visca.com | Dites visca!

Dites visca! H

habit
be in the habit of
estar avesat a
break a habit
trencar un vici, "desaviciar-se"
creature of habit
algú que no trenca mai la rutina
force of habit
força de costum
get/fall into the habit of
adquirir el costum de
kick a habit
desenganxar-se d'un vici, d'una addicció
make a habit of something
habituar-se a una cosa, prendre's una cosa per costum
hackles
get one's hackles up
agafar una enrabiada, posar-se com una fera/fúria
make one's hackles rise / raise (one's) hackles
irritar, repugnar (ex.: I don't know what it is, but something about her just (makes my hackles rise / raises my hackles) = No sé per què em passa, però hi ha una cosa d'ella que m'irrita)
had
be had
ser objecte d'una estafa
you had to be there
dit quan un conte suposadament humorístic no produeix interès
hair
bad hair day
dia en què tot va malament
be/get in someone's hair
molestar, destorbar algú
by a hair
pels pèls
by a hair's breadth
pels pèls
give someone gray hair
fer a algú (sobretot als pares) la guitza (ex.: These shenanigans of yours are giving your folks gray hair = Aquestes pallassades teves fan la guitza als teus pares)
hair of the dog that bit you
una mica d'alcohol, que va bé per a la ressaca (ex.: What a night! This morning I'm going to put a bit of cognac in my coffee because I need some hair of the dog that bit me = Quina nit! Aquest matí prendré un cigaló, ja que una mica d'alcohol va bé per a la ressaca)
keep your hair on!
tranquil!, no perdis la calma! (ex.: Keep your hair on! I'm coming as fast as I can = Tranquil! Vinc tan ràpid com puc)
let one's hair down
desinhibir-se
make someone's hair stand on end
fer posar a algú els pèls/cabells de punta
neither hide nor hair
ni el rastre (ex.: We could find neither hide nor hair of him = D'ell no en trobàvem ni el rastre)
not turn a hair
no alterar-se, no espantar-se
out of one's hair
dit de la persona o cosa que ja no fa nosa
tear one's hair
arrencar-se els cabells, estirar-se els cabells

hairdo: hairdopentinat

haired: fair-haired boypersona que té molta acceptació, que gaudeix de privilegis excepcionals

hairline: hairline crackesquerda fínissima

hairs
have someone by the short hairs
fer ballar algú, posar el dogal al coll a algú, tenir l'altre al seu poder
split hairs
filar prim; buscar/cercar tres/cinc peus al gat

hale: hale and heartyferm i de bona salut

half
at half mast
1 a mitja asta 2 (portar) la farmàcia oberta
be six of one and half-a-dozen of the other
ser igual; tant se li'n dóna naps com cols
be too clever/smart by half
passar-se de llest
better half
la muller
go off half-cocked
precipitar-se, tirar al/pel dret, fer un projecte sense preparar-ho bé
half a chance
la més mínima oportunitat
half a loaf is better than none
val més això que res
half price
a meitat de preu
half the battle won
una part significant de la feina feta
half-and-half
barreja de parts iguals de crema i llet; meitat i meitat
half-baked
mal concebut
half-hearted
desesmat, sense ganes
half-holiday
la tarda lliure
half-time
mitja part
have half a mind to
estar gairebé decidit a
in half
a la meitat
not know the half of it
no saber-ne ni la meitat
halfway
meet someone halfway
transigir amb algú, fer concessions per a poder arribar a un accord
meet trouble halfway
preocupar-se de problemes que potser no ocorreran

halt: grind to a haltparar lentament i laboriosa; parar de mala manera

halves: go halvesanar a mitges

ham
ham actor
comediastre
ham it up
actuar d'una manera exagerada
ham-handed
desmanyotat, maldestre
hammer
go at it hammer and tongs
tenir una baralla forta
go/come under the hammer
ser objecte d'una subhasta

hammered: hammeredebri, borratxo, bufat

hammers: dumb as a sack of hammersmolt curt de gambals

hand
a big hand
un fort aplaudiment
a firm/steady hand on the tiller
dit d'algú que controla la situació
at first hand
de primera mà
at hand
a mà
at the hand/hands of
[agència] de la mà de
be a dab hand
tenir(-hi) la mà trencada
be hand in glove
fer conxorxa (ex.: Those two are hand in glove with the mayor = Aquests dos fan conxorxa amb l'alcalde)
bite the hand that feeds you
mossegar la mà que et dóna menjar
by hand
manualment; a mà
cap in hand
humilment
caught with (one's) hand in the cookie jar
agafat in fraganti (ex.: I'm afraid your friend got caught with his hand in the cookie jar = Em temo que es va agafar in fraganti el teu amic)
close at hand
entorn de, al voltant de
dab hand
manetes
don't hand me that!
i ca!, i un be negre!
eat out of someone's hand
comportar-se d'una manera submisa
force someone's hand
obligar algú a actuar
from hand to hand
de mà en mà
gain/get the upper hand
aconseguir l'avantatge
get out of hand
descontrolar-se, passar de la ratlla; escapar-se de les mans (ex.: Parties at Joan's tend to get out of hand = Les festes a can Joan tenen una tendència a descontrolar-se)
give someone a free hand
donar a algú via lliure
give someone a hand
1 ajudar algú 2 aplaudir algú
go hand in hand
anar conjuntament, estar molt relacionats
hand in hand
agafats de la mà; braç a braç
hand job [vulg.]
l'acte de masturbar algú
hand over hand
passant les mans alternativament una abans o per sobre de l'altra
hand someone a line
intentar convèncer o impressionar algú amb un parlar poc sincer
hand to hand combat/fighting
combat cos a cos
hand-me-down
una peça de roba que es dóna al germà petit quan el germà gran s'ha fet massa gran per a portar-la (ex.: I grew up wearing my brother's hand-me-downs = Vaig passar l'adolescència portant la roba vella del meu germà)
hand-pick
seleccionar amb molt cura
hand-to-mouth
gastar tot el que s'obté o que es guanya
hat in hand
humilment
have a free hand
tenir via lliure
have a hand in
participar en, intervenir en
have a hot hand
dit de la persona que té una ratxa de sort o gaudeix d'un període d'èxit
have in the palm of one's hand
controlar completament
have one's hand in the till
desfalcar
have the upper hand
tenir l'avantatge
have the whip hand
tenir vara alta, tenir autoritat, poder per fer alguna cosa (ex.: In this affair I'm the one who has the whip hand = En aquest afer sóc jo qui tinc vara alta)
have to hand it to someone
admetre o reconèixer, a vegades a contracor, que algú té mèrit, que té qualitats positives (ex.: You have to hand it to her, she really did a bang-up job = Has d'admetre que ella sí que va fer molt bona feina)
helping hand
cop de mà
hired hand
persona contractada, sobretot per a feines agrícoles
keep one's hand in
no perdre la pràctica
know something like the back of one's hand
saber-ho tot d'alguna cosa
lend a hand
donar un cop de mà
live from hand to mouth
fer la viu-viu, gastar els diners a mesura que es guanyen
make money hand over fist
guanyar diners a cor què vols, a cabassos
oil someone's hand
1 subornar algú 2 donar a algú una propina
old hand
veterà, que té una experiència d'anys en una professió o en qualsevol activitat
on hand
present
on one hand
per una banda
on the other hand
per l'altra banda
out of hand
1 fora de control (ex.: The party got out of hand = La festa es va descontrolar) 2 sense miraments, sense esbrinar els fets (ex.: The possibility of meaningful negociation was dismissed out of hand = La possibilitat d'una negociació significativa va ser rebutjada sense miraments)
overplay one's hand
fer-ne un gra massa (ex.: Their party has overplayed its hand and lost people's confidence = El seu partit ha fet un gra massa i ha perdut la confiança de la gent)
right-hand man
braç dret [persona de confiança]
show one's hand
posar les cartes a la taula
stay one's hand
contenir-se
take a hand in
participar en
the left hand doesn't know what the right hand is doing
una part d'una organització no sap què fa l'altra i així no s'entenen
tip one's hand
revelar els recursos o les intencions
to glad-hand someone
saludar algú amb falsa efusió/entusiasme
try one's hand at something
provar a fer una cosa per primera vegada
wait on someone hand and foot
satisfer tots els desigs d'algú
(well) in hand
sota control

