visca.com

Correccions i esmenes als diccionaris anglès-català i català-anglès de l'Enciclopèdia Catalana


ÍNDEX
Introducció
Paraules que falten al DAC
Correccions i esmenes al DAC
Correccions i esmenes al DCA


Introducció

Quan es considera la immensa quantitat d'informació detallada que s'ha de recollir i manipular per a compondre un diccionari, és un testimoni de la destresa i de la cura dels autors el fet que se'ls esmunyin tan poques errades. No obstant això, ningú no és perfecte i, per tant, oferim ací algunes esmenes i correccions als diccionaris DAC i DCA.

Aquesta llista no pretèn ser exhaustiva, ans és una compilació d'errades descobertes aleatòriament durant dotze anys d'ús quotidià. Esperem que pugui servir d'ajut a tothom qui fa servir aquests diccionaris.

Principi de la pàgina | Índex


Paraules que falten al DAC

TermeDefinició
acne seborrea.
act n 1 un fet, una cosa feta 2 un decret 3 acte teatral
aerie n 1 el niu d'un ocell, com una àguila, construït en un lloc alt 2 Una casa o fortalesa col⋅locada en una alçada
allowance una quantitat limitada de diners donada per a despeses o altres requisits
arcane adj difícil d'entendre excepte pels experts en el tema
backpack n motxilla
buckle 1 n fermall per a lligar els dos punts d'una corretja o d'un cinturó 2 v lligar amb fermall 3 v guerxar, deformar
bust n 1 (Escult) bust 2 (Anat) bust de dona 3 v go bust -- fer bancarrota
come-uppance n mala sort que afecta una persona com a conseqüència d'una cosa dolenta que ha fet
cooking n cocció, cuina (art de cuinar)
cosy adj acollidor, calent i còmode
crawl 1 v gatejar 2 n (natació) crol

Principi de la pàgina | Índex

TermeDefinició
daft adj tanoca, estúpid, boig
ensure v assegurar (posar en estat de confiança)
exposé n un reportatge que revela una situació escandalosa
exult v alegrar-se molt
failure n 1 fracàs 2 (empresa) fallida 3 avaria o aturada
brake failure avaria dels frens; heart failure aturada cardiaca
faze v desconcertar
flume n 1 Canal que porta aigua per a ús industrial 2 tobogan d'aigua
frugal adj frugal
goad 1 v empènyer, sobretot punxant 2 n pal llarg i punxegut que es fa servir per a empènyer animals
gunpoint 1 n punt d'arma de foc 2 adv at ~ sota l'amenaça d'una arma de foc
harassment v. molestació, sobretot persistent i continuada
hardly adv amb prou feines

Principi de la pàgina | Índex

TermeDefinició
harm 1 v injuriar, danyar 2 n el que causa injúria; out of ~'s way en un lloc segur
hitch 1 v connectar temporalment, sobretot un remolc a un vehicle 2 n (1) diversos tipus de nus (2) un estri per a connectar una cosa a una altra (3) entrebanc; a ~ in our plans un problema pel que fa als arranjaments
hodgepodge/hotchpotch n desgavall, poti-poti
holdout n negociador que es nega a arribar a un acord, esperant guanyar concessions
lullaby n cançó de bressol
oxymoron n oxímoron (Termcat: Procediment que consisteix a unir dues paraules aparentment contradictòries, per tal de donar un caràcter inesperat a l'expressió d'una idea.)
permafrost n pergelisòl
sadist n persona que practica el sadisme
sharply 1 d'una manera ben delineada 2 canviant sobtadament de direcció He turned sharply to the left Va girar bruscament a l'esquerra. 3 precipitadament Prices rose sharply Els preus s'han pujat precipitadament.
shinny (up/down) v Pujar o baixar (p.e., a un arbre o a un pal) aferrant-se i tibant-se alternativament amb les mans i les cames He ~ed up the coconut tree Va pujar al cocoter
sibling n. germà o germana I have three ~s: two brothers and a sister tinc tres germans: dos germans i una germana
spinster n 1 soltera vella 2 persona que fa madeixes?

