visca.com | Dites visca!

Dites visca! C

C.E.O.: C.E.O. (Chief Executive Officer)director executiu

cabin: cabin feverl’angoixa que hom sent quan es troba confinat durant un temps prolongat

caboodle: the whole kit and caboodletot plegat, tot el que hi ha; sac i peres

cahoots: in cahootsen col·lusió

Cain: raise Cainarmar un rebombori/sagramental/tol·le-tol·le; esvalotar el galliner, fer tronar i ploure, armar sarau

cake
a piece of cake
molt fàcil, bufar i fer ampolles
have one's cake and eat it too
repicar i anar a la processó; gaudir de dos avantatges mútuament exclusius, tenir-ho tot; [neg.] «la dona borratxa i el vi al celler, no pot ser»
icing on the cake
la cirereta del pastís; el súmmum (ex.: He's kind and understanding; that he's also rich is just icing on the cake = És amable i comprensiu; el fet que també sigui ric és la cirereta que corona el pastís)
take the cake
ser el súmmum (ex.: I've heard a lot of bad ideas, but this takes the cake! = He sentit moltes idees boges, però aquesta [és la súmmum / sí que és grossa]!)
you can't have your cake and eat it too
no es pot repicar i anar a la processó; la dona borratxa i el vi al celler no pot ser; beure i bufar no pot ser (ex.: Some politicians would have us believe that we can have our cake and eat it too = Alguns polítics ens voldrien fer creure que podem repicar i anar a la processó)

cakes: cakes and aleflors i violes (ex.: Any reasonable person knows that life is not all cakes and ale = Qualsevol persona raonable sap que a la vida no tot són flors i violes)

calf: kill the fatted calfmatar el vedell gras (per celebrar l'arribada d'algú molt esperat)

call
(above and) beyond the call of duty
més enllà del que el deure exigeix
answer the call of nature
canviar l'aigua de les olives
at one's beck and call
disposat i a punt de complir qualsevol desig o comanda de l'altre
be a close call
venir d'un pèl
be on call
estar de guàrdia; estar disponible
call a spade a spade
al pa, pa i al vi, vi; dir les coses pel seu nom
call girl
prostituta d'alta categoria
call in question
expressar dubte
call into question
posar en dubte
call it a day
plegar (interrompre la feina per a reprendre-la l'endemà)
call it a night
acabar l'activitat nocturnal, donar per acabada la nit
call it even/square
estar/quedar en paus
call it quits
acabar-ho, deixar de fer el que un està fent
call names
(infantil) insultar
call someone on the carpet
renyar algú
call someone's bluff
1 posar algú en evidència 2 desafiar algú a fer el que pretén poder fer
call the roll
passar llista
call the shots/tune
tallar el bacallà, remenar les cireres
call to account
demanar compte
call to arms
cridar a xafarranxo, cridar a xafarranxo de combat
call to mind
recordar
call to order
obrir la sessió
cold call
sol·licitar per telèfon sense saber a qui es truca
have a close call
salvar-se pels pèls
house call
visita a domicili
judgment call
decisió subjectiva
last call!
anunci que es fa en un bar abans de deixar de servir begudes
pay a call (on someone)
visitar (algú)
port of call
un port on atraquen els vaixells en el curs dels viatges
tough call
decisió difícil
wake-up call
1 trucada despertador 2 toc d'alerta (ex.: He used to drink and drive, but nearly hitting a pedestrian was a wake-up call = Abans bevia i conduïa, però gairebé atropellar un vianant va ser un toc d'alerta)

calling: the pot calling the kettle blackel corb diu negra a la garsa (ex.: Joan says you're stingy? Talk about the pot calling the kettle black! = En Joan diu que ets garrepa? Això sí que és un cas del corb que diu negra a la garsa!)

calls
duty calls
cal complir el deure; cal anar al lavabo
nature calls
cal canviar l'aigua de les olives

calm: calm before the stormla calma abans de la tempesta

camel: the last straw (the straw that broke the camel's back)la gota que fa vessar el got

camp
break camp
desmuntar l'acampament
camp follower
prostituta o comerciant que acompanya un exèrcit
high camp
«kitsch»

camper: happy camperpersona contenta, satisfeta

can
beggars can't be choosers
els qui demanen favors no poden ser exigents
bite off more than one can chew
estirar més el braç que la màniga
can of worms
situació molt complicada o problemàtica
carry the can [Br.]
pagar els plats trencats
catch as catch can
d'alguna manera irregular, tant com es pot
catch-as-catch-can
d'una manera qualsevol
open a can of worms
començar a tractar un problema complex i incòmode; obrir el meló
you can't have everything
no es pot tenir tot
you can't have your cake and eat it too
no es pot repicar i anar a la processó; la dona borratxa i el vi al celler no pot ser; beure i bufar no pot ser (ex.: Some politicians would have us believe that we can have our cake and eat it too = Alguns polítics ens voldrien fer creure que podem repicar i anar a la processó)

canary: look like the cat that ate the canary [Am.]vessar de satisfacció

cancer: cancer stickcigarret

candle
burn the candle at both ends
esforçar-se massa; treballar d'una manera exagerada (ex.: His nervous breakdown was partly due to burning the candle at both ends = La seva crisi nerviosa era deguda en part al fet d'esforçar-se massa)
not hold a candle to
no ser digne de ser comparat amb
the game is not worth the candle
el joc no paga la candela; val més el (farciment que el guany / el suc que els moixons)

candy: like stealing candy from a babycom bufar i fer ampolles

canned: canned musicmúsica gravada

cannon: loose cannonpersona el comportament de la qual posa en perill el benestar dels altres; [lit.] canó solt (ex.: Because of her outrageous comments, the mayor calls her a loose cannon = A causa dels seus comentaris escandalosos, l'alcalde l'anomena persona desenfrenada)

cannot: a leopard cannot change his spotsel tarannà d'una persona no es pot canviar

canoe: paddle one's own canoeser autosuficient

cap
a feather in one's cap
un punt que s'apunta, un assoliment destacable, un èxit que mostra mèrit, ser o representar un triomf
cap and gown
toca i toga
cap in hand
humilment
if the cap fits, wear it
qui té cua de palla s'encén
put on one's thinking cap
pensar molt sobre un tema
set her cap at (un home)
es diu d'una dona que està decidida de guanyar l'afecte d'un home
to cap it all
per si no fos prou, per postres; per a acabar-ho (d'adobar / de rematar)

capers: cut caperscabriolar

capital
capital gain
plusvàlua
venture capital
capital de risc
car
car buff
aficionat de cotxes
car pool
cotxe compartit
card
drawing card
persona o cosa que atrau el públic
flash card
una targeta impresa, amb paraules o números, que s'ensenya breument com a part d'un exercici d'aprenentatge
have (a card / an ace) up one's sleeve
tenir un as a la màniga
stake everything on one card
posar-ho tot sobre una carta

cardiac: cardiac arrestaturada cardiorespiratòria

cards
hold all the cards
tenir els trumfos a la mà, tenir totes les de guanyar
house of cards
castell de cartes; cosa feta de nyigui-nyogui
in the cards ([Br.] on the cards)
molt probable (que alguna cosa s'esdevingui)
lay one's cards on the table
jugar a cartes vistes, ensenyar les cartes (ex.: It's about time you laid your cards on the table = Ja és hora que ensenyis les cartes)
play one's cards close to the vest
no comprometre's
play one's cards right
jugar bé el propi joc; fer bon ús de les habilitats que hom té per a aprofitar una oportunitat
stack the cards
col·locar les cartes en secret per controlar el repartiment

cardsharp: cardsharpexpert a fer trampa jugant a cartes

care
couldn't care less
ser indiferent, importar un rave
take care
anar amb compte
take care of business
ocupar-se dels assumptes, fer el que calgui
take care of
tenir cura de, encarregar-se de
take care!
vés amb compte!
under one's care
sota la cura d'algú
what do/does (I, you, he, etc.) care?
a (mi, tu, ell, etc.) què (m', t', l')importa?

