visca.com | Dites visca!

Dites visca! F

face
at face value
al peu de la lletra, literalment
cut off one's nose to spite one's face
fer-se mal a si mateix quan vol venjar-se de l'altre (ex.: Refusing a lucrative contract just because your ex-wife would earn a commission on it is cutting off your nose to spite your face = Rebutjar un contracte lucratiu perquè la teva ex-dona hi guanyaria una comissió és fer-te tant o més mal a tu com a ella)
do an about-face
canviar de camisa, fer un canvi de front (ex.: He's capable of doing an about-face, if he thinks it's in his interest = És capaç de canviar de camisa, si pensa que això li convé)
face (the) facts
tocar de peus a terra (ex.: You'd better face the facts and decide what to do = Val més que toquis de peus a terra i decideixis què vols fer)
face the music
suportar les conseqüències (ex.: He's pulled this scam once too often and now he'll have to face the music = Ha repetit massa aquesta estafa i ara ha de suportar-ne les conseqüències)
face to face
cara a cara, barba a barba
face value
valor nominal/aparent; sentit literal
face-lift
lífting (operació estètica)
face-to-face
cara a cara
fly in the face of
anar en contra de
get in one's face
posar-se directament i agressiva davant d'algú; molestar, empipar algú
have egg on one's face
fer el ridícul o quedar en ridícul (ex.: If you publish this article you'll end up with egg on your face = Si publiques aquest comentari acabaràs fent el ridícul)
have one's face fall
mostrar decepció/desil·lusió
in the face of
malgrat, a despit de
it's as plain as the nose on one's face
és més clar que l'aigua (ex.: That they're really in love is as plain as the nose on your face = Que s'estimen molt és més clar que l'aigua)
keep a straight face
mantenir inexpressiva la cara (ex.: How he can keep a straight face while telling such outrageous stories is beyond me = No entenc com pot mantenir inexpressiva la cara quan explica històries tan absurdes)
let's face it!
siguem realistes!
long face
cara moixa
lose face
desprestigiar-se, quedar malament
make a face
fer una ganyota
on the face of it
aparentment, a bon compte
plain as the nose on one's face
més clar que l'aigua
poker face
expressió facial impassible
pull a face
fer una ganyota
put on a brave face
fer front amb bona cara
save face
salvar les aparences (ex.: Any attempt now by the government to save face is bound to be useless = Qualsevol intent del Govern fet ara per salvar les aparences de segur que serà inútil)
show one's face
presentar-se
slap in the face
bufetada; insult
stuff one's face
menjar àvidament

faces: make faces atfer ganyotes a

fact
as a matter of fact
de fet
in fact
de fet
in point of fact
de fet
matter-of-fact
literal, mancat d'emoció

factor: chill factortemperatura de sensació

facts
face (the) facts
tocar de peus a terra (ex.: You'd better face the facts and decide what to do = Val més que toquis de peus a terra i decideixis què vols fer)
facts of life
els fets sobre la procreació

faddle: fiddle-faddleximpleries, animalades, vuits i nous; coses insignificants (ex.: I've always thought that astrology was a bunch of fiddle-faddle = Sempre he pensat que l'astrologia era una ximpleria)

fail: without failsens falta (ex.: Be sure to take your Librium every day, without fail = Recorda't sens falta de prendre cada dia el Librium)

failing: failing thatsi això no pot ser

fails: it never failssempre passa igual

faint: faint of heartpusil·lànime

fair
fair and square
tal com Déu mana
fair chance
una probabilitat raonable d'èxit
fair enough
ja està bé (ex.: John: How about if I pay you half today and the other half Friday. Maria: Fair enough = John: Et va bé si et pago la meitat avui i l'altra meitat divendres? Maria: Sí, ja està bé)
fair game
persona o cosa que es pot criticar lliurement (ex.: Anyone running for office is fair game for criticism = Qualsevol persona que es presenta com a candidata pot ser criticada lliurement)
fair play
joc net, justícia
fair sex
[antiquat] les dones en general
fair shake
tractament just
fair to middling
així així, mig mig; tolerable, adequat
fair-haired boy [Am.]
noi predilecte
fair-haired boy
persona que té molta acceptació, que gaudeix de privilegis excepcionals
fair-weather friend
amic que només és amic a les bones, company/amic d'espardenya
no fair!
no s'hi val!
play fair
jugar net

fairness: in fairness toper ser justos amb

fairy
airy-fairy
poc realista (ex.: I thought life coaching sounded a little airy-fairy New Age = Pensava que el "coaching", o entrenament personal, semblava una mica "New Age" i poc realista)
fairy tale
conte de fades; un fals conte
faith
breach of faith
abús de confiança
in bad faith
de mala fe
in good faith
de bona fe
keep the faith
no abandonar l'esperança ni la fe; no desdir-se d'un compromís ètic
pin one's faith on
dependre de
take something on faith
acceptar amb confiança alguna cosa, sense demanar proves

