, cruixir'
criquet
Etimologia: de l'anglès cricket, d'origen obscur, potser emparentat amb l'ant. fr. criquet, de sentit dubtós, potser 'bastó', de base onomatopeica
crol
Etimologia: de l'anglès to crawl 'reptar, arrossegar-se' 1a font: 1917, DOrt.
cromlec
Etimologia: del cèlt. gaèlic cromlech, comp. de crum 'corbat' i lech 'pedra', a través del fr. i de l'angl.
croquet
Etimologia: de l'anglès croquet (s. XIX), pres del fr. crochet, dimin. de croc 'ganxo'
cros2
Etimologia: abreviació de l'anglès cross-country running 'cursa a través del camp', que ha passat també a formar part com a sufixoide d'altres noms de curses (ciclocròs, motocròs, autocròs) cros
crucial
Partició sil·làbica: cru_ci_al. Etimologia: de l'anglès crucial, pres de crucial instance 'exemple de la creu', traducció del ll. instantia crucis de Francis Bacon, metàfora d'una cruïlla 1a font: 1917, DOrt.
crup
Etimologia:. fr. croup, i aquest, de l'anglès croup, íd., der. de l'anglès ant. to croup 'cridar. veu ronca'
cultivar 2
Etimologia: de l'anglès cultivar, de culti(vated) var(iety) 'varietat cultivada'
curi
Etimologia: de l'anglès curium, inspirat en el nom dels físics Pierre i Marie Curie, denominació donada el 1944 a l'element pel seu descobridor i identificador, el nord-americà Theodor Glenn Seaborg
curri
Etimologia: de l'anglès curry, i aquest. tàmil kari 'salsa'
cúter
Etimologia: de l'anglès cutter 'instrument tallant', der. de to cut 'tallar'
dalton
Etimologia:. nom. físic angl. J. Dalton (1766-1844)
dammar
Etimologia: de l'anglès dammar, íd., i aquest. malai damar 'resina'
dàmper
Etimologia: de l'anglès damper, íd., der. de to damp 'amortir'
dàncing
Etimologia: de l'anglès dancing, abreviació de. expressions angl. dancing house, dancing room, dancing hall 'casa, sala, hall de dansa', de to dance 'dansar'
dandi
Etimologia: de l'anglès dandy, íd., d'origen incert 1a font: 1917, DOrt.
deflació
Etimologia: de l'anglès deflation 'desinflament', der. del ll. deflare 'desinflar', generalitzat en economia a partir del 1918 (v. inflació)
defoliant
Partició sil·làbica: de_fo_li_ant. Etimologia: de l'anglès nord-americà defoliant (1943), der. de to defoliate 'fer perdre les fulles a un arbre', del ll. defoliare, íd.
delco
Etimologia: acrònim angl. format sobre la marca registrada nord-americana Dayton Enginneering Laboratories CO (Ohio)
derbi
Etimologia: de l'anglès derby, nom del 12è comte de Derby, que el 1780 va organitzar la famosa cursa de cavalls anual d'Epsom, Anglaterra
detectar
Etimologia: calc. llatinisme angl. to detect, íd. ll. detectus. -um, participi de detegĕre 'descobrir', der. de tegĕre 'cobrir'
detectiu | detectiva
Partició sil·làbica: de_tec_tiu. Etimologia: calc de l'anglès detective, íd.
dial
Partició sil·làbica: di_al. Etimologia: de l'anglès dial 'esfera, quadrant, disc', format del ll. dies 'dia'
dic-dic
Etimologia: d'una llengua africana, probablement a través de l'anglès dik-dik o dig-dig
dimidiar
Etimologia: de l'anglès to dimidiate, i aquest, del ll. dimidiare 'partir per la meitat'
dingo
Etimologia: de l'anglès dingo, i aquest, d'una llengua australiana extingida
discjòquei
Etimologia: de l'anglès americà disk-jockey, íd., de disk 'disc', i jockey 'genet' ('el. mena l'audició de discos. el genet mena el cavall')
disquet
Etimologia: de l'anglès americà diskette, de disk 'disc' i el sufix diminutiu -ette, manllevat al fr
DNA.
[de l'anglès desoxyribonucleic acid] sigla i masculí bioquímica àcid desoxiribonucleic
doc
Homòfon: dog. Etimologia: de l'anglès dock 'dàrsena' 1a font: 1917, DOrt.
dog
Homòfon: doc. Etimologia: de l'anglès dog 'gos'
dòlar
Homòfon: dollar. Etimologia: de l'anglès dollar (ant. daller), del b. al. daler, al. taler, moneda ant., abreviació de Joachimstaler, de la mina d'argent de St. Joachimstal, a Bohèmia 1a font: 1917, DOrt. dòlar
dopar
Etimologia: de l'anglès americà to dope 'drogar' (segurament a través del fr. doper), der. de dope 'narcòtic', mot argòtic pres del neerl. doop 'salsa'
dòping
Etimologia: de l'anglès americà doping, participi pres. de to dope 'drogar'
dot 2
Etimologia: del fr. ant. adot, hadot, manlleu segurament de l'anglès haddock, íd. 1a font: 1830
draga
Etimologia: de l'anglès drag, de to drag 'estirar arrossegant' 1a font: 1868, DLCo.
drenar
Etimologia: de l'anglès to drain 'assecar', der. de dry 'sec' 1a font: 1917, DOrt.
driblar
Etimologia: de l'anglès to dribble 'degotar', d'origen obscur, potser a través del fr. dribbler
dril
Etimologia: de l'anglès drill, íd., probable alteració de l'al. drillich, íd., pròpiament 'tela teixida amb tres lliços', pres del ll. trilix -īcis, comp. de tri- 'tres' i licium 'lliç' 1a font: 1868, DLCo.
drugstore
Etimologia: de l'anglès americà drugstore, de drug 'droga, medicament' i store 'magatzem'
dumdum
Etimologia: de l'anglès Dumdum. d'un acantonament angl. de l'Índia, prop de Calcuta (bengalí Damdama), on es va inventar aquesta mena de bala
dúmper
Etimologia: de l'anglès dumper, íd. der. de to dump 'descarregar, buidar' dúmper
DVD.
[de l'anglès digital versatile disc, ‘disc versàtil digital'] sigla i masculí informàtica Variant
ebonita
Etimologia: de l'anglès ebonite, de ebony 'eben', i aquest, del ll. ĕbĕnus, íd., a causa del color negre de fum del producte
ecu
Homòfon:. Etimologia: acrònim de l'anglès European Currency Unit
editorial
Etimologia: de l'anglès americà editorial, der. del ll. editor, -ō;ris, inicialment en el sentit de 'relatiu a l'editor, director o redactor en cap d'un diari' 1a font: 1868, DLCo.
egotisme
Etimologia: de l'anglès egotism, creat per Addison el 1714 per traduir el fr. égoïsme, usat ara en un matís diferent de egoisme, que té un sentit més moral de sacrificar l'interès d'altri al propi
egotista
Etimologia: de l'anglès egotist. ha tingut la mateixa història. egotism. egotisme)
electró 1
Etimologia: de l'anglès electron (1891), comp. de electr(ic) i -on, de anion, cation, creat per Johnstone Stoney
electrocució
Etimologia: de l'anglès americà electrocution (1890), de electro- i (exe)cution 'execució'
electrocutar
Etimologia: de l'anglès americà to electrocute (1889), de electro- i (exe)cute 'executar'
elèctrode
Etimologia: de l'anglès electrode, creat el 1834 per Faraday, de electro- i -ode, del gr. hodós 'camí'
electròlit
Etimologia: de l'anglès electrolyte, mot creat el 1834 per Faraday, de electro- i el gr. lytos 'soluble' 1a font: 1868, DLCo. electròlit
electrolitzar
Etimologia: de l'anglès to electrolyze, creat el 1834 per Faraday, de electro- i (ana)lyze 'anàlisi'
electronvolt
Etimologia: de l'anglès electronvolt, íd.
elf
Etimologia: de l'anglès elf, i aquest, de l'ant. suec älf, ant. escandinau alfr, íd. 1a font: 1905
e-mail
Etimologia: de l'anglès e(lectronic) mail
ensimar
Homòfon: imar. Etimologia: de l'anglès to enseam 'greixar', i aquest, del fr. ant. ensaimer, der. de saim 'saïm, sagí'
entrenar
Etimologia: del fr. entraîner, íd., calc de l'anglès to train, manlleu del fr. traîner 'educar; ensinistrar (un cavall de curses)' 1a font: c. 1900
escàner
Etimologia: de l'anglès scanner, der. de to scan 'escrutar, examinar minuciosament', del ll. scandere 'escandir, mesurar versos'
escolta 2
Etimologia: de escolta1 'explorador', equivalent a l'angl. (boy) scout
escúter
Etimologia: de l'anglès nord-americà scooter, reducció de motor scooter 'patinet de motor', de to scoot 'arrencar ràpidament', d'origen incert escúter
eslip
Etimologia: de l'anglès slip, íd. 1a font: 1932
eslògan
Etimologia: de l'anglès slogan, i aquest, del gaèlic escocès sluagh 'tropa' i ghairm 'crit', és a dir 'crit de guerra' (1513); en el sentit actual el mot és de procedència americana (1928) eslògan
esmaixar
Partició sil·làbica: es_mai_xar. Etimologia: de l'anglès to smash 'trencar, esclafar', probablement d'una combinació de sm-, provinent de to smack 'picar amb la mà' i to smite 'donar cops; castigar; ferir', amb -ash, de mots com bash 'cop', clash 'xoc', crash 'col·lisió', dash 'traç', lash 'assot, fuetada'
esmòquing
Etimologia: de l'anglès smoking-jacket 'jaqueta de fumar', és a dir 'vestit d'interior per a fumar havent sopat', que actualment els anglesos anomenen dinner-jacket 'jaqueta de sopar'; probablement a través del fr esmòquing
esnob
Etimologia: de l'anglès snob 'pegot' i, en argot estudiantil, 'no universitari', d'on 'de baixa condició'; en aquest sentit, hi pot haver influït la interpretació ll. s[ine] nob[ilitate], aplicat als alumnes no nobles
esnobisme
Etimologia: de l'anglès snobbism, der. de snob
espacial
Partició sil·làbica: es_pa_ci_al Homòfon: especial. Etimologia: de l'anglès spatial, íd. 1a font: 1950
espàrring
Etimologia: de l'anglès sparring (partner), comp. de sparring 'combat' de to spar 'combatre' i partner 'parella, company'
espín
Etimologia: de l'anglès spin(ning moment) 'moment de rotació'
espinàquer
Etimologia: de l'anglès spinnaker (1866), provinent, sembla, d'una mala pronunciació [spinks] de Sphynx. del primer veler. usà aquesta mena de vela
esplín
Etimologia: de l'anglès spleen 'melsa; estat d'ànim', del ll. splen, i aquest, del gr. splḗn, splēnós 'melsa' 1a font: 1868, DLCo.
esport
Etimologia: de l'anglès sport, del fr. ant. deport, ultracorregit en desport en el fr. medieval, der. de déporter 'distreure' (en cat. ant. tenim deportar-se 'distreure's' i deport 'recreació')
espot
Etimologia: de l'anglès spot, íd.
esprai
Etimologia: de l'anglès spray 'ruixim, polsim', d'origen incert, potser. neerl. mitjà spra(e)yen
esprint
Etimologia: de l'anglès sprint, postverbal de to sprint 'córrer ràpidament'
esquaix
Partició sil·làbica: es_quaix. Etimologia: de l'anglès squash racket(s), de squash 'pilota tova', de to squash 'prémer', pres de l'ant. fr. esquasser (ll. vg. exquassare, ll. quassare 'esclafar'), i racket, del fr. raquette 'raqueta'
esquetx
Etimologia: de l'anglès sketch, íd.
est 1
Etimologia: del fr. est (s. XII), i aquest, de l'anglès east, anglosaxó east, íd., ant. saxó i ant. alt al. ostar, d'una vella arrel indoeuropea aus- 'alba, sortida del sol', com en gr. ēṓs, ll. aurora
establishment.