carhop: carhopalgú que atén clients en un restaurant «drive-in»

carpet
call someone on the carpet
renyar algú
get the red carpet treatment
entrar per la porta gran
roll out the red carpet
donar la benvinguda amb molta hospitalitat, amb gran ceremònia

carriage: carriage tradecomerç amb els més rics

carried: get carried awayentusiasmar-se massa

carrot: carrot and stickbastó i pastanaga

carry
carry a torch (for someone)
estar enamorat (d'algú) malgrat no ser correspost
carry a tune
cantar sense desafinar (ex.: Don't you think their singer should at least be able to carry a tune? = No penses que el cantant, com a mínim, hauria de poder cantar sense desafinar?)
carry coals to Newcastle
portar taronges a València, tirar aigua a mar (fer una cosa inútil)
carry the can [Br.]
pagar els plats trencats
carry the day
guanyar la batalla
cash and carry
autoservei a l'engròs

carrying: carrying chargecost que s'afegeix al preu d'alguna cosa comprada a terminis

cart
put the cart before the horse
començar la casa per la teulada, passar l'arada davant els bous
upset the apple cart
tirar (alguna cosa) per terra; provocar desordre (ex.: We've finally reached an agreement; don't upset the apple cart! = Per fi ens hem posat d'acord; no ho tiris tot per terra!)
case
as the case may be
segons el cas
basket case
(un) boig
be on someone's case
fer la vida impossible a algú (ex.: I hate this job because there's always someone on my case = Odio aquesta feina perquè sempre hi ha algú fent-me la vida impossible)
case history
historial
case in point
un exemple (que fa al cas) (ex.: Formerly poor countries are now starting to flex their economic muscles; China is a case in point = Països que abans eren pobres comencen ara a exercir la seva força; un exemple n'és la Xina)
case the joint
investigar furtivament un lloc per tal de poder atracar-lo
have a case of
tenir una ocurrència de
in any case
en tot cas
just in case
per si de cas (ex.: We'll carry snow chains just in case = Portarem cadenes al cotxe per si de cas)
make a federal case of something
fer molt soroll per a no res
nut case
(un) boig
open and shut case
judici o procés el resultat del qual és evident per endavant
rest one's case
[legal] acabar la presentació dels arguments

caseworker: caseworkerassistent social

cash
cash and carry
autoservei a l'engròs
cash cow
un negoci, una inversió o un producte que proporciona un ingrés o benefici constant
cash crop
collita que es posa a la venda
cash flow
flux de caixa
cash in one's chips
anar-se'n a l'altre barri, estirar la pota, dinyar-la
cash on the barrelhead
bitllo-bitllo, al comptat (ex.: Here we don't use credit cards, we pay cash on the barrelhead = Aquí no fem servir les targetes de crèdit, paguem bitllo-bitllo)
cash on the nail [br]
bitllo-bitllo (ex.: Here we don't use credit cards, we pay cash on the nail = Aquí no fem servir les targetes de crèdit, paguem bitllo-bitllo)
hard cash
diners en efectiu
pay in cash
pagar en efectiu
petty cash
diners per a coses menors
cast
cast a spell
embruixar
cast one's bread upon the waters
l'almoina que faràs, no miris a qui la fas
cast one's vote
votar
cast pearls before swine
llençar perles als porcs
cast the first stone
tirar la primera pedra
cast-iron
ferro colat
die is cast
la sort ja és llançada (s'ha pres una resolució decisiva de la qual hom no pot tornar enrere)
the die is cast
la sort ja ha estat tirada, els daus ja han estat tirats

castles: build castles in (the air / Spain)somiar truites (ex.: They wasted their time building castles in the air = Perdien el temps somiant truites)

cat
alley cat
gat perdut
cat got your tongue?
que t'has tornat mut? «te comieron la lengua los ratones?»
cat's paw
home de palla; persona que s'envia dissimuladament per executar per altre alguna acció
copy cat
[infantil] copiador
curiosity killed the cat
la curiositat va matar el gat
fat cat
peix gros
let the cat out of the bag
aixecar la llebre, revelar un secret, descobrir la jugada (ex.: It was supposed to be a surprise, but Maria let the cat out of the bag = Havia de ser una sorpresa, però la Maria va aixecar la llebre)
like a cat on a hot tin roof [Am.]
inquiet, desassossegat, amb els nervis a flor de pell
like a cat on hot bricks [Br.]
inquiet, desassossegat, amb els nervis a flor de pell
look like the cat that ate the canary [Am.]
vessar de satisfacció
look like the cat that got the cream [Br.]
vessar de satisfacció
not enough room to swing a cat
molt poc espai
play cat and mouse with someone
acció en què una persona amb autoritat deixa repetidament que la seva víctima tingui l'esperança falsa que s'escaparà
put/set the cat among the pigeons [Br.]
esvalotar el galliner; fer o dir alguna cosa que causa problemes i fa enfadar la gent
scaredy cat
cagacalces, poregós, temorec
see which way the cat jumps
retardar prendre una decisió fins que la situació s'aclareixi; veure-les venir; esperar a veure què passa (ex.: Before making such an important decision, let's wait and see which way the cat jumps = Abans de prendre una decisió tan important, esperem a veure què passa)
the cat's meow
[antiquat] cosa molt bona, molt especial
to look like the cat that got the cream [Br.]
vessar de satisfacció (ex.: When Johan looks like the cat that got the cream, watch out! = Quan en Johan vessa de satisfacció, vigila!)
when the cat's away the mice will play
quan el gat no hi és, els ratolins ballen

catcall: catcallxiulet estrident expressant burla o censura

catch
a good catch
un bon partit
catch a chill
refredar-se
catch a cold
agafar un refredat
catch a glimpse
entreveure
catch as catch can
d'alguna manera irregular, tant com es pot
catch cold
constipar-se
catch fire
calar-s'hi foc
catch it
rebre un càstig
catch (off guard / unawares)
agafar (desprevingut / d'improvís / a contrapeu)
catch on fire
calar-se foc
catch one's breath
prendre alè
catch one's death
constipar-te de valent
catch one's eye
atraure l'atenció
catch red-handed
agafar in fraganti
catch sight of
veure, albirar
catch some rays
prendre el sol
catch some z's
dormir, fer una becaina
catch someone at a bad time
agafar-lo en mal moment; arribar en mal moment
catch someone (by surprise / flat-footed)
agafar algú desprevingut, agafar per sorpresa algú
catch someone off guard
agafar algú desprevingut
catch the drift
captar el sentit
catch-22
una regla autocontradictòria (ex.: Si ets boig no pots entrar en combat, però si et negues a entrar en combat, això és una prova que no ets boig, i així ho has de fer: «catch-22».)
catch-as-catch-can
d'una manera qualsevol

catches: the early bird catches the wormqui matina fa farina; el qui es lleva d'hora té més possibilitats de tenir èxit (ex.: You can find the best selection bright and early, when the market opens; the early bird catches the worm = Pots trobar la millor selecció a primera hora, quan el mercat obre; qui matina fa farina)

catchphrase: catchphrase[dita popular que exemplifica una noció o qualitat]

catchword: catchword[paraula popular que exemplifica una noció o qualitat]

