visca.com | Dites visca!

Dites visca! G

G.I.: G.I.soldat nord-americà

gab: have a gift of gabtenir un bon bec, tenir molta retòrica

gaffe: make a gaffefer una planxa, un pas fals, un paper d'estrassa

gaga: go gagacomençar a repapiejar

gain
capital gain
plusvàlua
gain currency
donar-se a conèixer
gain ground
guanyar terreny, progressar (ex.: In rural areas, agritourism is gaining ground = A les àrees rurals, l'agroturisme guanya terreny)
gain one's ends
sortir-se amb la seva
gain the upper hand
aconseguir l'avantatge

gains: ill-gotten gainsbéns o diners aconseguits il·lícitament

gall: what gall!quina barra!

gallows
cheat the gallows
un condemnat a mort, morir-se abans de ser executat
gallows humor [Am.]
humor negre
game
be ahead of the game
1) estar més que ben preparat 2) assabentar-se d'una cosa abans que els altres
be game
trobar-se en un estat d'ànim propici per a fer coses; animar-se, estar de vena (ex.: Saturday we're going to climb Canigó; are you game? = Dissabte pujarem al Canigó; t'hi animes?)
be on the game
dedicar-se a la prostitució
fair game
persona o cosa que es pot criticar lliurement (ex.: Anyone running for office is fair game for criticism = Qualsevol persona que es presenta com a candidata pot ser criticada lliurement)
game of chance
joc d'atzar
play a double game
fer el doble joc, actuar amb duplicitat, fer la puta i la Ramoneta (ex.: Don't trust him; he's playing a double game = No te'n refiïs; fa la puta i la Ramoneta)
play a waiting game
adoptar una política d'espera
play the game
comportar-se en acord amb els costums i les convencions
the game is not worth the candle
el joc no paga la candela; val més el (farciment que el guany / el suc que els moixons)
the game is up
la trampa o el delicte és descobert
the name of the game
el punt essencial del cas
two can play (at) that game
tal faràs, tal trobaràs
two can play that game
el que pot fer un, pot fer l'altre també (ex.: So he thinks he can make me jealous flirting with Marta? Well, two can play that game! Where's Ovidi? = Així pensa que pot fer que em posi gelosa flirtejant amb la Marta? Doncs, el que pot fer ell, puc fer jo! On és l'Ovidi?
games
be in no mood for games
no estar per brocs (ex.: I'm running late, so I'm in no mood for games = Faig tard, o sigui que no estic per brocs)
fun and games
flors i violes (ex.: Working for TV3 may seem exciting, but it's not all fun and games = Treballar a TV3 pot semblar molt apassionant, però no tot són flors i violes)
play games
ser evasiu o enganyós
gander
take a gander at
mirar, donar un cop d'ull a
what is sauce for the goose is sauce for the gander
el que és bo per a un és també bo per a l'altre

gang: chain ganggrup de presoners encadenats

gangbang: gangbangviolació en grup

gap
bridge/close/fill the gap
omplir el buit, cobrir/pal·liar la falta/manca, establir una connexió on hi ha una gran diferència
credibility gap
discrepància entre el que diu el govern i la realitat
generation gap
bretxa generacional

garden: lead someone down the garden pathentabanar algú

gas
out of gas
sense gasolina; sense energia
step on the gas
pitjar l'accelerador

gasp: last gaspl'últim badall; ~ effort = recurs final

gate: gate crasheralgú que entra sense pagar, que assisteix a una festa sense haver-hi estat convidat

gatepost: between you, me and the gatepostentre tu i jo (i ningú més)

gather: gather one's thoughtsprendre temps per a rumiar

gathers: a rolling stone gathers no mosspedra que rodola no cria molsa

gauntlet
run the gauntlet
passar per les baquetes (passar enmig d'una doble fila d'homes que claven cops a la víctima amb bastons)
throw down the gauntlet
llançar el guant
gear
high gear
quinta marxa; (kick|go|shift|move into high gear = intensificar-se)
kick/shift into high gear
intensificar-se
out of gear
desembragat

gee: gee whiz![infantil] renoi!