handbasket: go to hell in a handbasket [vulg.]anar-se'n en orri(s), anar-se'n a can Pistraus

handed
catch red-handed
agafar in fraganti
ham-handed
desmanyotat, maldestre
heavy-handed
matusser
high-handed
manaire, dictatorial
left-handed
esquerrà

handle: fly off the handle perdre els estreps

handles: love handlesexcés de greix als costats de la cintura d'una persona

handout: handout — 1 almoina 2 fullet que es distribueix

hands
a safe pair of hands
dit d'una persona fiable i constant
at the hand/hands of
[agència] de la mà de
be out of one's hands
ser fora del control d'algú, deixar de ser responsibilitat d'algú
be putty in someone's hands
ser una persona fàcilment influenciada; una persona a qui l'altre pot fer ballar com una baldufa
by a show of hands
[votar] a mà alçada
change hands
canviar de mans
dirty one's hands
embrutar-se les mans
dishpan hands
mans vermelles, aspres o esquerdades
get one's hands on
adquirir, apropriar-se de
get/take something off one's hands
desfer-se d'alguna cosa
hands down
[adv.] fàcilment; sens dubte (exs.: He won the race hands down = Va guanyar fàcilment la cursa; This was the best choice, hands down = Era sens dubte la millor opció)
hands off!
les mans quietes!, no toquis això!
hands up!
mans enlaire!
hands-down
[adj.] indiscutible
hands-off approach/policy
política de la no intervenció
hands-off approach
política de la no intervenció
hands-on
implicant participació activa
have one's hands full
estar molt ocupat
have one's hands tied
estar lligat de peus i mans; tenir les mans lligades
have something on one's hands
tenir una responsibilitat, una cosa que s'ha de fer
hold hands
fer manetes, anar agafats de la mà
in good hands
en bones mans
join hands
donar-se les mans, sobretot en una rodona
lay hands on
1 [cosa] aconseguir, trobar 2 [persona] molestar físicament
laying on of hands
imposició de les mans
many hands make light work
si es fa pinya la feina és més fàcil
play into someone's hands
(donar avantatge / fer el joc) a un adversari
rub one's hands
fregar-se les mans (mostrar-se satisfet)
shake hands
donar-se la mà
show of hands
votar aixecant la mà
sit on one's hands
no fer res quan s'hauria d'actuar; fer el dropo (ex.: Things aren't going to improve if you just sit on your hands! = Les coses no milloraran si només fas el dropo!)
take (justice / the law) into one's own hands
fer justícia per compte propi
the devil finds work for idle hands
l'ociositat és la mare de tots els vicis
throw one's hands up
posar-se les mans al cap
throw up one's hands
estirar-se els cabells
time on (one's) hands
temps disponible (ex.: Since retiring I've had a lot of time on my hands = Des que em vaig jubilar tinc molt temps disponible)
wash one's hands of
rentar-se les mans de [cf. Mateu 27:24]
win hands down
guanyar amb facilitat
with bare hands (barehanded)
amb les mans nues
wring one's hands
mostrar-se ansiós/preocupat/neguitós

handshake: golden handshakeacord lucratiu que s'ofereix a un empleat com a incentiu per a jubilar-se

handsome: handsome is as handsome doescompta més la bondat que la bellesa; ser atractiu no vol dir ser bona persona

handwriting: see the handwriting on the wallveure el que li ve al damunt [cf. Daniel 5:5-8]

handy: come in handyresultar útil

hang
get the hang of something
aprendre a manegar alguna cosa, guanyar habilitat en el seu ús
hang by a thread
penjar d'un fil
hang fire
estar a l'espera (ex.: Our project is hanging fire until we get our loan approved = El nostre projecte està a l'espera que ens concedeixin el préstec)
hang in the balance
alguna cosa, dependre de quelcom per a l'èxit o per a sobreviure
hang in there!
ànims!, no et rendeixis!
hang it!
mala negada!, maleït sigui/sia/siga! [vulg.]
hang loose
mantenir-se relaxat
hang on every word
estar a les escoltes
hang on someone's every word
estar suspès dels llavis d'algú, fixar-se molt en cada paraula seva
hang on to your hat!
vigila!, compte!
hang one's head
sentir vergonya, anar capcot (ex.: You shouldn't hang your head; you've done your best = No hauries de sentir vergonya; ho has fet tan bé com has pogut)
hang out one's shingle
un advocat o metge, obrir un despatx
hang someone in effigy
penjar l'efígie (d'algú)
hang someone out to dry
rebutjar, sancionar, bandejar algú
hang tough
mantenir-se ferm
hang-up
1 mania una mica neuròtica 2 retard, demora
let it all hang out
revelar-ho tot, desinhibir-se
hanging
leave someone/something hanging
deixar algú/quelcom en suspens, sense resolució
low-hanging fruit
guanys obtinguts fàcilment

hangover: hangoverressaca

hangs: time hangs heavyel temps es fa llarg

hanky: hanky-pankyrelacions sexuals clandestins; trampes clandestines (ex.: We traveled together, but there was no hanky-panky = Vàrem viatjar junts, però no va haver-hi res entre nosaltres)

happiness: money can't buy happinessamb els diners no es pot assolir la felicitat (ex.: Whoever said that money couldn't buy happiness has never tried giving it away = Qui va dir que amb els diners no es podia assolir la felicitat no ho va demostrar mai regalant-los als pobres)

happy
happy as the day is long
feliç com un gínjol
happy camper
persona contenta, satisfeta
happy hour
hora als bars i restaurants quan les begudes es serveixen a un preu reduït
happy-go-lucky
feliç, despreocupat
many happy returns!
per molts anys!