cathouse: cathousecasa de barrets

cats
cats have nine lives
els gats tenen set vides
holy cats!
caram!, renoi!, ostres!, cordons!
rain cats and dogs
ploure a (bots i barrals / semalades) (ex.: You can't leave now; don't you see it's raining cats and dogs? = Ara no podeu marxar; no veieu que plou a bots i barrals?)
caught
caught with (one's) hand in the cookie jar
agafat in fraganti (ex.: I'm afraid your friend got caught with his hand in the cookie jar = Em temo que es va agafar in fraganti el teu amic)
get caught flatfooted
ser agafat desprevingut
get caught with one's pants down
atrapat amb les mans (a la pasta / al plat); atrapat in fraganti
not be caught dead [Am.]
evitar com la pesta (ex.: I wouldn't be caught dead in a disco = evito com la pesta les discoteques)
cause
cause a stir
causar commoció
cause eyebrows to rise
provocar consternació
cause of action
raó petitòria
lost cause
causa perduda
make common cause
fer causa comuna

caution: throw caution to the windabandonar la prudència

cease: cease firealto el foc

ceiling: hit the ceilingtreure foc pels queixals

center
dead center
ben bé al mig
front and center!
presenta-t'hi!
off center
descentrat

century: at the turn of the centuryal canvi de segle; al final d'un segle i al principi del que ve (ex.: My family moved to Catalonia at the turn of the century = La meva família es va traslladar a Catalunya al [canvi de / començament del] segle)

ceremonies: master of ceremonies[espectacle] presentador

ceremony: stand on ceremonyfer compliments; actuar amb una formalitat excessiva

certain
make certain
assegurar-se
to a certain extent
fins a un cert punt

chaffed: be chaffed [Br.]estar cofoi

chain
ball and chain
pedra al coll
chain gang
grup de presoners encadenats
chain letter
carta en cadena
chain lightning
llampecs que fan ziga-zaga
chain smoker
persona que encén un cigarret amb la burilla de l'anterior
chain store
botiga d'una cadena
food chain
jerarquia competitiva

chairs: musical chairscadires musicals

chalk
chalk it up to
atribuir-ho a, imputar-ho a
different as chalk and cheese
diferent com la nit i el dia
not by a long chalk [Br.]
(ni) de bon tros
challenge
equal to the challenge
a l'alçada de les circumstàncies
rise to the challenge
estar a l'altura de les circumstàncies, afrontar el repte (ex.: It's a difficult time for Catalonia and we're going to have to rise to the challenge = És un moment difícil per a Catalunya i ens caldrà estar a l'altura de les circumstàncies)

champing: champing at the bitmostrant impaciència per tirar endavant

chance
by chance
per casualitat/xamba
chance it
arriscar-se
fair/sporting chance
una probabilitat raonable d'èxit
fat chance!
ni somiar-ho!
fighting chance
una possibilitat per la qual cal lluitar per a aconseguir-la
game of chance
joc d'atzar
half a chance
la més mínima oportunitat
jump at the chance
aprofitar de tot cor l'avinentesa
leave nothing to chance
no deixar caps per lligar
not a chance!
de cap manera!
not have a dog's chance
no tenir esperança, possibilitats
not have a snowball's chance in hell [vulg.]
no tenir cap possibilitat d'èxit
not have the ghost of a chance
no tenir cap possibilitat d'èxit
on the off chance
amb unes possibilitats remotes
on the off-chance
per la remota possibilitat
stand a chance
tenir possibilitats
take a chance
arriscar-se (ex.: He took a chance on falling to pick the mushroom = Es va arriscar a caure per agafar el bolet)
the main chance
l'oportunitat de guanyar diners, influència, poder, etc.
chances
take chances
arriscar-se, mullar-se el cul
the chances are
el més probable és
change
a leopard cannot change his spots
el tarannà d'una persona no es pot canviar
change for the better
canvi a millor
change hands
canviar de mans
change horses in midstream
canviar les coses a mig camí
change of heart
canvi de sentiment o d'opinió
change of scene
canvi d'aires
change one's mind
canviar d'opinió (ex.: She had planned to study medicine, but soon changed her mind = Pensava estudiar medicina, però aviat va canviar d'opinió)
change one's tune
canviar de cantet; canviar d'actitud, sobretot adoptant una postura més humil (ex.: When we confront him with the evidence he'll have to change his tune = Quan l'afrontem amb l'evidència haurà de canviar de cantet)
for a change
per variar
undergo a sea change
capgirar(-se), fer un gir; fer un canvi de front
chapter
chapter and verse
citacions, documentació
chapter of accidents [Br.]
sèrie de desgràcies
character
character actor
actor encasellat
out of character
gens característic
charge
be in charge of
ser (el) responsable de
carrying charge
cost que s'afegeix al preu d'alguna cosa comprada a terminis
charge account
compte corrent
charge it
comprar-ho amb targeta
cover charge
entrada (quantitat que es paga per a entrar en un cabaret, una disco, etc.)
in charge of
responsable de
in charge
ser el responsable, manar
take charge of
fer-se càrrec de
charges
drop (the) charges
retirar la denúncia
press charges
denunciar

charity: charity begins at homela caritat comença per casa; la caritat ben ordenada comença per un mateix

Charles: King Charles's headobsessió irracional

charm: third time's a charmal tercer cop no falla

charmed: charmed lifeuna vida molt afortunada

charts: off the chartsmolt millor que l'habitual

chase
chase rainbows
somiar truites (ex.: My friends thought I would never make it as an actor, that I was just chasing rainbows = Els meus amics pensaven que mai no tindria èxit com a actor, que només somiava truites)
cut to the chase
anar al gra
give chase
empaitar
wild goose chase
cerca inútil, en què no hi ha cap possibilitat de trobar el que se cerca
cheap
dirt cheap
molt barat, a cap preu
get off cheap ([Br.] get off cheaply)
1 pagar menys del que s'esperava 2 rebre un càstig menys greu del que es mereix
on the cheap
amb mitjans barats
talk is cheap
fets, no paraules

cheaply: get off cheap ([Br.] get off cheaply) — 1 pagar menys del que s'esperava 2 rebre un càstig menys greu del que es mereix

cheapskate: cheapskateuna persona garrepa

cheat: cheat the gallowsun condemnat a mort, morir-se abans de ser executat

check
check one's bags
facturar les maletes
check-up
revisió mèdica
claim check
tiquet comprovant
cross-check
comprovar comparant fonts diferents
keep/hold in check
contenir; mantenir/posar/tenir a ratlla
reality check
prova per a comprovar que hom toca de peus a terra (ex.: If you think raising children will be easy, you need a reality check = Si penses que educar els fills serà fàcil, has de tocar de peus a terra)
rubber check
xec sense fons
spot check
inspecció feta sense avís previ
take a rain check
declinar una oferta tot i demanant que es pugui acceptar més endavant (ex.: I wish we could join you, but we'll have to take a rain check = Tant de bo que poguéssim acompanyar-vos, però a veure si ho podem fer un altre dia)
cheek
cheek by jowl
un acostat a l'altre, ben a prop
tongue-in-cheek
no seriosament, irònicament
turn the other cheek
parar la galta
what (a) cheek! [Br.]
quines penques!

cheers: cheers![un brindis] salut!

cheese
different as chalk and cheese
diferent com la nit i el dia
the big cheese
un peix gros, el qui remena les cireres (ex.: John acts like he's the big cheese, but he's just fooling himself = En John es comporta com si fos un peix gros, però només s'enganya a ell mateix)

cheesecake: cheesecake[antiquat] fotos de noies mig despullades

cherries: life is just a bowl of cherriesla vida és una meravella (ex.: Live, laugh and have a good time, life is just a bowl of cherries! = Viviu, rieu i passeu-vos-ho bé, la vida és una meravella!)