generation: generation gapbretxa generacional

get
all get-out
al grau màxim que és possible o fins i tot imaginable
don't get mad, get even!
no t'enfadis, venja-te'n!
don't get me wrong!
no em malentenguis!
don't get smart with me!
no em contestis!
flattery will get you nowhere
els afalacs no m'afecten
from the get-go
des de bon principi
get a break
tenir un cop de sort
get a feel for
començar a tenir traça en
get a grip on
controlar; ~ yourself! = calma't!
get a kick out of
gaudir de; experimentar un efecte estimulant, excitant
get a life!
busca't una vida! (burla que es dirigeix a algú que s'obsessiona per foteses)
get a line on [Am.]
informar-se de, obtenir informació sobre
get a load of something/someone!
mira-te'l!, mira-te-la!, etc.; escolta això!
get a move on
posar la directa, afanyar-se
get a raise ([Br.] get a rise)
rebre un augment de sou (ex.: After six months you will get a raise/rise of fifteen percent = Després de sis mesos rebràs un augment de sou del quinze per cent)
get a rise out of someone
fer la punyeta a algú fins que s'empipi
get a taste of one's own medicine
pagar o ser pagat amb la mateixa moneda; rebre el mateix maltractament que hom ha donat a l'altre (ex.: He was a womanizer and he got a taste of his own medicine when his wife slept with another man = Era un infidel i va ser pagat amb la mateixa moneda quan la seva dona dormí amb un altre) [Nota: pagar algú amb la mateixa moneda = give someone a taste of their own medicine]
get a wiggle on!
afanya't!, corre!
get a word in
poder dir alguna cosa quan els altres estan parlant
get (all) the breaks
tenir molta sort
get an earful
rebre una resposta molt més llarga i detallada del que hom esperava o volia
get away with murder
escapar-se del càstig per un acte criminal
get back on one's feet
veure's les orelles; tornar a tenir salut o diners
get busy
començar a treballar
get carried away
entusiasmar-se massa
get caught flatfooted
ser agafat desprevingut
get caught with one's pants down
atrapat amb les mans (a la pasta / al plat); atrapat in fraganti
get cold feet
agafar por, acollonir-se (ex.: The bride got cold feet and fled from the church = La núvia va agafar por i fugí de l'església)
get cracking!
afanya't!, corre!
get down to (brass tacks / business)
anar al gra
get even
venjar-se, fer la pau
get fired/sacked
fet fora (de la feina)
get hitched
casar-se
get hold of something/someone
adquirir alguna cosa, comunicar amb algú
get hot under the collar
enfadar-se, empipar-se, cabrejar-se
get in a flutter
esverar-se
get in good with someone
aconseguir l'aprovació d'algú
get in hot water
ficar-se/trobar-se en un mal pas (ex.: He got in hot water over some photos he published without permission = Es va trobar en un mal pas per unes fotos que va publicar sense permís)
get in on the ground floor
ser una de les primeres persones de participar en una oportunitat econòmica
get in one's face
posar-se directament i agressiva davant d'algú; molestar, empipar algú
get in someone's hair
molestar, destorbar algú
get in the last word
tenir l'última paraula (ex.: In these televised discussion groups, everyone struggles to get in the last word = En aquestes tertúlies, tothom s'escarrassa per tenir l'última paraula)
get in touch with
contactar amb
get in wrong with someone [Am.]
provocar la ira o l'aversió d'algú
get into mischief
fer malifetes
get into the habit of
adquirir el costum de
get into trouble
ficar-se en un embolic
get it
1 entendre-ho, copsar-ho 2 rebre un reprimand
get it all together
controlar del tot una situació, una qüestió
get it in the neck
rebre un càstig, ser deixat com un drap brut
get lost!
vés-te'n a (fer punyetes! / pastar fang!); fot el camp! [vulg.]
get nowhere fast [irònic]
no progressar
get off cheap ([Br.] get off cheaply)
1 pagar menys del que s'esperava 2 rebre un càstig menys greu del que es mereix
get off easy
rebre un càstig menys greu del que es mereix
get off on the right foot
començar de bon peu
get off on the wrong foot
començar amb mal peu
get off someone's back
parar d'empipar, de molestar algú
get off the ground
començar a funcionar
get off the hook
sortir d'un tràngol
get off to a bad start
començar amb mal peu, començar malament
get off to a flying/running start
fer una sortida llançada
get off to a good start
començar amb bon peu, entrar amb el peu dret
get on one's good side
guanyar l'aprovació d'algú
get on someone's nerves
irritar, posar a algú els nervis de punta
get on the ball
espavilar-se
get on the bandwagon
donar suport a algú (o a alguna cosa) que ja és popular
get on the stick! [Am.]
a treballar!
get on well
avenir-se bé
get one's back up
enfadar-se, empipar-se, cabrejar-se
get one's bearings
orientar-se
get one's dander up [Am.]
enfadar-se, empipar-se, cabrejar-se
get one's ducks in a row [Am.]
organitzar-se
get one's feet wet
començar per primera vegada una nova activitat
get one's hackles up
agafar una enrabiada, posar-se com una fera/fúria
get one's hands on
adquirir, apropriar-se de
get one's marching orders
ser despatxat
get one's money's worth
treure bon profit dels diners
get one's own way
sortir-se amb la seva
get one's second wind
recobrar l'alè
get one's teeth into something
endinsar-se completament en (una feina, un projecte, etc.); estar absorbit en alguna cosa