Etimologia: de l'anglès establishment, íd., de l'ant fr. establissement (s. XVII) 'posició, situació'
estand
Homòfon: estant. Etimologia: de l'anglès stand, postverbal de to stand 'estar dret'
estàndard
Etimologia: de l'anglès standard, íd. (s. XV), pres del fr. ant. estandart, del frànc. *standhart, a través de l'anglonormand estaundart (v. estendard)
estàrter
Etimologia: de l'anglès americà starter, der. de to start 'començar', abreviació de car-starter, de car, abreviació també de l'americà street-car 'tramvia', que tenien un dispositiu per a arrencar en fred (1874)
estator
Etimologia: formació culta analògica sobre la base. ll. status 'fix', possiblement a través de l'anglès stator, íd.
estepa 3
Etimologia: d'origen germ., probablement de l'anglosaxó i angl. mitjà stepe 'petge o. dret d'on arrenca un. nàutic' 1a font: s. XIII
esteri
Etimologia: segurament. fr. stère o angl. stere. gr. stereós 'ferm, sòlid, espacial'
esterlí | esterlina
Etimologia: de l'anglès (pound) sterling, i aquest , del b. ll. sterlingus 'moneda escocesa des del s. XIII'
estic 2
Etimologia: de l'anglès stick 'bastó', d'origen germ
estilogràfic | estilogràfica
Etimologia: el fem. estilogràfica (ploma), prové de l'anglès stylographic (pen) (1880), amb grafia errònia amb y per confusió del ll. stilus 'punxó' amb el gr. stỹlos 'columna'
estoc2
Etimologia: de l'anglès stock íd., d'origen incert estoc
estocfix
Etimologia:. neerl. stokvisch o l'angl. stockfish 'peix bastó' 1a font: s. XV
estop
Etimologia: de l'anglès stop, íd.
estrès
Etimologia: de l'anglès stress 'aflicció; tensió', del fr. ant. distress 'aflicció' i estrece 'opressió', del ll. stringere 'estrènyer'; el sentit mèdic és degut a l'endocrinòleg canadenc Hans Selye (1936)
estressar
Etimologia: del fr. stresser, der. de stress, de l'anglès stress
estronci
Etimologia: de l'anglès strontian, pròpiament nom d'un poble escocès on es va trobar per primera vegada aquest mineral
excèntric | excèntrica
Etimologia: del b. ll. excentricus, -a, -um, íd.; en el sentit de 'extravagant', de l'anglès eccentric (1630), i aquest, del mateix mot ll 1a font: 1803, DEst.
fàding
Etimologia: de l'anglès fading 'declinació, desaparició'
fan
Etimologia: de l'anglès fan (s. XVII), abreviació de fanatic, fora d'ús i reprès el 1889 als Estats Units i després a Anglaterra; propagat en fr. i altres llengües vers el 1950 respecte a vedets de la cançó
fanzín
Etimologia: de l'anglès nord-americà fanzine, íd., acrònim de fan 'seguidor' i magazine 'revista, magazín'
faquir
Etimologia:. fr. o angl. faquir, i aquest, de l'àr. faqîr 'pobre, captaire'
farad
Etimologia:. nom. físic angl. Michael Faraday (1791-1867) 1a font: c. 1925
fàtic | fàtica
Etimologia: de l'anglès phatic, del gr. phatís 'allò que hom diu; brogit, rumor', der. de phānai 'declarar, dir' 1a font: c. 1930
fax
Etimologia: de l'anglès fax, abreviació de telefax
felipa 1
Etimologia: de l'anglès sleeper, íd., pròpiament 'dormidor', pronunciat slipa, selipa popularment fins a deformar-se en felipa
ferri 1
Etimologia: de l'anglès ferry-boat, íd.
festival
Etimologia: en cat. ant. com a adj. 'relatiu a la festa', del b. ll. festivalis, íd., el sentit actual ve de l'anglès festival, tret del fr. ant. festivel 'de festa' 1a font: s. XIV, Llull
fíl·ler
Etimologia: de l'anglès filler, der. de to fill 'omplir'
filibuster | filibustera
Etimologia: del cast. filibustero, tret potser de l'anglès ant. flibutor, i aquest, del neerl. vrijbuiter 'corsari', comp. de vrij 'lliure' i buiten 'saquejar' 1a font: 1868, DLCo.
film
Etimologia:. angl. 'membrana, tel', emparentat. el germ. fell 'pell'. significà 'recobriment gelatinós d'una placa fotogràfica' i, finalment, 'pel·lícula' 1a font: 1917, DOrt.
flaix
Partició sil·làbica: flaix. Etimologia: de l'anglès to flash 'deixar anar, llançar, llampegar', d'origen onomatopeic, aplicat primer al soroll de l'aigua que cau sobre una superfície, després a l'esclat lluminós
flashback
Etimologia:. angl. nord-americà, comp. de flash 'esclat lluminós' i back 'enrere'
flint-glass
Etimologia: de l'anglès flint 'sílex' i glass 'cristall'
flirt
Etimologia:. angl. 'closquet; moviment ràpid; persona inconstant; dona lleugera', der. de to flirt 'copejar al cap; agitar;. la papallona; galantejar', d'origen onomatopeic
FM.
[de l'anglès frequy modulation] sigla i femení telecomunicacions modulació de freqüència
folk
Etimologia: mot angl., 'poble'
folklore
Etimologia: de l'anglès folklore, comp. de folk 'poble' i lore 'saviesa, saber tradicional', de la mateixa arrel de learn 'aprendre' 1a font: c. 1880
fòrmica
Etimologia: de l'anglès Formica, comp. de. 'per, en lloc de' i mica 'mineral', és a dir, '(material) en lloc de (tan sòlid. la) mica'
foxtrot
Etimologia: de l'anglès foxtrot, comp. de fox 'guineu' i trot 'trot', manllevat antigament al fr. trot
frac
Etimologia: del fr. frac (s. XVIII), i aquest, de l'anglès frock 'hàbit de frare', manllevat, al seu torn, al fr. ant. froc 'hàbit de frare' (s. XIV), del frànc. *hrokk 'gec' 1a font: 1789
francmaçó | francmaçona
Etimologia: del fr. francmaçon, calc de l'anglès free mason 'mestre d'obres lliure', per protegir-se en el gremi dels paletes; mason, del ll. td. machio, -ō;nis, del frànc. *makjo 'paleta', de *makôn 'fer' 1a font: 1839, DLab.
francolita
Etimologia: de Wheal Franco, localitat. comptat angl. de Devonshire, i -lita
franel·la
Etimologia: del fr. flanelle, i aquest, de l'anglès flannel, ant. flannen, del gal·lès gwlanen 'drap de llana', der. de gwlan (ant. vlan 'llana') 1a font: 1760
fucosan
Etimologia: de l'anglès fucosan, íd., der. del ll. fucus 'alga'
fuel
Partició sil·làbica: fu_el. Etimologia: de l'anglès fuel oil, comp. de fuel 'combustible' i oil 'oli', manllevats al fr. ant. fouaille 'fusta per a cremar, allò que serveix per a escalfar', b. ll. focalia, íd., der. de focus 'llar, foc', i oile, ll. oleum 'oli'
futbol
Etimologia: de l'anglès football 'pilota de peu' 1a font: 1912
fúting
Etimologia: de l'anglès footing, inexistent en aquest sentit (cf. jòguing) i que vol dir tot el contrari, 'bona base per als peus', creat en fr. per analogia poc justificada
gag
Etimologia: de l'anglès gag, d'origen incert, sobretot en el sentit modern usat en espectacles
gai | gaia
Partició sil·làbica:Etimologia: de l'oc. ant. gai/jai, potser simplificació de gauy/jauy, del ll. gaudium 'goig'; en el sentit de 'homosexual', de l'anglès nord-americà gay, manllevat del fr. gai, que el prengué de l'oc 1a font: s. XII
galó2
Etimologia: de l'anglès gallon, íd., de l'ant. normand galon, variant de l'ant. fr. jalon 'mesura de capacitat', b. ll. galo, -ō;nis, íd. 1a font: 1581 galó
gàngster
Etimologia: de l'anglès nord-americà gangster, der. de gang 'banda, especialment de malfactors' amb el sufix atípic -ster, com en youngster, mot divulgat per films americans 'de gàngsters'
gasoil
Partició sil·làbica: gas_oil. Etimologia: de l'anglès oil 'oli de gas'
gasoli
Etimologia: adaptació de l'anglès gas oil
geisha
Etimologia: mot jap., a través de l'angl.
gel2
Etimologia: de l'anglès gel(atin) 'gelatina' gel
gènova
Etimologia: adaptació de l'anglès genoa, de Genoa 'Gènova', pròpiament 'vela de Gènova'
gentleman
Etimologia: mot angl., inicialment 'noble sense títol', després 'home distingit', calc del fr. gentilhomme, paral·lel del cat. gentilhome
gentrificació
Etimologia: de l'anglès gentrification, íd.
gibó
Etimologia: de l'anglès gibbon, importat. naturalista. J.-F. Dupleix (1697-1763), manlleu d'un parlar de l'interior de l'Índia
gigre
Etimologia: de l'anglès jigger, íd.
gimcana
Etimologia: de l'anglès gymkhana (1861), combinació de l'anglès gym(nastics) 'gimnàstica' i el hindi (gend)khana 'sala de. de pilota', comp. preari gendu 'pilota' i el persa khane 'casa'
gin
Etimologia: de l'anglès gin, abreviació de geneva (o genever), adaptació angl. de l'holandès genever. fr. genièvre 'ginebra'
ginebra
Etimologia que el cat. ginebre 1a font: 1868, DLCo.
gintònic
Etimologia: abreviació de l'anglès nord-americà gin and tonic (water) 'ginebra i aigua tònica'
gol
Etimologia: de l'anglès goal 'meta', d'origen incert 1a font: c. 1920
golf 2
Etimologia: de l'anglès golf, íd., d'origen incert, potser del neerl. kolf 'bastó, bat'
gong
Etimologia: de l'anglès gong, i aquest, del malai gong, d'origen onomatopeic 1a font: c. 1918
gòral
Etimologia: de l'anglès goral, i aquest, del hindi goral, d'origen sànscrit
gourmet
Etimologia: del fr. gourmet 'vailet del marxant de vins', d'on 'entès en vins', del fr. ant. grommet, dimin. de gromme 'vailet', i aquest, de l'anglès ant. grom (actual groom) 'cavallerís'
GPS.
