visca.com | Dites visca!

Dites visca! A

abide: abide by the lawcomplir amb la llei

able: able-bodiedferm i sa

about
be out and about
estar fora, fent coses; sortir i (conèixer / associar-se amb) gent
do an about-face
canviar de camisa, fer un canvi de front (ex.: He's capable of doing an about-face, if he thinks it's in his interest = És capaç de canviar de camisa, si pensa que això li convé)
it's about time!
ja era hora! (exs.: It's about time you got here! = Ja era hora que arribéssiu!; It's about time someone told the truth! = Ja era hora que algú digués la veritat!)
much ado about nothing
molta fressa i poca endreça, molt soroll de boixets i poca punta, molt soroll i poca feina
above
above all
sobretot
above and beyond the call of duty
més enllà del que el deure exigeix
above suspicion
damunt de tota sospita
aboveboard
aboveboard
honest, obert
open and aboveboard
honest, net, sense trampa

absence: absence makes the heart grow fonderl'absència fa créixer l'afecte

absent
absent without leave (AWOL)
(militar) absent sense permís
absent-minded
despistat (ex.: Grandfather is getting more and more absent-minded = L'avi cada vegada es despista més)
academic
academic record
expedient acadèmic
academic year
any escolar
accident
accident-prone
susceptible a accidentar-se
by accident
sense voler

accidents: chapter of accidents [Br.]sèrie de desgràcies

accord: of one's own accordde bon grat, voluntàriament

accordance: in accordance withd'acord amb

according
according to Hoyle
correcte, segons les normes (ex.: I've checked out your computer and everything seems according to Hoyle = He examinat el teu ordinador i tot sembla correcte)
according to
segons
account
call to account
demanar compte
charge account
compte corrent
leave out of account
no tenir en compte, oblidar
on account
1 per compte 2 com una part de pagament d'un deute
on account of
a causa de, per raó de
on no account
de cap manera
take into account
tenir en compte

accounting: there's no accounting for tastessobre gustos no hi ha res escrit

accounts: by all accountssegons els informes; segons diu la gent

ace
ace in the hole
as a la màniga, arma secreta, roc a la faixa
within an ace of
a punt de, a dos dits de

Achilles: Achilles' heelel taló d'Aquil·les

achoo: achoo/ah-chooatxim

acid: acid testprova de foc

acorns: great/mighty oaks from little acorns growuna gla fa un roure

acquaintance: nodding acquaintanceconeixement superficial

across
across the pond
a l'altra banda de l'Atlàntic (i.e., als EUA)
across-the-board
incloent-hi o implicant-hi tots els membres (ex.: An across-the-board tax hike = Un increment d'impostos global, per a tots)
shot across the bow
avís; [lit.] canonada passant per sobre la proa
act
act of God
força major, succés imprevisible
class act
persona o cosa de qualitat extraordinària
clean up one's act
millorar el comportament o l'actuació
put on an act
fer veure
read someone the riot act
cantar les quaranta a algú; renyar-lo contundentment
action
all talk and no action
de boca i prou
cause of action
raó petitòria
out of action
1 avariat 2 fora de combat, sense poder fer res
take action
prendre mesures (ex.: The city will take action against noisy motorbikes = La ciutat prendrà mesures contra les motos sorolloses)

actions: actions speak louder than wordsfets, no paraules (les accions parlen més clar que les paraules)

actor
bad actor
delinqüent, malànima
character actor
actor encasellat
ham actor
comediastre
ad
ad infinitum (llatinisme)
sense acabar mai
ad lib
improvisar, improvisat
ad nauseum (llatinisme)
en un grau repugnant o ridícul, fins al punt de la nàusea
Adam
Adam's apple
nou del coll (ex.: Is it true that only men have Adam's apples? = És cert que només els homes tenen la nou de coll?)
not know someone from Adam
no conèixer en absolut algú
add
add fuel to the fire
afegir llenya al foc (ex.: Comments like yours just add fuel to the fire = Comentaris com els vostres només afegeixen llenya al foc)
add insult to injury
empitjorar una situació que ja és injusta; fer que algú sigui cornut i que pagui el beure