harassment: sexual harassmentassetjament sexual

hard
a hard nut to crack
un os dur de rosegar (ex.: The second opera of the trilogy is famous for being a hard nut to crack = La segona òpera de la trilogia té fama de ser un os dur de rosegar)
be hard on someone
ser sever amb algú
be hard on something
tractar barroerament alguna cosa
be hard put
trobar-se en un tràngol
between a rock and a hard place
entre l'espasa i la paret
come down hard on
deixar com un drap brut, renyar o criticar contundentment
die hard
perdurar, resistir la mort
die-hard
[adj.] incondicional, intransigent (ex.: die-hard fans = aficionats incondicionals)
drive a hard bargain
regatejar fort/molt
give someone a hard time
destorbar algú, fer-li la (vida impossible / guitza); fer que s'ho passi malament
go through hard times
ballar-la magra
hard as nails
dur com un roc; insensible, antipàtic
hard at it
treballant de valent
hard cash
diners en efectiu
hard feelings
ressentiment, rancúnia
hard going
carregat de dificultats
hard line
la línia dura
hard liquor
licor espirituós, beguda alcohòlica destil·lada (ex.: Wine and beer are healthy, my son, but avoid hard liquor = El vi i la cervesa són saludables, fill meu, però evita els licors forts)
hard luck
mala sort
hard nut to crack
cosa difícil d'entendre, de manegar
hard of hearing
dur d'orella
hard row to hoe
feina molt difícil
hard sell
venda agressiva
hard stuff
licor de més de quaranta graus
hard times
temps durs, temps de les vaques magres
hard to top
difícil de superar
hard up
sense diners, necessitat -a
hard-and-fast rules
regles molt estrictes
hard-boiled
[persona] dur de caràcter
hard-core
empedreït, de soca-rel, fins al moll de l'os
hard-fisted
[persona] dur de caràcter; un os dur de rosegar
hard-hitting
fort, contundent
hard-liner
polític que es nega a transigir
hard-nosed
1 decidit, tossut, caparrut 2 pragmàtic, sense sentiments
hard-on
erecció del penis
hard-pressed
estressat, amb problemes, sota pressió
hard-top
cotxe no descapotable
have a hard time
tenir dificultats
learn the hard way
pagar car l'aprenentatge, aprendre de la manera més complicada, més difícil (ex.: He's stubborn as a mule and so ends up learning everything the hard way = És tossut com una mula i així acaba pagant car l'aprenentatge)
no hard feelings!
tot oblidat!
play hard to get
fer-se pregar (ex.: He needed the job so he couldn't afford to play hard to get = Necessitava la feina; per tant, no es podia permetre fer-se pregar)
school of hard knocks
la vida després de l'escola o de la universitat, on s'aprèn "a cop de bastonades"
take something hard
prendre's a pit una cosa, prendre-s'ho a la valenta (ex.: Be careful what you say; she takes everything to heart = Compte amb el que dius; ella s'ho pren tot a pit)
the hard way
la manera més difícil

hardball: play hardballactuar d'una manera despietada, sense concessions

hardheaded: hardheadedtossut, pràctic (ex.: They're the perfect couple: a hardheaded woman and a softhearted man = Són la parella perfecta: una dona tossuda i pràctica i un home de cor tou)

hardhearted: hardheartedde cor dur

hardly: hardly everrarament, gairebé mai

hare
hold with the hare and run with the hounds
nedar i guardar la roba, nedar entre dues aigües
mad as a March hare
tocat de l'ala, completament boig
run with the hare and hunt with the hounds
nedar i guardar la roba, nedar entre dues aigües

harebrained: harebrainedinsensat, curt de gambals

harm
do more harm than good
fer més mal que bé
no harm done
no passa res
out of harm's way
fora de perill, segur, protegit
there's no harm in asking
demanar no fa pobre; el no ja el tenim
wouldn't hurt/harm a fly
no faria mal a una mosca
harness
die in harness
morir al peu del canó
in harness
treballant

Harry: every Tom, Dick and Harrytot déu; en Pau, en Pere i en Berenguera

harum: harum-scarumtemerari, desgavellat (ex.: His harum-scarum friends took him to the sleaziest bars in town = Els seus amics esbojarrats el portaven als bars més rònecs del poble)

has
lock the barn door after the horse (is gone / has bolted)
tractar d'evitar una cosa que ja ha passat, actuant massa tard; quan fou mort lo combregaren
lock the stable door after the horse (is gone / has bolted)
tractar d'evitar una cosa que ja ha passat, actuant massa tard; quan fou mort lo combregaren
hash
make a hash (of something)
fer un nyap (d'alguna cosa), fer-ho tot malbé
settle someone's hash
subjugar, dominar algú
sling hash
treballar de cambrer -a
haste
haste makes waste
com més de pressa, més a poc a poc; qui va de pressa, plega tard
in haste
amb pressa
make haste
afanyar-se
more haste, less speed
com més de pressa, més a poc a poc; qui va de pressa, plega tard

hasty: beat a hasty retreatretirar-se ràpidament, fugir corrents, fugir cames ajudeu-me

hat
a feather in one's hat
un punt que s'apunta, un assoliment destacable, un èxit que mostra mèrit, ser o representar un triomf
at the drop of a hat
1 [de seguida] immediatament, sense dubtar gens 2 [per qualsevol cosa] per un (tres i) no res
be old hat
ser molt vell, molt suat
hang on to your hat!
vigila!, compte!
hat in hand
humilment
high-hat
1 fatxender -a 2 [també hi-hat] xarleston (idòfon de la bateria format per dos platets que entrexoquen accionats per un pedal)
keep something under one's hat
no revelar alguna cosa, mantenir-ho en secret (ex.: As for our engagement, keep it under your hat for now = Pel que fa al nostre compromís de casar-nos, per ara, no el revelis a ningú)
old hat
cosa suada, que no representa res de nou
pass the hat
passar el platet, passar la gorra
talk through one's hat
dir disbarats, pensar amb els peus (ex.: If he doesn't stop talking through his hat they should put him out to pasture as soon as possible = Si no para de dir disbarats l'haurien de jubilar com més aviat millor)
tip of the hat
salutació respectuosa; agraïment

hatch: down the hatch!sant Hilari!