[de l'anglès global positioning system] sigla i masculí telecomunicacions sistema de posicionament
gravitació
Partició sil·làbica: gra_vi_ta_ci_ó Etimologia: de l'anglès gravitation (1645). ll. cient. modern gravitatio, -ō;nis, usat especialment. físic angl. Isaac Newton (1642-1727), descobridor de la llei de la gravitació universal, format a partir. ll. gravĭtas, -ātis 'gravetat' 1a font: 1839, DLab.
gray
Etimologia:. nom. físic angl. S. Gray (1670-1736)
grémola
Etimologia: mot relacionat amb el fr. gromeler 'rondinar', fr. ant. i dial. gremeler, grimoler, i l'angl. grumble, íd., de probable formació onomatopeica 1a font: 1878
grog
Etimologia: de l'anglès grog, de Old Grog, malnom de l'almirall Vernon perquè duia una capa de grogram (del fr. gros-grain 'teixit d'otomà'), que disposà en 1740 que el rom dels mariners fos mesclat amb aigua 1a font: 1917, DOrt.
grogui
Etimologia: de l'anglès groggy 'embriac, alcohòlic', der. de grog (v. grog), que prengué després, en boxa, el sentit de 'afeblit pel combat, titubant', com un embriac
grum 2
Etimologia: de l'anglès groom 'patge', d'origen incert
gunita
Etimologia: de l'anglès gunite, marca registrada
gurmet
Etimologia: del fr. gourmet 'vailet del marxant de vins', d'on 'entès en vins', del fr. ant. grommet, dimin. de gromme 'vailet', i aquest, de l'anglès ant. grom (actual groom) 'cavallerís'
gutaperxa
Etimologia: de l'anglès gutta-percha, íd., i aquest, del malai getah percha, comp. de getah 'goma' i percha, arbre que la produeix 1a font: 1864, DLab.
hacanea
Etimologia: de l'anglès mitjà Hakenei (actualment Hackney), població del comtat de Middlesex, prop de Londres, lloc de bons pasturatges i principal mercat de cavalls de la zona de Londres 1a font: s. XV
halibut
Etimologia: de l'anglès halibut, de l'anglès ant. halybutte, holybutt, comp. de holy 'santa' i butt 'mena de rajada', probablement anomenada així perquè es menjava en festes religioses
hamburguès | hamburguesa
Etimologia: de la ciutat alemanya de Hamburg; quant a la hamburguesa, de l'anglès americà hamburger steak 'bistec de Hamburg', sense una raó clara per a aquesta atribució
handbol
Etimologia: de l'anglès handball, i aquest, de l'al. Handball, ideat a Alemanya el 1914 i reglamentat el 1917
hàndicap
Etimologia: de l'anglès handicap, íd., contracció de hand i(n) cap 'mà en el barret', nom d'un joc en què les apostes es posaven dins un barret
hardware
Etimologia:. angl., 'quincalleria', comp. de hard 'dur' i ware 'manufactures'
heliport
Etimologia: de l'anglès heliport, aglutinació de heli(copter) i (air)port 'aeroport'
hipermèdia
Etimologia: de hiper- i l'angl. media
hippy
Etimologia:. de l'argot angl. nord-americà, de formació onomatopeica, hip, hep. designà inicialment un ritme de jazz
hobby
Etimologia: de l'anglès hobbyhorse, ant. i dial. 'cavall petit', després 'cavall de cartó per a infants' i a la fi hobby simplement en el sentit modern (s. XIX), estès a altres llengües
hòlding
Etimologia: de l'anglès holding, abreviació de l'anglès holding company, comp. de holding 'que posseeix' i company 'companyia'
homogenat
Etimologia: de l'anglès homogenate, íd.
hoquei
Partició sil·làbica: ho_quei. Etimologia: de l'anglès hockey, angl. ant. hawkey, d'origen incert
hovercraft
Etimologia:. angl., comp. de to hover 'estar suspès' i craft 'embarcació'
hurra
Etimologia: de l'anglès hurrah, íd., modificació de l'ant. huzza, nom i interjecció, crit d'encoratjament, d'aprovació, originàriament entre els mariners
iac
Partició sil·làbica: iac. Etimologia: de l'anglès yak, i aquest, del tibetà gyak, íd.
ianqui
Partició sil·làbica: ian_qui. Etimologia: de l'anglès americà yankee, potser del neerlandès Jantje, dimin. de Jan 'Joan', o bé de English 'anglès', alterat per una llengua ameríndia mitjançant una forma estabilitzada yeengeese
iarda
Partició sil·làbica: iar_da. Etimologia: de l'anglès yard, íd.
iceberg
Etimologia: de l'anglès iceberg, i aquest, del neerl. mitjà ijsberg 'muntanya de glaç'
idiolecte
Partició sil·làbica: i_di_o_lec_te. Etimologia: de l'anglès idiolect, íd., comp. de idio- i de (dia)lecte 1a font: c. 1960
ídix
Etimologia: de l'anglès yiddish (1886), transcripció angl. de l'al. jüdisch 'jueu'
iglú
Etimologia: de l'anglès igloo, i aquest, de l'esquimal iglo 'casa' iglú
impedància
Partició sil·làbica: im_pe_dàn_ci_a. Etimologia: de l'anglès impedance, creat el 1886. físic i matemàtic angl. Oliver Heaviside (1850-1925) a partir. verb to impede 'impedir'. ll. impedīre, íd.
imperialisme
Partició sil·làbica: im_pe_ri_a_lis_me. Etimologia: de l'anglès imperialism (der. de imperial, del fr. ant. imperial, ll. imperialis), de primer 'govern de l'emperador, despotisme', aplicat a l'expansionisme de Disraeli (vers 1874)
imperialista
Etimologia: de l'anglès imperialist (cf. imperialisme), de primer 'partidari de l'emperador d'Alemanya', després 'partidari de Napoleó' i, finalment, 'partidari de l'imperialisme'
implementar
Etimologia: de l'anglès to implement, del ll. implementum 'ompliment, repleció'
importar
Etimologia: del ll. importare 'portar a dins'; en el sentit oposat a exportar, a través de l'anglès to import (s. XVI); en el sentit de 'ser important' sembla d'origen it. (s. XV) 1a font: s. XV, Curial
inductància
Partició sil·làbica: in_duc_tàn_ci_a. Etimologia: de l'anglès inductance, i aquest, format sobre el ll. inductus, -a, -um, participi de inducere 'conduir, introduir, induir'
industrial
Partició sil·làbica: in_dus_tri_al. Etimologia: del b. ll. industrialis 'relatiu a l'art, a l'activitat'; en el sentit modern, segurament de l'anglès industrial o el fr. industriel, del mateix origen ll
infinitesimal
Etimologia: de l'anglès infinitesimal, format sobre el b. ll. infinitesimus
inflació
Partició sil·làbica: in_fla_ci_ó Etimologia: de l'anglès inflation, del ll. inflatio, -ō;nis 'inflament' (v. inflar), generalitzat en ocasió de la crisi monetària posterior a la guerra de 1914-18 1a font: s. XV
input
Etimologia:. angl., subst. de to input 'ficar a dins', inicialment 'contribució monetària'. XVIII), després 'entrada' en diversos sentits tècnics, especialment d'informàtica, oposat a output 'sortida' (cf. output, input-output)
interviu
Partició sil·làbica: in_ter_viu. Etimologia: de l'anglès interview (1514), i aquest, del fr. ant. entreveue (s. XV), usat primer en sentit general i, en el periodístic, a mitjan s. XIX
introvertit | introvertida
Etimologia: formació culta analògica com altres verbs en -vertir, ll. vertĕre 'vessar', potser amb influx de l'anglès introvert, íd. 1a font: 1920
iol
Partició sil·làbica:. Etimologia: de l'anglès yawl, íd., d'origen incert
iola
Etimologia: de l'anglès yawl, íd.
iot
Homòfon: iod. Etimologia: de l'anglès yacht, del neerl. jacht, neerl. ant. abreujat jaghtschip 'vaixell de cacera, de persecució'
jack
Etimologia: de l'anglès americà jack-knife, comp. de jack, de Jack hipocorístic de John 'Joan', nom de tota mena d'accessoris, i de knife 'ganivet', per la forma que tingué a l'origen
jazz
E1;s. Etimologia obscura, potser d'un verb. patuès crioll de Nova Orleans. significava 'excitar'
jeep
Etimologia:. angl. nord-americà, transcripció de la pronúncia de. inicials G. P. de General Purpose 'ús general'. què es designà un automòbil. terreny fabricat. l'empresa Ford
jersei
Partició sil·làbica: jer_sei. Etimologia:. nom de l'illa angl. de Jersey, productora de llana 1a font: s. Oller
jet
Homòfon: get. Etimologia: de l'anglès jet (plane) '(avió) de reacció', manlleu del fr. jet, postverbal de jeter, ll. jactare 'llançar amb força'
jet-set
Etimologia:. angl. nord-americà, comp. de. 'avió de reacció' i. 'grup'
jòguing
Etimologia: de l'anglès jogging, divulgat per l'ús nord-americà modern, substantivació de to jog 'trotar, córrer moderadament'
jonqui
Etimologia: de l'anglès junkie, íd.
joquei
Partició sil·làbica: jo_quei. Etimologia: de l'anglès jockey 'postilló', dimin. de Jock, variant escocesa de Jack, hipocorístic de John 'Joan', aplicat amb un cert matís de menyspreu a la gent senzilla del poble, després als postillons i palafreners i finalment als genets de curses 1a font: 1868, DLCo.
jòquer
Etimologia: terme d'origen nord-americà, de l'anglès joker 'bufó', de to joke 'bromejar', ll. jocus 'joc'
jungla
Etimologia: de l'anglès jungle, i aquest, del hindi jángal 'ermot', sànscrit jangalah 'sec; terra seca' 1a font: 1890
jute
Etimologia: de l'anglès jute, i aquest, del bengalí jhuto, íd., del sànscrit juta 'trena de cabells' 1a font: 1916
ketchup
Etimologia:. angl., v. quètxup
kiwi
Etimologia: abreviació de l'anglès kiwi berry, abans chinese berry 'grosella xinesa', cultivada a Nova Zelanda, del maorí kiwi, sobrenom donat als neozelandesos
kleenex
Etimologia:. angl. nord-americà (1925), marca registrada, de kleen. clean 'netejar' i el sufix.
KO.
[de l'anglès knockout] sigla i masculí esports fora de combat.
KOT.
