visca.com | Dites visca!

Dites visca! E

each
at each other's throats
discutint constantment
to each his own
a cadascú el seu; cada terra fa sa guerra; tants caps, tants barrets

eager: eager beaverpersona ambiciosa, il·lusionada i treballadora

eagle: eagle eyede bona vista, d'ulls penetrants

ear
bend someone's ear
donar a algú la tabarra, parlar-li llargament i avorrida
by ear
d'oïda
cute as a bug's ear
molt bufona; [lit.] tan bufona com l'orella d'una cuca (ex.: Your little kitten is cute as a bug's ear = La teva petita gateta és molt bufona)
dog-ear
doblegar la vora d'una pàgina de llibre per a guardar el punt
flea in one's ear
estirada d'orelles, reny, blasme, allisada
give an ear to
escoltar
go in one ear and out the other
acabat de dir, acabat d'oferir (ex.: Everything you tell him goes in one ear and out the other = Tot el que li dius, acabat de dir, acabat d'oferir)
have a good ear
tenir bona oïda
have an ear for language
tenir oïda per a la llengua
have an ear for music
tenir oïda per a la música
keep an ear to the ground
estar a l'aguait, fer l'ull viu (ex.: I'll keep an ear to the ground and let you know if I hear of any opportunities = Estaré a l'aguait i si tinc notícia de cap oportunitat, t'ho faré saber)
play (it) by ear
1 tocar d'oïda, improvisar 2 actuar segons les circumstàncies
put a bug in someone's ear
comentar a algú una cosa; informar algú discretament d'una cosa (ex.: Can I put a bug in your ear? The restrooms here should really be cleaned more often = Li puc comentar una cosa? Aquí els lavabos s'haurien de netejar més sovint)
talk someone's ear off
parlar amb algú (pels descosits / per les butxaques)
tin ear
insensibilitat a la música
turn a deaf ear
fer l'orni, fer el desentès
you can't make a silk purse out of a sow's ear
no pots produir una cosa fina i admirable d'una cosa que no val res
eared
dog-eared
potinejat
jug-eared
d'orelles en nansa

earful: get an earfulrebre una resposta molt més llarga i detallada del que hom esperava o volia

early
bright and early
alegre, de bona hora, a punt de començar el que sigui
early bird
matiner
it's early days yet
encara és d'hora, encara som al principi
the early bird catches the worm
qui matina fa farina; el qui es lleva d'hora té més possibilitats de tenir èxit (ex.: You can find the best selection bright and early, when the market opens; the early bird catches the worm = Pots trobar la millor selecció a primera hora, quan el mercat obre; qui matina fa farina)