get one's wires crossed
creuar-se els cables; equivocar-se, confondre's
get out and about
estar fora, fent coses; sortir i (conèixer / associar-se amb) gent
get out from under
alliberar-se de dificultats o d'embolics
get out of hand
descontrolar-se, passar de la ratlla; escapar-se de les mans (ex.: Parties at Joan's tend to get out of hand = Les festes a can Joan tenen una tendència a descontrolar-se)
get out of line
passar(-se) de la ratlla
get pear-shaped [Br.]
descontrolar-se, empitjorar
get rattled
atabalar-se, esverar-se
get rid of
fer net de; desfer-se de, desempallegar-se de; llançar per la borda (ex.: The new president has promised to get rid of corruption = El nou president ha promès de fer net de la corrupció)
get right to the point
anar de dret a gra
get someone off the hook
ajudar algú a sortir d'un tràngol
get someone's goat
fer que s'enfadi algú, tocar-li la pera (ex.: I think she leaves the lights on just to get my goat = Penso que deixa els llums encesos per tocar-me la pera)
get someone's number
descobrir el caràcter real d'algú
get someone wrong
malentendre algú
get something down cold [Am.]
aprendre alguna cosa a la perfecció
get something off one's chest
buidar el pap; treure del damunt alguna cosa que causa inquietud; desfogar-se
get something off one's hands
desfer-se d'alguna cosa
get something out of one's system
buidar el pap; treure del damunt alguna cosa que causa inquietud; desfogar-se
get something over with
acabar una tasca desagradable, complir una obligació molesta
get something straight
entendre bé alguna cosa
get something through one's head
fer-se la idea; entendre alguna cosa (ex.: I can't get it through my head that she's left me = No puc fer-me la idea que m'ha deixat)
get stoned
col·locar-se (amb una droga), emborratxar-se
get stuffed! [Br.]
vés a fer punyetes!
get the axe [Am.]
ser despatxat
get the ball rolling
iniciar una acció o activitat, començar la conversa, trencar el glaç
get the better/best of
superar, vèncer (ex.: My emotions got the better of my common sense = Les meves emocions superaven el meu sentit comú)
get the blues
estar melancòlic
get the boot
ser despatxat de mala manera
get the brush-off
ser ignorat, menyspreat, marginat
get the eye
atraure l'atenció
get the feel/hang of something
aprendre a manegar alguna cosa, guanyar habilitat en el seu ús
get the go-ahead
rebre (el permís / el vist-i-plau) (ex.: GlaxoSmithKline has got the go-ahead to market Trizivir = GlaxoSmithKline ha rebut el permís per a posar a la venda Trizifir)
get the goods on [Am.]
descobrir informació inculpatòria sobre
get the green light
rebre el vist-i-plau (ex.: Tomorrow we should get the green light to go ahead with our project = Demà hauríem de rebre el vist-i-plau per a tirar endavant el projecte)
get the jitters
posar-se nerviós, estar amb l'ai al cor
get the jump on [Am.]
avançar-se a
get the lowdown on
rebre informació autèntica sobre
get the measure of
apamar, conèixer bé
get the message
entendre i fer cas de les instruccions
get the picture
caure-hi, lligar caps, caure del ruc
get the runaround
rebre una resposta evasiva
get the sack
ser despatxat de mala manera
get the shaft
ser enganyat
get the shivers
sentir esgarrifança, tenir calfreds
get the show on the road
arrencar-se a fer alguna cosa
get the upper hand
aconseguir l'avantatge
get the worst of
sortir perdent, ser superat o vençut
get to first base
fer el primer pas, vèncer la primera dificultat [terme que alludeix al beisbol, un esport en què arribar a la "first base" és el primer pas per a marcar un punt] (ex.: In terms of funding, we haven't been able to get to first base = Pel que fa al finançament, no hem pogut fer el primer pas)
get to the bottom of
treure'n l'entrellat, investigar fins al fons
get to the heart of
arribar al cor de
get to the point
anar al gra (ex.: I told him to get to the point = Li vaig dir que anés al gra)
get under someone's skin
molestar, atabalar algú
get under way
posar-se en marxa
get underfoot
fer nosa; posar-se al mig, com el dijous
get underway
posar-se en marxa
get up on the wrong side of (the) bed
llevar-se amb el peu esquerre (ex.: What's the matter with you? Did you get up on the wrong side of bed? = Què et passa? T'has llevat amb el peu esquerre?)
get up the nerve [Am.]
agafar ànim, encoratjar-se, esdevenir prou valent
get well soon!
que milloris!
get what's coming to one
rebre el càstig que es mereix
get wind of
assabentar-se de, sobretot indirectament
get wise
deixar d'enganyar-se, adonar-se de la realitat
get wise with someone
estar insolent amb algú
get with it
espavilar-se, treure's la son de les orelles
get worked up
excitar-se
get-together
festa, reunió informal
get-up
modelet, vestit, disfressa
get-up-and-go
energia
I'll get you!
ja t'arranjaré!
not get a word in edgewise ([Br.] edgeways)
en una conversa, no trobar l'oportunitat de dir res
not get to first base
fracassar, no arribar a fer ni el primer pas
one can't get blood from a stone/turnip
d'on no n'hi ha no en raja; no es poden exigir diners dels qui no en tenen
tell someone to get lost
engegar a (pastar fang, escampar la boira, la quinta forca, la porra, porgar fum) algú (ex.: If he bugs you, just tell him to get lost = Si et molesta, engega'l a pastar fang)