chest: get something off one's chestbuidar el pap; treure del damunt alguna cosa que causa inquietud; desfogar-se

chestnuts: pull someone's chestnuts out of the firetreure les castanyes del foc a algú

chew
bite off more than one can chew
estirar més el braç que la màniga
chew the fat/rag
fer petar la xerrada
chicken
chicken feed
1 pocs diners 2 cosa insignificant, detalls de poc valor
chicken-hearted
covard, gallina
choke the chicken [Am.] [vulg.]
masturbar-se; pelar-se-la [vulg.]
no spring chicken
persona d'una certa edat
run around like a chicken with its head cut off
córrer amunt i avall de manera desorganitzada
chickens
chickens come home to roost
rebre el càstig que es mereix
don't count your chickens before they hatch
no diguis blat que no sigui al sac i ben lligat (ex.: I hope they pay you, but don't count your chickens before they hatch = Espero que et paguin, però no diguis blat que no sigui al sac i ben lligat)
go to bed with the chickens [Am.]
anar a dormir com les gallines

Chief: C.E.O. (Chief Executive Officer)director executiu

child
child's play
bufar i fer ampolles (ex.: For Joan, passing the English test was child's play = Per a Joan, aprovar l'examen d'anglès va ser bufar i fer ampolles)
child support
manutenció dels fills
flower child
hippie
only child
fill únic
poster child
exemple emblemàtic (ex.: She has become the poster child for immigrant rights activists = Ha esdevingut un exemple emblemàtic dels activistes pels drets dels immigrants)
with child
encinta
chill
catch a chill
refredar-se
chill factor
temperatura de sensació

chilling: spine-chillinginquietant, emocionant

chimney: smoke like a chimneyfumar com un carreter

chin
chin up!
amunt i crits!, pit i fora!
chinwag (chin-wag)
xerrada
double chin
papada (sotabarba molt pronunciat)
keep one's chin up
enfrontar-se valentament amb el perill i els problemes

china: bull in a china shoppersona molt matussera, elefant en una terrisseria

China: not for all the tea in Chinano per res del món; no per tot l'or del món

chink: chink in one's armorpunt dèbil/feble

chinwag: chinwag (chin-wag)xerrada

chip
chip off the old block
els testos s'assemblen a les olles; tal el pare, tal el fill; el fill de la gata, rates mata; ser fet i pastat al seu pare; (= like father like son)
have a chip on one's shoulder
ser un busca-raons
chips
cash in one's chips
anar-se'n a l'altre barri, estirar la pota, dinyar-la
in the chips [Am.]
ric, amb una abundància de diners
let the chips fall where they may
passi el que passi, caigui qui caigui
when the chips are down
a l'hora de la veritat

chock: chock-a-blockple (com un ou / de gom a gom); no cabre-hi una agulla (ex.: The airport was chock-a-block with angry travelers = L'aeroport era ple de gom a gom amb viatgers enutjats)

choice
by choice
voluntàriament
Hobson's choice
l'opció de prendre el que s'ofereix o res en absolut

choke: choke the chicken [Am.] [vulg.]masturbar-se; pelar-se-la [vulg.]

chomping: chomping at the bitmostrant impaciència per tirar endavant

choose
choose sides
seleccionar un per un dos equips d'una colla
pick and choose
triar curosament

choosers: beggars can't be choosersels qui demanen favors no poden ser exigents

chops: lick one's chopsesperar amb il·lusió, amb moltes ganes

chord: strike a chordcrear una resposta emocional

Christ: for Christ's sake!per l'amor de Déu!

Christmas: lit up like a Christmas treeebri

chug: chug-a-lugbeure d'un alè

church: poor as a church mousemés pobre que (un rupit / una rata)

cigar: close, but no cigarel que es diu a algú quan s'hi acosta, però no encerta la resposta

cinch
be a cinch
ser bufar i fer ampolles, ser peix al cove
lead pipe cinch
cosa seguríssima, peix al cove
circle
come full circle
tornar a l'estat inicial
go around in a circle
donar voltes sobre si mateix, no avançar
vicious circle
cercle viciós
circles
run around in circles
donar voltes sobre si mateix, no avançar
run circles around
donar cent/mil voltes a, mostrar-se molt superior a

circulation: out of circulationdit de la persona que ja no surt socialment

circumstantial: circumstantial evidenceproves indirectes

citizen: natural-born citizenciutadà nadiu

city
city break [Br.]
unes vacances breus en una ciutat
fat city
temps de vaques grasses

civil: keep a civil tongue in one's headmoderar el llenguatge

claim: claim checktiquet comprovant

clam: clam upno badar boca, guardar silenci

class
class act
persona o cosa de qualitat extraordinària
cut class
fer campana (d'una classe)
clay
clay pigeon
colom d'argila, blanc fàcil
feet of clay
peus de fang
clean
a clean break
un canvi de dalt a baix
a new broom sweeps clean
l'amo nou tot ho remou, escombra nova no deixa pèls
clean as a (new pin / whistle)
net com una patena
clean cut
d'aparença endreçada
clean slate
historial sense sancions, delictes, etc.
clean up one's act
millorar el comportament o l'actuació
clean up one's plate
deixar el plat ben net
come clean
confessar
keep one's nose clean
fer bondat, no ficar-se en embolics (ex.: Keep your nose clean, keep your chin up and keep a clear head if you know what's good for you = Fes bondat, alça el cap i tingues el cap clar si saps el que et convé)
make a clean breast of something
confessar alguna cosa
make a clean sweep
1 fer taula rasa 2 guanyar tots els punts, aconseguir una victòria completa
show a clean pair of heels
fugir, escapolir-se

cleaners: take someone to the cleaners'guanyar tots els diners d'algú

cleaning: cleaning ladydona de fer feines

clear
clear as a bell
amb tota claredat
clear as crystal
més clar que l'aigua
clear as mud
[ironia] tan clar com el fang
clear one's name
comprovar algú la innocència d'un crim
clear one's throat
aclarir-se la veu
clear the air
dissipar diferències o tensió emocional
clear the table
desparar (la) taula (ex.: "Clear the table" is one thing; "clean the table" is another = "Desparar taula" és una cosa; "netejar-la" n'és una altra)
clear the way
fer pas, deixar el cami lliure
clear-eyed
perspicaç
clear-headed
coherent, lúcid, perspicaç (ex.: We need a simple, clear-headed explanation of what he plans to do = Ens cal una explicació senzilla i coherent del que pensa fer)
clear-sighted
clarivident
coast is clear
no hi ha perill, «no hay moros en la costa»
crystal clear
totalment clar
have a clear conscience
tenir la consciència tranquil·la
in the clear
lliure de culpa, de deutes
make oneself clear
explicar-se bé, parlar lúcidament
see one's way clear
trobar possible
steer/keep clear of
evitar qualsevol contacte amb

clears: after the dust clearsquan s'acaba l'enrenou, a fi de comptes

clever: be too clever by halfpassar-se de llest

click: click one's heelssaltar a l'aire i al mateix temps picar de talons

cliffhanger: cliffhangersituació de suspens, sense resoldre (ex.: Each chapter ends in a cliffhanger = Cada capítol acaba en una situació de suspens)

climb: climb the wallsestar ansiós, frenètic

climber: social climberarribista

clink: in the clinka la garjola

clip: clip someone's wingseixalar algú; tallar-li les cames

cloak: cloak-and-daggerpropi d'intriga, d'espionatge (ex.: I love cloak-and-dagger films = M'encanten les pel·lícules d'intriga i d'espies)

clock
around the clock
24 hores al dia, set dies a la setmana (= 24/7)
race against the clock
cursa contrarellotge (ex.: The fight against the spread of the epidemic is a real race against time = La lluita contra la propagació de l'epidèmia és una veritable cursa contrarellotge)
round the clock
continuadament, vint-i-quatre hores al dia
turn back the clock
reviure el passat
work against the clock
treballar contra rellotge