earn: earn one's keepguanyar-se les garrofes, justificar les despeses

earnest: in earnestseriosament, amb rigor, de debò

ears
all ears
tot orelles, molt atent
be wet behind the ears
caure/sortir del niu, sortir de l'ou; ser a les beceroles, ser de la primera volada
can't believe one's ears
no creure's el que se sent, fer orelles de marxant
come out of one's ears
sortir per les orelles
fall on deaf ears
caure en (el buit / sac foradat)
have one's ears lowered
tallar-se els cabells
little pitchers have big ears
hi ha roba estesa; [lit.] gerros petits tenen "orelles" grosses
music to one's ears
música celestial, cosa que ve molt de gust de sentir; a bodes em convides (ex.: The president's mention of women's rights was music to my ears = Que el president fes menció dels drets de la dona va ser música celestial per a mi)
one's ears are burning
xiular les orelles a algú
pin one's ears back
escoltar molt atentament
prick up one's ears
dreçar l'orella; parar atenció després d'haver sentit una cosa interessant
someone's ears burn
xiular-li les orelles (a algú) (ex.: We were talking about you last night; weren't your ears burning? = Ahir a la nit parlàvem de tu; no et xiulaven les orelles?)
the walls have ears
les parets tenen orelles
up to one's ears
profundament implicat; fins a les celles
earshot
out of earshot
fora de l'abast en què es pot sentir alguna cosa
within earshot
dins l'abast en què es pot sentir alguna cosa
earth
at the end/ends of the earth
en els confins de la terra
come down to earth
tocar de peus a terra (ex.: It's about time we came down to earth and began making serious plans for the future = Ja era hora que toquéssim de peus a terra i comencéssim a fer propostes pràctiques per al futur)
down to earth
pràctic
move heaven and earth
remoure cel i terra, fer mans i mànigues
run to earth
perseguir i capturar
salt of the earth
sal de la terra
the four corners of the earth
els quatre punts cardinals de la terra
ease
at ease
1 còmode 2 [mil.] descanseu!
ease up
afluixar la corda, donar el braç a tòrcer
ill at ease
incòmode, molest, inquiet, nerviós, agitat
life of ease
vidassa, vida regalada
put someone at ease
fer relaxar algú, fer que sigui còmode
easier
easier said than done
aviat és dit; més fàcil dir-ho que no pas fer-ho
it's easier said than done
del dit al fet, hi ha un tret
easy
an easy mark
víctima sense defenses
be on easy street
viure (a cor què vols / com un rei); estar folrat de diners (ex.: He married the boss's daughter and now he's on easy street = Es va casar amb la filla de l'amo i ara viu a cor què vols)
breathe easy
estar tranquil després d'un període d'estrès
easy as pie
bufar i fer ampolles
easy come, easy go
tal i com ve, se'n va
easy does it!
compte!, a poc a poc!
easy mark
algú fàcil d'enganyar, presa fàcil; víctima sense defenses
easy money
diner fàcil
easy pickings
[coses] coses fàcils de robar; [persones] persones fàcils d'enganyar
eggs over easy
ous fregits i girats amb cura perquè no es trenqui el rovell
free and easy
tranquil, amable, relaxat
get off easy
rebre un càstig menys greu del que es mereix
go easy (on someone)
tractar amb comprensió (algú culpable)
let someone down easy
donar a algú una mala notícia d'una manera suau
over easy
[ou] fregit i girat amb cura perquè no es trenqui el rovell
take it easy
prendre-s'ho amb calma; relaxar-se, no esforçar-se (ex.: Unless you're looking for a fight, you'd better take it easy = A no ser que busquis brega, val més que t'ho prenguis amb calma)
woman of easy virtue
dona de la vida

easygoing: easygoingtranquil, amable, relaxat

eat
bite to eat
mos
dog eat dog
competició salvatge, sense pietat
eat crow
admetre a contracor que s'equivoca, empassar-se l'orgull
eat humble pie
estar humiliat i obligat a demanar desculpes
eat like a bird
menjar molt poc
eat like a horse
menjar (a dos queixos / com una llima / per quatre)
eat one out of house and home
menjar tant que no s'arriba al final de mes
eat one's fill
atipar-se
eat one's heart out
es diu quan algú es burla d'un altra persona, fanfarronejant d'haver-la superat (ex.: Eat your heart out, Mou, Barça has won again = Ja et pots fotre cops de cap a la paret, Mou, el Barça ha tornat a guanyar)
eat one's words
ser forçat de retractar-se del que ha dit
eat out of someone's hand
comportar-se d'una manera submisa
you are what you eat
ets el que menges
you can't have your cake and eat it too
no es pot repicar i anar a la processó; la dona borratxa i el vi al celler no pot ser; beure i bufar no pot ser (ex.: Some politicians would have us believe that we can have our cake and eat it too = Alguns polítics ens voldrien fer creure que podem repicar i anar a la processó)
eating
the proof of the pudding is in the eating
en collir les figues ens veurem
what's eating you?
què et passa?, quina mosca t'ha picat?

ebb: ebb and flowflux i reflux

edge
be on edge
tenir els nervis a flor de pell (ex.: We were both on edge waiting for the results of the pregnancy test = Tots dos teníem els nervis a flor de pell esperant els resultats de la prova d'embaràs)
have an edge on
tenir un petit avantatge sobre
life on the edge
la vida viscuda en un estat d'alta excitació deguda a risc o a perill
live on a knife-edge
veure-se'n un bull; estar en una situació compromesa, difícil, amb preocupació pel que passarà en el futur
live on the edge
viure en un estat d'alta excitació deguda a risc o a perill
set one's teeth on edge
esmussar a algú les dents
take the edge off one's appetite
matar el cuc
the cutting edge
posició més avançada i important, l'avantguarda
thin edge of the wedge
cosa poc important en si mateixa que implica conseqüències importants; obertura, precedent