addition: in additiona més

address: public-address systemequip de megafonia

ado: much ado about nothingmolta fressa i poca endreça, molt soroll de boixets i poca punta, molt soroll i poca feina

advance: in advanceper endavant, a la bestreta

advantage
take advantage of someone
aprofitar-se d'algú
take advantage of something
aprofitar alguna cosa
take advantage of the opportunity
aprofitar l'avinentesa

advocate: devil's advocateadvocat del diable

affair
have an affair
tenir una aventura amorosa
love affair
aventura amorosa
that's my affair!
això és cosa meva!
affairs
current affairs
temes d'actualitat
foreign affairs
assumptes exteriors
state of affairs
situació actual

afield: far afieldallunyat

aforethought: with malice aforethoughtamb la predeterminació de fer un acte il·lícit; amb premeditació

afoul: run afoul ofestar en conflicte amb (l'autoritat, la policia, etc.)

afraid: afraid of your own shadowtenir por de no res

after
after a fashion
d'aquella manera, d'una certa manera
after all
després de tot, al cap i a la fi
after hours
després de l'hora legal de tancament
after one's own heart
el que agrada perquè s'avé amb els propis sentiments, interessos, etc.
after the dust clears
quan s'acaba l'enrenou, a fi de comptes
after-hours
després de l'hora de tancament
name someone after someone
posar a algú el nom d'un altre (ex.: They named me after my mother's father = Em van posar el nom del pare de la meva mare)
the day after tomorrow
demà passat
time after time
una vegada i altra, repetidament
again
again and again
una vegada i altra
come again?
què diu/dius?
now and again
de tant en tant
on-again, off-again
unes vegades sí i altres no; anar a llunes/rauxes
something else again
alguna cosa especial
then again
ben mirat; ara bé
time and again
cada dos per tres, un dia sí l'altre també
you can say that again!
ja ho pots ben dir! (ex.: Joan: What we need are actions, not words! Maria: You can say that again! = Joan: El que ens cal són fets, no paraules! Maria: Ja ho pots ben dir!)
age
age before beauty
els vells abans que els bells; l'ase va davant
awkward age
adolescència
come of age
arribar a major d'edat
legal age
major d'edat
of age
major d'edat
over-age
més gran que l'edat permesa

Ages: the Middle Agesl'edat mitjana

agog: all agogsorprès i al·lucinat

agree: agree to disagreeresoldre un conflict respectant, però no acceptant, el punt de vista de l'altre

agreement
be in agreement
estar d'acord
come to an agreement
posar d'acord
ahead
ahead of time
abans d'hora (ex.: We finished the project ahead of time = Vam acabar el projecte abans d'hora)
be ahead of one's time
anticipar-se algú a la seva època (ex.: As a nurse she was ahead of her time = Com a infermera s'anticipava a la seva època)
be ahead of the game
1) estar més que ben preparat 2) assabentar-se d'una cosa abans que els altres
straight ahead
tot recte
streets ahead [Br.]
molt avançat
air
air one's dirty linen in public
parlar públicament de la ignomínia o de les baralles familiars; els draps bruts, a casa!
air someone's dirty laundry
treure a algú els draps bruts
be on the air
estar en antena
breath of fresh air
alleujament agraït
build castles in the air
somiar truites (ex.: They wasted their time building castles in the air = Perdien el temps somiant truites)
clear the air
dissipar diferències o tensió emocional
free as air
lliure com el vent
hot air
xerrameca, paraules exagerades i buides de sentit (ex.: You can't believe a word he says, it's all hot air = No pots creure res del que diu, tot és xerrameca)
in the air
[sensacions] perceptible als sentits, circulant arreu (ex.: Change is in the air = Hi ha un clima de canvi a l'aire)
in the open air
a l'aire lliure, a sol i serena (ex.: We'll let the ratafia settle in the open air for forty days = Deixarem reposar la ratafia, a sol i serena, durant quaranta dies)
off the air
fora d'antena
out of thin air
de no-res
take to the air
posar-se a volar, alçar/aixecar al vol (ex.: When birds feel threatened, they take to the air = Quan els ocells se senten amenaçats, es posen a volar)
up in the air
en l'aire (ex.: The topic of their final project is still up in the air = El tema del seu projecte final encara és en l'aire)
vanish into thin air
desaparèixer sense deixar rastre (ex.: Why did the Malaysia Airlines flight vanish into thin air? = Per què va desaparèixer sense deixar rastre el vol de Malaysia Airlines?)
walking on air
no veure-hi de cap ull, ser al setè cel (ex.: He's been walking on air ever since she agreed to marry him = D'ençà que ella acceptà de casar-s'hi no hi veu de cap ull)
airs
give oneself airs
donar-se aires d'importància, pujar a algú els fums al cap, presumir, fer-se veure
put on airs
donar-se aires d'importància, fer-se veure