hatches: batten down the hatchespreparar-se per al pitjor; [lit.] tancar les escotilles d'una nau

hatchet
bury the hatchet
fer les paus
hatchet job
falsa crítica destructiva
hatchet man
persona que s'ocupa de dur a terme tasques polèmiques o desagradables (ex.: He was the president's hatchet man, cutting costs by firing workers = Era el "gestor sicari" del president, que retallava despeses acomiadant treballadors)

hate: hate someone's gutsodiar algú

hats: hats off to someonetreure's el barret davant d'algú

hatter: mad as a hattercompletament boig

haul
for the long haul
a llarg termini
haul ass [vulg.]
anar de pressa
haul over the coals
deixar com un drap brut, renyar o criticar contundentment
in the long haul
a la llarga
over the long haul
durant molt temps
short haul
una distància breu; un temps breu

haunches: sit on one's haunchesasseure's a la gatzoneta

haunt: come back to haunt someonequan les conseqüències d'una mala decisió es repeteixen després d'un temps

have
have a bad time
passar-s'ho malament
have a ball
passar-s'ho bé
have a bee in one's bonnet
ficar-se entre cella i cella, tenir una idea fixa sobre alguna cosa
have a bellyful of
estar fart de
have a bite
fer un mos
have a blast
passar-s'ho d'allò més bé
have a bone to pick
tenir un compte pendent
have a bun in the oven
estar embarassada
have (a card / an ace) up one's sleeve
tenir un as a la màniga
have a case of
tenir una ocurrència de
have a chip on one's shoulder
ser un busca-raons
have a clear conscience
tenir la consciència tranquil·la
have a close call/shave
salvar-se pels pèls
have a close shave
salvar-se pels pèls
have a conniption/cow
posar-se com una fera/fúria, agafar una enrabiada, enfilar-se com una carbassera
have a crack at something
intentar una cosa, sobretot per primera vegada; provar sort a
have a crush on someone
[adolescent] encapritxar-se amb algú, encaterinar-se d'algú
have a feel for
tenir(-hi) la mà trencada
have a field day
tenir un gran èxit
have a finger in the pie
tenir un interès en algun assumpte
have a fit
treure foc pels queixals
have a fling at something
intentar una cosa, sobretot per primera vegada; provar sort a
have a fling
tenir una aventura amorosa
have a free hand
tenir via lliure
have a frog in one's throat
tenir ronquera
have a gift of gab
tenir un bon bec, tenir molta retòrica
have a go at
intentar, provar
have a good ear
tenir bona oïda
have a (good) head for
ser bo en (ex.: I have a good head for figures = Sóc bo en matemàtiques)
have a good head on one's shoulders
ser intel·ligent, tenir sentit comú
have a (good) mind to
estar gairebé decidit a
have a good time
passar-s'ho bé, divertir-se
have a grudge
guardar rancor
have a hand in
participar en, intervenir en
have a hard time
tenir dificultats
have a heart of gold
ser de bon cor (ex.: Sometimes he's a little abrupt, but he actually has a heart of gold = A vegades es mostra una mica descortès, però és de bon cor)
have a heart!
[suplicant] va, vinga!, tingues compassió!
have a heart-to-heart talk
parlar de cor a cor, íntimament i sincera
have a hollow leg
tenir un budell buit
have a hot hand
dit de la persona que té una ratxa de sort o gaudeix d'un període d'èxit
have a hunch
fer-se l'efecte
have a long way to go
tenir molt camí per córrer
have a lot on one's plate
tenir molts caps per lligar, tenir moltes coses entre mans
have a lot on the ball
estar molt a l'aguait, a la que salta; ser espavilat
have a mind of one's own
tenir idees pròpies
have a/one's say
tenir veu i vot (ex.: I'd rather we waited a little longer, but I don't really have a say in the matter = Preferiria que esperéssim una mica més, però en aquest afer no tinc veu ni vot)
have a run of bad luck
estar de pega
have a score to settle
tenir comptes pendents
have a screw loose
faltar-li un bull (a algú)
have a short temper
tenir mal geni
have a shot at something
intentar una cosa, sobretot per primera vegada; provar sort a
have a soft spot for
tenir debilitat per
have a spill
caure, fer una caiguda
have a sweet tooth
ser llaminer
have a swelled head
tenir fums (ex.: He has a swelled head: he thinks he's really someone = Té molts fums: es pensa que és qui sap qui)
have a way with
tenir un do especial; saber manejar (persones o coses)
have a way with words
tenir facilitat de paraula (ex.: John should make the announcement because he has a really good way with words = En John hauria de fer l'anunci perquè té facilitat de paraula)
have a whack at
intentar
have a word with
parlar amb
have an affair
tenir una aventura amorosa
have an axe to grind
tenir un objectiu amagat, ulterior; guardar rancor
have an ear for language
tenir oïda per a la llengua
have an ear for music
tenir oïda per a la música
have an edge on
tenir un petit avantatge sobre
have an eye for something
tenir criteri per a jutjar el valor d'alguna cosa
have an eye on
vigilar; desitjar a comprar
have an in
tenir endoll; tenir bons padrins/agafadors/costats
have an inkling
tenir una noció, una idea vaga
have bats in the belfry
estar malament del cap, faltar-li un bull
have been around
tenir experiència del món
have both feet on the ground
tocar de peus a terra
have designs on someone/something
posar els ulls en algú/quelcom
have dibs on
[infantil] reclamar
have egg on one's face
fer el ridícul o quedar en ridícul (ex.: If you publish this article you'll end up with egg on your face = Si publiques aquest comentari acabaràs fent el ridícul)
have eyes for
mostrar interès en
have eyes in the back of one's head
[humorístic] tenir la capacitat de "veure" o d'adonar-se de coses sense l'ús dels ulls (ex.: You can't put anything over on her; it's like she had eyes in the back of her head = No la pots enganyar; s'adona de tot)
have friends in high places
tenir bons padrins/agafadors/costats; tenir connexions amb persones de poder
have fun
passar-s'ho bé, divertir-se
have half a mind to
estar gairebé decidit a
have in mind
tenir al cap
have in the palm of one's hand
controlar completament
have it all together
controlar del tot una situació, una qüestió
have it coming
merèixer-ho
have it in for
guardar rancor a
have it made
tenir la vida solucionada
have it out
solucionar un problema parlant o lluitant
have it over
ser millor que
have kittens
enfilar-se com una carbassera
have many irons in the fire