[de l'anglès knockout i tècnic] sigla i masculí esports inferioritat.
lady
Etimologia: de l'anglès ant. hlaefdige, comp. de hlaf 'pa' i dige 'la qui pasta', corresponent fem. de hlaford, ètim de lord
lama
Etimologia: de l'anglès lama, i aquest, del tibetà blama, comp. de bla 'superior' i ma 'home'
làser
Etimologia: acrònim format. les inicials de l'expressió angl. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 'amplificació de llum. emissió estimulada de radiació', dispositiu creat. Estats Units, el 1960. T. H. Maiman
legislatura
Etimologia: de l'anglès legislature (s. XVII), format sobre el ll. legislator 'legislador' 1a font: 1696, DLac.
lesguià | lesguiana
Etimologia: del rus lezgin, a través de l'anglès lesghian o del fr. lesghien
levitació
Etimologia: de l'anglès levitation (1668), creat sobre el model de gravitation, del ll. científic modern levitatio, -ō;nis, format a partir del ll. cl. levĭtas, -ātis 'lleugeresa'
líder
Etimologia: de l'anglès leader, íd., der. de to lead 'conduir'
lies
Etimologia: de l'anglès lias, nom d'una roca calcària, manllevat al fr. ant. liois, liais, íd., del cèlt. *liga 'dipòsit'
lífting
Etimologia: de l'anglès lifting, íd., de to lift 'alçar'
lil·liputenc | lil·liputenca
Etimologia: de l'anglès lilliputian, habitant de Lilliput, país imaginari dels Viatges de Gulliver, de Jonathan Swift (1667-1745), on els habitants tenien una estatura de sis polzades
lingot
Etimologia: del fr. lingot, d'origen incert, potser de l'anglès ingot, íd., 'motlle de fondre metalls' 1a font: 1839, DLab.
linòleum
Etimologia: de l'anglès linoleum, marca registrada el 1860 pel seu inventor F. Walton, mot format del ll. linum 'lli' i oleum 'oli', a causa de l'oli de lli que entra en la composició d'aquest material linòleum
linotip
Etimologia: de l'anglès linotype, marca registrada el 1885 als Estats Units pel seu inventor Ottmar Mergenthaler, contracció de lin(e) o(f) type(s) 'línia de tipus', a causa de la propietat d'aquesta màquina de compondre i fondre les lletres línia per línia 1a font: 1917, DOrt.
linxar
Etimologia: de l'anglès nord-americà to lynch, íd., del nom de Charles Lynch (1736-1796), granger de Virgínia, autor d'una Lynch's law 'llei de Lynch', d'acord amb la qual s'instituïren tribunals privats que feien judicis i execucions d'una manera sumària
lísing
Etimologia: de l'anglès leasing, íd.
líving
Etimologia: de l'anglès living (room) 'cambra de viure', comp. de living 'viure' i room 'cambra'
llibertari | llibertària
Etimologia: probablement de l'anglès libertarian (s. XVIII), íd.
llibertí | llibertina
Etimologia: del ll. libertinus 'esclau alliberat'; en sentit modern, de 'llicenciós en els costums', probablement ve de l'anglès libertine, íd. (s. XVī), potser pres del fr. libertin, íd. 1a font: 1803, DEst.
locaut
Partició sil·làbica: lo_caut. Etimologia: de l'anglès lockout íd., verb to lock out 'tancar la porta a algú' (1854) 1a font: 1921
long-play
Etimologia: mot angl., 'llarga durada (tocada)'
lord
Etimologia: de l'anglès lord 'senyor, sobirà', de l'anglès ant. hlaford, hlafweard, comp. de hlaf 'pa' i weard 'el. guarda'
LP.
[de l'anglès long-play] sigla i masculí electroacústica i música disc de llarga durada
luge
Etimologia: mot fr. dial. de la Savoia, del b. ll. sludia 'trineu', i aquest, probablement gal, emparentat potser amb l'angl. slide 'relliscar' i l'al. Schlitten 'trineu'
lunch
Etimologia: mot angl., de l'ant. luncheon 'llonza', probablement del cast. lonja 'corretja; llonza', i aquest, del fr. ant. longe 'llarga; corretja' i ll. vg. *llumbea 'dels lloms'
magazín
Etimologia: mot angl., manlleu del fr. magasin (v. magatzem), a través de l'it. maggazzino, aplicat a un periòdic a partir de The Gentleman's Magazine (1731), amb el sentit de 'magatzem d'informació'
majoret
Etimologia: de l'anglès nord-americà majorette, abreviació de drum majorette 'tambor major femení', comp. de drum 'tambor', major 'major', pres abreujadament del fr. sergent major i el sufix dimin. a la francesa -ette
malt
Homòfon: mal. Etimologia: de l'anglès malt, íd. 1a font: 1917, DOrt.
mànager
Etimologia: de l'anglès manager, íd., der. de to manage 'manipular, governar, organitzar', entrat a final del s. XIX en el llenguatge de l'espectacle
mandril
Etimologia: de l'anglès mandrill, íd., comp. de man 'home' i drill, nom d'un altre simi semblant, probablement d'una llengua africana
mango
Etimologia: de l'anglès mango, i aquest, del port. manga, procedent del tàmil (llengua de l'Índia) mankay, íd.
mànguil
Etimologia: de l'anglès mangle, íd., i aquest, del neerl. mangel, que prové del fr. ant. mangonel, ll. vg. *manganellum, origen també del cat. manganell 'màquina de guerra'
màrqueting
Etimologia: de l'anglès marketing 'compra i venda al mercat', de market, de l'ant. gearmarkett (saxó iarmarket) 'mercat de l'any', del ll. mercatus, participi de mercari 'comprar'
mass-media
Etimologia: mot angl., 'mitjans de massa'
màster
Etimologia: de l'anglès master 'mestre', i aquest, del fr. ant. maistre, íd.
matx 1
Homòfon: maig. Etimologia: de l'anglès match 'confrontació, comparació'
mediateca
Partició sil·làbica: me_di_a_te_ca. Etimologia: de l'anglès media 'mitjans' (cf. mass-media) i -teca
mèlton
Etimologia:. nom de la localitat angl. de Mèlton (Leicester)
mena 1
Etimologia: del ll. vg. gal·loromànic *mīna o *mēna, d'un cèlt. *meina, íd.; la segona forma donà lloc al cat. i oc. mena1, la primera, al fr. mine, que més tardanament es difongué a les llengües romàniques i a l'angl., cat. mina1 1a font: 1185
míbor
Etimologia: acrònim de l'anglès Madrid InterBank Offered Rate
míldiu
Partició sil·làbica: míl_diu. Etimologia: de l'anglès mildew 'floridura' 1a font: 1917, DOrt.
milord
Etimologia: de l'anglès milord 'missenyor' 1a font: s. XX, Ruyra
miss
Etimologia:. angl., abreviació de mistress 'senyora', títol de cortesia (correlatiu al de master), de l'anglès mitjà maistresse, i aquest. fr. ant. maistresse 'mestressa; amant'
míssil
Etimologia: de l'anglès missile (1945), i aquest, del ll. missĭle 'projectil', neutre substantivat de l'adj. missĭlis 'que es pot llançar', der. de missus, participi de mittere 'enviar; llançar'
míting
Etimologia: de l'anglès meeting (s. XIII) 'assemblea, reunió, trobada', de to meet 'trobar-se, reunir-se' 1a font: c. 1900
moaré
Partició sil·làbica: mo_a_ré Etimologia: el fr. moiré, participi de moirer 'tornassolar una tela', der. de moire 'drap de pell de cabra', de l'anglès mohair 'teixit de pell de cabra d'Angora' (s. XVI), i aquest, de l'àr. muḫáyyar, íd., part. passiu de ḫáyyar 'triar' 1a font: 1864, DLab.
mocassí
Etimologia: de l'anglès mocassin, i aquest, de l'algonquí mockasin, íd.
moher
Etimologia: de l'anglès mohair (v. moaré)
molesquí
Etimologia: de l'anglès moleskin, comp. de mole 'talp' i skin 'pell'
motel
Etimologia: de l'anglès nord-americà motel, comp. de l'anglès mo(tor), abreviació de motor. 'automòbil', i (hot)el. fr. hôtel; el. fou creat. un arquitecte el 1925. a. cadena hotelera de Califòrnia
moviola
Etimologia: marca registrada el 1929, de l'anglès nord-americà moviola, comp. de movie 'film' i -ola, segons model de pianola
mRNA.
[de l'anglès messenger ribonucleic acid] sigla i masculí bioquímica i biologia molecular àcid
múixer
Etimologia: de l'anglès musher, íd. múixer
múixing
Etimologia: de l'anglès mushing, íd. múixing
mulgènua
Etimologia: de l'anglès mule-jenny, íd.
multimèdia
Partició sil·làbica: mul_ti_mè_di_a. Etimologia: de multi- i l'angl. media 'mitjans'
music-hall
Etimologia:. angl. (1842), comp. de music 'música'. fr. musique. XIII), i hall 'sala'
nansú
Etimologia: de l'anglès nainsook, i aquest, de l'urdú nainsuḫ, íd., comp. de nain 'ull' i suḫ 'plaer' nansú
napalm
Etimologia:. angl. americà, comp. de Na(tron) 'natró' i palm(ite) 'palmitat', producte inventat el 1942. científics militars
neutró
Partició sil·làbica: neu_tró Etimologia: de l'anglès neutron, creat. físic angl. Ernest Rutherford (1871-1937), de neutr(al) i (electr)on
new-look
Etimologia: de l'anglès new 'nou' i look 'aspecte', pseudoanglicisme creat el 1947 pel modista francès Christian Dior (1905-1957)
newton
Etimologia:. nom. físic angl. Isaac Newton (1642-1727), adoptat. la. Conferència General de Pesos i Mesures de 1948
night-club
Etimologia: de l'anglès night 'nit' i club (v. aquest mot)
niló
Etimologia: de l'anglès americà nylon, comp. de (vi)nyl(e), (cott)on i (ray)on, descobert pel químic nord-americà W.H. Carothers a Nemours (França) i marca registrada el 1931
octal
Etimologia: de l'anglès octal. analogia. decimal, usat en informàtica
off
Etimologia: reducció de l'anglès americà offscreen 'fora de pantalla', comp. de off 'fora de' i screen 'pantalla', format per analogia amb offstage 'fora d'escena', és a dir 'entre bastidors, en privat'
office
Etimologia: mot angl., 'lloc on s'exerceix algun servei o funció', i aquest, del fr. office 'ofici, servei', del ll. officium, íd.
offset
Etimologia:. angl., comp. de. 'fora de' i set, participi passat de to. 'posar', en el sentit de 'transposar' propi. procés d'aquest sistema d'impressió
offside
Etimologia:. angl., comp. de. 'fora de' i side 'costat'
òfset
Etimologia: de l'anglès offset, íd., comp. de off 'fora de' i to set 'posar'
open
Etimologia:. angl., subst. de to open 'obrir'
orló
Etimologia: de l'anglès orlon, marca registrada creada als Estats Units el 1948, amb la terminació de nylon, per l'empresa Du Pont de Nemours
orsai
Partició sil·làbica: or_sai. Etimologia: alteració popular de l'anglès offside, comp. de. 'fora de' i side 'costat'
output
Etimologia: mot angl., subst. de to output 'posar a fora', en sentit de 'producció, rendiment' (s. XIX), i després (s. XX) terme d'informàtica '(producte de) sortida' (cf. input, input-output)
outrigger.