edged: gilt-edgedd'alta qualitat

edges: be rough around the edgesdeixar una mica a desitjar (ex.: The play is great but the acting is a little rough around the edges = L'obra és molt bona però l'execució dels actors deixa una mica a desitjar)

edgeways: not get a word in edgewise ([Br.] edgeways)en una conversa, no trobar l'oportunitat de dir res

edgewise: not get a word in edgewise ([Br.] edgeways)en una conversa, no trobar l'oportunitat de dir res

educated: educated guessconjectura basada en evidència

education: higher educationestudis universitaris

effect
be in effect
ser vigent
in effect
1 en essència; efectivament, bàsicament 2 vigent, en vigor
put into effect
fer vigent, posar en vigor
side effect
efecte secundari
take effect
fer efecte; ser vigent

effects: side effectsefectes secundaris

effigy: hang someone in effigypenjar l'efígie (d'algú)

effort
make a last-ditch effort
jugar-se l'última carta, cremar el darrer cartutx
make every effort
esforçar-se
spare no effort
no regatejar esforços
egg
good egg
bon jan
have egg on one's face
fer el ridícul o quedar en ridícul (ex.: If you publish this article you'll end up with egg on your face = Si publiques aquest comentari acabaràs fent el ridícul)
kill the goose that laid the golden egg/eggs
matar la gallina dels ous d'or
kill the goose that lays the golden egg/eggs
matar la gallina dels ous d'or
lay an egg [Am.]
no rascar bola, fracassar, fer el ridícul
nest egg
un bon coixí, estalvis
eggs
can't make an omelette without breaking eggs
no es pot fer una truita sense trencar ous
don't put all your eggs in one basket
no t'ho juguis tot a una sola carta
don't teach your grandmother to suck eggs
no vulguis ensenyar una cosa a algú que en sap més que tu (ex.: I don't want to teach my grandmother to suck eggs, but aren't you supposed to back up your work? = No vull ensenyar-te el que saps millor que jo, però no has de fer una còpia de seguretat?)
eggs over easy
ous fregits i girats amb cura perquè no es trenqui el rovell
kill the goose that laid the golden egg/eggs
matar la gallina dels ous d'or
kill the goose that lays the golden egg/eggs
matar la gallina dels ous d'or

eggshells: walk on eggshellsanar amb peus de plom

eight: behind the eight-ball [Am.]entre l'espasa i la paret

eighty: eighty-six someoneprohibir-li l'entrada a algú; fer fora algú

eke: eke out a livingviure al dia, fer la viu-viu, guanyar el just per a sobreviure

elbow
bend the elbow
aixecar el colze
elbow grease
força, empenta
elbow room
espai suficient
more power to your elbow! [Br.]
ben fet que has fet!, que et vagi bé!
elbows
out at the elbows
tronat
rub elbows with
associar-se amb

election: snap electioneleccions anticipades

element
in one's element
com un peix a l'aigua
out of one's element
fora del seu element

elements: brave the elementsenfrontar-se al mal temps

elephant
elephant in the room
assumpte important i evident de què no es parla
white elephant
1 cosa extraordinària i sovint cara, però de valor dubtós 2 qualsevol objecte a casa que fa embalum, que fa més nosa que servei (ex.: That modern sculpture your mother gave us is a real white elephant! = Aquesta escultura moderna que ens va regalar la teva mare fa més nosa que servei!)
eleventh
at the eleventh hour
a l'últim moment, in extremis (ex.: We never get around to paying our bills until the eleventh hour = Mai no trobem temps per a pagar les factures fins a l'últim moment)
eleventh-hour
in extremis (ex.: an eleventh-hour agreement = un acord in extremis)

eloquent: wax eloquentparlar amb eloquència

else
all else being equal
si tota la resta queda constant (ceteris paribus)
something else (again)
alguna cosa especial