fake: fake itfer veure que se sap el que es fa

fall
fall asleep at the switch
ser negligent, no complir un deure important
fall between/through the cracks
perdre's de vista, quedar sense resoldre
fall between two stools
en voler dues coses oposades, no aconseguir-ne ni l'una ni l'altra per culpa de la indecisió
fall by the wayside
no aguantar el pas, deixar-ho córrer abans d'arribar al final
fall down on the job
no dur a terme una tasca
fall due
arribar a la data del venciment
fall flat
caure tot pla; fracassar; [un acudit] no tenir gràcia
fall foul of
barallar-se amb, caure malament a; ~ the law = infringir la llei
fall from grace
caure en desgràcia
fall guy
el qui rep el càstig que un altre hauria d'haver rebut; cap de turc; víctima d'una estafa
fall ill
emmalaltir
fall in love
enamorar-se
fall into a trap
caure en una trampa
fall into oblivion
caure en oblit; no cantar-ne gall ni gallina
fall into place
començar a encaixar (els elements d'un afer, d'un misteri)
fall into someone's clutches
caure a les grapes d'algú
fall into the habit of
adquirir el costum de
fall/jump out of the frying pan into the fire
fugir/sortir del foc per caure a les brases
fall like a ton of bricks
caure-hi de quatre potes
fall off the wagon
tornar a beure alcohol després d'haver-se'n abstingut
fall on deaf ears
caure en (el buit / sac foradat)
fall on one's feet
sortir-se'n, sortir ben parat, caure de peus
fall short
tirar curt; no arribar (a l'objectiu), fracassar
fall to pieces
desfer-se, desintegrar
have one's face fall
mostrar decepció/desil·lusió
have the scales fall from (one's) eyes
caure-li la bena dels ulls (a algú)
pride goeth before a fall
l'orgull s'encamina al desastre [Prov. 16, 18]
riding for a fall
a punt de fracassar a causa d'excés de confiança
falling
falling-out
separació personal o social
like falling off a log
com bufar i fer ampolles
false
make a false move
fer (una passa / un pas) en fals
play someone false
trair algú
ring false
sonar fals, no convèncer; donar una impressió no favorable
sail under false colors
dissimular, ser hipòcrita

familiarity: familiarity breeds contemptla confiança fa fàstic

family
family jewels
genitals masculins; ous [vulg.]
family tree
arbre genealògic
in a/the family way
en estat, embarassada
run in the family
venir de família/mena

famine: feast or a faminefesta o fam, molt o no res

famous: famous last words!resposta irònica avisant qui parla que és probable que s'hagi de retractar del que acaba de dir; literalment, es refereix a les paraules pronunciades abans de morir quan qui parla no sap que està a punt de morir (ex.: John: "I'm sure there won't be any traffic problems today." Mary: "Famous last words" = John: —Estic convençut que avui no hi haurà problemes de trànsit. Mary, amb to irònic: —Això ja ho veurem)

fan
fan the flames
atiar el foc
the shit hit the fan [vulg.]
s'ha produït un escàndol, una situació de caos
fancy
fancy dress
vestit de disfressa
fancy footwork
[habilitat] filigranes
fancy pants
ostentós
footloose and fancy-free
lliure de traves, sense compromisos
take a fancy to someone/something
agafar estimació a algú/quelcom
take/strike one's fancy
caure bé a algú, despertar l'estimació
tickle one's fancy
caure bé a algú, despertar l'estimació
far
a far cry from
molt diferent de
as far as I know
pel que jo sé
as far as I'm concerned
pel que fa a mi
by far
de bon tros
far afield
allunyat
far and away
d'un bon tros
far and near/wide
arreu
far be it from me to
Déu me'n guard de
far from it
ni de bon tros
far gone
en un estat crític
few and far between
no gaires, comptats
from far and wide
de molts llocs diferents
so far so good
fins ara, bé

faraway: faraway lookmirada distreta, absent

farfetched: farfetchedrebuscat, poc creïble

farm: buy the farmanar-se'n a l'altre barri, estirar la pota, dinyar-la

fashion
after a fashion
d'aquella manera, d'una certa manera
high fashion
alta costura
out of fashion
passat de moda
fast
fast buck
diner ràpid i fàcil
fast friends
amics íntims
get nowhere fast [irònic]
no progressar
hold fast
agafar-se fort, mantenir-se ferm
life in the fast lane
la vida viscuda al límit; [lit.] la vida en la via ràpida
live in the fast lane
viure al límit; [lit.] en la via ràpida
play fast and loose
actuar sense constància, per sota mà, sense tenir en compte els altres, o d'una manera tramposa; dir una cosa i fer-ne una altra
pull a fast one
jugar una mala passada, fer una putada [vulg.]
fat
chew the fat
fer petar la xerrada
fat cat
peix gros
fat chance!
ni somiar-ho!
fat city
temps de vaques grasses
live on the fat of the land
viure i menjar bé
pull someone's fat out of the fire
treure les castanyes del foc a algú
the fat is in the fire
els problemes estan a punt de produir-se (ex.: Puigdemont has declared Catalan independence? Now the fat is really in the fire! = Puigdemont ha declarat la independència de Catalunya? Ara sí que la ballarem!)
fate
fate worse than death
pitjor que la mort
fickle finger of fate
caprici del destí
tempt fate
temptar la sort

father: like father, like sonels testos s'assemblen a les olles; tal el pare, tal el fill; de tal buc, tal eixam; el fill de la gata, rates mata

fatted: kill the fatted calfmatar el vedell gras (per celebrar l'arribada d'algú molt esperat)

fault
be at fault
tenir culpa, ser responsable d'un error
find fault
criticar
to a fault
[després d'adjectius] molt; generous ~ = molt generós

faultfinding: faultfindingrecriminació

favor
curry favor
entabanar, ensarronar, fer la gara-gara
in favor of
a favor de

favorite: odds-on favoriteel qui té més probabilitats de guanyar, el favorit

feast
feast one's eyes on
gaudir molt de la vista de, ser una festa per als ulls
feast or a famine
festa o fam, molt o no res
feather
a feather in one's cap/hat
un punt que s'apunta, un assoliment destacable, un èxit que mostra mèrit, ser o representar un triomf
birds of a feather flock together
cada ovella amb la seva parella; la gent s'acaba unint quan té trets i aficions comunes (ex.: Why do Putin and Trump get along so well? Birds of a feather flock together = Per què s'avenen tant Putin i Trump? Cada ovella amb la seva parella)
feather one's nest
fer el seu agost, fer-se la barba d'or
in full feather
de vint-i-un botó/botons; de gala, molt mudat