Etimologia: mot angl., probable alteració d'un ant outligger, de out 'fora' i to lig 'estendre', de l'ant. noruec liggja , íd., per influx de to rig 'armar, equipar'
ovni
Etimologia: calc de l'acrònim angl. UFO, Unidentified Flying Object, íd., sorgit. Estats Units vers el 1947, probablement a través. fr. pogué formar el mateix acrònim de Objet Volant. Identifié
pailebot
Partició sil·làbica: pai_le_bot. Etimologia: de l'anglès pilot's boat 'vaixell del pilot'
pal·ladi 1
Etimologia:. ll. científic palladium. donat. químic angl. William Hyde Wollaston (1766-1828) a aquest element descobert. ell el 1803, inspirat en el. Pallas, -ădis. Pallás, -ádos. de la deessa Minerva, donat a un asteroide descobert el 1802 1a font: 1868, DLCo.
palatabilitat
Etimologia: de l'anglès palatability, der. de palatable 'agradable al paladar', formació culta analògica sobre la base del ll. palatum 'paladar'
paltó
Etimologia:. fr. paletot, íd., i aquest, de l'anglès paltock, d'origen incert
pamela
Etimologia: de l'anglès Pamela, nom de l'heroïna de la novel·la de Samuel Richardson (1689-1761), Pamela or Virtue Rewarded (1740-1741)
pamflet
Etimologia: de l'anglès pamphlet, i aquest, del neerl. Panflet, dimin. popular del personatge de la comèdia medieval ll. Pamphilus seu de Amore
pandemònium
Partició sil·làbica: pan_de_mò_ni_um. Etimologia: de l'anglès pandemonium (primer pandaemonium). creat. poeta angl. John Milton (1608-1674) en el. Paradise lost (1667). gr. 'tot' i daimṓnion 'geni, dimoni' 1a font: 1868, DLCo.
pangolí
Etimologia: de l'anglès pangolin, i aquest, del malai pang-goling, íd., pròpiament 'aquell que s'enrotlla'
panteisme
Partició sil·làbica: pan_te_is_me. Etimologia: de l'anglès pantheism (1709), comp. del gr. pan 'tot' i theós 'déu'
panteista
Etimologia: de l'anglès pantheist, comp. del gr. pan 'tot' i theós 'déu', creat el 1705 pel filòsof irlandès John Toland (1670-1722) 1a font: s. XX, Oller
pantis
Etimologia: de l'anglès americà panty (pl. panties), íd., dimin. de pants. abreujat familiar de pantaloons 'pantalons'
paquebot
Etimologia: de l'anglès packet-boat, comp. de packet 'paquet', ant. 'correu', i boat 'vaixell', potser a través del fr. paquebot 1a font: 1777
paquet 2
Etimologia: de l'anglès packet 'correu; paquet', primer formant de packet-boat 'paquebot'
paquet 1
Etimologia: del fr. pacquet, íd., i aquest, de l'anglès packet, relacionat probablement amb el neerl. pak, íd. 1a font: 1696, DLac.
par.
Etimologia: del ll. par, paris 'igual, semblant; parell'; en el sentit esportiu del golf, calc de l'anglès par, íd., pròpiament 'paritat', del mateix origen 1a font: s. XIV, Llull
parafernàlia
Partició sil·làbica: pa_ra_fer_nà_li_a. Etimologia: del b. ll. paraphernalia (v. parafernal); en el sentit de 'conjunt aparatós', probablement a través de l'anglès paraphernalia, íd.
pària
Etimologia: de l'anglès pariah, i aquest, del port. pariá, provinent del tàmil pareiyan 'tocador de bombo', activitat d'aquesta classe social 1a font: s. XIX
pàrquing
Etimologia: de l'anglès parking, gerundi substantivat de to park 'estacionar un vehicle'. fr. parc 'clos'
parxís
Etimologia: de l'anglès parchesi, parcheesi, i aquest, de l'anglohindustànic pachisi, del sànscrit pacis 'vint-i-cinc'
pàtxuli
Etimologia: de l'anglès pachouli, adaptació del tàmil paččuli, íd.
PC.
[de l'anglès personal computer] sigla i masculí informàtica ordinador personal.
PDA.
[de l'anglès personal digital assistant] sigla i masculí informàtica organitzador personal
pedigrí
Etimologia: de l'anglès pedigree, i aquest, del fr. ant. pié de grue 'peu de grua', per la indicació dels graus d'un arbre genealògic amb la marca de tres ratlletes semblant a la petjada d'una grua
penal2
Etimologia: de l'anglès penalty 'pena, càstig' penal
peneplà
Etimologia: de l'anglès peneplain, comp. de pene (ll. paene 'gairebé') i plain 'pla'. creat el 1889. geòleg i geògraf nord-americà William Davis (1850-1934)
peneplanació
Etimologia: de l'anglès peneplanation (1904), der. de peneplain
penic
Etimologia: de l'anglès ant. penig, actual penny, íd.
penicil·lina
Etimologia: de l'anglès penicillin (1929), i aquest, del ll. científic penicillium, der. del cl. penicillum 'pinzellet', per la semblança amb un pinzell, dimin. de penis 'cua, pinzell'
peppermint
Etimologia: mot angl., comp. de pepper 'pebre' i mint 'menta'
percala
Etimologia: del fr. percale, i aquest, de l'anglès percale, íd., teixit importat de l'Índia (s. XVII-XVIII), probablement del persa pargâla 'pedaç, parrac, mena de tela' 1a font: s. XVIII
petrodòlar
Etimologia: de l'anglès petrodollar, comp. de petro(l) 'petroli' i dollar 'dòlar'
pianola
Partició sil·làbica: pi_a_no_la. Etimologia: de l'anglès americà pianola, marca registrada el 1898 per l'Aeolian Co
pijama
Etimologia: de l'anglès pyjamas, i aquest, de l'hindustànic pâeǧâma 'pantalons bombatxos dels musulmans', comp. de pâe 'cama' i ǧâma 'vestit' 1a font: c. 1920
píling
Etimologia: de l'anglès peeling, del verb to peel 'treure l'escorça, la pela, la pell', i, en el sentit cosmètic, de to peel off the skin 'treure la pell'
pin 2
Etimologia: de l'anglès 'agulla'
ping-pong
Etimologia: de l'anglès ping-pong, onomatopeia usada com a marca registrada del joc, inventat vers el 1880 per l'enginyer James G. Wartburg
pingüí
Etimologia: de l'anglès penguin, d'origen incert 1a font: 1917, DOrt.
pioner | pionera
Partició sil·làbica: pi_o_ner. Etimologia: de l'anglès pioneer, manllevat al. pionnier 'soldat d'infanteria; artigaire', der. ll. pedo, -ō;nis 'el. va a peu'; en angl. el sentit de 'capdavanter' en qualsevol activitat, ja. del 1605
plastilina
Etimologia: de l'anglès plastiline, íd., marca registrada
playback
Etimologia:. angl. nord-americà, comp. de to play 'tocar' i back 'enrere'
playboy
Etimologia:. angl. nord-americà, comp. de to play 'jugar' i. 'noi'
plexiglàs
Etimologia: de l'anglès plexiglass. ll. plexus 'plexe' i l'angl. glass 'vidre', marca registrada
plum-cake
Etimologia: mot angl., comp. de plum 'pruna; pansa' i cake 'pastís'
pòinter
Partició sil·làbica: pòin_ter. Etimologia: de l'anglès pointer, íd., der. de to point 'mostrar', de point 'punt', i aquest, del fr. point 'punt' pòinter
polo 1
Etimologia: de l'anglès polo (1872), manlleu del balti (llengua índia del Caixmir) polo 'bola', emparentat amb el tibetà pulu; el joc és una variant d'un de practicat antigament pels perses i en honor entre l'aristocràcia xinesa abans d'arribar a l'Índia
pomelo
Etimologia: de l'anglès americà pomelo, d'origen incert, probable alteració del neerl. pompelmoes, comp. contracte del neerl. pompel 'gran' i el port. limôes 'llimones'; una altra opinió el fa provenir del ll. pomum melo 'fruita meló'
pongis
Etimologia: de l'anglès pongee, íd., i aquest, del xinès del nord pun-chi, variant del mandarí pun-ki 'ofici de teixir' o pun-cheh 'teixit domèstic'
poni
Etimologia: de l'anglès pony, íd., i aquest, de l'escocès pown(e)y, potser d'una forma *poulney, procedent del fr. ant. poulenet, dimin. de poulain, del b. ll. pullāmen, -ĭnis 'petit d'un animal', del ll. pullus, íd.
ponx
Etimologia: de l'anglès punch, íd., i aquest, del marati o hindi pânch, provinent del sànscrit pañchan 'cinc', dels cinc ingredients de la beguda 1a font: 1803, DEst.
pop2
Etimologia: de l'anglès americà pop, abreviació de popular, manlleu del fr. (s. XV) pop
popa 3
Etimologia: adaptació ortogràfica cat. romanès popa. i serbi pop. modern papas, transcrit en fr., angl. i cast. (que el prengué. fr.) pope
popelín
Etimologia: del fr. popeline, íd., i aquest, de l'anglès poplin, íd., pres del fr. ant. papeline (1667), del nom de la població flamenca Popering(h)e, cèlebre per aquestes teles
pòquer
Etimologia: de l'anglès americà poker, possible alteració del fr. poque, joc, der. de poquer, flamenc pokken 'picar', o potser relacionat amb l'al. poch (spiel), joc ant., de pochen 'faronejar' pòquer
porcupina
Etimologia: de l'anglès porcupine 'porc espí; corró tèxtil', del b. ll. porcupina, del ll. porcus 'porc' i spina 'espina', per les pues que té el corró
pòrtland
Etimologia: de l'anglès Portland (stone) 'pedra de Portland', petita península. sud d'Anglaterra, rica en pedra calcària. què es fabricava aquest ciment
pòster
Etimologia: de l'anglès americà poster 'cartell administratiu o publicitari', der. de to post 'afixar cartells en llocs públics'
potassi
Etimologia: de l'anglès potassium, creat pel químic anglès H. Davy el 1807 sobre el model de magnesia/magnesium, soda/sodium a partir de potash 'potassa'
presbiterià | presbiteriana
Partició sil·làbica: pres_bi_te_ri_à Etimologia: de l'anglès presbyterian, que suposa un ll. ecl. presbyterianus, adj. der. de presbyterium 'assemblea de preveres'
pressuritzar
Etimologia: de l'anglès pressurize 'pressionar'
prima
Etimologia: del fr. prime, íd., i aquest, de l'anglès premium (amb pronúncia angl.), del ll. praemium 'premi' 1a font: s. XX, Oller
pròbit
Homòfon: pròvid. Etimologia: de la locució angl. prob(ability un)it
programar
Etimologia: probablement calc de l'anglès to program 'escriure un programa', del gr. prógramma 'anunci, publicació escrita' 1a font: c. 1950
propioceptiu | propioceptiva
Etimologia: de l'anglès proprioceptive, per proprioreceptive, com contraceptive
protó
Etimologia: de l'anglès proton. gr. prõton 'la primera cosa'. creat el 1920. físic angl. Ernest Rutherford (1871-1937)
psiquedèlic | psiquedèlica
Etimologia: de l'anglès psychedelic, del gr. psykhḗ i dē͂los 'visible', és a dir 'que manifesta la consciència'
pub
Etimologia: de l'anglès pub(lic house) 'casa pública'
pudelar
Etimologia: de l'anglès to puddle 'remenar el fang' 1a font: c. 1925
púding
Etimologia: de l'anglès pudding, íd., d'origen incert púding
pudinga
Etimologia: del fr. poudingue, íd., i aquest, reducció i adaptació de l'anglès puddingstone 'pedra com un púding' (cf. púding)
puerperal
Partició sil·làbica: pu_er_pe_ral. Etimologia: de l'anglès puerperal, i aquest, del ll. puerperus, -a, -um 'relatiu al part', comp. de puer 'infant' i parere 'parir'
pul·lòver
Etimologia: de l'anglès pullover, íd., de to pull over 'tirar al damunt' pul·lòver
pulsòmetre
Etimologia: de l'anglès pulsometer, i aquest, del ll. pulsus 'pols' i meter 'metre', format per analogia amb barometer 'baròmetre', tot i que no es tracta d'un aparell de mesura
purità | puritana
Etimologia: de l'anglès puritain, membre de la secta presbiteriana o calvinista estricta (s. XVI), der. del ll. td. purĭtas, -ātis, o d'un ll. modern puritanus per analogia amb el b. ll. cathari, catharistae 'càtars', 'purs'
puritanisme
Etimologia: de l'anglès puritanism (v. purità) 1a font: s. XIX
puzle
Etimologia: de l'anglès puzzle (o Chinese puzzle) 'embaràs, perplexitat', de to puzzle 'embarassar, deixar perplex', d'origen incert
PVC.