Elvis: Elvis has left the building S'ha acabat l'esdeveniment

emerge: emerge from bankruptcysortir de la fallida

empty: empty-handedamb les mans buides

enchilada: the whole enchiladatot plegat, tot el que hi ha; sac i peres

end
at loose ends ([Br.] at a loose end)
desvagat
at one's wit's end
perplex, desesperat; no saber a quin sant encomanar-se
at one's wits' end
no saber a quin sant encomanar-se, no saber què fer
at the end/ends of the earth
en els confins de la terra
at the end of one's rope/tether
al límit de la paciència, dels recursos
at the end of the day
fet i fet, comptat i debatut; considerant-ho tot plegat
be-all and end-all
el súmmum
bring an end to
posar fi a
come to a bad end
acabar com el rosari de l'aurora, acabar com Camot, fer la fi del cagaelàstics
come to a sticky end
fer mala fi, tenir una mala mort
come to an untimely end
morir inoportunament
days on end
dia rere dia
dead end
atzucac, carrer sense sortida
end in itself
fi en si mateix
end of the line/road
el punt final, més enllà del qual no es pot progressar
end on a high note
tancar amb brillantor
end with a bang
acabar fort
flip/tumble/spin/turn end over end
posar o girar la punta d'una cosa on era l'altra punta
from end to end
de punta a punta
go off the deep end
perdre el seny, perdre l'oremus, descontrolar-se
keep one's end of the bargain
complir el que s'ha promès
keep one's end up
defensar-se bé
make someone's hair stand on end
fer posar a algú els pèls/cabells de punta
means to an end
mitjà per a aconseguir algun fi
never hear the end of it
dit d'un tema del qual es parlarà interminablement
no end of
un munt de, una mala fi de
not know which end is up
no tocar quarts ni hores
on end
durant molt temps, continuadament
put an end to
posar fi a
see (the) light at the end of the tunnel
veure la sortida del túnel, veure indicacions que un problema comença a resoldre's
the be-all and end-all
la cosa més important (ex.: Making money has never been the be-all and end-all for me = Guanyar diners per a mi no ha estat mai la cosa més important)
the end of the world
la consumació dels segles
the living end [Am.]
la pera (cosa molt divertida, sorprenent, desconcertant, etc.)
the short end of the stick
la part pitjor d'un tracte desigual
to the bitter end
fins al mateix final, encara que (la tasca) sigui desagradable o difícil
weeks on end
setmana rere setmana
world without end
sempre més
years on end
any rere any
ends
all's well that ends well
tot va bé si acaba bé
at loose ends ([Br.] at a loose end)
desvagat
at the end/ends of the earth
en els confins de la terra
burn the candle at both ends
esforçar-se massa; treballar d'una manera exagerada (ex.: His nervous breakdown was partly due to burning the candle at both ends = La seva crisi nerviosa era deguda en part al fet d'esforçar-se massa)
gain one's ends
sortir-se amb la seva
make ends meet
anar-hi anant, fer bullir l'olla, arribar a final de mes
odds and ends
articles o treballs miscel·lanis
play both ends against the middle
nedar entre dues aigües
tie up loose ends
resoldre algun detall, solucionar un petit problema
enemy
be one's own worst enemy
ser enemic de si mateix
public enemy number one
enemic públic número u, criminal molt buscat
English
body English
l'intent de fer que una pilota vagi en la direcció desitjada torçant el cos en tal direcció
in plain English
clar i català
pidgin English
modalitat d'anglès simplificada i adaptada amb finalitats utilitàries

enjoy: enjoy oneselfpassar-s'ho bé

enough
enough is enough!
ja n'hi ha prou!
fair enough
ja està bé (ex.: John: How about if I pay you half today and the other half Friday. Maria: Fair enough = John: Et va bé si et pago la meitat avui i l'altra meitat divendres? Maria: Sí, ja està bé)
let/leave well enough alone
deixar les coses com estan (permetre que una situació [es] quedi com està encara que no sigui perfecta, perquè intentar millorar-la podria tenir resultats pitjors)
not enough room to swing a cat
molt poc espai
sure enough
efectivament, com es podria esperar

entendre: double entendreparaula o frase que es pot interpretar de dues maneres, sobretot quan la segona té un sentit una mica verd

enter: break and enterentrar en un habitatge o establiment comercial amb força (sobretot trencant la porta o una finestra)