airtight: airtighthermètic

airy: airy-fairypoc realista (ex.: I thought life coaching sounded a little airy-fairy New Age = Pensava que el "coaching", o entrenament personal, semblava una mica "New Age" i poc realista)

alarm: sound the alarmtocar a sometent

alas: alas!ai las!

albatross: albatross around one's necktrava/rèmora per a algú

ale: cakes and aleflors i violes (ex.: Any reasonable person knows that life is not all cakes and ale = Qualsevol persona raonable sap que a la vida no tot són flors i violes)

alert: on the alerta l'aguait

alive
alive and kicking
ben viu, ple d'energia
skin someone alive
castigar durament algú
all
above all
sobretot
after all
després de tot, al cap i a la fi
all agog
sorprès i al·lucinat
all along
des del principi
all and sundry
tots i cadascun
all at once
de sobte
all comers
tots els assistents
all ears/eyes
molt atent
all else being equal
si tota la resta queda constant (ceteris paribus)
all get-out
al grau màxim que és possible o fins i tot imaginable
all hell broke loose [vulg.]
es va armar un rebombori de collons [vulg.]
all hot and bothered
molestat, esverat, atabalat, nerviós
all in a day's work
el pa de cada dia (ex.: Solving knotty problems is all in a day's work for me = Resoldre problemes espinosos per a mi és el pa de cada dia)
all in all
fet i fet, comptat i debatut; considerant-ho tot plegat
all in good time
tot al seu temps
all in
molt cansat
all in one piece
sense haver-se fet mal
all night long
tota la nit
all of a sudden
de sobte, tot d'una
all over
acabat del tot
all over the place
1 per tot arreu 2 [coses desordenades] desgavellat, de potes enlaire, damunt davall
all right
1 regular, satisfactori 2 bé de salut 3 sa i estalvi 4 visca! 5 d'acord, doncs...
all roads lead to Rome
tots els camins porten a Roma
all's well that ends well
tot va bé si acaba bé
all set
a punt
all shook up
molt atabalat
all spruced up
ben vestit, ben net i empolainat
all systems go
tot a punt per a començar
all talk and no action
de boca i prou
all that glitters is not gold
no és or tot el que lluu
all the livelong day
tot el sant dia
all the marbles
tots els guanys/beneficis
all the rage
el darrer crit
all the same
tanmateix, malgrat tot, amb tot i això
all the time in the world
(tenir) tot el temps del món; (haver-hi) més dies que llonganisses
all the way
a ultrança
all things considered
considerant-ho tot, ben mirat
all things to all people
que acontenta completament tothom
all thumbs
sapastre, matusser
all told
considerant-ho tot
all walks (every walk) of life
totes les professions i tot tipus de grups sòcio-econòmics
all washed up
inútil, fracassat, sobretot després d'haver tingut èxit
all wet
equivocat del tot, que porta els papers molls
all work and no play makes Jack a dull boy
treballar massa sense passar-s'ho bé fa que la gent sigui avorrida
all year round
tot l'any
all-around
extens i global
all-fired
completament
all-or-nothing
implicant èxit o fracàs total, sense cap resultat intermedi
all-out
complet, fent servir tots els recursos disponibles, incondicional, màxim
all-purpose
multiús
at all costs
costi el que costi
at all events
de tota manera
at all
gens
at all hours
a totes hores, sobretot a hores que no convenen
be all for something
aprovar entusiàsticament alguna cosa
by all accounts
segons els informes; segons diu la gent
by all means
sens falta, certament
by all odds
sens dubte
first of all
primer de tot
for all I know
pel que jo sé; què sé jo
for all one's worth
amb cos i ànima, al límit dels poders o de la capacitat d'algú
for all the world
precisament
get/have it all together
controlar del tot una situació, una qüestió
go all out
maldar; tirar la casa per la finestra, posar-hi tots els esforços
in all
en total
it's all one
tant és
love of money is the root of all evil
l'amor als diners és l'arrel de tot mal
maid of all work
minyona
not all there
no ser-hi tot; que li falta un bull
not at all!
[resposta a "gràcies"] de res!
not for all the world
no per res del món
on all fours
de quatre grapes
once and for all
d'una vegada per sempre
one and all
tothom, sense excepció
out of all proportion
fora mida, més del compte, sobre manera, desproporcionat
pull out all the stops
posar tota la carn a la graella, llençar/tirar la casa per la finestra, desplegar tota l'energia
still and all
tot i això
that's all she wrote!
ja està!, s'ha acabat (el bròquil)!, no hi ha res més a dir!, bona nit cresol/caragol!
to cap/top it all
per si no fos prou, per postres; per a acabar-ho (d'adobar / de rematar)
walk all over someone
maltractar algú
when all is said and done
al capdavall, a fi de comptes
with all one's might
amb molta força
alley
alley cat
gat perdut
be right up one's alley [Am.]
concordar amb els interessos d'algú; venir-li/anar-li que ni pintat