[de l'anglès polyvinyl chloride] sigla i masculí química orgànica i plàstics clorur de polivinil
quàquer | quàquera
Etimologia: de l'anglès quaker 'el qui tremola', der. de to quake 'tremolar' (davant Déu); el nom havia estat aplicat abans (1647) a una secta femenina estrangera establerta a Southwark 1a font: 1932, DFa.
quàsar
Etimologia: acrònim de l'anglès QUASi-stellAR sources
quetx
Homòfon: catch. Etimologia: de l'anglès ketch, der. de catch 'captura'
quètxup
Etimologia: de l'anglès ketchup, i aquest, del xinès kō;etsiap 'salmorra de peix' o del seu der. malai kechap
racial
Partició sil·làbica: ra_ci_al. Etimologia: de l'anglès racial, der. de race 'raça'
rada
Etimologia:. fr. rade, i aquest, de l'anglès ant. râd, íd., der. de rîdan 'moure d'una banda a. altra; muntar a cavall' (angl. to ride 'cavalcar'). bressoleig de. embarcacions ancorades en. rada 1a font: 1868, DLCo.
radar
Etimologia: acrònim format amb els mots de l'anglès nord-americà RAdio Detecting And Ranging 'detecció i mesura de la distància per ràdio'
radian
Partició sil·làbica: ra_di_an Homòfon: radiant. Etimologia: de l'anglès radian, íd.
radó
Homòfon: redó Etimologia: de l'anglès o el fr. radon, i aquest, del ll. científic rad(ium), ll. radius 'raig', amb el sufix científic -on, usat en física per a formar noms de gasos rars
raid
Partició sil·làbica: raid. Etimologia: de l'anglès raid, íd., variant escocesa de l'anglès ant. rad (mod. road 'camí'), que originàriament significava 'acció d'anar a cavall', relacionat amb to ride 'cavalcar'
raïl
Partició sil·làbica: ra_ïl, rail. Etimologia: de l'anglès rail, íd., manlleu del fr. ant. raille, reille 'barra', del ll. regŭla 'regla, barra' raïl [o rail]
raió
Partició sil·làbica: ra_ió Etimologia: de l'anglès americà rayon, marca registrada d'una seda artificial, de l'anglès ray 'raig', manlleu del fr. ant. rai 'raig de la roda, raig de llum', del ll. radius, íd., per l'aspecte brillant de la roba
ral·li
Etimologia: de l'anglès rally o rallye, forma el·líptica de rally-auto, de to rally 'reunir, agrupar', manlleu del fr. rallier, íd.
RAM.
[de l'anglès random access memory] sigla i femení electrònica i informàtica memòria d'accés
rap 2
Etimologia: de l'anglès to rap 'picar, tocar'
ràtio
Etimologia: de l'anglès ratio, íd., i aquest, del ll. ratio 'raó'
reactància
Etimologia: de l'anglès reactancy, der. de to react 'reaccionar'
recital
Etimologia: de l'anglès recital 'assaig, narració' i terme musical (1811), propagat per F. Liszt el 1840, der. de to recit 'recitar', pres del fr. réciter, ll. recitare, íd.
rècord
Etimologia: de l'anglès record, i aquest, del fr. record, der. de recorder 'recordar, enregistrar'
redingot
Etimologia:. fr. redingote, i aquest, de l'anglès riding coat, comp. de riding, gerundi de to ride 'muntar a cavall', i coat 'jaqueta'
refractar
Etimologia: de l'anglès to refract, ll. refractus, participi de refringĕre 'reflectir', der. de frangĕre 'trencar'
refrangible
Etimologia: de l'anglès refrangible, mot creat per Newton el 1673, del ll. popular refrangĕre per refringĕre, der. de frangĕre 'trencar'
relaxina
Etimologia: de relaxar i -ina, probablement de l'anglès relaxin, íd.
rem 2
Etimologia: acrònim de l'anglès Röntgen Equivalent Man
reportatge
Etimologia: del fr. reportage, íd., format sobre l'angl. reporter 'periodista', i aquest, del fr. ant. reporteur 'que reporta'
repòrter
Etimologia: de l'anglès reporter 'periodista'. reportatge)
represàlia
Partició sil·làbica: re_pre_sà_li_a. Etimologia: del b. ll. repraesaliae 'dret mercantil de recuperació, de prendre una penyora', mot que es dona en altres llengües romàniques i en angl., on hauria pogut sorgir per influx del cat., que es troba ja en el Consolat de Mar, el testimoni més ant.; d'origen incert en b. ll 1a font: s. XIV, Consolat
reps
Etimologia:. fr. reps, i aquest, d'origen incert, potser de l'anglès ribs 'costelles'; no és segur si l'angl. rep, reps, íd., prové. fr. o viceversa 1a font: s. Oller
resnatró
Etimologia: de l'anglès resnatron, íd., comp. de res(o)na(tor) 'ressonador' i -tron, sufix tret del gr. élektron 'ambre', productiu en el vocabulari de l'electrònica i la física nuclear per a la formació de mots d'aparells: magnetron, cyclotron, isotron
restinga
Etimologia: d'origen incert, potser de l'anglès rock string 'cordó de roques' 1a font: 1868, DLCo.
revòlver
Etimologia: de l'anglès revolver, íd., der. de to revolve, del ll. revolvere 'girar', marca registrada el 1835 pel seu inventor, el coronel nord-americà Samuel Colt (1814-1862) 1a font: 1919 revòlver
rifle
Etimologia: de l'anglès rifle 'fusell estriat', der. de to rifle 'estriar', del fr. ant. rifler 'barallar-se, arrabassar', d'un origen semblant al del cat. rifar 1a font: 1918
ring
Etimologia: de l'anglès ring 'anella, cercle', d'origen germ
RNA.
[de l'anglès ribonucleic acid] sigla i masculí bioquímica àcid ribonucleic.
robinsonià | robinsoniana
Partició sil·làbica: ro_bin_so_ni_à Etimologia:. nom de l'heroi de la novel·la. Life. Strange Adventures of Robinson Crusoe (1719), de l'escriptor angl. Daniel Defoe (1660-1731)
rodi 1
Etimologia:. ll. científic rhodium, creat en angl. a partir. gr. rhodon 'rosa'. descobridor de l'element, W. H. Wollaston, el 1803
rom 1
Etimologia: de l'anglès rum, d'origen incert, potser abreviació de l'anglès dial. rumbullion 'tumult', usat ja també figuradament. el sentit de 'rom' a causa dels tumults a què donava lloc l'excés d'aquesta beguda
ROM.
[de l'anglès read only memory] sigla i femení electrònica i informàtica memòria només de lectura (o
romàntic | romàntica
Etimologia: de l'anglès romantic, der. de l'ant. romant, romaunt, del fr. ant. romanz 'novel·la'; de l'anglès passà a l'al., d'aquest al fr. i del fr. al cat., al cast. i a l'it 1a font: 1839, DLab.
rosbif
Etimologia: de l'anglès roast beef, comp. de roast, participi de to roast 'rostir', del fr. ant. rostir (mod. rôtir), íd., i beef 'bou', també del fr. ant. boef (mod. boeuf), íd.; probablement a través del fr. rosbif 1a font: 1917, DOrt.
round
Etimologia: mot angl., 'rodó; volta; recorregut; assalt, en boxa', pres del fr. rond 'rodó' (s. XIII), ll. rotundus, -a, -um, íd.
ròver
Etimologia: de l'anglès rover, íd. neerl. mitjà rover 'robar'
royalty
Etimologia:. angl. royalty, manlleu. fr. ant. roialté (modern. royauté) 'reialesa', en el sentit de 'dret reial'
rRNA.
[de l'anglès ribosomic ribonucleic acid] sigla i masculí bioquímica i biologia molecular àcid
rugbi
Etimologia: de l'anglès rugby (1879) o Rugby game 'joc de Rugby' (1864), del nom del col·legi de Rugby, a Warwickshire, on fou inventat aquest esport
sambar
Etimologia: de l'anglès sambar o sambur, i aquest, del hindi sâbar, del sànscrit sambara, íd.
sampan
Etimologia: del xinès san 'tres' i pan 'bord', a través del fr. o l'angl. sampan
sandvitx
Etimologia: de l'anglès sandwich, íd. (1762), del nom de John Montagu, quart comte de Sandwich (1718-1792), el cuiner del qual ideà aquesta mena de menjar simple perquè el comte no hagués de deixar la taula de joc 1a font: 1911
scooter
Etimologia:. angl., v. escúter
SCR.
[de l'anglès silicon controlled rectifier] sigla i masculí electrònica tiristor.
sedan
Homòfon: sedant. Etimologia: de l'anglès sedan, íd., d'origen incert, potser d'una alteració saddle del ll. sella 'cadira'
selfactina
Etimologia: adaptació de l'anglès self-acting machine, comp. de self 'per si mateix' i acting 'que actua' 1a font: 1854
self-service
Etimologia:. angl. nord-americà, comp. de self 'per si mateix' i service 'servei', pres. fr. ant. servise 'servei'
semis 1
Etimologia: de l'anglès semis, pl. abreujat de semimanufactures 'productes fets de materials crus'
sensor
Etimologia: de l'anglès nord-americà sensor, íd., der. de l'anglès sense 'sentit, sensació'
sentimental
Etimologia: de l'anglès sentimental, der. de sentiment, manlleu del fr. ant. sentement, creat per Laurence Sterne (1713-1768) 1a font: 1917, DOrt.
sentimentalitat
Etimologia: adaptació de l'anglès sentimentality, íd.
separatisme
Etimologia: probablement de l'anglès separatism. través. fr. séparatisme. el prengué també segurament de l'anglès separatista)
separatista
Etimologia: de l'anglès separatist 'dissident d'una església; secessionista', der. de to separate, del ll. separare 'separar', aplicat als partidaris de la separació de l'Església anglicana el 1608
sequoia
Etimologia: de l'anglès sequoia, nom posat a l'arbre en honor de Sequoyah (+ 1843), gramàtic fill d'un anglès i una índia nord-americana, creador de l'alfabet cherokee
serial
Partició sil·làbica: se_ri_al. Etimologia: de sèrie; pres substantivadament en l'accepció moderna de 'novel·la difosa en capítols successius per ràdio o televisió', és un calc de l'anglès serial, íd., pres del fr. ant. sérial, modern sériel
set 3
de l'angl. set 'col·lecció, equip, sèrie'.
setter
Etimologia: mot angl., der. de to set 'aturar'
sex-appeal
Etimologia:. angl. nord-americà nascut en l'àmbit. cinema (1926), comp. de. 'sexe'. fr. sexe, i appeal 'atracció', postverbal de to appeal 'atreure', també. fr. ant. apeler, mod. appeler 'cridar, atreure'
sexy
Etimologia:. angl. nord-americà, der. de sex. fr. sexe
shorts
Etimologia:. angl., 'curts', aplicat. pantalons
show
Etimologia:. angl., v.
shunt
Etimologia:. angl., v. xunt
sidecar
Etimologia: de l'anglès side-car, íd., comp. de side 'costat' i car 'vehicle'
sil
Etimologia: de l'anglès sill, íd., literalment 'llindar'
sinclinal
Etimologia: de l'anglès synclinal, terme difós (1833) pel geòleg escocès Charles Lyell (1797-1875), un dels creadors de la geologia moderna, der. savi del gr. klínō; 'inclinar' amb sýn 'conjuntament' 1a font: c. 1925
single
Etimologia: mot angl., 'únic, sol, simple', i aquest, del fr. ant. sengle 'cadascun, sol', ll. singŭlus 'sol, simple'
sketch
Etimologia: mot angl., 'esbós, croquis', del neerl. schets o l'al. Skizze, manlleu de l'it. schizzo (origen també del fr. esquisse), íd., ll. schedium 'poema improvisat', i aquest, del gr. skhédios 'improvisat'
SMS.