getaway: getawayescapada, de vacances o després d'haver comès un crim

gets
give as good as one gets
defensar-se agressivament
the squeaky wheel gets the grease
qui no plora, no mama

getter: go-getterpersona ambiciosa, il·lusionada i treballadora

getting: you're getting warm!et cremes!

ghost
ghost-writer
el qui escriu en nom d'altres
give up the ghost
fer el darrer badall
not have the ghost of a chance
no tenir cap possibilitat d'èxit
gift
don't look a gift horse in the mouth
a cavall regalat, no li miris el dentat
have a gift of gab
tenir un bon bec, tenir molta retòrica

gild: gild the lilyembellir el que ja és prou bell

gills: green around the gillsmarejat, amb nàuseas

gilt: gilt-edgedd'alta qualitat

gin: gin mill [Am.]bar de mala fama

gird: gird one's loins[antiquat] preparar-se per a la lluita

girl
call girl
prostituta d'alta categoria
cover girl
model de portada
girl Friday [Am.]
secretària eficient i apreciada
pinup girl
noia de calendari

girlfriend: girlfriendnoia amb qui hom festeja; xicota

give
Don't give up the day job
No deixis una cosa segura per una cosa dubtosa
give a hundred ten percent
posar-hi el coll, fer un esforç especial (ex.: If we want this business to make headway, we'll have to give it a hundred ten percent = Si volem que el negoci rutlli, hi haurem de posar el coll)
give a wide berth to
evitar, mantenir algú a distància
give alms
fer almoina
give an ear to
escoltar
give as good as one gets
defensar-se agressivament
give birth
donar a llum
give chase
empaitar
give credence to
creure, acceptar com a cert
give free/full rein to someone
donar llibertat incondicional a algú; donar regna solta a algú
give ground
perdre terreny, recular
give head [vulg.]
fer fel·lació
give it a whirl
intentar fer una cosa, sobretot per primera vegada
give it some thought
tenir-ho en compte
give no quarter
no donar quarter
give notice
passar un avís (informar un amo, un empleat, un propietari o inquilí de la terminació d'un acord contractual de servei o d'arrendament)
give one's right arm for
donar, sacrificar qualsevol cosa per
give one's word
donar la paraula
give oneself airs
donar-se aires d'importància, pujar a algú els fums al cap, presumir, fer-se veure
give oneself away
delatar-se un mateix
give or take (a quantity)
més o menys, si fa no fa
give rise to
donar lloc a, donar pàbul a (ex.: The inclination of the Earth's rotation on its axis gives rise to the seasons = La inclinació de l'eix de rotació de la Terra dóna lloc a les estacions)
give someone a dressing down
dir (a algú) el nom del porc
give someone a free hand
donar a algú via lliure
give someone a hand
1 ajudar algú 2 aplaudir algú
give someone a hard time
destorbar algú, fer-li la (vida impossible / guitza); fer que s'ho passi malament
give someone a leg up
fer cancaneta/canca a algú
give someone a lift
donar transport a algú
give someone a pain
molestar algú
give someone a piece of one's mind
renyar algú, dir-li'n quatre de fresques, deixar-lo com un drap brut (ex.: I wish he were here, I'd give him a piece of my mind! = Tant de bo que fos aquí, el deixaria com un drap brut!)
give someone a raspberry
fer a algú un petarrelleig («hacer un pedorreta»)
give someone a ring
telefonar a algú
give someone a run for their money
fer suar la cansalada a algú
give someone a taste of their own medicine
pagar algú amb la mateixa moneda
give someone an inch, and they'll take a mile
dóna-li un pam i se'n prendrà una cana, «dale un dedo y se toma hasta el codo»
give someone butterflies
provocar en algú una sensació de lleugera excitació
give someone enough rope and he will hang himself
[lit.] si es dóna a algú prou corda, s'enforcarà; si a una persona dónes prou temps i llibertat per a fer el que vulgui, es ficarà ell mateix en un embolic
give someone fits [Am.]
fer que algú s'enfili per les parets
give someone gray hair
fer a algú (sobretot als pares) la guitza (ex.: These shenanigans of yours are giving your folks gray hair = Aquestes pallassades teves fan la guitza als teus pares)
give someone hell [vulg.]
deixar algú com un drap brut
give someone one's regards
donar records a algú de part de
give someone pause
fer dubtar algú
give someone short shrift
desfer-se d'algú el més ràpid possible
give someone some slack
no ser sever amb algú, ser-hi comprensiu
give someone the axe [Am.]
despatxar algú de mala manera
give someone the benefit of the doubt
concedir a algú el benefici del dubte
give someone the bum's rush [Am.]
fer fora algú de mala manera
give someone the cold shoulder
deixar de banda algú
give someone the creeps/willies
horripilar, «fer iu-iu» a algú; anguniejar, esgarrifar algú
give someone the eye
llançar a algú una mirada provocadora
give someone the go-by
fer el buit, girar l'esquena a algú
give someone the shirt off one's back
fer qualsevol sacrifici (per a algú)
give someone the slip
escapar-se d'algú
give someone their due
reconèixer el mèrit d'algú
give someone to understand that
donar a entendre algú que
give something a miss
decidir de no fer alguna cosa, de no anar-hi, etc.
give something a try
intentar fer alguna cosa
give the devil his due [Am.]
ser just fins i tot amb el dimoni
give the lie to
desmentir
give the show away
revelar un secret, ser un bocamoll
give thought to
considerar, tenir en compte
give up the ghost
fer el darrer badall
give up the ship [Am.]
rendir-se, deixar de resistir
give vent to
desfogar, esbravar
give voice
expressar
give wing to
donar embranzida a
give-and-take
estira-i-arronsa, concessions mútues (ex.: You can't be so demanding; there has to be a little give-and-take = No pots ser tan exigent; ha d'haver-hi una mica d'estira-i-arronsa)
I don't give a (tinker's) damn [vulg.]
tant me/em fa, tant me/em fot [vulg.]; m'importa un rave
not give a damn [vulg.]
a algú, no importar-li gens
not give someone the time of day
rebutjar i menysprear algú
would give one's right arm
donaria un dit de la mà
giveaway
dead giveaway
revelació no intencionada d'un secret
giveaway
1 el que es ven a un preu irrisori 2 revelació delatora

gives: what gives?què passa?

glad
glad rags
roba de festa
to glad-hand someone
saludar algú amb falsa efusió/entusiasme
glance
at first glance
a primera vista, a simple vista, sense pensar-hi gaire
fleeting glance
cop d'ull

glass: glass jaw [Am.]inhabilitat d'un boxejador de rebre cops sense resultar K.O.; [lit.] mandíbula de vidre

glasses: look at the world through (rose-colored|rose-tinted) glassesveure-ho tot de color de rosa

glimpse: catch a glimpseentreveure

glitters: all that glitters is not goldno és or tot el que lluu

globe: globe-trotterrodamón

glory: go out in a blaze of glorymorir gloriosament

glove
be hand in glove
fer conxorxa (ex.: Those two are hand in glove with the mayor = Aquests dos fan conxorxa amb l'alcalde)
fit like a glove
venir com l'anell al dit; anar, encaixar, quedar, etc., com un guant