feathered: fine-feathered friend[humorístic] amic

feathers
fine feathers
roba esplèndida
ruffle feathers
incomodar

fed: fed upfart, tip; fins als nassos

federal: make a federal case of somethingfer molt soroll per a no res

feed
be off one's feed
estar sense gana; estar pioc, mal dispost
chicken feed
1 pocs diners 2 cosa insignificant, detalls de poc valor
feed someone a line
intentar convèncer o impressionar algú amb un parlar poc sincer
spoon-feed
pèixer; informar d'una manera massa simplificada
feel
feel blue
estar moix
feel in one's bones
pressentir, dir a algú el cor
feel like a million
trobar-se molt bé
feel like a new man
trobar-se molt bé després d'una davallada
feel no pain
estar alegroi, entonat, una mica ebri
feel one's oats
sentir-se enjogassat, animat
feel one's way
anar, caminar, entrar, etc., a les palpentes; anar amb peus de plom
feel peckish
tenir una mica de gana
feel right as rain
trobar-se perfectament
feel small
sentir-se insignificant, sense valor
feel sorry for oneself
sentir llàstima d'un mateix
feel the pinch
1 anar curt/fluix d'armilla 2 sentir-se constret
get a feel for
començar a tenir traça en
get the feel of something
aprendre a manegar alguna cosa, guanyar habilitat en el seu ús
have a feel for
tenir(-hi) la mà trencada
I don't feel like it
no em (rota / ve de gust)
make one feel at home
ser hospitalari, fer que algú es trobi com a casa

feelers: put out feelerssondar el terreny; investigar discretament una possibilitat beneficiosa contactant persones

feeling
gut feeling
instint visceral
sinking feeling
sensació de defalliment
feelings
hard feelings
ressentiment, rancúnia
hurt someone's feelings
ferir els sentiments d'algú
mixed feelings
sentiments oposats
no hard feelings!
tot oblidat!
feet
back on one's feet
bé després d'haver estat malalt
be out on one's feet
estar molt cansat; fet una coca, haver fet atots
be run/rushed off one's feet
haver de treballar de valent i amb pressa
dead on one's feet
molt cansat, destrossat, fet pols
drag one's feet
mostrar desgana, aversió; estar indecís
fall on one's feet
sortir-se'n, sortir ben parat, caure de peus
feet of clay
peus de fang
find one's feet
adaptar-se bé a una nova situació, sobretot a una nova feina
flat feet
peu pla
get back on one's feet
veure's les orelles; tornar a tenir salut o diners
get cold feet
agafar por, acollonir-se (ex.: The bride got cold feet and fled from the church = La núvia va agafar por i fugí de l'església)
get one's feet wet
començar per primera vegada una nova activitat
have both feet on the ground
tocar de peus a terra
in one's stocking feet
a soleta de mitja (amb mitges calçades i sense sabates)
jump in with both feet
entrar (en un afer) a sang calenta, de bursada, d'una revolada
keep one's feet
no caure, mantenir l'equilibri
knock someone (flat / off their feet)
deixar parat algú, deixar-lo de pedra
land on one's feet
sortir-se'n, sortir ben parat, caure de peus
lay one's heart at someone's feet
donar a algú el cor
not let the grass grow under one's feet
no quedar-se gaire temps en un lloc, anar sempre d'ací i d'allà; no fer el/la ronsa, no entretenir-se
stand on one's own (two) feet
ser independent i responsable per un mateix
sweep someone off their feet
impressionar algú
take a load off one's feet
asseure's
think on one's feet
reacionar ràpidament, ser àgil mentalment
fell
in one fell swoop
d'un sol cop, d'una revolada
one's heart fell
caure l'ànima als peus
fellow
fellow man
proïsme
fellow traveller
simpatitzant
fence
fence-sitter
cagadubtes, persona que no es compromet
on the fence
indecís, sense la voluntat de decidir-se
sit on the fence
no comprometre's, nedar i guardar la roba
fences
mend one's fences
millorar relacions deteriorades, sobretot en el món de la política
rush one's fences
precipitar-se

fend: fend for oneselfvaler-se

fender: fender benderuna col·lisió entre cotxes amb pocs danys

fertile: fertile groundterreny adobat

fettle: in fine fettleen bones condicions, de bon humor

fever
cabin fever
l’angoixa que hom sent quan es troba confinat durant un temps prolongat
run a fever
tenir febre

few: few and far betweenno gaires, comptats

fickle: fickle finger of fatecaprici del destí

fiction: truth is stranger than fictionla realitat supera la ficció

fiddle
fiddle-faddle
ximpleries, animalades, vuits i nous; coses insignificants (ex.: I've always thought that astrology was a bunch of fiddle-faddle = Sempre he pensat que l'astrologia era una ximpleria)
fit as a fiddle
curull de salut, sa com un gra d'all
play second fiddle
fer un paper secundari

fiddledeedee: fiddledeedee!ca!, i un be negre!, bestieses!