tocar moltes tecles, ocupar-se en tota mena de coses (ex.: He has so many irons in the fire that he only sleeps four hours a night = Toca tantes tecles que, a la nit, només dorm quatre hores)
have mercy on someone
tenir misericòrdia o pietat d'algú, tenir-li clemència
have money to burn
anar sobrat de diners (ex.: They have money to burn, thanks to their Qatari owner = Van sobrats de diners gràcies al seu propietari qatarià)
have no business [+ gerundi]
no tenir cap dret a [+infinitiu]
have nothing on
no superar, ni de bon tros (ex.: Ronaldo has nothing on Messi = Ronaldo no supera, ni de bon tros, Messi)
have nothing to do with
no tenir res a veure amb
have one eye on
dedicar una part de l'atenció a una cosa o persona
have one's back to the wall
estar entre l'espasa i la paret
have one's bell rung
rebre un cop fort
have one's cake and eat it too
repicar i anar a la processó; gaudir de dos avantatges mútuament exclusius, tenir-ho tot; [neg.] «la dona borratxa i el vi al celler, no pot ser»
have one's days numbered
tenir els dies comptats
have one's ears lowered
tallar-se els cabells
have one's eye on
vigilar, observar atentament
have one's fill
atipar-se
have one's hand in the till
desfalcar
have one's hands full
estar molt ocupat
have one's hands tied
estar lligat de peus i mans; tenir les mans lligades
have one's head in the clouds
tenir el cap a tres quarts de quinze
have one's head screwed on straight
saber on posar els peus
have one's heart in one's mouth/throat
estar amb l'ai al cor (ex.: Lourdes had her heart in her mouth whenever I got on my motorbike = La Lourdes estava amb l'ai al cor sempre que pujava a la meva moto)
have one's heart set on
desitjar ferventment
have one's heart skip a beat
fer un salt el cor
have one's hopes dashed
restar amb les il·lusions frustrades, quedar-se a l'escapça, ser deixat amb un pam de nas
have one's mind go blank
quedar-se en blanc
have one's nose to the grindstone
treballar sense descans
have one's wits about one
estar atent, tranquil, sense pànic
have one's work cut out
tenir molta feina per fer
have other fish to fry
tenir coses més importants a fer
have qualms
tenir escrúpols i aprensió, sentir-se inquiet
have rocks in one's head
ser cap de carbassa
have second thoughts
canviar d'idea
have (seconds / a second helping)
[menjar] repetir; prendre una segona porció de menjar
have seen better days
estar gastat, rònec
have sex
tenir relacions sexuals
have someone by the short hairs
fer ballar algú, posar el dogal al coll a algú, tenir l'altre al seu poder
have someone cornered
tenir algú acorralat, encerclat, assetjat, envoltat
have someone dead to rights
tenir evidència irrefutable contra algú
have someone over a barrel
tenir l'altre al seu poder
have someone's hide
castigar algú
have someone's number
no deixar-se enredar per algú, veure's el llautó
have someone/something in one's pocket
tenir algú/quelcom a la butxaca
have someone under one's thumb
tenir algú (al puny / ficat a la butxaca)
have something on one's hands
tenir una responsibilitat, una cosa que s'ha de fer
have something on someone
tenir proves que algú és culpable d'un crim, d'una imprudència, etc.
have something on the brain
obsessionar-se per alguna cosa
have stars in one's eyes
estar molt il·lusionat
have sticky fingers
ser propens a robar
have sweet dreams
somiar amb els angelets
have the blues
estar melancòlic
have the courage of one's convictions
actuar d'acord amb els principis, amb la consciència
have the final say
tallar el bacallà, remenar les cireres
have the floor
tenir la paraula (en una reunió)
have (the) guts
tenir (els) pebrots
have the hots for [vulg.]
tenir desig carnal (per algú), tirar-se algú (ex.: Everyone knew that she had the hots for me = Tothom sabia que ella se'm volia tirar)
have the hots for
tenir desig carnal per
have the last laugh
ser el qui riu l'últim
have the lead
anar primer, tenir el paper més important en un afer
have the makings of
tenir fusta de, tenir els elements necessaris per a
have the right-of-way
[trànsit] tenir prioritat
have the scales fall from (one's) eyes
caure-li la bena dels ulls (a algú)
have the time of (one's) life
passar-s'ho d'allò més bé (ex.: Since he took up dancing he's been having the time of his life = Des que començà a ballar s'ho passa d'allò més bé)
have the upper hand
tenir l'avantatge
have the whip hand
tenir vara alta, tenir autoritat, poder per fer alguna cosa (ex.: In this affair I'm the one who has the whip hand = En aquest afer sóc jo qui tinc vara alta)
have to do with
tenir a veure amb
have to hand it to someone
admetre o reconèixer, a vegades a contracor, que algú té mèrit, que té qualitats positives (ex.: You have to hand it to her, she really did a bang-up job = Has d'admetre que ella sí que va fer molt bona feina)
have two strikes against one
tenir dues coses en contra (la implicació és que la tercera portaria al fracàs definitiu)
have what it takes
tenir el que cal
have words
tenir-se-les; discutir, barallar-se
not have a clue
ser un zero a l'esquerra, no en té ni idea
not have a dog's chance
no tenir esperança, possibilitats
not have a leg to stand on
sense proves o indicis que verifiquen el que s'assevera; sense arguments en favor seu
not have a snowball's chance in hell [vulg.]
no tenir cap possibilitat d'èxit
not have the foggiest (idea)
no saber res en absolut de
to have money burn a hole in one's pocket
tenir afany de gastar diners (ex.: He had always wanted to travel in Europe, and now the money from his inheritance was burning a hole in his pocket = Sempre ha volgut viatjar per Europa, i ara tenia l'afany de gastar els diners de l'herència)
you can't have it both ways
no es pot repicar i anar a la processó; la dona borratxa i el vi al celler no pot ser; beure i bufar no pot ser (ex.: Some politicians would have us believe that we can have it both ways = Alguns polítics ens voldrien fer creure que podem repicar i anar a la processó)
you can't have your cake and eat it too
no es pot repicar i anar a la processó; la dona borratxa i el vi al celler no pot ser; beure i bufar no pot ser (ex.: Some politicians would have us believe that we can have our cake and eat it too = Alguns polítics ens voldrien fer creure que podem repicar i anar a la processó)
havoc
play havoc with
causar molts danys a, provocar grans trastorns a, malmetre
wreak havoc
fer estralls