clockwork: go like clockworkfuncionar com un rellotge

close
at close range
de prop (sovint referint-se al tret d'una arma)
be a close call
venir d'un pèl
be/cut close to the bone
dit d'un comentari que, a causa de la seva veracitat, provoca inquietud o ofensa
close a deal
fer barrina, tancar un acord
close at hand
entorn de, al voltant de
close quarters
espai estret i poc còmode
close ranks
fer pinya, anar tots a una
close the gap
omplir el buit, cobrir/pal·liar la falta/manca, establir una connexió on hi ha una gran diferència
close, but no cigar
el que es diu a algú quan s'hi acosta, però no encerta la resposta
close-knit
íntim
close-up
foto o vídeo fet de prop
draw to a close
acabar-se
have a close call
salvar-se pels pèls
have a close shave
salvar-se pels pèls
play one's cards close to the vest
no comprometre's
sail close to the wind
arriscar-se, fronterejant la legalitat
closed
closed book
1 cosa secreta, desconeguda 2 persona difícil de conèixer
closed shop
empresa que dóna feina només als sindicalistes
closet
come out of the closet
sortir de l'armari
skeleton in the ([Am.] closet [Br.] cupboard)
secret de família vergonyós, escandalós
cloth
cut from the same cloth
tallats amb el mateix patró, molt semblants
made up out of whole cloth [Am.]
completament inventat
man of the cloth
clergue

clothes: dress clothesroba per a mudar-se

cloud
a cloud on the horizon
un problema en potència
every cloud has a silver lining
no hi ha mal que per a bé no vingui
on cloud nine
al setè cel
under a cloud
sota sospita

cloudburst: cloudburstruixat

clouds
have one's head in the clouds
tenir el cap a tres quarts de quinze
in the clouds
als núvols
clover
four-leaf clover
trèvol de quatre fulles
in clover
a cor què vols, cor què desitges (amb la satisfacció total dels desitjos)

clue: not have a clueser un zero a l'esquerra, no en té ni idea

clutches: fall into someone's clutchescaure a les grapes d'algú

coals
carry coals to Newcastle
portar taronges a València, tirar aigua a mar (fer una cosa inútil)
haul/rake over the coals
deixar com un drap brut, renyar o criticar contundentment

coast: coast is clearno hi ha perill, «no hay moros en la costa»

coattails: ride on someone's coattails(aconseguir alguna cosa) com a resultat dels mèrits o popularitat d'un altre

cock
cock-a-doodle-doo
quiquiriquic
cock-and-bull story
badomeria, faula
cock-teaser [vulg.]
escalfabraguetes [vulg.]

cocked: go off half-cockedprecipitar-se, tirar al/pel dret, fer un projecte sense preparar-ho bé

cockeyed: cockeyedfoll, trompa

cocksure: cocksurepagat de si mateix, presumit, presumptuós

COD: CODcobrament a destinació

coffee: coffee breakpausa per a prendre el cafè

coffin
coffin nail
cigarret
drive a nail into someone's coffin
accelerar la mort o la ruïna d'algú
coin
flip a coin (heads or tails) [Am.]
fer-s'ho a cara o creu
to coin a phrase
per dir-ho així
cold
be down with a cold
estar constipat
blow hot and cold
ser llunàtic, inconstant, voluble, mudadís
break into a cold sweat
glaçar-se la sang a les venes (a algú) (ex.: When he saw her coming, he broke into a cold sweat = Quan la veia venir, se li glaçava la sang a les venes)
catch a cold
agafar un refredat
catch cold
constipar-se
cold call
sol·licitar per telèfon sense saber a qui es truca
cold comfort
consolació inadequada, empatia molt limitada
cold fish
persona freda
cold snap
temps fred, sobtat i breu (ex.: Last night there was a cold snap and now my car won't start = Aquesta nit ha arribat el fred de sobte i ara no se m'engega el cotxe)
cold spell
onada de fred
cold turkey
deixar una addicció de cop, sense ajut mèdic (ex.: He believed he could overcome his addiction by going cold turkey = Creia que podria superar la seva addicció deixant-la de cop, sense ajut mèdic)
cold-blooded
de sang freda
cold-hearted
de cor fred
get cold feet
agafar por, acollonir-se (ex.: The bride got cold feet and fled from the church = La núvia va agafar por i fugí de l'església)
get something down cold [Am.]
aprendre alguna cosa a la perfecció
give someone the cold shoulder
deixar de banda algú
in cold blood
a sang freda (ex.: The assassin killed the senator in cold blood = El sicari assassinà el senador a sang freda)
in the cold light of day
considerant-ho amb calma, sense emoció
leave out in the cold
deixar al marge
make one's blood run cold
fer que algú tremoli de por; fer glaçar-se la sang a les venes (ex.: I heard a scream that made my blood run cold = Vaig sentir un xiscle que em va (fer tremolar de por / glaçar la sang a les venes)
one's blood runs cold
es tremola de por
out cold
inconscient, desmaiat
pour/throw cold water on
desanimar; desaprovar una idea, proposta, etc.; tirar una galleda d'aigua freda
stop cold
parar en sec
collar
blue-collar worker
treballador que fa feina fisica, sobretot en una fàbrica
get hot under the collar
enfadar-se, empipar-se, cabrejar-se

collect: collect one's thoughtsprendre temps per a rumiar

collecting: collecting dustempolsinant-se, fent més nosa que servei

collision: head-on collisionxoc/col·lisió frontal

collywobbles: collywobblesborborigmes, gastroenteritis

color
color-blind
daltònic
off color (off-color)
[comentari/humor] verd; una mica fora de lloc; de mal gust (ex.: Why do men like off-color jokes? = Per què als homes els agraden els acudits verds?)
see the color of someone's money
demanar a algú que mostri que té diners
that's a horse of a different color
això són figues d'un altre paner (ex.: Falling in love is easy, but being married is a horse of a different color = Enamorar-se és fàcil, però ser casat ja són figues d'un altre paner)
colors
pass with flying colors
aprovar (un examen) amb lluïment, honor, etc.
sail under false colors
dissimular, ser hipòcrita
show one's true colors
ensenyar el llautó
strike one's colors
rendir-se

column: fifth columncinquena columna

comb: go over/through with a fine-tooth combpassar pel sedàs; examinar molt curosament, a consciència