alliance: strike an alliancealiar-se

allowance: make allowance forser comprensiu a, tenir en compte

alms: give almsfer almoina

alone
let alone
encara menys
let someone/something alone
[persona] deixar-lo en pau; [cosa] no canviar-ho
along
all along
des del principi
along in years
d'una certa edat
along those lines
d'aquest estil, més o menys de la mateixa manera
be along for the ride
assistir en un esdeveniment sense participar-hi

aloud: alouden veu alta

also: also-ranqualsevol perdedor en qualsevol competició

altar: leave someone at the altar [Am.]deixar plantat/plantada (el promès / la promesa) el dia del casament

amends: make amends foren desgreuge de

amount: amount tosignificar

anar: anar-se’n a la pífiago wrong, hit the skids, fail

and
and how!
i tant!
and so on/forth
i tota la pesca, etcètera
and that's flat!
no en parlem més!
and the like
i coses semblants
and then some
ben comptats, i repicó
and what not
etcètera

animal: party animalpersona a qui agrada molt anar de festa

anniversary
golden wedding anniversary
noces d'or
silver wedding anniversary
noces de plata
another
be another matter
ser figues d'un altre paner (ex.: Freedom of expression is one thing, but racial insults are another matter = La llibertat d'expressió està bé, però els insults racistes ja són figues d'un altre paner)
but that's another story
però això són figues d'un altre paner
if it's not one thing it's another
qui no té un all, té una ceba; si no és una cosa, és una altra
put oneself in another's place
empatitzar amb els sentiments i les circumstàncies de l'altre
that's another matter
això són figues d'un altre paner
answer
answer the call of nature
canviar l'aigua de les olives
straight answer
resposta franca

ante: up the anteaugmentar els costos, arriscar-se encara més

ants: have ants in one's pantsser el cul d'en Jaumet; no està mai quiet (ex.: I've never seen him relax; he's really got ants in his pants = No l'he vist mai relaxat; és un veritable cul d'en Jaumet)