haw: hem/hum and hawdubtar, vacil·lar; ser excessivament circumspecte

hay
hit the hay
tancar els ànecs, anar a dormir
make hay while the sun shines
aprofitar l'ocasió, fer les coses quan cal
roll in the hay
fer un clau
haystack
like looking for a needle in a haystack
com cercar una agulla en un paller
needle in a haystack
agulla en un paller

haywire: go haywire[màquines] perdre la xaveta

hazards: occupational hazardsgangues de l'ofici

he
he who hesitates is lost
qui dubta, perd
he who laughs last laughs best (he laughs best who laughs last)
qui riu últim riu millor
he-man
home dret i fet, home fort i valent
head
bang/beat one's head against a (brick) wall
donar cops de cap a la paret; estirar-se els cabells; voler fer entrar el clau per la cabota (ex.: Trying to talk sense to him is like banging your head against a brick wall = Intentar parlar-li amb seny és com donar-te cops de cap a la paret)
be over one's head
ser massa difícil perquè algú l'entengui
bite someone's head off
contestar a algú amb paraules agres, molt maleducadament; engegar a prendre pel cul algú (ex.: She must be in a bad mood; when I asked her for help she bit my head off = Deu estar de mal humor; quan li he demanat ajut m'ha engegat a prendre pel cul)
bring something to a head
fer que un problema, desavinença, etc., arribi a un punt crític (ex.: The incident brought the struggle to a head = L'incident va fer que la lluita arribés a un punt crític)
come to a head
arribar a un punt crític (ex.: Our family crisis came to a head this morning = Aquest matí la nostra crisi familiar ha arribat a un punt crític)
from head to toe
de cap a peus, de dalt a baix
get something through one's head
fer-se la idea; entendre alguna cosa (ex.: I can't get it through my head that she's left me = No puc fer-me la idea que m'ha deixat)
give head [vulg.]
fer fel·lació
go head to head
competir directament
go over someone's head
recórrer a una autoritat superior (ex.: If the foreman won't listen to me I'll go over his head = Si el capatàs no m'escolta recorreré a una autoritat superior)
go to one's head
fer pujar a algú els fums
hang one's head
sentir vergonya, anar capcot (ex.: You shouldn't hang your head; you've done your best = No hauries de sentir vergonya; ho has fet tan bé com has pogut)
have a (good) head for
ser bo en (ex.: I have a good head for figures = Sóc bo en matemàtiques)
have a good head on one's shoulders
ser intel·ligent, tenir sentit comú
have a swelled head
tenir fums (ex.: He has a swelled head: he thinks he's really someone = Té molts fums: es pensa que és qui sap qui)
have eyes in the back of one's head
[humorístic] tenir la capacitat de "veure" o d'adonar-se de coses sense l'ús dels ulls (ex.: You can't put anything over on her; it's like she had eyes in the back of her head = No la pots enganyar; s'adona de tot)
have one's head in the clouds
tenir el cap a tres quarts de quinze
have one's head screwed on straight
saber on posar els peus
have rocks in one's head
ser cap de carbassa
head and shoulders above
molt superior a
head for the hills
escampar la boira, pirar-se-les (ex.: It's an ideal time to pack up the family and head for the hills = És un moment ideal per recollir la família i escampar la boira)
head for the hills!
campi qui pugui!
head over heels (in love)
molt enamorat
head start
un avantatge inicial en un context competitiu (ex.: In the 50-meter race, John gave his little brother a head start of 5 meters = En la cursa de 50 metres, en John va donar al seu germanet un avantatge inicial de 5 metres)
head-hunting
caçar talents
head-on collision
xoc/col·lisió frontal
head-on
de front, de cara
hide one's head in the sand
amagar el cap sota l'ala (ex.: When hard decisions have to be made he always buries his head in the sand = Quan s'han de prendre decisions difícils, sempre amaga el cap sota l'ala)
hit the nail on the head
encertar-la, endevinar la tecla; tenir tota la raó
hold one's head up
tenir el cap alt, mostrar dignitat, amor propi
hold something over someone's head
amenaçar algú de revelar alguna cosa que li és perjudicial [nota: si s'exigeix alguna cosa per a no revelar-ho, és xantatge (en anglès, blackmail)]
in over one's head
ficat en un afer que s'ha escapat de les mans
keep a civil tongue in one's head
moderar el llenguatge
keep one's head above water
arribar a final de mes, mantenir-se solvent (ex.: With only Margaret's salary coming in, they were barely able to keep their heads above water = Amb només el sou de la Margaret, amb prou feines podien arribar a final de mes)
keep one's head
no perdre la calma
King Charles's head
obsessió irracional
laugh one's head off
riure per les butxaques, pixar-se de riure (ex.: The clowns will have the children laughing their heads off = Els pallassos faran que els nens riguin per les butxaques)
lose one's head
atemorir-se, deixar-se endur pel pànic
make one's head spin
fer marejar algú, fer-li rodar el cap, donar-li sensació de remolí
not make head nor tail of something
no entendre en absolut quelcom
off one's head
boig, foll, grillat, sonat
off the top of one's head
espontàniament, sense pensar (ex.: I can't think of any examples off the top of my head = No puc pensar en cap exemple ara mateix, espontàniament.)
out of one's head
delirant
over someone's head
massa difícil d'entendre
shake one's head
dir 'no' amb el cap
soft in the head
curt de gambals, baix de sostre
standing on one's head
sense cap dificultat (ex.: I could pass that exam standing on my head = Podria aprovar aquest examen sense cap dificultat)
talk one's head off
xerrar pels descosits
turn someone's head
amb afalacs, fer pujar els fums a algú (ex.: Such flattery is bound to turn his head = És inevitable que tanta adulació li faci pujar els fums)
headed
big-headed
presumit, arrogant (ex.: You can be proud without getting big-headed = Pots tenir orgull sense fer-te arrogant)
clear-headed
coherent, lúcid, perspicaç (ex.: We need a simple, clear-headed explanation of what he plans to do = Ens cal una explicació senzilla i coherent del que pensa fer)
cool-headed
serè, impertorbable (ex.: Logicians are usually cool-headed = Els lògics acostumen a ser serens)
level-headed
assenyat
light-headed
frívol, eixelebrat
heads
heads or tails
cara o creu
heads up!
alerta!, ull!
heads will roll
algú haurà de pagar els plats trencats
heads-up
llest, viu
not make heads or tails of
no entendre ni un borrall de (ex.: I couldn't make heads or tails of what they were singing = No podia entendre ni un borrall del que cantaven)
put our/your/their heads together
considerar conjuntament un problema o qüestió
turn heads
atraure mirades (ex.: Even at fifty-five he/she could still turn heads = Fins i tot a cinquanta-cinc anys, encara atreia mirades)
two heads are better than one
valen més quatre ulls que dos

headshrinker: headshrinkerpsicoanalista o psiquiatre

headstand: do a headstandfer la figuereta

headway: make headwayprogressar, anar a més

heals: time heals all woundsel temps tot ho cura

health: health nutfanàtic de la salut

heap
be struck all of a heap
quedar palplantat, quedar de pedra
on the scrap heap
a les escombraries
hear
hear a pin drop
silenci absolute
hear me out!
(deixa'm/deixeu-me) parlar!, (deixa'm/deixeu-me) acabar el que vull dir!
hear tell
haver sentit dir (ex.: I hear tell she's left her husband = He sentit dir que ha deixat el marit)
hear things
patir al·lucinacions
never hear the end of it
dit d'un tema del qual es parlarà interminablement