[de l'anglès short message service] sigla i masculí telecomunicacions
snack-bar.
Etimologia: de l'anglès snack 'mos, porció; entrepà' i bar 'barra; bar'
soda
Etimologia: de l'anglès soda (water) 'aigua de soda' (1802), per contenir bicarbonat sòdic o gas carbònic; de l'it. soda 'barrella'
sodar
Etimologia: acrònim format. els mots de l'anglès nord-americà SOund Detecting. Ranging 'detecció i mesura de la distància. so'
sodi
Etimologia: del ll. cient. sodium, creat a partir de l'anglès soda pel químic anglès Humphry Davy (1778-1829), que l'aïllà el 1807
software
Etimologia:. angl. comp. de soft 'suau, tou' i ware 'manufactures', creat pels enginyers nord-americans. referir-se. fruits de la intel·ligència. programes. oposició a hardware
soia
Etimologia: de l'anglès soya, i aquest del neerl. soja, pres del malai soi, i aquest, del jap. col.loquial sho-yu i, en darrer terme, del xinès shi-yu, comp. de shi 'faves' i yu 'oli'
sol 3
Homòfon: sòl. Etimologia: de l'anglès sol(ution) 'solució'
solifluxió
Etimologia: de l'anglès solifluction, íd., i aquest, del ll. solum 'sòl' i fluctio, -ō;nis 'flux'
sonar 2
Etimologia: acrònim de l'anglès SOund Navigation And Ranging 'navegació i mesurament per mitjà del so'
sorge
Etimologia: de l'anglès soldier, i aquest. fr. ant. soldeier 'soldat', introduït segurament. soldats anglesos. una grafia ajustada a llur pronúncia
SOS
tres punts (S)– i després reinterpretada com un acrònim de l'anglès save our souls, ‘salveu les nostres.
soul
Etimologia:. angl., soul 'ànima', aplicació sorgida en l'angl. nord-americà
speaker
Etimologia:. angl., 'el. parla, orador; president de la Cambra dels Comuns'. i. en angl. no té el sentit de locutor o presentador de ràdio o televisió. és announcer, manlleu. fr
spin
Etimologia: abreviatura de l'anglès spinning moment 'moment de rotació'
sponsor
Etimologia:. angl. nord-americà, 'soci capitalista, comanditari', de l'anglès britànic sponsor 'padrí, padrina; garant', i aquest. ll. sponsor, íd.
staff
Etimologia:. angl., 'estat major', d'origen germ. 'vara, bastó'
stop
Etimologia:. angl., v. estop
striptease
Etimologia:. angl. nord-americà, de to strip 'despullar' i to tease 'excitar, provocar, burxar'
suèter
Partició sil·làbica: su_è_ter. Etimologia: de l'anglès sweater, íd., pròpiament 'suador', de to sweat 'suar' 1a font: 1932
supremacia
Etimologia: de l'anglès supremacy, íd., der. de supreme, del fr. supreme, i aquest, del ll. supremus 'suprem'; mot format segons primacy 'primacia, primat' 1a font: 1868, DLCo.
surà
Etimologia: de l'anglès surah, íd. procedent de l'Índia, potser. nom de la població de Surat
surf
Etimologia: reducció de l'anglès surfboard (instrument) o surfriding (pràctica esportiva), de surf 'onatge' i board 'planxa' o riding 'equitació'; els nord-americans anomenen l'esport surfing; l'exercici esportiu és d'origen polinèsic
suspens | suspensa
Etimologia: del ll. suspensus, -a, -um, íd; en el sentit de 'recurs narratiu que manté l'interès', calc de l'anglès suspense, i aquest, del fr. (en) suspens 'en suspens' 1a font: 1839, DLab.
swing
Etimologia: mot angl., 'balanceig', de to swing 'balancejar', usat en el jazz nord-americà
tabloide
Partició sil·làbica: ta_bloi_de. Etimologia: de l'anglès tabloid 'comprimit medicinal', marca registrada el 1884 per l'empresa Burroughs, Wellcome & Co., modificació de tablet, aplicat per analogia a un diari de format reduït i informació condensada
tabú
Etimologia: de l'anglès taboo, íd., i aquest, de tabu 'prohibit', mot de la llengua de l'arxipèlag de Tonga (Polinèsia) introduït el 1777 pel capità James Cook (1728-1779) i usat primer en el seu únic valor polinèsic d'adj. i després substantivat en angl. 1a font: 1932, DFa. tabú
talipot
Etimologia: probablement de l'anglès talipot, i aquest, del hindi talpat (malaiàlam talipat, singalès talapata), íd., del sànscrit tali 'mena de palmera' i pattra 'fulla' 1a font: 1839, DLab.
tanc2
Homòfon: tang. Etimologia: de l'anglès tank 'dipòsit', tret del gujarati tankh o marathi tanken, i aquests, del port. tanque, íd., o del sànscrit tadaga 'estany'; el mot fou aplicat, per semblança de forma i per secret militar, als carros de combat en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) tanc
tàndem
Etimologia: de l'anglès tandem, íd., i aquest, del ll. tandem 'finalment', usat en argot, segurament estudiantil, en el sentit de at length 'a la llarga', i aplicat a vehicles llargs
tanqueta 2
Etimologia: de l'anglès tankette, íd.
tartà
Etimologia: de l'anglès tartan, íd., alteració del fr. ant. tertaine, variació de tiretaine, íd., d'origen incert
tatuar
Etimologia: de l'anglès tattoo, verb i substantiu, i aquest, del polinesi tatau o ta-tu 1a font: 1911
tatuatge
1919; del fr. tatouage, der. de tatouer 'tatuar', i aquest, de l'angl. tattoo
tecnicolor
Etimologia: de l'anglès nord-americà technicolor, marca registrada, comp. de technic 'tècnic' i color 'color'
teisme 1
Partició sil·làbica: te_is_me. Etimologia: de l'anglès theism. XVII), i aquest. gr. theós 'déu'
teista
Partició sil·làbica: te_is_ta. Etimologia: de l'anglès theist. XVII), corresponent a theism. teisme1)
telefax
Etimologia: de l'anglès telefax, íd., abreviació de telefacs(imile transmission) 'transmissió d'un facsímil a distància'
teleferatge
Etimologia: de l'anglès telpherage, i aquest, del gr. tḗle 'lluny, a distància' i phérō; 'dur, transportar'
telefèric | telefèrica
Etimologia: del fr. téléphérique, íd., i aquest, format sobre l'angl. telpherage
teletex
Etimologia: de l'anglès teletex, comp. de tele- i t(elephone) ex(change) 'central telefònica'
televisar
Etimologia: de l'anglès to televise, íd.; tot i que formalment televisió fora der. de televisar, el nom del verb fou creat posteriorment com a der. del subst
televisió
Partició sil·làbica: te_le_vi_si_ó Etimologia: de l'anglès television, comp. híbrid de l'element gr. tele- i vision, pres del fr. vision, del ll. visio, -ō;nis 'visió'
televisor
Etimologia: de l'anglès televisor
tèlex
Etimologia: marca registrada, de l'anglès nord-americà telex, abreviació de tele(printer) ex(change) 'intercanvi de teletip'
tènder
Etimologia: de l'anglès tender, íd., der. de to tend 'assegurar un servei'
tennis
Etimologia: manlleu angl., abreviació de field tennis 'teniu el camp' i lawn tennis 'teniu la gespa', de l'anglès ant. tenets, teneys, tenyse, pres del fr. ant. tenez, imperatiu de tenir 1a font: 1911
termos
Etimologia: abreviació de l'anglès americà Thermos bottle (1908). gr. thermós 'calent' i bottle 'ampolla' 1a font: 1932, DFa.
test2
Etimologia: de l'anglès test, íd., manllevat com a terme d'alquímia al fr. ant. test (com el cat. test) 'vas o pot de terrissa' per a provar l'or, d'on, figuradament, el sentit de prova en general, sobretot psicològica test
tèster
Etimologia: de l'anglès tester 'provador'
thriller
E;ílər. Etimologia:. angl., de to thrill 'esgarrifar, causar emocions, sensacions fortes'
tie-break
Etimologia:. angl. nord-americà, comp. de. 'empat' i break 'pausa, ruptura'
tílburi
Etimologia: de l'anglès Tilbury. de l'inventor 1a font: s. Oller
tim 2
Etimologia: de l'anglès team 'equip'
tipi
Etimologia: de l'anglès tepee, i aquest, del sioux dakota tipi, íd.
tiquet
Etimologia: de l'anglès ticket, íd., i aquest, del fr. ant. estiquette (actual étiquette), der. de estiquier, estiquer 'fixar', del frànc. stikkan, íd.
tobogan
Etimologia: de l'anglès canadenc toboggan (i també tabagan, tabogan, tarbogan) 'trineu per lliscar avall', pres possiblement del fr. canadenc tabaganne, i aquest, d'alguna varietat de l'algonquí: micmac tobâkun, abnaki udâbâgan, cree otabanak 1a font: c. 1910
tombac
Etimologia: de l'anglès tombac, i aquest. malai tambâga 'coure'
tòner
Etimologia: de l'anglès toner 'virador', der. de tone 'to'
top 2
Etimologia: de l'anglès 'dalt, part alta'
topless
Etimologia: mot angl., comp. de top 'part superior' i less 'sense', usat inicialment en aquest sentit específic als EUA
top-secret
Etimologia: mot angl., comp. de top 'del més alt nivell, el més important' i secret, del fr. secret
tornado
Etimologia: de l'anglès tornado, íd., i aquest, alteració del cast. tronada
tornescrú
Etimologia: de l'anglès turnscrew, íd. tornescrú
tòtem
Etimologia: de l'anglès totem, i aquest, de l'ojibwa (de la famíla algonquina) ototeman 'els seus parents' 1a font: 1932 tòtem
traca 2
Etimologia: probablement del fr. ant. estraque, i aquest, de l'anglès mitjà strake, variant apofònica de stretch 'estirar'
tràiler
Partició sil·làbica: trài_ler. Etimologia: de l'anglès trailer, íd., der. de to trail 'arrossegar', del fr. ant. traillier, íd., i aquest, del ll. vg. *tragulare, der. del ll. tragŭla 'rascle; xarxa de pescar'
tramvia
Partició sil·làbica: tram_vi_a. Etimologia: de l'anglès tramway, comp. de tram 'barra; estructura d'un vehicle' i way 'via, carril' 1a font: 1888, DLab.