come
chickens come home to roost
rebre el càstig que es mereix
come a cropper [Br.]
fracassar
come a long way
millorar, progressar
come again?
què diu/dius?
come back to haunt someone
quan les conseqüències d'una mala decisió es repeteixen després d'un temps
come clean
confessar
come down hard on
deixar com un drap brut, renyar o criticar contundentment
come down in the world
anar/venir a menys; sofrir un revés econòmic
come down to earth
tocar de peus a terra (ex.: It's about time we came down to earth and began making serious plans for the future = Ja era hora que toquéssim de peus a terra i comencéssim a fer propostes pràctiques per al futur)
come due
arribar a la data del venciment; (= fall due)
come full circle
tornar a l'estat inicial
come hell or high water [vulg.]
contra vent i marea, passi el que passi, peti qui peti
come in handy
resultar útil
come into play
entrar en joc/escena
come of age
arribar a major d'edat
come off it!
i ara!, vinga ja! (para de dir ximpleries)
come on stream
entrar en funcionament (ex.: The Belmont oil field came on stream in late December = El jaciment petrolífer Belmont entrà en funcionament a finals de desembre)
come on strong
expressar-se amb molta contundència
come out of nowhere
sortir del no-res, de trascantó
come out of one's ears
sortir per les orelles
come out of one's shell
superar la timedesa; desinhibir-se una mica
come out of the closet
sortir de l'armari
come out of the woodwork
sortir de llocs obscurs, sovint en abundància (ex.: Since he won the lottery, old friends have been coming out of the woodwork = Des que va guanyar la loteria, cada dos per tres es presenten els vells amics)
come out on top
ficar-s'ho a la butxaca, guanyar la partida
come rain or shine
tant si fa sol com si plou; passi el que passi
come to a bad end
acabar com el rosari de l'aurora, acabar com Camot, fer la fi del cagaelàstics
come to a head
arribar a un punt crític (ex.: Our family crisis came to a head this morning = Aquest matí la nostra crisi familiar ha arribat a un punt crític)
come to a standstill
acabar en sec
come to a sticky end
fer mala fi, tenir una mala mort
come to an agreement
posar d'acord
come to an untimely end
morir inoportunament
come to blows
arribar a les mans
come to grief
acabar malament
come to grips with
enfrontar-se amb
come to light
sortir a la llum; aparèixer
come to mind
venir al cap, acudir-se
come to nothing
anar-se'n (a l'aigua / en fum); tornar-se aiguapoll
come to pass [formal]
ocórrer
come to terms with
1 arribar a un acord amb 2 fer-se la idea de, resignar-se a
come to the point
anar al gra (ex.: I told him to come to the point = Li vaig dir que anés al gra)
come to think of it
ara que hi penso
come true
complir (un somni, un desig)
come under attack
estar objecte d'atac, veure's atacat
come under the hammer
ser objecte d'una subhasta
come undone
desfer-se
come unglued
perdre el control emocional
come up in the world
guanyar diners, influència, etc.; millorar l'estatus social
come up roses
sortir tot bé (ex.: Everything's coming up roses = Tot està sortint bé)
come up short
tirar curt; tenir les de perdre
come what may
passi el que passi, peti qui peti
come-hither look
mirada incitant, provocativa
come-on
al·licient ofert per a seduir algú, per a guanyar la seva confiança
easy come, easy go
tal i com ve, se'n va
first come, first served
qui primer arriba, primer mol; el qui arriba primer té prioritat (ex.: You can't reserve a table, it's first come, first served = No pots reservar taula; qui primer arriba, primer mol)
how come?
per què?
know enough to come in out of the rain
tenir sentit comú
till the cows come home
fins a altes hores de la matinada, fins a hores petites (ex.: We're going to party till the cows come home! = Ho celebrarem fins a altes hores de la matinada!)
we'll cross that bridge when we come to it
cada cosa al seu temps (i els naps a l'Advent)

comeback: make a comebackreestablir-se

comedown: comedowndecepció

comers
all comers
tots els assistents
open to all comers
obert a tothom
comes
if worse/worst comes to worst
si passa/passés el pitjor, en el pitjor dels casos
when one's ship comes in
quan hom s'ha fet ric
when push comes to shove
a l'hora de la veritat

comeuppance: comeuppanceretribució

comfort: cold comfortconsolació inadequada, empatia molt limitada

coming
get what's coming to one
rebre el càstig que es mereix
have it coming
merèixer-ho
not know if one is coming or going
no saber què es fa, estar completament confós
up and coming
pròsper i reeixit, amb bones perspectives

command: in commandal comandament

commission: out of commissionavariat

commitment: make a commitmentmullar-se, arriscar-se, comprometre's

common
by common consent
de comú acord
common ground
el que es té en comú
common touch
l'habilitat, sobretot d'una persona famosa, a mantenir bones relacions personals amb la gent normal
in common
en comú
make common cause
fer causa comuna

commons: short commons [Br.]menjar escàs

company
keep company with
fer-se companyia, tenir amistat amb, associar-se amb
keep someone company
fer companyia a algú
misery loves company
mal de molts, conhort de boigs; les persones que se senten tristes solen voler compartir la tristesa
part company
separar-se
two's company three's a crowd
es diu quan dues persones volen estar a soles
compare
beyond compare
incomparable
compare notes
intercanviar opinions

comparison: pale by/in comparisonsemblar deficient quan es compara (amb l'altre)

competition: cut-throat competitioncompetició despietada

complaint: file/lodge a complaintpresentar una queixa

compliment
backhanded compliment
galanteria ambigua, que es pot interpretar també com a insult; compliment sarcàstic
fish for a compliment
buscar afalacs

con: con man (confidence man)estafador (ex.: Don't trust that fellow; my sister says he's a con man = No et fiïs d'aquest paio; la meva germana diu que és un estafador)

concerned: as far as I'm concernedpel que fa a mi

conclusion
be a foregone conclusion
estar cantat
draw a conclusion
inferir
in conclusion
en fi, per acabar
jump to a conclusion
precipitar-se d'arribar a una conclusió, decidir-se massa ràpidament i sense reflexionar-hi

conclusions: jump to conclusionsprecipitar-se d'arribar a una conclusió, decidir-se massa ràpidament i sense reflexionar-hi

condition
be out of condition
no estar en forma
in mint condition
en perfecte estat

conference: press conferenceroda de premsa

confidence: con man (confidence man)estafador (ex.: Don't trust that fellow; my sister says he's a con man = No et fiïs d'aquest paio; la meva germana diu que és un estafador)

confinement: solitary confinementreclusió d'un pres en aïllament dels altres reclusos

confound: confound it!diantre!, maleït sigui/sia/siga! [vulg.]

conniption: have a conniptionposar-se com una fera/fúria, agafar una enrabiada, enfilar-se com una carbassera

conquer: stoop to conquerhumiliar-se per conquistar

conscience
conscience money
diners que es paguen per descarregar la consciència
conscience stricken
ple de remordiments
have a clear conscience
tenir la consciència tranquil·la

consent: by common consentde comú acord

consideration: take into considerationtenir en compte

considered: all things consideredconsiderant-ho tot, ben mirat

contempt
contempt of court
desacatament judicial
familiarity breeds contempt
la confiança fa fàstic

content: to one's heart's contenta cor què vols (cor què desitges); sense restriccions, tant com es vol

contention: bone of contentionobjecte d'una disputa, la poma de la discòrdia, punt de desacord

context: out of contextfora de context

continued: to be continued[conte] continuarà

contradiction: contradiction in termsdeclaració contradictòria

contrary: on the contraryal contrari

control
be in control
tallar el bacallà, remenar les cireres
under control
sota control

convictions: have the courage of one's convictionsactuar d'acord amb els principis, amb la consciència

coo
bill and coo
donar-se el bec
coo! [Br.]
vaja!, ostres!

cook: cook the booksfalsificar els comptes

cookie
caught with (one's) hand in the cookie jar
agafat in fraganti (ex.: I'm afraid your friend got caught with his hand in the cookie jar = Em temo que es va agafar in fraganti el teu amic)
that's the way the cookie crumbles
què hi farem?, lloat sia Déu

cooking: what's cooking?què passa?