hearing: hard of hearingdur d'orella

heart
absence makes the heart grow fonder
l'absència fa créixer l'afecte
after one's own heart
el que agrada perquè s'avé amb els propis sentiments, interessos, etc.
at heart
en el fons, veritablement, malgrat aparences
bleeding heart
persona que (segons qui) empatitza exageradament amb els desafortunats
bless my heart!
Déu meu!
by heart
de memòria
change of heart
canvi de sentiment o d'opinió
cross my heart (and hope to die)
[infantil] (t')ho juro
cry/sob one's heart out
plorar (a llàgrima viva / com una Magdalena)
deep in one's heart
cor endins
eat one's heart out
es diu quan algú es burla d'un altra persona, fanfarronejant d'haver-la superat (ex.: Eat your heart out, Mou, Barça has won again = Ja et pots fotre cops de cap a la paret, Mou, el Barça ha tornat a guanyar)
faint of heart
pusil·lànime
from the bottom of one's heart
de tot cor
get to the heart of
arribar al cor de
have a heart of gold
ser de bon cor (ex.: Sometimes he's a little abrupt, but he actually has a heart of gold = A vegades es mostra una mica descortès, però és de bon cor)
have a heart!
[suplicant] va, vinga!, tingues compassió!
have a heart-to-heart talk
parlar de cor a cor, íntimament i sincera
have one's heart in one's mouth/throat
estar amb l'ai al cor (ex.: Lourdes had her heart in her mouth whenever I got on my motorbike = La Lourdes estava amb l'ai al cor sempre que pujava a la meva moto)
have one's heart set on
desitjar ferventment
have one's heart skip a beat
fer un salt el cor
heart and soul
amb tota l'ànima
heart attack
atac de cor, infart
heart in one's mouth
[antiquat] l'ai al cor
heart of stone
cor dur, sense pietat
heart-to-heart
de cor a cor, íntimament i sincera
heavy heart
apesarat, compungit
in one's heart of hearts
al fons, en la part més íntima del cor
lay one's heart at someone's feet
donar a algú el cor
learn by heart
aprendre de cor
lose heart
desanimar-se (ex.: In spite of the rain, the students didn't lose heart = Malgrat la pluja, els alumnes no es van desanimar)
lose one's heart [Am.]
enamorar-se
one's heart fell/sank
caure l'ànima als peus
one's heart goes out to someone
algú es compadeix d'algú
one's heart is in the right place
ser de bon cor (ex.: Sometimes he's a little abrupt, but he actually has a heart of gold = A vegades es mostra una mica descortès, però és de bon cor)
one's heart skips/misses a beat
el cor d'algú fa un salt; [lit.] saltar-se un batec
one's heart stood still
hom s'ha quedat parat, s'ha quedat de pedra
put new heart into someone
encoratjar algú, donar-li ànims
put one's heart into something
fer alguna cosa amb entusiasme
set one's heart on
posar ulls en, desitjar ferventment
take heart
agafar ales (ex.: His wife's words made him take heart and try again = Les paraules de la seva dona li van fer agafar ales i tornar a provar-ho)
take it to heart
prendre-s'ho a la valenta (ex.: Be careful what you say; she takes everything to heart = Compte amb el que dius; ella s'ho pren tot a la valenta)
take something to heart
prendre's a pit una cosa, prendre-s'ho a la valenta (ex.: Be careful what you say; she takes everything to heart = Compte amb el que dius; ella s'ho pren tot a pit)
to one's heart's content
a cor què vols (cor què desitges); sense restriccions, tant com es vol
wear one's heart on one's sleeve
(anar amb / tenir) el cor a la mà (ex.: You can tell he loves her: he wears his heart on his sleeve = Es nota que l'estima: va amb el cor a la mà)
young at heart
jove d'esperit

heartbreaker: heartbreakerpartit perdut pels pèls; trencacors

heartburn: heartburncoragre

hearted
big-hearted
de bon cor, generós
broken-hearted
amb el cor trencat
chicken-hearted
covard, gallina
cold-hearted
de cor fred
half-hearted
desesmat, sense ganes
light-hearted
feliç i sense preocupacions

hearts: in one's heart of heartsal fons, en la part més íntima del cor

hearty: hale and heartyferm i de bona salut

heat
be in heat
estar en zel, anar alta
dead heat
empat
if you can't stand the heat, get out of the kitchen
qui no vulgui pols que no vagi a l'era (ex.: Maybe you'd better not get involved; after all, if you can't stand the heat... = Potser valdria més que no t'hi fiquessis; després de tot, qui no vulgui pols...)
put the heat on
pressionar
the heat is on
és l'hora de la veritat
when the heat is on
a l'hora de la veritat
heaven
for heaven's sake!
per l'amor de Déu!
heaven help us!
que Déu ens ajudi!
in heaven's name!
per l'amor de Déu!, per favor!
in seventh heaven
al setè cel
like manna from heaven
com l'aigua de maig
move heaven and earth
remoure cel i terra, fer mans i mànigues
what in the name of heaven?
òstres!, òndia!, com?
heavens
good heavens!
caram!, renoi!, ostres!, cordons!
heavens to Betsy!
caram!, renoi!, ostres!, cordons!
thank heavens!
gràcies a Déu!
heavy
heavy going
difícil, que costa molt a tirar endavant (ex.: Being seductive in this weather is heavy going = Amb aquest temps ser seductora és molt difícil)
heavy heart
apesarat, compungit
heavy-duty
fort i resistent, "tot terreny"
heavy-footed
de passos pesats; un conductor que pitja molt l'accelerador del cotxe
heavy-handed
matusser
hot and heavy
apassionat i intens
make heavy weather of
exagerar la dificultat de
take a heavy toll
fer molt mal
time hangs heavy
el temps es fa llarg
heck
just for the heck of it
per divertir-s'hi
what the heck!?
òstres!, òndia!, com?

heebie: get the heebie-jeebiesestar amb l'ai al cor (ex.: He always gets the heebie-jeebies when Barça plays an important match = Sempre està amb l'ai al cor quan el Barça juga un partit important)

heed: take heed!alerta!, ull!, atenció!