transceptor
Etimologia: c comp. aglutinat de trans(missor) i (re)ceptor, calc. mot angl. transceiver, resultat d'una combinació semblant, trans(mitter) 'transmissor' i (re)ceiver 'receptor'
transistor
Etimologia: de l'anglès transistor, contracció de tran(sfer) (re)sistor 'resistència de transferència', proposada per l'investigador nord-americà John Pierce 1a font: c. 1955
transsepte
Etimologia: de l'anglès transept, íd., del b. ll. transseptum, íd., comp. de trans i septum 'barrera, clos'
tràveling
Etimologia: de l'anglès travelling (shot), de to travel 'desplaçar-se', prop. 'viatjar', i shot 'instantània fotogràfica'
trekking
Etimologia:. angl., de to trek 'caminar penosament', usat primerament a Sud-àfrica. a designar un viatge. carreta de bous. neerl. afrikaans trekken 'arrossegar, estirar'
tren
Etimologia: de l'anglès train, íd., i aquest, del fr. ant. train 'acció d'arrossegar', der. de traîner 'arrossegar', del ll. vg. *traginare, der. de *tragere, alteració del ll. cl. trahere 'arrossegar, estirar' 1a font: s. XVIII
trial 2
Etimologia: de l'anglès trial, íd., der. de to try 'assajar, provar', i aquest, del fr. trier 'escollir', del mateix origen del cast. triar 1a font: c. 1975
tricorporat | tricorporada
Etimologia: de l'anglès tricorporated, íd., 'en forma de tres cossos'
trifori
Etimologia: de l'anglès triforium, del b. ll. triforium, aplicat c. 1185 a la catedral de Canterbury, segurament llatinització del fr. ant. trifoire 'cisellada, incrustació', der. de l'ant. tresforer 'traspassar', del ll. transforare, íd.
tRNA.
[de l'anglès transfer ribonucleic acid] sigla i masculí bioquímica i biologia molecular àcid
tròlei
Partició sil·làbica: trò_lei. Etimologia: de l'anglès trolley 'vagó petit', der. de to troll 'rodar', aplicat als EUA primer al dispositiu i després al vehicle, reemplaçat més tard per trolley car tròlei
truisme
Partició sil·làbica: tru_is_me. Etimologia: de l'anglès truism, íd., der. de true 'veritable'
trust
Etimologia: de l'anglès nord-americà trust (company), íd., comp. de trust 'confiança' i company 'companyia'
tumbaga
Etimologia: del malai tambâga 'coure, aram', amb -u- explicable per una grafia angl. 1a font: s. XVIII
túnel
Etimologia: de l'anglès tunnel 'tonell; passadís subterrani, cova allargada', i aquest, del fr. ant. tonel 'bota, barril' (fr. mod. tonneau), der. de tonne, íd., i aquest, del ll. td. tŭnna 1a font: 1868, DLCo.
turisme
Etimologia: de l'anglès tourism, der. de tour 'viatge, excursió', i aquest, del fr. tour 'passeig', der. de tourner 'girar, tornar' 1a font: 1905
turista
Etimologia: de l'anglès tourist, der. de tour (v. turisme) 1a font: 1905
tussà
Homòfon: tossar, tussar. Etimologia: de l'anglès tussah, i aquest. hindi tasar, íd.
twist
Etimologia:. angl. nord-americà, de to twist 'torçar, retorçar-se'. donat a la dansa llançada. Chubby Checker al 'Peppermint Lounge' de. York el 1961
underground.
Etimologia: mot angl., 'subterrani', comp de under 'sota' i ground 'terra, terreny'
unijunció
Partició sil·làbica: u_ni_jun_ci_ó Etimologia: de l'anglès Junction Transistor
unisex
Etimologia: de l'anglès unisex, íd.
USB.
Estàndard
utopia
Etimologia:. ll. modern utopia, creat. l'humanista angl. Thomas More (1477-1535). a títol de la seva obra De Nova Insula Utopia, comp. a partir. gr. oú 'no' i tópos 'lloc' 1a font: 1839, DLab.
vagó
Etimologia: del fr. wagon, i aquest, de l'anglès waggon, procedent del neerl. wagen, íd. 1a font: 1864, DLab.
vaselina
Etimologia: de l'anglès vaseline, marca registrada inventada el 1872 per la firma nord-americana Chesebrough Manufacturing Company, mot format irregularment amb l'al. Was(ser) 'aigua', el gr. él(aion) 'oli' i -ine (cf. -ina*) 1a font: 1917, DOrt.
vàter
Etimologia: de l'anglès water-closet, íd., comp. de water 'aigua' i closet 'recambró', és a dir 'recambró amb aigua'
vegetarià | vegetariana
Etimologia: de l'anglès vegetarian, íd., format irregularment sobre vegetable 'vegetal' en ocasió de la fundació de la “Vegetarian Society” a Ramsgate el 1847
veranda
Etimologia: de l'anglès veranda, i aquest, del hindi varandâ, íd., que sembla ben emparentat amb barana (cf. aquest mot), si no es tracta ja de dos mots d'origen comú
veredicte
Etimologia: de l'anglès verdict, íd., i aquest, del fr. ant. veir dit, del ll. verus 'ver' i dictus 'dit' 1a font: 1864, DLab.
versus
Etimologia: de l'anglès versus, íd. el pren. llatí
viaducte
Etimologia: de l'anglès viaduct, format amb el ll. via 'camí', per analogia amb aqueduct, 'aqüeducte', del ll. aquaeductus, íd., del ll. aqua 'aigua' i ductus, -us 'conducció', der. de ducere 'dur'
vial 2
Etimologia: de l'anglès vial, íd., de l'anglès mitjà viole, alteració de fiole. phiola, phiala, íd.
vídeo
Partició sil·làbica: ví_de_o. Etimologia: de l'anglès nord-americà video, i aquest, del ll. video, primera pers. del pres. d'indicatiu de vidēre 'veure'
virginal 2
Etimologia: de l'anglès virginal (s. XVI), íd., i aquest, del ll. virginalis 'virginal', perquè era tocat per noies
vitamina
Etimologia: de l'anglès vitamine, mot creat el 1912 pel bioquímic nord-americà d'origen polonès Casimir Funk (1884-1967), comp. del ll. vita 'vida' i amine, del radical de amoníac (ll. ammoniacus) 1a font: 1912
voleibol
Etimologia: de l'anglès nord-americà volley-ball, nom donat a l'esport inventat el 1895 per William G. Morgan, comp. de l'anglès volley 'volea', i aquest, del fr. volée, íd., i ball 'pilota'
walkie-talkie
Etimologia:. angl. nord-americà, comp. der. de to walk 'caminar' i to talk 'parlar'. el sufix dimin. -ie, terme de l'argot militar aplicat a aquest aparell, usat. primera vegada a la Segona Guerra Mundial
walkman
Etimologia: mot angl., 'caminador', comp. de to walk 'caminar' i man 'home' i sufix d'agent, aplicat per metonímia als cascos del casset; marca registrada el 1979 per la casa 'Sony'
waterpolo
Etimologia: de l'anglès water-polo, íd., comp. de water 'aigua' i polo (v. aquest mot), és a dir 'polo d'aigua'
web
Etimologia: de l'anglès 'teranyina'
wèlter
Etimologia: abreviació de l'anglès welter weight, íd., comp. de to welter 'revolcar-se, rodar per terra', i weight 'pes'
western
Etimologia: mot angl., 'de l'oest'
whisky
Etimologia: de l'anglès (Scotch) whisky 'w. escocès' o (Irish) whiskey 'w. irlandès', forma abreujada de whiskybae, variant de usquebaugh, del gaèlic uisgebeatha 'aigua de vida', comp. de uisge 'aigua' i beatha 'vida'
windsurf
Etimologia:. angl., marca registrada el 1978, comp. de wind 'vent' i surf 'onatge, escuma'
windsurfing
Etimologia:. angl., 'pràctica. windsurf'
WWW.
[de l'anglès World Wide Web, ‘xarxa d'abast mundial'] sigla i masculí informàtica.
xampú
Etimologia: de l'anglès shampoo, íd., der. del verb to shampoo 'sotmetre a massatge; rentar el cap', del hindi čâmpo, imperatiu de čâmpnâ 'masegar'
xàrter
Etimologia: de l'anglès nord-americà charter, íd., alteració de chartered (plane), comp. de to charter 'noliejar', der. de charter 'carta, contracte' i plane 'avió'
xat
Etimologia: de l'anglès chat 'xerrada'
xec2
Etimologia: de l'anglès cheque (angl. nord-americà check), de to check 'examinar, comprovar' 1a font: 1917, DOrt. xec
xeiene
Partició sil·làbica: xe_ie_ne. Etimologia: de l'anglès i el fr. canadenc cheyenne, de l'algonquí de Dakota Shaiyenna, de shaia 'parlar estranger', de sha 'vermell' i ya 'parlar'
xel
Etimologia: mot menorquí, de l'anglès shell 'petxina'
xenó
Etimologia: de l'anglès xenon, i aquest, del gr. xénos 'estrany, estranger', per la seva presència rara, en quantitats ínfimes, en l'atmosfera
xèrif | xèrifa
Etimologia: de l'anglès sheriff, íd., angl. ant. scir-gerefa, comp. de scir (mod. shire) 'comtat; comarca' i gerefa (mod. reeve) 'primer magistrat, oficial superior', d'on shir(r)eve, shir(r)ef
xifonier
Partició sil·làbica: xi_fo_ni_er. Etimologia: del fr. chiffonnier, íd., der. de chiffon 'drap', de chiffe, íd., fr. ant. chipe, íd., de l'anglès mitjà chip 'trosset', amb influx del fr. mitjà chiffre 'xifra, zero'
xíling
Etimologia: de l'anglès shilling, íd., la moneda angl.; de l'al. schilling, íd., la moneda austríaca; tots dos del germ. comú *skildulingaz 'com un escut'
xip
Etimologia: de l'anglès chip 'estella; bocí'
xoc
Etimologia: de xocar; en el sentit patològic i emotiu, calc de l'anglès shock 'cop', i aquest, del fr. choc 'xoc', del mateix origen 1a font: c. 1800
xou
Partició sil·làbica: xou. Etimologia: de l'anglès show, íd., postverbal de to show 'mostrar, exposar'
xunt
Etimologia: de l'anglès shunt, postverbal de to shunt 'maniobrar', d'origen incert
xut2
Etimologia: de l'anglès to shoot 'tirar, disparar', pres substantivadament, o potser d'una confusió fonètica en fr. del verb to shoot i el substantiu shot 'tret, dispar', alhora perfet i participi de to shoot 1a font: 1917, DOrt. xut
zàping
Etimologia: de l'anglès zapping, íd., de to zapp 'anar com un llamp'
zero
Etimologia: de l'it. zero, contracció de zèfero. ll. zephўrus. què a Itàlia es disfressà l'àr. ṣifr 'buit', origen. mot xifra. inicialment significà 'zero'; de l'it. passà al fr., cast. angl. i.
zoom
Etimologia: de l'anglès to zoom, primer verb i després substantiu, onomatopeia d'un zumzeig de to greu, aplicat des del 1917 en aeronàutica als moviments de caiguda en picat i redreçament vertical dels avions metralladors

visca.com