gloves: with kid glovesamb molta tendresa i cautela; amb tacte

glowing: in glowing termsen termes ardents

glutton
glutton for punishment
masoquista
glutton for work
treballador incansable
go
from the get-go
des de bon principi
from the word go
des de bon principi
get the go-ahead
rebre (el permís / el vist-i-plau) (ex.: GlaxoSmithKline has got the go-ahead to market Trizivir = GlaxoSmithKline ha rebut el permís per a posar a la venda Trizifir)
get-up-and-go
energia
give someone the go-by
fer el buit, girar l'esquena a algú
go all out
maldar; tirar la casa per la finestra, posar-hi tots els esforços
go along with the crowd
deixar-se dur pel corrent
go ape [Am.]
posar-se com una moto
go around in a circle
donar voltes sobre si mateix, no avançar
go at it hammer and tongs
tenir una baralla forta
go away!
vés-te'n a (fer punyetes! / pastar fang!); fot el camp! [vulg.]
go back on one's word
no complir una promesa
go bail for
pagar la fiança de
go ballistic
posar-se fet una fúria, agafar una enrabiada, perdre els estreps
go bananas/nuts
tornar-se boig, perdre l'oremus (ex.: When her hard drive failed she went bananas = Quan el seu disc dur va fallar es va tornar boja)
go/be on a diet
fer dieta
go begging
dit d'una cosa disponible però no aprofitada
go belly up [Am.]
[empresa] fer fallida, plegar veles; anunciar un concurs de creditors
go broke/bust
arruïnar-se econòmicament
go by the board
desaparèixer
go by the name of
dir-se, anomenar-se
go down in history
passar a la història
go down the tubes
fracassar, col·lapsar
go down the wrong way
[menjar] baixar per l'altra banda
go downhill
anar de/a mal borràs, anar de caiguda
go dutch (go Dutch) [Am.]
pagar l'escot (escot: part que toca pagar a cadascuna de dues o més persones que han fet una despesa en comú)
go easy (on someone)
tractar amb comprensió (algú culpable)
go figure!
com es pot explicar això?
go fly a kite
vés-te'n a (fer punyetes! / pastar fang!); fot el camp! [vulg.]
go for a spin
passejar(-se) amb cotxe
go for a walk
fer (una volta / la volta / un tomb); anar a passeig
go for broke
jugar-se el tot pel tot (ex.: It's your last chance; you'd better go for broke! = És la teva última oportunitat; val més que t'ho juguis tot pel tot!)
go for it [pop.]
tirar al/pel dret
go for it!
fes-ho!
go for the gold
intentar aconseguir el màxim premi
go for the moon
intentar aconseguir l'impossible
go from bad to worse
com més va pitjor
go from pillar to post
anar amunt i avall, d'un lloc a l'altre
go from strength to strength
anar (vent) en popa, tenir un èxit darrere un altre
go gaga
començar a repapiejar
go great guns
anar de meravella, d'allò més bé
go halves
anar a mitges
go hand in hand
anar conjuntament, estar molt relacionats
go haywire
[màquines] perdre la xaveta
go (hog) wild [Am.]
actuar desenfrenadament, tornar-se boig
go in one ear and out the other
acabat de dir, acabat d'oferir (ex.: Everything you tell him goes in one ear and out the other = Tot el que li dius, acabat de dir, acabat d'oferir)
go into a tailspin
caure en picat (tailspin = caiguda en barrina)
go into raptures
extasiar-se
go into the lion's den
ficar-se a la gola del llop
go jump in the lake!
vés-te'n a (fer punyetes! / pastar fang!); fot el camp! [vulg.]
go like clockwork
funcionar com un rellotge
go native
dit de la persona que viu a l'estranger i que ha perdut part del seu propi caràcter, comportant-se com la gent en aquell país
go off half-cocked
precipitar-se, tirar al/pel dret, fer un projecte sense preparar-ho bé
go off in a huff
marxar enfadat
go off on a tangent
fugir d'estudi, tirar pilotes fora
go off the deep end
perdre el seny, perdre l'oremus, descontrolar-se
go off the rails
perdre el rumb, extraviar-se
go on a binge/spree
lliurar-se a la disbauxa, fer la bauxa, fer tabola
go on a tear
fer barrila/gresca
go on holiday
marxar de vacances
go on record
declarar públicament
go on strike
fer vaga
go on the wagon
abstenir-se del consum d'acohol
go one better than someone
fer millor que algú
go out in a blaze of glory
morir gloriosament
go out of business
[empresa] fer fallida, plegar veles; anunciar un concurs de creditors
go out of one's way
prendre's la molèstia, fer un esforç especial (sobretot per ajudar algú), fer tot el possible
go (out) on the town
sortir de festa
go over like a lead balloon
(una idea o una presentació) no guanyar l'aprovació esperada, provocar una resposta indiferent o hostil
go over someone's head
recórrer a una autoritat superior (ex.: If the foreman won't listen to me I'll go over his head = Si el capatàs no m'escolta recorreré a una autoritat superior)
go over/through with a fine-tooth comb
passar pel sedàs; examinar molt curosament, a consciència
go public
fer una oferta pública inicial d'accions; ~ with = revelar al públic informació que abans era desconeguda o secreta
go shopping
anar a comprar
go someone one better
superar algú per un punt, per un nivell
go stag
anar sol a un esdeveniment on la gent normalment va amb parella
go steady
sortir exclusivament amb una persona
go straight
deixar de delinquir
go the extra mile
prendre's la molèstia, fer un esforç especial, fer tot el possible
go the limit
anar a totes, jugar-se (el tot pel tot / la camisa)
go the rounds
una notícia, escampar-se
go the way of all flesh
fer el darrer badall, exhalar l'esperit
go through hard times
ballar-la magra
go through hell and high water [vulg.]
passar per moltes dificultats
go through the mill
passar-ne de tots colors (ex.: We've been through the mill but are still together = N'hem passades de tots colors, però encara estem junts)
go through the motions
fer una cosa mecànicament, sense esma ni il·lusió
go through the roof
agafar una enrabiada, posar-se fet una fúria
go to (any length / great lengths)
fer qualsevol cosa
go to bat for [Am.]
donar suport a
go to bed with the chickens [Am.]
anar a dormir com les gallines
go to extremes
passar de rosca, omplir la mesura
go to hell in a handbasket [vulg.]
anar-se'n en orri(s), anar-se'n a can Pistraus
go to hell! [vulg.]
vés-te'n a fer punyetes!, vés-te'n a la merda! [tabú]
go to it!
endavant!
go to one's head
fer pujar a algú els fums
go to pieces
perdre el control de les emocions
go to pot
anar per portes, fer-se malbé del tot
go to press
entrar en premsa
go to rack/wrack and ruin
anar-se'n en orri(s), anar-se'n a can Pistraus
go to seed
desmillorar
go to the country [Br.]
celebrar eleccions generals
go to the devil!
fot el camp!
go to the dogs
anar a la ruïna, sobretot un país, la societat, etc.
go to the mat
discutir
go to the people
convocar eleccions
go to the trouble
prendre's la molèstia
go to town
tirar milles, dedicar-se (a una cosa) entusiàsticament
go to waste
fer-se malbé; ser malgastat, no aprofitat; anar-se'n en orri(s)
go under the hammer
ser objecte d'una subhasta
go under the knife
passar pel quiròfan
go up in smoke
desaparèixer, fracassar
go west
anar-se'n a l'altre barri, estirar la pota, dinyar-la
go whole hog ([Br.] go the whole «hog)
posar tota la carn a la graella; donar-ho tot, tirar la casa per la finestra
go with the flow
seguir el corrent
go without saying
no cal ni dir; caure pel seu propi pes
go wrong
[cosa] anar mal dades, fallar; [persona] anar per mal camí
go-between
intermediari
go-getter
persona ambiciosa, il·lusionada i treballadora
have a go at
intentar, provar
make a go of
sortir-se'n, reeixir en alguna cosa
on the go
actiu i ocupat, en moviment
touch and go
dubtós, insegur, arriscat
way to go!
ben fet!