fiddlesticks: fiddlesticksximpleries, animalades

field
have a field day
tenir un gran èxit
level playing field
una situació que és justa per a tothom, en què tothom té la mateixa oportunitat; [lit.] un camp de joc anivellat
out in left field
no convencional, excèntric
play the field
sortir amb persones diverses, sense comprometre's (ex.: He's only twenty-two; it's good he's playing the field = Només té vint-i-dos anys; és bo que surti amb diverses noies)
fifth
fifth column
cinquena columna
fifth wheel
una cosa o persona que sobra

fifty: fifty-fiftya mitges

fight
fight fire with fire
combatre el foc amb foc
fight tooth and nail
lluitar com unes feres
pick a fight
cercar bregues
put up a good fight
resistir valentament

fighting: fighting chanceuna possibilitat per la qual cal lluitar per a aconseguir-la

figure
ballpark figure [Am.]
en números rodons
cut a figure
fer patxoca
figure of speech
figura retòrica
go figure!
com es pot explicar això?
keep one's figure
guardar la línia
figures
in round figures
en números rodons
it figures!
no em sorprèn!
file
file a complaint
presentar una queixa
file for bankruptcy
declarar-se en fallida
on file
arxivat
the rank and file
les masses, els socis ordinaris, els soldats rasos
fill
eat one's fill
atipar-se
fill a post
omplir una vacant
fill (someone's) shoes
substituir algú, ocupar-li el càrrec
fill the bill
fer peça, ser justa la fusta (complir amb els requeriments necessaris)
fill the gap
omplir el buit, cobrir/pal·liar la falta/manca, establir una connexió on hi ha una gran diferència
have one's fill
atipar-se

filthy: filthy richfastigosament ric

final: have the final saytallar el bacallà, remenar les cireres

find
find fault
criticar
find one's feet
adaptar-se bé a una nova situació, sobretot a una nova feina
find one's way around
orientar-se
find one's way back
trobar el camí de tornar

finders: finders keepers (losers weepers)[infantil] el qui troba quelcom té dret de guardar-ho

fine
a fine kettle of fish
un bon embolic
fine feathers
roba esplèndida
fine-feathered friend
[humorístic] amic
go over/through with a fine-tooth comb
passar pel sedàs; examinar molt curosament, a consciència
have a fine old time
passar-s'ho bé
in fine fettle
en bones condicions, de bon humor
not to put too fine a point on it
parlar sense embuts, parlar clar i català
one fine day
un dia d'aquests [passarà una cosa favorable]
read the fine print
llegir la lletra menuda
finger
can't put one's finger on something
no poder identificar/esbrinar una cosa, tenir un no sé què
fickle finger of fate
caprici del destí
finger-licking good
per llepar-se'n els dits/morros/bigotis
have a finger in the pie
tenir un interès en algun assumpte
not lift a finger
no moure un dit, no treballar
put the finger on
denunciar
twist someone around one's little finger
fer ballar com una baldufa algú, fer-lo anar dret

fingered: light-fingeredpropens a robar

fingers
all fingers and thumbs [Br.]
sapastre, matusser
burn one's fingers
cremar-se els dits
cross one's fingers
creuar els dits
green fingers [Br.]
l'habilitat de fer créixer plantes
have sticky fingers
ser propens a robar
keep one's fingers crossed
creuar els dits
slip through one's fingers
escapar-se dels dits, de les mans
snap one's fingers at
descartar amb menyspreu
snap one's fingers
fer petar els dits

fingertips: at one's fingertipsa mà

finish: photo finishfoto d'arribada, final molt ajustat

finishing: finishing touchel toc final

fire
add fuel to the fire
afegir llenya al foc (ex.: Comments like yours just add fuel to the fire = Comentaris com els vostres només afegeixen llenya al foc)
build a fire under someone
instar, apressar (algú a fer quelcom)
catch fire
calar-s'hi foc
catch on fire
calar-se foc
cease fire
alto el foc
cross fire
foc creuat
draw fire
atraure el foc (d'armes de foc); fer de fitó
fall/jump out of the frying pan into the fire
fugir/sortir del foc per caure a les brases
fight fire with fire
combatre el foc amb foc
fire away
disparar a discreció
hang fire
estar a l'espera (ex.: Our project is hanging fire until we get our loan approved = El nostre projecte està a l'espera que ens concedeixin el préstec)
have many irons in the fire
tocar moltes tecles, ocupar-se en tota mena de coses (ex.: He has so many irons in the fire that he only sleeps four hours a night = Toca tantes tecles que, a la nit, només dorm quatre hores)
hold your fire!
alto el foc!
jump out of the frying pan into the fire
fugir/sortir del foc per caure a les brases
like a house on fire
rapidíssimament, furiosament, a tota pastilla; fins a no poder més, en grau extrem
line of fire
línia de foc
on fire
1 cremant, abrandat 2 ple d'entusiasme, molt animat
open fire
obrir el foc
play with fire
jugar amb foc, arriscar-se
pull someone's chestnuts out of the fire
treure les castanyes del foc a algú
pull someone's fat out of the fire
treure les castanyes del foc a algú
set fire to
calar foc a
set on fire
calar foc a
set the world on fire
fer forrolla/soroll; tenir un gran èxit (ex.: Their music is pleasant, but I doubt it's going to set the world on fire = La música que fan és agradable, però dubto que faci gaire forrolla)
the fat is in the fire
els problemes estan a punt de produir-se (ex.: Puigdemont has declared Catalan independence? Now the fat is really in the fire! = Puigdemont ha declarat la independència de Catalunya? Ara sí que la ballarem!)
trial by fire
prova de foc
under fire
[fig.] molt criticat; [lit.] sota foc
where there's smoke, there's fire
on hi ha fum, hi ha foc

firebrand: firebrand(un) agitador, (un) revoltós

firebug: firebugpiròman

fired
all-fired
completament
fired up
animat, entusiasta
get fired
fet fora (de la feina)

fires: keep the home fires burningdurant l'absència d'algú, fer que tot a casa es mantingui com cal (ex.: My uncle kept the home fires burning when my sister and I were working in the city = El meu oncle mantenia la casa com cal quan la meva germana i jo treballàvem a la ciutat)