Principi de la pàgina | Índex

TermeDefinició
subtotal n un total intermediari; la suma d'una part d'una sèrie de números
tsunami n tsunami (onada solitària, de gran potència destructiva)
underway (under way) adv en marxa; get ~ posar-se en marxa
whenever adv 1 a qualsevol hora, dia, etc. come ~ you like veniu a l'hora que vulgueu 2 sempre que, sempre i quan whenever she sees me she criticizes me sempre que em vegi em critica

Principi de la pàgina | Índex


Correccions i esmenes al DAC

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
37 A 32 adumbrate esboçar esbossar
40 A 29b against a rain day a rainy day
43 A 28b Alec smart ~ setciències smart ~ algú que fa comentaris llestos i impertinents
43 A 27b alert alerta... vigilaven a l'aguait | they were ~ estaven a l'aguait.
44 A 23b Allah Alà Al⋅là
45 B 11 along per tot el carrer pel carrer
54 A 28 apalling [sic] apalling appalling
54 A 31 apallingly [sic] apallingly appallingly
54 B 15 apealing [sic] apealing appealing
54 B 19 apealingly [sic] apealingly appealingly
61 A 27b as like Maria Callas did like Maria Callas
62 B 29b ask demanar a algú que se'n vagi to ask someone out (demanar a algú per sortir) no vol dir to ask someone to leave (demanar a algú que se'n vagi).

Principi de la pàgina | Índex

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
64 B 23 assume he assumed to be rich he is assumed to be rich (Hom pensa que és ric) Nota: La definició que es dóna, feia veure que era ric, es tradueix he pretended to be rich.
66 A 7b attend the police was the police were
Nota: La frase d'exemple "The police... difficulties" no és correcta, ja que les persones no poden ser "attended" per noms abstractes. Millor: This situation is often attended by difficulties.
69 A 13b available aquest bitllet ja no val aquest bitllet ja no es pot comprar
70 A 19b away lluny de la ciutat fora de la ciutat
71 B 26b bachelorhood celibat bachelorhood simplement vol dir "estat de no casat", no implica l'estat de celibat.
72 B 2 back no es [sic] pas... no m'agrada gaire que un aprenent anant enrere m'atropelli amb el cotxe
82 B 26b beady envidriats vidriosos
87 B 20 believe to go believe in God to believe in God
96 B 6b blessed beneit Nota: Encara que el mot beneit és a vegades sinònim de beneït, se sol voler dir "ximple", cosa que pot causar confusions, ja que blessed no té mai aquest sentit.
104 A 17b boom(2) explossió explosió
104 B 16 boor pagès persona maleducada, barrorera, poc refinada
106 B 16b bow bow bow [bau]

Principi de la pàgina | Índex

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
107 A 1 bow bow bow [bau]
107 A 5 bow to have many strings... Nota: Aquest exemple pertany a l'entrada de "bow [bóu]" (arc, 106,B,24b).
108 B 32b brat marrec marrec maleducat
116 A 9b bulldoze bulldozer buldòzer
116 A 7b bulldozer bulldozer buldòzer
117 B 3b burglary robatori (fet de nit); Law violació de domicili Law violació de domicili
118 A 32b burn calar foc a, incendiar destrossar amb foc
121 A 17 by o'cllock o'clock
121 B 10 by I'll finish I'll end up
121 B 11 by avorrint odiant
128 A 27 carbon monoxid de carbó monoxid de carboni
138 B 29b chancre xancra xancre