goat: get someone's goatfer que s'enfadi algú, tocar-li la pera (ex.: I think she leaves the lights on just to get my goat = Penso que deixa els llums encesos per tocar-me la pera)

goats: separate the sheep from the goatsseparar el gra de la palla

gobbledygook: gobbledygookllenguatge incomprensible

gobstopper: gobstopper [pop. br.]peça de confiteria, rodona i molt dura; [Br.] mot difícil de pronunciar

God
act of God
força major, succés imprevisible
for God's sake!
per l'amor de Déu!
God forbid!
Déu me'n guard!
God helps him who helps himself
ajuda't i ajudat seràs
God will provide
Déu proveirà
God willing
si Déu vol, si a Déu plau, amb l'ajuda de Déu, Déu volent
my God!
Déu meu!, valga'm Déu!
please God!
Déu ho vulgui!
so help me (God)!
t'ho juro (davant de Déu)!

gods: in the lap of the godsmés enllà del control humà, que sigui el que Déu vulgui

goes
anything goes
tot val
how goes it?
com anem?
it goes with the territory
són inconvenients de l'ofici
it goes without saying
no cal dir
it just goes to show
queda demostrat
so it goes
així van les coses
going
going places
progressant
going-over
inspecció
good going!
ben fet!
hard going
carregat de dificultats
heavy going
difícil, que costa molt a tirar endavant (ex.: Being seductive in this weather is heavy going = Amb aquest temps ser seductora és molt difícil)
the going rate
el preu actual/normal

goings: goings-ontripijocs; conducta sospitosa

gold
all that glitters is not gold
no és or tot el que lluu
go for the gold
intentar aconseguir el màxim premi
gold standard
1 patró or 2 model d'excel·lència
good as gold
fiable
have a heart of gold
ser de bon cor (ex.: Sometimes he's a little abrupt, but he actually has a heart of gold = A vegades es mostra una mica descortès, però és de bon cor)
worth its/one's weight in gold
val més or que no pesa (ex.: In Roman times, fabric dyed with Tyrian purple was worth its weight in gold = A l'època romana, el teixit tenyit de púrpura de Tir valia més or que no pesava)
golden
golden handshake
acord lucratiu que s'ofereix a un empleat com a incentiu per a jubilar-se
golden wedding anniversary
noces d'or
kill the goose that laid the golden egg/eggs
matar la gallina dels ous d'or
kill the goose that lays the golden egg/eggs
matar la gallina dels ous d'or
gone
dead and gone
mort fa temps
far gone
en un estat crític
gone with the wind
perdut per sempre
long gone
dit d'una cosa o persona que fa temps/estona que no hi és (ex.: The thieves are long gone = Fa temps que els lladres han fumut el camp)
to hell and gone [vulg.]
completament perdut

Good: Good FridayDivendres Sant

good
a good catch
un bon partit
a good deal of
molt (davant de noms singulars)
a good many
bastants
a good wheeze [Br.]
una bona idea
a miss is as good as a mile
tant és equivocar-se de poc com de molt
all in good time
tot al seu temps
be good at
ser el seu fort; tenir(-hi) la mà trencada, tenir per la mà, saber-ne de cada mà
be in good with someone
tenir l'aprovació d'algú
be in someone's good graces
tenir bona relació amb algú
be on good terms
avenir-se bé
be on one's good behavior
comportanr-se de la millor manera possible
be up to no good
maquinar, tramar alguna cosa mala
but good
amb contundència
do more harm than good
fer més mal que bé
do someone a good turn
fer a algú un favor
for good
per sempre
get in good with someone
aconseguir l'aprovació d'algú
get off to a good start
començar amb bon peu, entrar amb el peu dret
get on one's good side
guanyar l'aprovació d'algú
give as good as one gets
defensar-se agressivament
good and proper
a consciència
good as gold
fiable
good deal
ganga, bona oferta, acord comercial avantatjós, bon tracte
good deeds
bones obres
good egg
bon jan
good going!
ben fet!
good grief!
caram!, renoi!, ostres!, cordons!
good heavens!
caram!, renoi!, ostres!, cordons!
good natured
de bon cor
good old days
temps anteriors, considerats superiors al present
good riddance!
bon vent i barca nova!
good show!
excel·lent!
good-for-nothing
inútil, bala perduda
have a good ear
tenir bona oïda
have a good head on one's shoulders
ser intel·ligent, tenir sentit comú
have a good mind to
estar gairebé decidit a
have a good time
passar-s'ho bé, divertir-se
hold good
ser vàlid
in a good mood
de bon humor, de bons aires, de bona lluna, de filis
in good faith
de bona fe
in good hands
en bones mans
in good time
en un temps raonable, tard o d'hora
in one's good graces
aprovat (per algú)
keep in good shape
mantenir-se en forma
keep on the good side of
assegurar-se de no ofendre algú, de no fer-ne un enemic
keep up the good work!
ben fet, sigueu així!
let the good times roll
que passin els bons temps
make a good impression
quedar bé, caure bé, fer-se ben veure
make good
tenir èxit
make good time
avançar a un bon pas
put in a good word for someone
recomanar algú, tot lloant-lo
put up a good fight
resistir valentament
put up a good front
actuar amb coratge malgrat tenir por, resistir valentament
so far so good
fins ara, bé
to good purpose
amb bons resultats
too good to be true
massa bo per a ser cert