firing: firing squadescamot d'afusellament

first
at first
al principi
at first blush/glance
a primera vista, a simple vista, sense pensar-hi gaire
at first hand
de primera mà
draw first blood
obrir el marcador, anotar-se el primer punt
first and foremost
primer de tot
first come, first served
qui primer arriba, primer mol; el qui arriba primer té prioritat (ex.: You can't reserve a table, it's first come, first served = No pots reservar taula; qui primer arriba, primer mol)
first name
nom de fonts/pila (ex.: Please write down your first name, last name and middle initial = Apunteu, si us plau, el vostre nom de pila, el cognom i la lletra inicial del segon prenom)
first (of all / off)
primer de tot
first string
de l'equip inicial
first things first
el primer és el primer, cal començar pel principi, anem a pams
get to first base
fer el primer pas, vèncer la primera dificultat [terme que alludeix al beisbol, un esport en què arribar a la "first base" és el primer pas per a marcar un punt] (ex.: In terms of funding, we haven't been able to get to first base = Pel que fa al finançament, no hem pogut fer el primer pas)
in the first place
primer de tot
love at first sight
amor a primera vista
not (get to / reach) first base
fracassar, no arribar a fer ni el primer pas
not know the first thing about
no saber res en absolut sobre
of the first water
de primer ordre, de la més alta qualitat (ex.: His decision will have a political significance of the first water = La seva decisió tindrà una rellevància política de primer ordre)

firsthand: firsthanda primera mà

fish
a fine kettle of fish
un bon embolic
bigger fish to fry
assumptes més importants per atendre
cold fish
persona freda
drink like a fish
beure molt alcohol
fish for a compliment
buscar afalacs
fish or cut bait!
decedeix-te i para de perdre el temps!
fish story
conte il·lògic i absurd, sovint humorístic; conte d'indis
have other fish to fry
tenir coses més importants a fer
like a fish out of water
com un peix fora d'aigua
like shooting fish in a barrel
com bufar i fer ampolles
neither fish nor fowl
ni carn ni peix
not be the only fish in the sea
hi ha altres peixos al mar
queer fish
persona estranya
that's a different kettle of fish
això ja són figues d'una altre paner, això són altres calces (ex.: We're happy with the way North Korea has responded, but as for Iran, that's a different kettle of fish = Estem contents amb la resposta de corea del nord, però pel que fa a l'Iran, això ja són figues d'una altre paner)

fishy: there be something fishyhaver-hi gat amagat

fist: make money hand over fistguanyar diners a cor què vols, a cabassos

fisted: hard-fisted[persona] dur de caràcter; un os dur de rosegar

fit
be fit for a king
tenir un sabor exquisit; cantar-hi els àngels, ser mamella de monja
fit a square peg in a round hole
fer entrar el clau per la cabota, quadrar el cercle
fit as a fiddle
curull de salut, sa com un gra d'all
fit like a glove
venir com l'anell al dit; anar, encaixar, quedar, etc., com un guant
fit to be tied
emprenyat/cabrejat/empipat com una mona; de mala lluna, molt malhumorat
have a fit
treure foc pels queixals
keep fit
mantenir-se en forma
throw a fit
tenir una enrabiada
fits
give someone fits [Am.]
fer que algú s'enfili per les parets
if the shoe/cap fits, wear it
qui té cua de palla s'encén
in/by fits and starts
a batzegades/ratxes/capritx

fittest: survival of the fittestsupervivència del més apte

five
five o'clock shadow
el creixement de barba que comença veure's a la tarda (a les cinc)
take five
fer una pausa

fix: in a fixen un destret, en un mal pas

flag
flag a cab
fer senyals a un taxi perquè s'aturi
show the flag
fer acte de presència

flake: flake(un) baliga-balaga

flame: old flameantic amor

flames
be in flames
estar cremant
fan the flames
atiar el foc

flap: in a flapatabalat, neguitós, esverat

flash
flash card
una targeta impresa, amb paraules o números, que s'ensenya breument com a part d'un exercici d'aprenentatge
flash in the pan
foc d'encenalls
in a flash
en un (ai / batre d'ulls / dir Jesús / girar d'ulls / llampec / tres i no res)
flat
and that's flat!
no en parlem més!
catch someone flat-footed
agafar algú desprevingut, agafar per sorpresa algú
fall flat
caure tot pla; fracassar; [un acudit] no tenir gràcia
flat as a pancake
pla com (el palmell de) la mà
flat broke
escurat, sense ni cinc
flat feet
peu pla
flat out
a rem i vela, a tot drap, a tota pastilla
flat-out
a tota pastilla; franc, descarat, sense embuts
in nothing flat
en un tres i no res
knock someone (flat / off their feet)
deixar parat algú, deixar-lo de pedra
leave someone flat
deixar plantat/penjat algú

flatfoot: flatfoot[arcaic] agent de policia

flatfooted: get caught flatfootedser agafat desprevingut

flattery: flattery will get you nowhereels afalacs no m'afecten

flea
flea in one's ear
estirada d'orelles, reny, blasme, allisada
flea market
mercat de segona mà

fledged: full-fledgedmadur, complet

fleeting: fleeting glancecop d'ull

flesh
flesh and blood
1 parent íntim 2 de carn i ossos
go the way of all flesh
fer el darrer badall, exhalar l'esperit
goose flesh
pell de gallina
in the flesh
present, en carn i ossos
make one's flesh creep
horripilar, esgarrifar, fer «iu-iu»
pound of flesh
deute que hom insisteix a cobrar
press the flesh
estrènyer la mà, prendre part en activitats socials