cooks: too many cooks spoil the brothdos galls en un galliner, no pot ser; allà on manen tres, n'hi sobren dos; quan tothom vol manar, tot se'n va en orri(s)

cool
blow one's cool
[argot] perdre el control emocional
cool as a cucumber
més fresc que una rosa, impertorbable
cool one's heels
haver d'esperar
cool-headed
serè, impertorbable (ex.: Logicians are usually cool-headed = Els lògics acostumen a ser serens)
keep one's cool
no perdre la calma
lose one's cool
perdre la calma; perdre els estreps
play it cool
aguantar el tipus, no descompondre's

coop: fly the coopescapar-se

cop
cop a plea
declarar-se culpable d'un crim de menys grau d'aquell del qual és acusat
cop-out
evasió, fingiment
plainclothes cop
policia de paisà

cops: cops and robbers[joc] lladres i serenos

copy
copy cat
[infantil] copiador
master copy
[arxiu] original

copybook: blot one's copybook [Br.]fer malbé la pròpia reputació

core: to the corefins al moll de l'os

cornball: cornballmassa sentimental, suat, gastat

corner
be in someone's corner
ser-hi per a algú, donar-li suport
corner the market
acaparar [adquirir i retenir (d'una mercaderia) una gran quantitat a fi de modificar-ne el preu en el mercat] (ex.: He tried to corner the silver market = Intentava acaparar la plata)
in a tight corner
en una situació perillosa, difícil; ficat en un embolic
just around the corner
imminent, a l'horitzó, a punt de passar, estar per caure, si cau no cau (ex.: Good times are just around the corner = El temps de les vaques grasses és imminent)
out of the corner of one's eye
de reüll
paint oneself into a corner
ficar-se en un embolic a causa de les pròpies accions
turn the corner
començar a sortir d'un mal tràngol

cornered: have someone corneredtenir algú acorralat, encerclat, assetjat, envoltat

corners
cut corners
fer una cosa de la manera més ràpida, no a consciència
the four corners of the earth
els quatre punts cardinals de la terra

cornerstone: cornerstonepedra angular

cost: cost an arm and a legcostar un ull de la cara (ex.: Renting an apartment in Barcelona will cost you an arm and a leg = Llogar pis a Barcelona us costarà un ull de la cara)

costs: at all costscosti el que costi

costume: costume jewelrybijuteria

couch: couch potatodròpol que mira la televisió compulsivament

could
more than one could shake a stick at
molts i molts, més que un foc no en cremaria, una multitud innombrable
you could have heard a pin drop
no se sentia ni un piu

couldn't: couldn't care lessser indiferent, importar un rave

counsel
keep one's counsel
no revelar el que pensa, mantenir-ho en secret
keep one's own counsel
no expressar(-se) l'opinió
count
count one's pennies
estrènyer (la bossa / el cinturó), treure els biaixos
count your blessings
valora el que tens; count your blessings! = estigues content amb el que tens!
don't count your chickens before they hatch
no diguis blat que no sigui al sac i ben lligat (ex.: I hope they pay you, but don't count your chickens before they hatch = Espero que et paguin, però no diguis blat que no sigui al sac i ben lligat)
down for the count
estar fora de combat, KO

countdown: countdowncompte enrere

country
by a (country) mile
(no encertar, fallar, guanyar) per molt
go to the country [Br.]
celebrar eleccions generals
coup
coup d'etat
cop d'estat
coup de grace
cop de gràcia
courage
dutch courage
valentia després d'haver begut
have the courage of one's convictions
actuar d'acord amb els principis, amb la consciència
course
as a matter of course
de costum, com d'habitud
crash course
curs intensiu, accelerat
in due course
en el moment oportú
of course
és clar, sens dubte
par for the course
el que es pot esperar, res d'especial
stay the course
continuar fins al final
court
appear in court
comparèixer davant un tribunal
contempt of court
desacatament judicial
hold court
donar audiència
kangaroo court
tribunal fingit, simulat, que conculca la llei
take someone to court
portar algú a la barra
the ball's in someone's court
tocat a algú a (moure fitxa / fer alguna cosa)

cousins: kissing cousinsparents llunyans, però prou íntims per a saludar-se amb un petó

cover
cover a lot of ground
progressar molt, ocupar-se de moltes coses
cover charge
entrada (quantitat que es paga per a entrar en un cabaret, una disco, etc.)
cover for someone
ocupar temporalment el lloc de treball (d'algú)
cover girl
model de portada
cover one's tracks
amagar el rastre
cover story
1 article de portada 2 una història falsa per a enganyar o induir a error
cover-up
estratègia per a impedir la publicació d'informació perjudicial per a algú
run for cover
córrer a aixoplugar-se
take cover
protegir-se d'un tiroteig
under cover
1 a recer 2 de paisà
cow
cash cow
un negoci, una inversió o un producte que proporciona un ingrés o benefici constant
have a cow
posar-se com una fera/fúria, agafar una enrabiada, enfilar-se com una carbassera
holy cow!
caram!, renoi!, ostres!, cordons!
sacred cow
vaca sagrada

cows: till the cows come homefins a altes hores de la matinada, fins a hores petites (ex.: We're going to party till the cows come home! = Ho celebrarem fins a altes hores de la matinada!)

crack
a hard nut to crack
un os dur de rosegar (ex.: The second opera of the trilogy is famous for being a hard nut to crack = La segona òpera de la trilogia té fama de ser un os dur de rosegar)
crack a book
obrir llibre
crack a bottle
obrir una ampolla
crack a joke
explicar un acudit
crack a smile
somriure involuntàriament
crack of dawn
trenc d'alba
hairline crack
esquerda fínissima
hard nut to crack
cosa difícil d'entendre, de manegar
have a crack at something
intentar una cosa, sobretot per primera vegada; provar sort a

cracked: not all it's cracked up to beno és pas tan bo com diuen

cracking: get cracking!afanya't!, corre!

crackpot: crackpottocacampanes; persona excèntrica, estrafolària, tocada de l'ala

cracks
fall between/through the cracks
perdre's de vista, quedar sense resoldre
slip through the cracks
perdre's de vista, quedar sense resoldre
cradle
cradle robber
persona que té relacions romàntiques amb una altra de molt més jove
rob the cradle
tenir relacions romàntiques amb una altra de molt més jove

crafts: arts and craftsarts i oficis

cramp: cramp one's styleinhibir algú, tallar-li les ales

cranky: crankymalcarat, queixós, sorrut

crapshoot: crapshoot [Am.]cosa imprevisible, tómbola

crash
crash a party
colar-se en una festa (ex.: They go out looking for parties to crash and then cause trouble = Surten i es colen en festes i després busquen brega)
crash course
curs intensiu, accelerat
crash program
programa d'urgència, pla de xoc

crasher: gate crasheralgú que entra sense pagar, que assisteix a una festa sense haver-hi estat convidat

craw: stick in one's crawmolestar, causar malestar i ressentiment

crawl: pub crawlanar de bar en bar

crazy
batshit crazy [vulg.]
estar tarat (ex.: He'd have to be batshit crazy to invest in a perpetual motion machine = Hauria d'estar tarat per invertir en una màquina de moviment perpetu)
be crazy about
estar boig per
crazy paving [Br.]
enllosament irregular (un camí fet de blocs de pedra de forma irregular que encaixen)
drive someone crazy
fer tornar boig algú
like crazy
a la desesperada; a la valenta, com bojos
cream
look like the cat that got the cream [Br.]
vessar de satisfacció
the cream of the crop
la flor i nata, el bo i millor (ex.: They introduced us to the cream of the crop of the Barcelona music scene = Ens van presentar a la flor i nata de l'escena musical barcelonina)
to look like the cat that got the cream [Br.]
vessar de satisfacció (ex.: When Johan looks like the cat that got the cream, watch out! = Quan en Johan vessa de satisfacció, vigila!)

