visca.com | Dites visca!

Dites visca! Z

zagues: fer zigues-zaguesto zigzag, twist and turn, to wind

zero: un zero a l'esquerraa cipher, a nobody, a nonentity, a twit

zigues: fer zigues-zaguesto zigzag, twist and turn, to wind

visca.com | Dites visca!