fleshpot: fleshpotlloc d'entreteniment lasciu

flibbertigibbet: be a flibbertigibbetser un cap de pardals

flies
as the crow flies
via línia recta, com si hi volés
drop like flies
caure/morir com mosques
how time flies!
com vola/corre el temps!
flight
in full flight
a la desbandada, en plena fugida
red-eye flight
vol de nit
fling
have a fling at something
intentar una cosa, sobretot per primera vegada; provar sort a
have a fling
tenir una aventura amorosa
flip
flip a coin (heads or tails) [Am.]
fer-s'ho a cara o creu
flip one's lid
perdre els estreps
flip-flop
canviar d'opinió, creure o dir el contrari del que es creia o es deia abans

flirt: flirt with deathjugar amb la mort

flit: do a moonlight flit [Br.]anar-se'n a la callada

floating: back teeth are floatingamb moltes ganes d'orinar

flock: birds of a feather flock togethercada ovella amb la seva parella; la gent s'acaba unint quan té trets i aficions comunes (ex.: Why do Putin and Trump get along so well? Birds of a feather flock together = Per què s'avenen tant Putin i Trump? Cada ovella amb la seva parella)

flog: flog a dead horsepicar ferro fred, llaurar en arena

floor
floor it
clavar el pedal de l'accelerador al fons
floor show
un seguit d'actes en un club nocturn
get in on the ground floor
ser una de les primeres persones de participar en una oportunitat econòmica
ground floor
planta baixa
have the floor
tenir la paraula (en una reunió)
take the floor
prendre la paraula
want to sink through the floor
voler fondre's

flop: flip-flopcanviar d'opinió, creure o dir el contrari del que es creia o es deia abans

flophouse: flophousepensió tronada

flow
cash flow
flux de caixa
ebb and flow
flux i reflux
go with the flow
seguir el corrent
flower
flower child
hippie
wall flower
persona, sobretot una noia, marginada i poc popular (ex.: I was a wall flower in high school = Era marginada i poc popular a l'institut)

flown: the bird has flowns'ha escapat algú

flu: be down with the fluestar malalt amb grip

fluke: by a flukeper casualitat/xamba

flusher: four-flusher(un) murri, bergant

flutter
get in a flutter
esverar-se
in a flutter
esverat
fly
bar fly
client habitual dels bars
be a fly on the wall
escoltar d'amagat una conversa (ex.: I'd like to be a fly on the wall when she tells him she's pregnant = M'agradaria escoltar d'amagat la conversa quan ella li diu a ell que està en estat)
fly in the face of
anar en contra de
fly in the ointment
desavantatge; mosca morta dins el perfum [Coh 10:1] (ex.: We love our new flat but the only fly in the ointment is our nosy neighbor = Ens encanta el nou pis, però l'únic desavantatge és la nostra veïna tafanera)
fly off the handle
perdre els estreps
fly the coop
escapar-se
fly under the radar
ser cautelós, sigil·lós, clandestí
fly-by-night
poc fiable, poc digne de confiança, trampós i astut
go fly a kite
vés-te'n a (fer punyetes! / pastar fang!); fot el camp! [vulg.]
make the fur fly
armar un escàndol
on the fly
1 a l'acte 2 improvisadament 3 [persona] molt ocupat
when pigs fly
la setmana dels tres dijous; quan les cabres tindran llana
wouldn't hurt/harm a fly
no faria mal a una mosca
flying
flying buttress
boterell
flying saucer
plat volador, ovni
flying visit
visita breu, visita de metge
get off to a flying start
sortir rabent, fer una sortida llançada
pass with flying colors
aprovar (un examen) amb lluïment, honor, etc.

Flynn: in like Flynnreeixit, sobretot romànticament

flynn: in like flynnamb un èxit contundent, generalment en un context sexual o romàntic

foam: foam at the mouthtreure escuma per la boca

fog
in a fog
confós, desconcertat
pea-soup fog
boira molt densa

foggiest: not have the foggiest (idea)no saber res en absolut de

follow
follow in someone's tracks/footsteps
seguir el camí fressat per algú
follow one's nose
anar endavant, continuar en la mateixa direcció
follow suit
fer el mateix
follow-up
treball o investigació addicional per mitjà del qual les possibilitats d'èxit d'un projecte anterior s'incrementen

follower: camp followerprostituta o comerciant que acompanya un exèrcit

fond: be fond oftenir afecte per

food
food chain
jerarquia competitiva
food for thought
motiu de reflexió
junk food
menjar porqueria
fool
a fool and his money are soon parted
als ximples, els diners no els duren (exemple d'una alteració humorística d'aquesta dita: Will Rogers: "A fool and his money are soon elected" = Will Rogers va dir que un ximple i els seus diners són aviat elegits [a càrrec públic])
live in a fool's paradise
viure als núvols, enganyar-se a un mateix
make a fool of oneself
fer el ridícul
make a fool of someone
posar en ridícul algú
nobody's fool
llest com una mostela; persona viva i espavilada, difícil d'enganyar
play someone for a fool
tractar algú com a ximplet o cregut
play the fool
fer el boig, eixelebrar-se
there's no fool like an old fool
a cent anys, coteta verda

foolproof: foolproofa prova de ximples, infal·lible

Fools: April Fools' DayDia dels Innocents (l'1 d'abril) (a Catalunya, el 28 de desembre)