Principi de la pàgina | Índex

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
140 A 6 charge d (price e (price
145 B 21,22 Christmas card crisma, targeta... Nadal. nadala
147 B 23 circumvent (tota la definició) evitar una obligació, sobretot il⋅legalment
147 B 25 circumvention acció de trampejar acció d'evitar una obligació, sobretot il⋅legalment
150 B 16 clearance espai liure espai lliure
154 A 26 clutch agarada agarrada
157 A 2 collate cotejar 1. compulsar 2. arranjar en ordre numèric els fulls d'un llibre, article, etc. (fer alçada)
162 A 10 communion comuniç comunió
167 B 25b confine englose enclose
170 B 19b consist (tota la definició) to consist of (constar de); to consist in (consistir en)
175 B 26b cooky cooky cookie
176 A 9b cope(2) vi vi afrontar amb èxit una situació difícil

Principi de la pàgina | Índex

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
184 B 16 creep sigilosament sigil⋅losament
185 A 9 crick tortícolis tortícoli
187 B 5b cry to have a good cry Nota: aquest és un exemple en què cry vol dir "l'acte de plorar".
187 B 1b cry * 3 vi plorar
188 B 1 cuff puny bocamàniga; (de postís) puny; (pantalons) gira
223 A 20 dime 10 centens 10 cèntims
223 B 17 dinner jacket smoking esmòquing
231 B 13 diposition [sic] diposition disposition
235 A 21b diver bus també skin diver submarinista; skydiver paracaigudista
247 B 32 dress have we to get dressed up? do we have to get dressed up?
248 B 29b drink van fer... vam fer...
250 B 28b drop fes una escapada quan puguis fer una escapada vol dir get away (get away whenever you can), no pas drop in

Principi de la pàgina | Índex

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
254 B 17b dying la mort del cigne el cigne morent
259 B 14b egg good egg! molt bé! She's a good egg Ella és una bona persona
273 A 7b even even (if o though)...indic. even if vol dir encara que + subjunctiu; even though vol dir tot i que (o encara que) + indicatiu. Encara que plogui, sortirem Even if it rains we'll go out; Tot i que plou, sortirem Even though it's raining, we're going (to go) out.
273 B 11 evening good ~ bona nit good ~ bona vesprada
Nota: good evening, com bona vesprada, és una salutació; good night, com bona nit, és un acomiadament.
282 A 25b fable fàbula faula
283 B 30 facility facilitat...crèdit 1 facultat de fer fàcilment una cosa a facility for languages una facilitat per les idiomes credit facilities facilitats de crèdit 2 un centre on es dedica a activitats determinades a sports facility un centre esportiu
292 B 30 fellow passenger filocomunista... Nota: Aquí es confon amb el terme "fellow traveler", que vol dir simpatitzador amb, però no membre de, el partit comunista.
293 A 22 ferret escudrinyar escodrinyar
302 A 31 fleece toisò toisó
305 A 31 fly fugir de fly és de règim preposicional (fly from) quan vol dir fugir de.
305 A 13b fly at enutjar-se amb atacar sobtadament
306 B 12 followup (tota la definició) acció o esdeveniment que segueix a un d'anterior i que s'hi refereix; Med reexaminació d'un malalt després d'un tractament.

Principi de la pàgina | Índex

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
307 A 17b foot afanyar-se... to put one's best foot forward no vol dir afanyar-se ni tenir pressa; només vol dir procurar de fer una bona impressió.
319 A 20 frothy... frown (alfabetització) Van entre froth i frowning
319 B 1b fulfilment compliment complement
326 A 1 garrison guarnició n Mil guarnició
328 A 2 genius men of man of
328 B 10 get rise raise
328 B 2 get no n'entenc gaire res no en trec gaire profit o benefici
328 B 2 get conferencies conferències
329 B 30b get ahead posar-se a l'alçada...etc. superar, avançar, posar-se més endavant de. No vol dir "posar-se al mateix nivell". The girl got well ahead of the rest of the class vol dir que va superar a tots.
331 B 33 ghostwriter escriptor fantasma autor que dóna paternitat literària a un altre.
343 A 6 grant ell no li fa cas, ell no li té... ell no aprecia ni mostra que agraeix els beneficis que ella li porta
343 A 8 grant em refio que vindràs Nota: Aquesta expressió vol dir I'm counting on you to come, no pas I take it for granted you will come; considero segur que vindràs és la traducció correcta.