any
any day now
aviat
any day of the week
sempre; no importa quan
any old thing
qualsevol cosa (no necessàriament vella)
any port in a storm
a falta de pa, bones són coques
any time!
de res!
at any rate
de tota manera
by any means
de la manera que sigui
go to any length
fer qualsevol cosa
in any case
en tot cas
anything
anything goes
tot val
if anything
més aviat (ex.: They don't deserve criticism; if anything, we should thank them for telling us = No els hauríem de criticar; més aviat hauríem de donar-los les gràcies per haver-nos-ho dit)
like anything
rapidíssimament, furiosament, a tota pastilla; fins a no poder més, en grau extrem

apart: poles apartcompletament diferent

ape: go ape [Am.]posar-se com una moto

appear
appear in court
comparèixer davant un tribunal
appear out of nowhere
sortir del no-res, de trascantó

appearance: (make / put in) an appearancepresentar-se

appearances
appearances are deceiving
les aparences enganyen
keep up appearances
salvar aparences; mantenir un aspecte pròsper malgrat dificultats econòmics

appetite: take the edge off one's appetitematar el cuc

apple
Adam's apple
nou del coll (ex.: Is it true that only men have Adam's apples? = És cert que només els homes tenen la nou de coll?)
apple polisher
llepaculs
the apple of someone's eye
la nineta dels ulls, l'aleta del cor (ex.: Keep me as the apple of your eye = Guarda'm com la nineta de l'ull)
upset the apple cart
tirar (alguna cosa) per terra; provocar desordre (ex.: We've finally reached an agreement; don't upset the apple cart! = Per fi ens hem posat d'acord; no ho tiris tot per terra!)

apples: how do you like them apples?què penses d'això?

appointment: keep an appointmentacudir a una cita

approach: hands-off approachpolítica de la no intervenció

approval: on approvala prova, sense l'obligació de comprar

April: April Fools' DayDia dels Innocents (l'1 d'abril) (a Catalunya, el 28 de desembre)

apron: tied to someone's apron stringsdepenent de (o dominat per) una dona; dit d'un calçasses

apropos: apropos ofpel que fa a

arm
as long as my/your arm
molt llarg
be someone's right arm
ser el braç dret d'algú
cost an arm and a leg
costar un ull de la cara (ex.: Renting an apartment in Barcelona will cost you an arm and a leg = Llogar pis a Barcelona us costarà un ull de la cara)
give one's right arm for
donar, sacrificar qualsevol cosa per
go arm in arm
anar de bracet
keep someone at arm's length
mantenir algú a distància, no compartir-hi intimitats
long arm of the law
la policia
shot in the arm
agulló; qualsevol cosa que augmenta la confiança o l'eficiència; [lit.] la injecció d'un agent estimulant al braç
would give one's right arm
donaria un dit de la mà

armchair: armchair travelerpersona que viatja mitjançant els llibres, sense moure's de casa (ex.: Whether you're an armchair traveler or a confirmed globetrotter, this book is for you = Tant si ets "viatger de butaca" o rodamon inveterat, t'agradarà aquest llibre)

armed
armed to the teeth
armat fins a les dents
one-armed bandit
escurabutxaca

armor: chink in one's armorpunt dèbil/feble

arms
babe in arms
nadó
call to arms
cridar a xafarranxo, cridar a xafarranxo de combat
lay down one's arms
deixar les armes
up in arms
avalotat, a punt de lluitar
with open arms
amb els braços oberts
around
all-around
extens i global
around the bend
boig, tocat de l'ala
around the clock
24 hores al dia, set dies a la setmana (= 24/7)
have been around
tenir experiència del món
have been around the block
saber-se-les totes, ser un gat vell, tenir experiència
just around the corner
imminent, a l'horitzó, a punt de passar, estar per caure, si cau no cau (ex.: Good times are just around the corner = El temps de les vaques grasses és imminent)
know one's way around
saber-se-les totes, ser un gat vell, tenir experiència
the other way around
a l'inrevés (en la posició o direcció oposada)
throw one's weight around
fer el valent