foot
foot in the door
punt inicial per a aconseguir un fi
foot the bill
pagar el compte, la factura
get off on the right foot
començar de bon peu
get off on the wrong foot
començar amb mal peu
lead foot
persona que corre molt quan condueix; [lit.] peu de plom
on foot
a peu
one foot in the grave
moribund
put one's best foot forward
fer mèrits, fer-se agradable, intentar fer una bona impressió a algú
put one's foot down
plantar cara, actuar decidament
put one's foot in it [Br.]
ficar-se de peus a la galleda
put one's foot in one's mouth
pixar fora de test; dir algun despropòsit, ficar-se els peus a la galleda (ex.: He would make a good politician if he could overcome a tendency to put his foot in his mouth = Seria un bon polític si pogués superar la tendència de pixar sempre fora de test)
set foot in
entrar a
the shoe/boot is on the other foot
s'ha girat la truita
wait on someone hand and foot
satisfer tots els desigs d'algú
footed
catch someone flat-footed
agafar algú desprevingut, agafar per sorpresa algú
heavy-footed
de passos pesats; un conductor que pitja molt l'accelerador del cotxe

footloose: footloose and fancy-freelliure de traves, sense compromisos

footsie: play footsiefer carícies clandestines amb els peus sota la taula (ex.: During dinner I'm sure they were playing footsie = Estic segur que durant el sopar es feien carícies amb els peus sota la taula)

footsteps: follow in someone's footstepsseguir el camí fressat per algú

footwork: fancy footwork[habilitat] filigranes

for
for every step forward, two steps back
a cada bugada (perdem / es perd) un llençol
for free
de franc
for now
ara com ara
for (the) fun (of it)
per divertir-se, no seriosament
for the moment
de moment, ara com ara, en l'endemig

forbid: God forbid!Déu me'n guard!

force
force of habit
força de costum
force someone's hand
obligar algú a actuar
in force
vigent, en vigor
out in force
en massa
tour de force
acte o fet que requereix un gran virtuosisme

forces: join forcesfer pinya; unir les forces

fore: fore and aftde proa a popa, de cap a cap

forearmed: forewarned is forearmedun home advertit en val dos

foregone: be a foregone conclusionestar cantat

foreign: foreign affairsassumptes exteriors

foremost: first and foremostprimer de tot

forest: can't see the forest for the treesels arbres no et deixen veure el bosc

forever: forever and (a day / ever)per sempre més

forewarned: forewarned is forearmedun home advertit en val dos

forget
forget it!
deixa-ho córrer!, oblida-ho!
forget oneself
perdre el control, passar-se
forgive and forget
reconciliar-se, perdonar i oblidar

forgive: forgive and forgetreconciliar-se, perdonar i oblidar

forked: speak with a forked tonguementir

form
bad form
el que no es fa, el que és mal vist
no way, shape or form!
de cap manera!
true to form
com de costum, com és d'esperar

fort: hold the fortfer-se càrrec

forth
and so forth
i tota la pesca, etcètera
back and forth
vaivé, moviment alternatiu en dos sentits oposats; [fig.] amunt i avall
fortune
fortune hunter
persona que busca riquesa via matrimoni
make a fortune
fer-se la barba d'or

fortunes: tell fortunesdir la bonaventura (ex.: Marta is going to tell fortunes at our fair = La Marta dirà la bonaventura a la nostra fira)

forty: forty winksbecaina breu (ex.: Let me grab forty winks and I'll pick you up in an hour = Deixa'm fer una [petita becaina / becaineta] i et passaré a buscar d'aquí a una hora)

forward
for every step forward, two steps back
a cada bugada (perdem / es perd) un llençol
forward!
endavant!
put one's best foot forward
fer mèrits, fer-se agradable, intentar fer una bona impressió a algú
foul
fall foul of
barallar-se amb, caure malament a; ~ the law = infringir la llei
foul one's (own) nest
perjudicar-se un mateix; tirar-se terra als ulls
foul play
joc brut

found: nowhere to be foundenlloc, en cap banda

four
four-eyes
persona que porta ulleres
four-flusher
(un) murri, bergant
four-leaf clover
trèvol de quatre fulles
four-letter words
mots tabú [que en anglès es componen sovint de quatre lletres]
the four corners of the earth
els quatre punts cardinals de la terra

fours: on all foursde quatre grapes

fowl: neither fish nor fowlni carn ni peix

fraidy: fraidy-cat[infantil] cagalló

frame
frame of mind
estat d'ànim
frame-up
ardit per a inculpar una persona innocent
in a bad frame of mind
de mal humor, de mala lluna, de morros
in a good frame of mind
de bon humor, animat, de bona lluna/jeia

freak: freakentusiasta, fanàtic (p.e.: control freak = fanàtic del control)

free
footloose and fancy-free
lliure de traves, sense compromisos
for free
de franc
free and easy
tranquil, amable, relaxat
free as air
lliure com el vent
free enterprise
la llibertat de les empreses privades de competir amb una regulació mínima del govern
free-for-all
aldarull, avalot en què tothom participa
give free rein to someone
donar llibertat incondicional a algú; donar regna solta a algú
give someone a free hand
donar a algú via lliure
have a free hand
tenir via lliure
home free
fora de perill, assegurat d'èxit, sa i estalvi
make free with something
fer servir alguna cosa com si fos cosa pròpia
scot-free
impune
set free
alliberar

freeload: freeloadaprofitar-se de la caritat, generositat, etc., d'altri

freezes: when hell freezes over [vulg.]la setmana dels tres dijous; quan les cabres tindran llana

French: take French leaveacomiadar-se a la francesa

fresh
breath of fresh air
alleujament agraït
fresh as a daisy
fresc com una rosa (ex.: After a good night's sleep I'll be as fresh as a daisy = Després de dormir bé, estaré fresca com una rosa)
fresh start
començament nou

fret: don't fret!no t'hi amoïnis!