enterprise: free enterprisela llibertat de les empreses privades de competir amb una regulació mínima del govern

entry: port of entrylloc on els viatgers o les mercaderies poden entrar o sortir d'un país, sota control oficial

envelope: push the envelope — 1 millorar la capacitat operativa d'un sistema tecnològic 2 innovar, excedir límits

envy: green with envyamb molta enveja

equal
all else being equal
si tota la resta queda constant (ceteris paribus)
equal to the challenge
a l'alçada de les circumstàncies
equal to the occasion/challenge
a l'alçada de les circumstàncies
other things being equal
si tota la resta queda constant (ceteris paribus)

errand: run errands (run an errand)fer encàrrecs (fer un encàrrec)

errands: run errands (run an errand)fer encàrrecs (fer un encàrrec)

error
in error
equivocat
see the error of one's ways
adonar-se de l'error en què es viu; caure del cavall (com sant Pau)
trial and error
prova i error; mètode de solucionar problemes basat en l'experimentació pràctica més que en la teoria

escape: narrow escapeescapada pels pèls

essence
be of the essence
ser imprescindible
time is of the essence
es diu quan una cosa s'ha de fer immediatament

etat: coup d'etatcop d'estat

eve: on the eve ofa la vigília de

Eve: New Year's Evela nit de cap d'any

even
be even
estar/quedar en paus
break even
sortir-ne sense guanyar ni perdre res (ex.: Some of the books we publish barely sell enough copies to break even = Amb alguns dels llibres que editem amb prou feines [sortim sense guanyar ni perdre res / recuperem els diners invertits])
call it even
estar/quedar en paus
dead even
ben bé iguals
don't get mad, get even!
no t'enfadis, venja-te'n!
even a blind pig can find an acorn
fins i tot les persones més ineptes poden tenir èxit si perseveren
even so
així i tot
even though
tot i que; encara que [mode indicatiu]
even up
1 empatat 2 [diners] en paus
even-Steven
en paus
get even
venjar-se, fer la pau
on an even keel
ben equilibrat, estable; d'una manera ordenada
on even terms
en iguals condicions

evens: odds and evensparells i senars (joc de mans)

events: at all eventsde tota manera

ever
forever and ever
per sempre més
hardly ever
rarament, gairebé mai
more than ever
més que mai
every
at every turn
contínuament
every cloud has a silver lining
no hi ha mal que per a bé no vingui
every dog has its/his day
al final tothom tindrà l'oportunitat de lluir-se
every last one
tots i cada un (ex.: I love you all, every last one of you! = Us estimo a tots i a cada un de vosaltres!)
every last (thing, person)
cada (cosa, persona), sense excepció
every now and then
de tant en tant
every other
un sí, l'altre no; cada dos
every single one
tots i cadascun
every so often
de tant en tant, a vegades
every Tom, Dick and Harry
tot déu; en Pau, en Pere i en Berenguera
every trick in the book
tots els trucs
every walk of life
totes les professions i tot tipus de grups sòcio-econòmics
every which way
en totes les direccions
for every step forward, two steps back
a cada bugada (perdem / es perd) un llençol
make every effort
esforçar-se
strain every nerve
esforçar-se molt
there's a sucker born every minute
neix un babau cada minut
everything
everything but the kitchen sink
tot, i molt més del que és necessari
you can't have everything
no es pot tenir tot

evidence: circumstantial evidenceproves indirectes

evil: love of money is the root of all evill'amor als diners és l'arrel de tot mal

evils: lesser of two evilsmal menor (de dos mals, el menor)

example
for example
per exemple
make an example (of someone)
castigar públicament algú
exception
take exception to
desaprovar, ofendre's per
the exception that proves the rule
l'excepció que confirma la regla

exciting: how exciting!quina il·lusió!