Principi de la pàgina | Índex

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
344 A 34b graze posturar pasturar
346 A 18 grip possar-se de valent a posar-se de valent a
350 B 9 gut prebrots pebrots
359 B 13 hatch incubar, covar sortir de l'ou
364 B 4b heater waater water
364 B 3b heater termos escalfador
365 B 23b hedge tanca, clos fila de matolls que formen una tanca o un clos
370 A 28b highway carretera (US) autopista carretera Nota: autopista als EUA vol dir tollway o turnpike.
376 B 13 hook tant tant pel fi
384 B 30 hipnotism [sic] hipnotism hypnotism
397 B 10b indeed that's ~ a praise that's ~ indeed
417 A 9b it bought them bought it

Principi de la pàgina | Índex

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
433 A 24 knapsack motxil⋅la motxilla
443 B 2b launghing pad [sic] launghing pad launching pad
450 A 5 leeway (tot) n Deriva d'un vaixell a estribord 2 fig Llibertat d'acció dins uns límits específics; un marge de seguretat.
461 B 35 lint gasa 1 Pelussa que s'enganxa a la roba 2 gasa
463 A 6 little una mica més d'un mes, poc més d'un mes fa una mica més d'un mes, fa poc més d'un mes
463 A 22 little no treure'n aigua clara menysprear; acomplir (una tasca) molt fàcilment
463 A 23 live aprendre a viure Nota: live and learn es diu quan hom descobreix una cosa sorprenent.
465 A 12 locksmith serraller, ferrer, manyà manyà
473 B 14 lunatic llunàtic Nota: lunatic vol dir boig, o perillosament boix; no vol dir d'humor variable
475 A 29 mad dement demented
475 A 29b mad és ben boig, està ben tocat... és molt enfadat
480 B 6b manger pessebre menjadora per a bestiar

Principi de la pàgina | Índex

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
485 A 6b masher (tot) 1 Estri per a aixafar patates o verdures 2 Argot Home que molesta una dona
496 B 32 microwave hiperfrequència hiperfrequència, microona
500 B 30 mingle ... es confonien ... s'associaven
507 B 6 mole piga lentigen
513 A 16b mould femada, fem floridura
517 B 27 mull pensar alguna cosa, reflexionar... reflexionar...
518 B 10 muscle muscle múscul
527 B 19b nervous nerviós excitable, hipertens, amb la sensibilitat elevada
530 B 13b nigger (tot) n pej, tabu persona de raça negra.
551 A 2b oneself és es
562 B 13 over ... sobre, al cim, pel cim ... sobre
564 B 24b overhead general despeses generals

Principi de la pàgina | Índex

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
576 B 28 part fer el paperot tenir aspecte adient per una situació determinada
584 B 14b pay worked worker
598 A 34 phoney (tot) 1 adj no sincer, fals, irreal A phoney smile un somriure fals. 2 n (persona) Persona que simila, que dóna una impressió falsa; un hipòcrita. He's a phoney Se li veu el llautó.
599 B 23 pick ... at a cafe la vam conèixer en un cafè at a café la vam recollir en un cafè, vam lligar amb ella en un cafè.
619 B 17 point a (sharpen)... fer punta a Nota: point no vol dir afilar ni fer punta.
621 A 26b policeman what the policeman are you doing? Nota: Aquesta expressió va ser una errada (o bé una expressió absurda inclosa expressament per a enxampar els qui fan plagis) en la primera edició del Collins Spanish Dictionary.
661 B 3b punk (tot) 1 n vara de fusta dessecada i podrit que fa d'esca. 2 adj de molt poca qualitat. 3 n (argot US) delinquent que vol aparentar dur però que no ho és. 4 n (cultura) cultura popular caracteritzada per resistència a l'autoritat, roba i comportaments estrafolaris, i música frenètica.
672 B 22b quell sofocar sufocar
683 B 13 ratchet trinquet cadell
683 B 14 ratchet wheel roda de trinquet roda de cadell
703 A 17b relaxing (tot) adj relaxada, apaivagant, tranquilitzant
706 B 6 remember dónam'm dóna'm