Friday
Black Friday
el divendres després del dia d'acció de gràcies, anomenat així perquè hi ha una gran afluència a tots els centres comercials
girl Friday [Am.]
secretària eficient i apreciada
Good Friday
Divendres Sant
friend
bosom friend
amic íntim
fair-weather friend
amic que només és amic a les bones, company/amic d'espardenya
fine-feathered friend
[humorístic] amic
lady friend
amiga; amant

friendly: user friendlyfàcil d'usar

friends
fast friends
amics íntims
have friends in high places
tenir bons padrins/agafadors/costats; tenir connexions amb persones de poder
make friends
fer amics

fright: stage frightpànic en l'escena

frills: no frillssenzill, desfregat, sense adorns

fringe: fringe benefitsbeneficis de més i més

fringes: on the fringe(s)al marge

fritz: be on the fritzfer llufa, no funcionar correctament

fro: to and froamunt i avall, aquí i allà

frog
big frog in a small pond
persona important en un àmbit petit
have a frog in one's throat
tenir ronquera
from
a far cry from
molt diferent de
fall from grace
caure en desgràcia
far be it from me to
Déu me'n guard de
far from it
ni de bon tros
from bad to worse
a mal borràs
from far and wide
de molts llocs diferents
from the word go
des de bon principi
from then on
a partir de llavors
have the scales fall from (one's) eyes
caure-li la bena dels ulls (a algú)
front
front and center!
presenta-t'hi!
front man
1 home de palla (home que es presenta com a cap, però que no té gaire autoritat) 2 [música] líder d'un conjunt musical
front runner
competitor que té més possibilitats de guanyar; (el) favorit
put up a (brave, good, etc.) front
actuar amb coratge malgrat tenir por, resistir valentament
up front
per endavant

frontier: frontier justicepenes extrajudicials motivades per la no existència de la llei i l'ordre

Frost: Jack Frostpersonificació del temps d'hivern

fruit
bear fruit
donar fruit
low-hanging fruit
guanys obtinguts fàcilment

fruitcake: nutty as a fruitcaketocat de l'ala (ex.: Professor Soboli is nutty as a fruitcake = El professor Soboli està tocat de l'ala)

fry
bigger fish to fry
assumptes més importants per atendre
have other fish to fry
tenir coses més importants a fer
small fry
persones de poca importància
frying
fall/jump out of the frying pan into the fire
fugir/sortir del foc per caure a les brases
jump out of the frying pan into the fire
fugir/sortir del foc per caure a les brases
fuck
fuck off! [tabú]
vés a la merda! [tabú]
tell someone to fuck off [tabú]
engegar a (prendre pel cul / la merda) algú [vulg.]

fuddy: fuddy-duddypersona amb idees i costums carques, persona carrinclona (ex.: This building is full of old fuddy-duddies = Aquest edifici és ple de vells carrinclons)

fudge: fudge!ca!, i un be negre!, bestieses!

fuel: add fuel to the fireafegir llenya al foc (ex.: Comments like yours just add fuel to the fire = Comentaris com els vostres només afegeixen llenya al foc)

full
a full-time job
un treball de jornada completa
at full speed
a tota pastilla/marxa, a tot drap/gas
at full steam
a tota màquina
be full of it
dit de la persona que diu coses estúpides o equivocades
be full of prunes
estar equivocat del tot
be full of the devil
tenir el diable al cos
come full circle
tornar a l'estat inicial
full blast
a tota pastilla, a tot volum
full blown
completament desenvolupat
full house
1 [teatre] sala plena 2 [pòquer] (un) full (tres cartes iguals i altres dos iguals)
full Monty [Br.]
el tot, la cosa sencera
full of beans
1 energètic 2 equivocat del tot
full of holes
dit de l'argument que no resisteix la crítica
full of oneself
presumit, que li han pujat els fums
full steam ahead!
endavant les atxes!
full strength
complet, sense diluir
full throttle
a tota màquina/vela/pastilla; a tot gas
full tilt
a tota pastilla, a tot drap
full-bodied
[gust] amb cos
full-fledged
madur, complet
full-time work
jornada completa
give full rein to someone
donar llibertat incondicional a algú; donar regna solta a algú
have one's hands full
estar molt ocupat
in full feather
de vint-i-un botó/botons; de gala, molt mudat
in full flight
a la desbandada, en plena fugida
in full swing
en ple apogeu, en plena activitat
know full well
saber sens dubte
not play with a full deck
faltar un bull
pay in full
pagar-ho tot
to the full/fullest
plenament, al màxim
work full-time
treballar a jornada completa

fullest: to the full/fullestplenament, al màxim

fullness: in the fullness of timea la llarga

fun
for (the) fun (of it)
per divertir-se, no seriosament
fun and games
flors i violes (ex.: Working for TV3 may seem exciting, but it's not all fun and games = Treballar a TV3 pot semblar molt apassionant, però no tot són flors i violes)
have fun
passar-s'ho bé, divertir-se
just for the fun of it
per divertir-s'hi
make fun of
riure's de, mofar-se de
poke fun at someone
riure's d'algú, sobretot d'una manera innocent
fund
slush fund
fons ilícits; un fons utilitzat per un grup, com per a entreteniment
trust fund
fons fiduciari

funeral: it's your funeral!per a tu va el pollastre!, tu mateix!, per a tu faràs!

funk
be in a funk
estar moix, una mica deprimit
in a funk
desanimat, abatut, alacaigut, melancòlic
funny
funny bone
os de la musica/música
funny money
diners falsos

fur: make the fur flyarmar un escàndol

further: until further noticefins a nou avís

fuse: blow a fuseperdre els estreps

fuss
kick up a fuss
armar un tol·le-tol·le, provocar un aldarull
make a fuss
protestar; esverar-se

future: in the near futureabans de gaire, aviat, d'un dia a l'altre

visca.com | Dites visca!