exhibition: make an exhibition of oneselffer el ridícul

expenses: out-of-pocket expensesdespeses que s'han de pagar a l'acte, en efectiu

explode: explode a bombshelldir una cosa molt sorprenent

extend: extend one's sympathy toacompanyar en el sentiment

extent: to (some / a certain) extentfins a un cert punt

extra: go the extra mileprendre's la molèstia, fer un esforç especial, fer tot el possible

extremes: go to extremespassar de rosca, omplir la mesura

eye
as far as the eye can see
ben al lluny; fins on la vista arriba
bird's-eye view
vista d'ocell
black eye
ull de vellut (ex.: That's some black eye you've got there! = Déu n'hi do, aquest ull de vellut teu!)
bull's-eye
diana (punt central d'un blanc de tir)
catch one's eye
atraure l'atenció
eagle eye
de bona vista, d'ulls penetrants
eye for an eye
ull per ull
eye shadow
ombra d'ulls
eye-catcher
cosa molt atractiva
eye-opener
revelació
get the eye
atraure l'atenció
give someone the eye
llançar a algú una mirada provocadora
have an eye for something
tenir criteri per a jutjar el valor d'alguna cosa
have an eye on
vigilar; desitjar a comprar
have/keep one eye on
dedicar una part de l'atenció a una cosa o persona
here's mud in your eye!
salut i força al canut!
in a pig's eye!
ni pensar-hi!
in one's mind's eye
en la imaginació, imaginant-se
in the public eye
objecte de l'interès públic, conegut pel públic
in the twinkling of an eye
en un girar d'ulls
in the wink of an eye
en un tres i no res
keep a weather eye
observar amb atenció
keep an eye on
vigilar
keep an eye open/out
estar a l'aguait, fer l'ull viu (ex.: I'll keep an ear to the ground and let you know if I hear of any opportunities = Estaré a l'aguait i si tinc notícia de cap oportunitat, t'ho faré saber)
keep one's eye on the ball
no distreure's, estar atent
look someone in the eye
mirar algú directament als ulls
more than meets the eye
més del que sembla
my eye!
ca!, i un be negre!, bestieses!
not bat an eye
no reaccionar
out of the corner of one's eye
de reüll
private eye
detectiu privat
pull out the mote in another's eye
treure la brossa de l'ull de l'altre
red-eye flight
vol de nit
see eye to eye
entendre's, anar d'acord
shut-eye
son
the apple of someone's eye
la nineta dels ulls, l'aleta del cor (ex.: Keep me as the apple of your eye = Guarda'm com la nineta de l'ull)
to/with the naked eye
a simple vista
turn a blind eye
fer els ulls grossos, no mirar prim
without blinking an eye
sense immutar-se
eyebrows
(cause eyebrows to rise / raise eyebrows)
provocar consternació
raise one's eyebrows
aixecar les celles (mostrar sorpresa)
eyed
bright-eyed and bushy-tailed
ben despert i a punt per a tot
bug-eyed
ulls de gripau
clear-eyed
perspicaç
cross-eyed
guenyo
dewy-eyed
ingenu, innocent
green-eyed monster [Am.]
enveja (el monstre d'ulls verds)
misty-eyed
amb les llàgrimes als ulls, plorós; sentimental

eyelid: not bat an eyelidno reaccionar

eyes
a sight for sore eyes
cosa que és plaent de veure
be all eyes
ser tot ulls, estar molt atent; badar uns ulls com uns salers
before one's (very) eyes
a ulls veients; davant mateix dels ulls
can't believe one's eyes
no creure's el que es veu
cry one's eyes out
plorar (a llàgrima viva / com una Magdalena)
eyes are bigger than one's stomach
menjar més pels ulls que per la boca
feast one's eyes on
gaudir molt de la vista de, ser una festa per als ulls
have eyes for
mostrar interès en
have eyes in the back of one's head
[humorístic] tenir la capacitat de "veure" o d'adonar-se de coses sense l'ús dels ulls (ex.: You can't put anything over on her; it's like she had eyes in the back of her head = No la pots enganyar; s'adona de tot)
have stars in one's eyes
estar molt il·lusionat
have the scales fall from (one's) eyes
caure-li la bena dels ulls (a algú)
keep one's eyes peeled/skinned
estar a l'aguait
lay eyes on
veure
make eyes at
mirar a algú suggestivament
pull the wool over someone's eyes
donar a algú gat per llebre
with one's eyes closed
a ulls clucs
with one's eyes open
conscient dels riscos

eyesore: eyesorecosa que fa mal als ulls

eyewash: eyewashcamàndules, brou de llengua

visca.com | Dites visca!