goodbye: kiss goodbyeacomiadar-se fent un petó

gooder: do-gooderidealista ingenu que dóna suport a causes humanitàries

goodness
for goodness' sake!
per l'amor de Déu!
thank goodness!
gràcies a Déu!
goods
deliver the goods
complir/satisfer l'objectiu (ex.: Four goals in three matches! The new player has certainly delivered the goods = Quatre gols en tres partits! Certament el nou jugador ha complert els objectius)
dry goods
tèxtils, peces de vestir, etc., per a vendre
get the goods on [Am.]
descobrir informació inculpatòria sobre
sell someone a bill of goods
enganyar algú, prendre-li el pèl
goose
goose bumps/flesh/pimples
pell de gallina
kill the goose that laid the golden egg/eggs
matar la gallina dels ous d'or
kill the goose that lays the golden egg/eggs
matar la gallina dels ous d'or
one's goose is cooked
ha begut oli, té problemes greus
what is sauce for the goose is sauce for the gander
el que és bo per a un és també bo per a l'altre
wild goose chase
cerca inútil, en què no hi ha cap possibilitat de trobar el que se cerca

goosebumps: goosebumpspell de gallina

gosh
for gosh sake!
ospa!
oh my gosh!
Déu meu!, valga'm Déu!

gospel: the gospel truthla pura veritat

gotten: ill-gotten gainsbéns o diners aconseguits il·lícitament

gown: cap and gowntoca i toga

grabs: up for grabsdisponible a tothom

grace
coup de grace
cop de gràcia
fall from grace
caure en desgràcia
grace period
període de gràcia
in a state of grace
en estat de gràcia
saving grace
qualitat que compensa altres deficiències
graces
be in someone's good graces
tenir bona relació amb algú
in one's bad graces
a la llista negra (d'algú)
in one's good graces
aprovat (per algú)

grade: make the gradequalificar(-se), reeixir

grain
against the grain
a contrapèl, a repèl
take it with a grain of salt
no agafar-ho al peu de la lletra

grand: baby grandpiano d'un quart de cua (approx 1,50m)

grandmother: don't teach your grandmother to suck eggsno vulguis ensenyar una cosa a algú que en sap més que tu (ex.: I don't want to teach my grandmother to suck eggs, but aren't you supposed to back up your work? = No vull ensenyar-te el que saps millor que jo, però no has de fer una còpia de seguretat?)

grandstand: grandstandfanfarronejar

granted: take for granteddonar per descomptat/fet/segur

grapes: sour grapesla negació de la conveniència d'alguna cosa després que hom hagi descobert que no es pot adquirir (cf. la faula de la guineu i el raïm: quan no les pot haver diu que són verdes)

grapevine: hear something through the grapevineassabentar-se d'alguna cosa mitjançant el xafardeig

grasp
grasp at straws
servir-se d'un recurs inútil per a salvar-se d'un perill
grasp the nettle
agafar el toro per les banyes
grass
grass is always greener on the other side of the fence
ningú no està content amb la seva sort; [lit.] l'herba sempre és més verda a l'altre costat de la tanca
grass widow
dona vídua, divorciada o que té el marit fora
grass widower
home vidu, divorciat o que té la dona fora
grass-roots
[política] les bases (ex.: Their candidate has a lot of grass-roots support = El seu candidat té molt suport a les bases)
not let the grass grow under one's feet
no quedar-se gaire temps en un lloc, anar sempre d'ací i d'allà; no fer el/la ronsa, no entretenir-se
snake in the grass
persona traïdora (ex.: You can't trust him, he's a real snake in the grass = No et pots fiar d'ell, és una persona traïdora)

grasshopper: knee-high to a grasshoppermolt petit d'edat; [lit.] a l'alçada del genoll d'una llagosta (insecte)

grassroots: grassrootsfet pel poble, per la gent comuna

grave
dig one's own grave
cavar-se la pròpia fossa
one foot in the grave
moribund

graveyard: graveyard shift [Am.]torn de feina que s'acaba al matí

gravy
gravy train
diner fàcil; feina en què es guanya molt amb poc esforç
pure gravy
beneficis fàcils

gray: give someone gray hairfer a algú (sobretot als pares) la guitza (ex.: These shenanigans of yours are giving your folks gray hair = Aquestes pallassades teves fan la guitza als teus pares)

grease
elbow grease
força, empenta
grease monkey [Am.]
mecànic
grease someone's palm
1 subornar algú 2 donar a algú una propina
grease the wheels
fer que tot funcioni bé
the squeaky wheel gets the grease
qui no plora, no mama

greased: like greased lightningcom un llamp, com una bala/centella, rapidíssimament

greasy: greasy spoonfonda de sisos, restaurant de poca qualitat

great
at great length
amb molt detall
go great guns
anar de meravella, d'allò més bé
go to great lengths
fer qualsevol cosa
great minds think alike
dit humorísticament quan hom accepta la proposta d'altri; [lit.] les grans ments pensen igual! (ex.: Joan: This calls for a celebration! Maria: Great minds think alike! = Joan: Això mereix una celebració! Maria: Les grans ments pensen igual!)
no great shakes
res de l'altre món, mediocre

Greek: it's Greek to meper a mi com si fos xinès, no entenc res

green
get the green light
rebre el vist-i-plau (ex.: Tomorrow we should get the green light to go ahead with our project = Demà hauríem de rebre el vist-i-plau per a tirar endavant el projecte)
green around the gills
marejat, amb nàuseas
green fingers [Br.]
l'habilitat de fer créixer plantes
green thumb [Am.]
l'habilitat de fer créixer plantes
green with envy
amb molta enveja
green-eyed monster [Am.]
enveja (el monstre d'ulls verds)

greener: grass is always greener on the other side of the fenceningú no està content amb la seva sort; [lit.] l'herba sempre és més verda a l'altre costat de la tanca

grid: off the grid — 1 no connectat als sistemes de serveis públics municipals 2 lliure de l'observació o del control del govern

grief
come to grief
acabar malament
good grief!
caram!, renoi!, ostres!, cordons!