arrears: in arrearsen mora

arrest
cardiac arrest
aturada cardiorespiratòria
under arrest
estar detingut

arrows: slings and arrowscomentaris negatius, que fereixen

art: state-of-the-artla punta de llança

arts: arts and craftsarts i oficis

Arts: Bachelor of Artsllicenciat en lletres

as
as a last resort
com a últim recurs
as a matter of course
de costum, com d'habitud
as a matter of fact
de fet
as a rule
per norma general
as far as I know
pel que jo sé
as far as I'm concerned
pel que fa a mi
as far as the eye can see
ben al lluny; fins on la vista arriba
as for
pel que fa a
as hard as nails
dur com un roc; insensible, antipàtic
as is
tal qual; en la condició en què es troba, sense garantia
as it were
per dir-ho així
as likely as not
probablement
as long as
[condicional] sempre que + subjuntiu
as long as my/your arm
molt llarg
as of
a partir de
as one man
tots junts, unànimement
as regards
pel que fa a
as soon as
tan aviat com, així que, una vegada que
as the case may be
segons el cas
as the crow flies
via línia recta, com si hi volés
as though
com si
as to
pel que fa a
as usual
com sempre
as well as
com també
as well
també
as yet
fins ara
as you please
com vulguis

ashes: rise from the ashessorgir de les cendres

aside: aside froma part de

ask: ask for the moondemanar la lluna en un cove

askance: look askancemirar amb desconfiança; mirar de reüll

asked: no questions askedsense condicions

asking
asking price
preu que el venedor demana inicialment
for the asking
si hom ho sol·licita, se li cedeix
there's no harm in asking
demanar no fa pobre; el no ja el tenim
asleep
asleep at the switch
negligent, sense complir un deure important
fall asleep at the switch
ser negligent, no complir un deure important
sound asleep
profundament adormit
ass
a pain in the ass [vulg.]
una pedra a la sabata, un gra al cul
haul ass [vulg.]
anar de pressa
kick ass [vulg.]
1 motivar/impulsar agressivament 2 dominar amb contundència (un adversari)
save one's ass [vulg.]
salvar el cul

assault: assault and batteryamenaces i lesions

assembly: assembly linecadena de muntatge

assets: liquid assetsactiu corrent

assuming: assuming thatdonat que

assured: someone can/may rest assured thatalgú pot tenir la plena seguretat que

astray: the best laid plans can go astrayl'home proposa i Déu disposa

asume: asume officeentrar en funcions

at
at all
gens
at any rate
de tota manera
at large/liberty
en llibertat
keep someone at arm's length
mantenir algú a distància, no compartir-hi intimitats
leave someone at the altar [Am.]
deixar plantat/plantada (el promès / la promesa) el dia del casament

attached: no strings attachedsense condicions ni límits

attack
come under attack
estar objecte d'atac, veure's atacat
heart attack
atac de cor, infart

attempt: make a last ditch attemptjugar-se l'última carta, cremar el darrer cartutx

attention
attract attention
fer-se notar
pay attention
fer cas
stand at attention
adoptar la posició de ferms

attorney: district attorneyfiscal (funcionari)

attract
attract attention
fer-se notar
opposites attract
els contraris s'atrauen

auction: Dutch auctionsubhasta a la baixa

avail: to no availen va; amb un flabiol sonant

average: on an average — 1 de mitjana 2 en la majoria dels casos

averages: law of averages — 1 per l'estadística 2 sentit popular: principi que sosté que a llarg termini la probabilitat determina qualsevol esdeveniment; [lit.] llei de mitjanes

avoid: avoid something like the plaguefugir-ne com de la pesta

awakening: rude awakeningdesengany sobtat i desagradable

away
be squared away
estar a punt
far and away
d'un bon tros
fire away
disparar a discreció
straight away
de seguida

awe: be/stand in awe oftenir por reverencial de

awkward: awkward ageadolescència

AWOL: absent without leave (AWOL)(militar) absent sense permís

axe
get the axe [Am.]
ser despatxat
give someone the axe [Am.]
despatxar algú de mala manera
have an axe to grind
tenir un objectiu amagat, ulterior; guardar rancor

aye: aye-aye[marítim] sí, a les seves ordres

visca.com | Dites visca!