create: create obstaclesposar entrebancs

creature: creature of habitalgú que no trenca mai la rutina

credence: give credence tocreure, acceptar com a cert

credibility: credibility gapdiscrepància entre el que diu el govern i la realitat

credit
on credit
a crèdit
take the credit
donar-se el mèrit

creek: be up a/the creek without a paddletenir mala peça al teler, veure's negre (ex.: If your mom calls mine and they find out we're gone, we'll be up a creek without a paddle = Si la teva mare truca a la meva i descobreixen que som fora, tindrem mala peça al teler)

creep: make one's flesh creephorripilar, esgarrifar, fer «iu-iu»

creeps: give someone the creepshorripilar, «fer iu-iu» a algú; anguniejar, esgarrifar algú

crew: crew cuttallada de cabells molt curta

cricket: it's not cricketno és just

criminal: criminal recordantecedents penals, expedient policíac

crisp: burn to a crispcremar(-se) del tot

criticism: open to criticism — 1 [persona] disposat a escoltar crítiques 2 [decisió] dubtós, discutible

crock: be a crockser una estafa, un engany, una cosa falsa

crocodile: crocodile tearsllàgrimes de cocodril

crook: by hook or by crookper qualsevol mitjà, tant si és legal com no

crooked: crooked dealestafa, presa de pèl

crop
bumper crop
collita abundant
cash crop
collita que es posa a la venda
the cream of the crop
la flor i nata, el bo i millor (ex.: They introduced us to the cream of the crop of the Barcelona music scene = Ens van presentar a la flor i nata de l'escena musical barcelonina)

cropper: come a cropper [Br.]fracassar

cross
at cross purposes
amb intencions diferents, amb efectes que s'interfereixen mútuament
cross fire
foc creuat
cross my heart (and hope to die)
[infantil] (t')ho juro
cross one's fingers
creuar els dits
cross one's mind
acudir-se a algú
cross paths
trobar-se
cross paths with someone
trobar-se amb algú
cross section
ampli i divers sector
cross someone
oposar-se a algú
cross someone's path
trobar-se amb algú
cross swords with
haver-se-les/barallar-se amb (ex.: Believe me, you don't want to cross swords with the sales manager = Creu-me, no vulguis haver-te-les amb el cap de vendes)
cross-check
comprovar comparant fonts diferents
cross-eyed
guenyo
we'll cross that bridge when we come to it
cada cosa al seu temps (i els naps a l'Advent)

crossed: keep one's fingers crossedcreuar els dits

crossing: zebra crossing [Br.]pas de vianants

crow
as the crow flies
via línia recta, com si hi volés
eat crow
admetre a contracor que s'equivoca, empassar-se l'orgull
crowd
go along with the crowd
deixar-se dur pel corrent
two's company three's a crowd
es diu quan dues persones volen estar a soles

cruising: cruising for a bruisingbuscant bronca

crunch: crunch timel'hora de la veritat; període en què hi ha una gran pressió per a aconseguir l'objectiu

crush: have a crush on someone[adolescent] encapritxar-se amb algú, encaterinar-se d'algú

crust: upper crustla flor i nata

crux: the crux of the matter(el quid / la clau) de la qüestió (ex.: According to these figures, the crux of the matter is we're spending too much on hotels = Segons aquestes xifres, el quid de la qüestió és que gastem massa en els hotels)

cry
a far cry from
molt diferent de
cry in one's beer
fer el ploraner, sentir compassió per si mateix (ex.: So your girlfriend has left you; crying in your beer won't bring her back = I què, si la teva xicota t'ha deixat? Fer el ploraner no farà que torni)
cry one's heart/eyes out
plorar (a llàgrima viva / com una Magdalena)
cry over spilt milk
lamentar una cosa que no té remei
cry uncle
rendir-se; abaixar-se els pantalons
cry wolf
donar una falsa alarma
hue and cry
cridòria; protesta

crybaby: crybabyploraner, ploramiques

crying
crying shame
llàstima
for crying out loud!
per l'amor de Déu! (ex.: For crying out loud! Can't you do anything right? = Per l'amor de Déu! No pots fer res bé?)
no use crying over spilt milk
Déu nos en guard d'un ja està fet; no val la pena lamentar el que no es pot canviar (ex.: I regretted that decision for a long time, but there's no use crying over spilt milk = Em vaig penedir d'aquella decisió durant molt de temps però, Déu nos en guard d'un ja està fet)
crystal
clear as crystal
més clar que l'aigua
crystal clear
totalment clar

cub: cub reporterperiodista novell

cucumber: cool as a cucumbermés fresc que una rosa, impertorbable

cudgels: take up the cudgels (for someone) [Br.]defensar feroçment algú

cuff
off the cuff
improvisadament, sense gaires miraments
speak off the cuff
parlar sense miraments
cup
not be someone's cup of tea
no ser sant de la devoció d'algú; ser cosa que no agrada a un
someone's cup runneth over
tenir tants beneficis que no se'n pot fer la idea
cupboard
cupboard love [Br.]
amor interessat
skeleton in the ([Am.] closet [Br.] cupboard)
secret de família vergonyós, escandalós

cups: in one's cupsebri, borratxo, bufat

cure: the cure is worse than the diseaseel remei és pitjor que la malaltia

curiosity
curiosity killed the cat
la curiositat va matar el gat
just out of curiosity
per curiositat

currency: gain currencydonar-se a conèixer

current
current affairs
temes d'actualitat
swim against the current
anar en contra de l'opinió popular

curry: curry favorentabanar, ensarronar, fer la gara-gara

curve: behind the curvedit del qui no es manté al corrent de les darreres novetats i esdeveniments

cut
be cut/bitten to the quick
estar tocat el viu/voraviu
be/cut close to the bone
dit d'un comentari que, a causa de la seva veracitat, provoca inquietud o ofensa
clean cut
d'aparença endreçada
crew cut
tallada de cabells molt curta
cut a figure
fer patxoca
cut and run
retirar-se, sobretot amb covardia
cut and thrust
contesa, debat, disputa
cut both ways
tenir doble tall, fer mal a les dues bandes
cut capers
cabriolar
cut class
fer campana (d'una classe)
cut corners
fer una cosa de la manera més ràpida, no a consciència
cut from the same cloth
tallats amb el mateix patró, molt semblants
cut in line
colar-se en una cua
cut it out
parar de fer o dir quelcom
cut loose
alliberar(-se); desinhibir-se
cut no ice
no tenir efecte, no convènçer
cut off one's nose to spite one's face
fer-se mal a si mateix quan vol venjar-se de l'altre (ex.: Refusing a lucrative contract just because your ex-wife would earn a commission on it is cutting off your nose to spite your face = Rebutjar un contracte lucratiu perquè la teva ex-dona hi guanyaria una comissió és fer-te tant o més mal a tu com a ella)
cut one's losses
retirar-se d'un projecte en què s'han perdut diners, resignant-se a les pèrdues, per no gastar-hi més diners ni energia
cut one's own throat
arruïnar-se a si mateix
cut one's teeth on
fer els primers passos (per a aprendre algun ofici, per a adquirir una habilitat, etc.)
cut short
fer més curt, abreujar
cut someone down to size
fer abaixar els fums a algú, posar-lo en evidència
cut someone some slack
no ser sever amb algú, ser-hi comprensiu
cut someone to the quick
tocar (el punt sensible / la nafra / el voraviu) d'algú; ofendre greument algú
cut the ground from under someone's feet
segar a algú l'herba sota els peus; preveure l'acció o els arguments d'altri i fer que siguin irrellevants o sense sentit; fer alguna cosa que deixa l'altre sense justificació per les seves accions o opinions
cut the mustard
fer el pes, complir les expectatives, fer prou
cut to the chase
anar al gra
cut up rough [Br.]
enfadar-se
cut-and-dried
preparat o decidit per endavant; rutinari
cut-offs
pantalons retallats
cut-rate
barat, d'oferta, de baixa qualitat
cut-throat competition
competició despietada
fish or cut bait!
decedeix-te i para de perdre el temps!
run around like a chicken with its head cut off
córrer amunt i avall de manera desorganitzada
to cut someone (dead)
negar la cara a algú

cutback: cutbackreducció de despeses, retall

cute: cute as a bug's earmolt bufona; [lit.] tan bufona com l'orella d'una cuca (ex.: Your little kitten is cute as a bug's ear = La teva petita gateta és molt bufona)

cutting: the cutting edgeposició més avançada i important, l'avantguarda

visca.com | Dites visca!