Principi de la pàgina | Índex

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
726 A 32b rickety (alfabetització) El mot rickety va després de rickets
747 B 4 run issar hissar
750 A 25 rush no soporto... no suporto...
764 A 10b scrap steal steel
772 B 6b seize agarrotar-se clavar-se
777 B 21b sentence cumplir la condemna complir la condemna
778 B 9b serious es posa trist es posa seriós
778 B 7b serious les coses s'estan posant malament la situació comença ser inquietant
782 A 35 set American Americans
786 B 10b shallow aigües baixes aigües baixes, aigües somes
797 A 28 should ... si el nen s'havia d'esperar ... si el nen s'hauria d'esperar
797 A 28b should com ho podria saber? com vols que ho sàpiga?

Principi de la pàgina | Índex

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
797 A 26b should per què pensa això? per què hauria de pensar això?
812 B 24b slacks pantalons (de dona) pantalons no formals que no formen part d'un vestit
817 B 1 slip * slip into posar-se ràpidament una peça de vestir
818 A 27b sloppy fluït fluid
841 A 35b species epecies species
855 B 4 stale passar passat
857 A 32 stand a la porta de sortida al portal
860 A 12b stark (stiff) rígid (grim) dur, desagradable, sense relleu
894 B 4 suit does his ~ you? does this ~ you?
899 A 20b suppose ~ we buy its ~ we buy it
919 A 24 tamper vt vi
923 A 18b teak teca tec

Principi de la pàgina | Índex

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
934 B 3b there ací, aquí aquí
941 A 28b thought the thought is free thoughts are free
941 A 18b thought there mere thought the mere thought
941 A 10b thought after much ~... after much ~ després de pensar-ho molt | on second ~ després de tornar a pensar-hi
958 B 10b today he is here... cul d'en Jaumet it's here today and gone tomorrow dit d'una cosa transitòria
964 B 22 tortoiseshell caire carei
974 A 17 translate inglès anglès
974 A 24 translate (fig) interpretar... Note: El verb translate vol dir interpretar en el sentit de explicar el significat d'una cosa en altres termes, mentre que en l'exemple «ho van interpretar com un senyal de protesta», el mot interpretar vol dir sobreentendre. Millor (del Shorter Oxford): He tried to translate Dostoyevsky's novels in film terms Intentava d'explicar les novel⋅les de Dostoiesvski en termes del cine.
985 B 32b trunks eslips pantalons curts, esp usats pels esportistes. swimming ~ banyador d'home
998 A 16 unacustomed [sic] unacustomed unaccustomed
1018 A 32 uphill pujada costa amunt
1019 B 19 urchin (tot) n 1 eriçó 2 nen juganer

Principi de la pàgina | Índex

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
1020 B 33 use consumar consumir
1029 A 16b vigilante vigilant persona que intenta enforçar la llei d'una manera no oficial, sobretot quan pensa que les organizacions oficials, com la policia, no tenen eficàcia
1054 B 1 welter tumulte tumult
1061 B 1 whoever qualsevol qualsevol persona, (el) qui, sigui qui sigui (qui) ~ it is, tell him I'm busy sigui qui sigui, digues-li que estic ocupat ~ violates the law sigui qui sigui qui viola la llei
1062 A 15b whose pron adj de qui (possessiu)
1068 B 19b wiry nerviüt (res)
1069 A 5 wise a ~ guy un saberut a ~ guy algú que fa comentaris llestos i impertinents
1070 A 5 wit viure sense treballar viure enginyosament
1081 A 24b wrong it was ~ of you to tell him to leave it was wrong of you to make him leave
1081 B 24 wrong to be caught on the ~ foot ser agafat «in fragranti» to be caught on the ~ foot