Grim: the Grim ReaperMorta (grec equivalent Atropos)

grin: grin and bear itpatir reversos sense queixar-se, fer bona cara al mal temps

grind
back to the grind!
altre cop al martiri!
bump and grind
ballar, sobretot com a actors de «striptease»
grind one's teeth
serrar les dents
grind to a halt
parar lentament i laboriosa; parar de mala manera
have an axe to grind
tenir un objectiu amagat, ulterior; guardar rancor

grindstone: put/keep/have one's nose to the grindstonetreballar sense descans

grip
get a grip on
controlar; ~ yourself! = calma't!
lose one's grip
perdre el seny, desballestar-se

grips: come to grips withenfrontar-se amb

grist: grist for one's millcosa que es pot aprofitar

grit: grit one's teethserrar les dents; mostrar nervis, ràbia o resolució

groove: in the grooveen forma, sobretot músics; tenir bon ritme

ground
break ground
començar construcció
break new ground
trencar esquemes, innovar, fer descobriments o invents nous (ex.: He's an artist that has always broken new ground = És un artista que sempre ha trencat esquemes)
common ground
el que es té en comú
cover a lot of ground
progressar molt, ocupar-se de moltes coses
cut the ground from under someone's feet
segar a algú l'herba sota els peus; preveure l'acció o els arguments d'altri i fer que siguin irrellevants o sense sentit; fer alguna cosa que deixa l'altre sense justificació per les seves accions o opinions
fertile ground
terreny adobat
from the ground up
des de bon principi
gain ground
guanyar terreny, progressar (ex.: In rural areas, agritourism is gaining ground = A les àrees rurals, l'agroturisme guanya terreny)
get in on the ground floor
ser una de les primeres persones de participar en una oportunitat econòmica
get off the ground
començar a funcionar
give ground
perdre terreny, recular
ground floor
planta baixa
ground-breaking
innovador
have both feet on the ground
tocar de peus a terra
hit the ground running
en una nova activitat, treballar-hi de valent immediatament (ex.: She hit the ground running in her new job, signing up three new clients in a week = Des del primer moment, ella va treballar de valent en la nova feina: en una setmana va aconseguir tres nous clients.)
keep an ear to the ground
estar a l'aguait, fer l'ull viu (ex.: I'll keep an ear to the ground and let you know if I hear of any opportunities = Estaré a l'aguait i si tinc notícia de cap oportunitat, t'ho faré saber)
lose ground
perdre terreny
middle ground
punt de vista entre dos extrems; terreny neutral
on shaky ground
en perill; en una posició delicada, espinosa (ex.: After three straight losses, the coach's job was on shaky ground = Després de tres derrotes consecutives, la feina de l'entrenador era en perill)
run something into the ground
insistir massa en una cosa
run to ground
perseguir i capturar
stamping ground
lloc habitual on es troba un grup de persones
stand one's ground
mantenir-se ferm, no rendir-se (ex.: The bully threatened him, but little Billy stood his ground = El pinxo el va amenaçar, però el petit Billy es va mantenir ferm)
suit someone down to the ground [Br.]
venir de primera
thin on the ground
escàs, no abundant

grounds: on the grounds ofper motius de

groundwork: lay the groundworkpreparar el terreny

grow
grow like a weed
créixer com la mala herba, pujar com una carbassera
grow up!
no siguis criatura!
not let the grass grow under one's feet
no quedar-se gaire temps en un lloc, anar sempre d'ací i d'allà; no fer el/la ronsa, no entretenir-se

growing: growing painsdolors de creixement

grudge: bear/nurse/have a grudgeguardar rancor

guard
be on guard
estar en guàrdia
be on one's guard
tenir-se per advertit
catch off guard
agafar (desprevingut / d'improvís / a contrapeu)
catch someone off guard
agafar algú desprevingut
off guard
desprevingut
old guard
la vella guàrdia
on guard
a l'aguait
guess
educated guess
conjectura basada en evidència
rough guess
estimació aproximada
second guess
criticar una decisió un cop conegut el resultat
take a guess
endevinar

guest: be my guestagafeu el que vulgueu, sou a casa vostra, etc.

guinea: guinea pigconillet d'Índies

guise: under/in the guise ofa guisa de, a la manera de

gums: beat one's gumsgarlar

gun
jump the gun
sortir abans de temps, precipitar-se
smoking gun
proves indiscutibles (ex.: We still haven't found a smoking gun = Encara no hem trobat proves indiscutibles)
son of a gun
individu, tipus, element, paio
under the gun
sota molta pressió; amenaçat

gunfight: bring a knife to a gunfightentrar en una situació conflictiva amb recursos inadequats (ex.: Competition is fierce in this market and I'm afraid with your new model you've brought a knife to a gunfight = En aquest mercat la competició és ferotge i em temo que, amb aquest nou model, hi entres amb els recursos inadequats)

gung: gung-hooptimista, entusiasta

guns
go great guns
anar de meravella, d'allò més bé
stick to one's guns
mantenir-se ferm; vetllar les armes
gut
gut feeling
instint visceral
gut reaction
reacció visceral
guts
blood and guts
de sang i fetge
hate someone's guts
odiar algú
have (the) guts
tenir (els) pebrots
guy
fall guy
el qui rep el càstig que un altre hauria d'haver rebut; cap de turc; víctima d'una estafa
wise guy
persona insolent que fa comentaris sarcàstics i impertinents

visca.com | Dites visca!