Principi de la pàgina | Índex


Correccions i esmenes al DCA

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
35 A 9 a comprarà una bicicleta ~ la seva filla Nota: Aquest és un exemple del datiu de procedència, en què a es tradueix from
35 A 10b a into the plane on the plane
36 A 19 abandó renuntiation renunciation
36 A 5b abans Renaissance was before Baroque the Renaissance was before the Baroque
36 B 22b abastar he doesn't reach he can't reach
36 B 17b abastar I can't understand I can't manage to understand
37 A 29b abeller bekeeper beekeeper
37 A 9b abestiat beast like beast-like
37 B 17b abocar lean over a window lean out a window
38 A 15b aborigen mf aboriginal mf aborigine
38 B 6 abrandar ablaze (res) Nota: ablaze és un adjectiu, abrandat
39 A 9 abrinar-se go thin get thin

Principi de la pàgina | Índex

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
39 B 6b absurd m absurd; absurdity m absurdity
40 A 13b acabar els mestres... als mestres
40 A 11b acabar they ran out of wine they finished the wine
40 A 10b acabar not to to not
40 B 20 acabar and an
40 B 2b acalorar all the house the whole house
41 B 33b accedir vt vi
43 B 13 acòlit serer server
45 B 18 acostumar they used to come they were in the habit of coming, they usually came
Nota: they used to come vol dir abans venien.
50 A 9b adreçador tow the line toe the line
50 B 1 adreçar I didn't say I didn't even say
55 B 2 agafar you fell into the trap! we've caught you now!

Principi de la pàgina | Índex

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
55 B 26 agafar I (got caught) headache I have (I've got) a headache
58 A 14 agradar to be pleased (de at, with) ~ de to be pleased about el que m'agrada de tu what pleases me about you, what I like about you
58 A 18 agradar he like he likes
58 A 28 agrair (person) to thank (res) Nota: El complement del verb thank és gairebé sempre personal: He thanked me Em va donar les gràcies. El complement del verb agrair és un benefici o favor: T'agraeixo la visita I am grateful to you for the visit.
60 A 4 ahir ~ al vespre last night ~ al vespre yesterday evening, ~ a la nit last night
65 A 27 alça bull the market on a bull market
72 A 26b altre all verbs other than those in -er all the other verbs that don't end in -er
72 A 17b altre one and another the ones and the others
72 A 11b altre some one way and some another some one way and the others another
72 B 27b altura Barcelone Barcelona
79 B 29b anar vaig! coming! hi vaig! I'm going (there)!
79 B 5b anar to be continually doing something to progressively occur

Principi de la pàgina | Índex

Pàg Col Lín Entrada On diu... ... hauria de dir
80 A 7 anar they go to Barcelone they're going to Barcelona
81 A 12b angina angina, quinsy PAT pl sore throat, quinsy
101 A 20 arribar ~ a to arrive (at in), to reach ~ a to arrive (at in), to get to, to reach | Vam aribar a casa seva massa tard We got to their house too late | Van arribar aquí/allà/a casa They got here/there/home
106 B 32 assemblar-se resemble each other they resemble each other
106 B 23b assemblar-se his brother isn't a bit his brother doesn't look at all
118 B 15 aviat (tot fins a més ~) adv (dintre de poc) soon | Aviat vindrà He's coming soon | (d'hora) early | em llevo molt aviat I get up very early | (sense trigar) quickly | has arribat molt aviat you've gotten here very quickly
119 A 18 avís quan arribaran, avisa'm quan arribin, avisa'm
119 A 22 avís aconsellar amonestar
119 A 23 avís to warn | to admonish | to advise to warn, to admonish
122 B 2b baix (direcció) down, downwards (res)
Nota: L'adverbi baix indica situació, no pas direcció. Quan indiquen direcció, els adverbis down i downwards volen dir avall.
123 A 9b baixar ~ el teló (res)
Nota: Hauria de ser abaixar el teló to lower the curtain

Principi de la pàgina | Índex


contacte / email


visca.com