heel
Achilles' heel
el taló d'Aquil·les
down-at-heel
mal engiponat
heels
be hot on someone's heels
empaitar algú molt de prop
click one's heels
saltar a l'aire i al mateix temps picar de talons
cool one's heels
haver d'esperar
dig in one's heels
entossudir-se
down at the heels
esparracat
head over heels (in love)
molt enamorat
kick one's heels
esperar impacientment
kick up one's heels
perdre les inhibicions i divertir-se
on the heels of
als talons de
show a clean pair of heels
fugir, escapolir-se
sit on one's heels
asseure's a la gatzoneta
hell
all hell broke loose [vulg.]
es va armar un rebombori de collons [vulg.]
come hell or high water [vulg.]
contra vent i marea, passi el que passi, peti qui peti
give someone hell [vulg.]
deixar algú com un drap brut
go through hell and high water [vulg.]
passar per moltes dificultats
go to hell in a handbasket [vulg.]
anar-se'n en orri(s), anar-se'n a can Pistraus
go to hell! [vulg.]
vés-te'n a fer punyetes!, vés-te'n a la merda! [tabú]
hell for leather [vulg.]
a brida abatuda, a tota brida
hell on wheels [vulg.]
agressiu, impressionant, molt hàbil
hell's bells! [vulg.]
maleït sigui/sia/siga! [vulg.]
hell to pay [vulg.]
problemes greus, càstigs a dojo
hell! [vulg.]
maleït sigui/sia/siga! [vulg.], collons! [vulg.], dimoni!
hot as hell [vulg.]
calent com el foc
just for the hell of it [vulg.]
per divertir-s'hi
like a bat out of hell [vulg.]
rapidíssimament, furiosament, a tota pastilla; fins a no poder més, en grau extrem
like hell [vulg.]
amb molta energia, com mil dimonis
like hell! [vulg.]
de cap manera!
not have a snowball's chance in hell [vulg.]
no tenir cap possibilitat d'èxit
raise hell [vulg.]
armar un rebombori/sagramental/tol·le-tol·le; esvalotar el galliner, fer tronar i ploure, armar sarau
run like hell [vulg.]
córrer com el dimoni
to hell and gone [vulg.]
completament perdut
what the hell? [vulg.]
què collons? [vulg.], què dimoni?
when hell freezes over [vulg.]
la setmana dels tres dijous; quan les cabres tindran llana
help
beyond help
sense esperança, cas perdut
can't help [+gerundi]
no poder estar-se de
heaven help us!
que Déu ens ajudi!
help yourself!
no facis/feu compliments!
help!
auxili!
so help me (God)!
t'ho juro (davant de Déu)!
helping
have (seconds / a second helping)
[menjar] repetir; prendre una segona porció de menjar
helping hand
cop de mà

helps: God helps him who helps himselfajuda't i ajudat seràs

helter: helter-skeltersense ordre ni concert (ex.: She scattered her clothes helter-skelter around the room = Va escampar la roba sense ordre ni concert per l'habitació)

hem: hem/hum and hawdubtar, vacil·lar; ser excessivament circumspecte

hen
as scarce/rare as hen's teeth
molt poc freqüent
hen party
comiat de soltera (ex.: When a girl is about to get married, her friends usually throw her a hen party = Quan una noia està a punt de casar-se, les seves amigues solen muntar-li un comiat de soltera)

herd: ride herd onvigilar, controlar

here
be up to here
estar fins als nassos, fins al capdemunt; estar tip
here and now
ara mateix; avui dia
here goes nothing!
[irònic] vinga!, som-hi!
here goes!
vinga!, som-hi!
here's mud in your eye!
salut i força al canut!
neither here nor there
fora de propòsit, que no ve al cas
same here!
jo també!

herky: herky-jerkymoviments espasmòdics (ex.: She has the herky-jerky movements common in dystonia patients = Té els moviments espasmòdics típics dels pacients de distonia)

hero: unsung heroheroi que no té el reconeixement que mereix

herring: red herringpista falsa

hesitates: he who hesitates is lostqui dubta, perd

hide
have someone's hide
castigar algú
hide one's head in the sand
amagar el cap sota l'ala (ex.: When hard decisions have to be made he always buries his head in the sand = Quan s'han de prendre decisions difícils, sempre amaga el cap sota l'ala)
hide one's light under a bushel
ser massa modest, no mostrar les qualitats que hom té [Mt 5:15] (ex.: When you know the answer, speak up! There's no use hiding your light under a bushel = Si saps la resposta, parla! No val la pena ser massa modest)
neither hide nor hair
ni el rastre (ex.: We could find neither hide nor hair of him = D'ell no en trobàvem ni el rastre)
play hide and seek
jugar a conillets a amagar (fet i amagar)
save one's hide
salvar la pell

hideout: hideoutamagatall (on s'amaguen criminals)

hiding: hiding placeamagatall (lloc per a amagar coses)

higgledy: higgledy-piggledyen desori, en confusió, a patolls

high
be on one's high horse
mostrar-se arrogant; tenir molta vanitat; fer l'important
come hell or high water [vulg.]
contra vent i marea, passi el que passi, peti qui peti
end on a high note
tancar amb brillantor
go through hell and high water [vulg.]
passar per moltes dificultats
high and dry
fora de l'aigua; fora de perill; abandonat
high and low
per tot arreu
high as a kite
ebri o sota la influència d'una droga; contentíssim
high camp
«kitsch»
high fashion
alta costura
high gear
quinta marxa; (kick|go|shift|move into high gear = intensificar-se)
high hopes
amb l'esperança alta, amb molta il·lusió
high jinks
bullícia
high noon
el punt del migdia
high point
punt àlgid
high roller
jugador que aposta molts diners
high seas
alta mar
high season
temporada alta
high sign
senyal acordat, a vegades secret, entre dues persones
high stakes
es diu d'una situació d'alt risc però molt de guanyar
high-and-mighty
arrogant, altívol
high-class
de la millor qualitat
high-flyer
persona ambiciosa; persona de gran habilitat
high-handed
manaire, dictatorial
high-hat
1 fatxender -a 2 [també hi-hat] xarleston (idòfon de la bateria format per dos platets que entrexoquen accionats per un pedal)
high-strung
amb els nervis a flor de pell; molt nerviós i excitable
hit the high spots
d'un informe, d'un llibre o d'una pel·lícula, etc., esmentar només els punts més importants
in high dudgeon
emprenyat/cabrejat/empipat com una mona; de mala lluna, molt malhumorat
it's high time
ja és hora (ex.: It's high time you started telling us the truth = Ja és hora que comencis a dir-nos la veritat)
kick/shift into high gear
intensificar-se
knee-high to a grasshopper
molt petit d'edat; [lit.] a l'alçada del genoll d'una llagosta (insecte)
(know someone / have friends) in high places
tenir bons padrins/agafadors/costats; tenir connexions amb persones de poder
leave someone high and dry
deixar plantat/penjat algú
live high on the hog
passar-la/ballar-la grassa
look high and low for
buscar per tot arreu
riding high
tenir èxit; a aquell totes li ponen
set the bar high
posar alt el llistó

highbrow: highbrowintel·lectual, culte

higher: higher educationestudis universitaris

highest: the highest bidderel més-dient

hightail: hightail itescampar la boira

highway: highway robberypreu exorbitant; atracament fet a les carreteres

hike
take a hike!
vés-te'n a (fer punyetes! / pastar fang!); fot el camp! [vulg.]
tell someone to take a hike
engegar a (dida, escampar la boira, la quinta forca, la porra, pastar fang, porgar fum) algú
hill
hill of beans
no res (ex.: It doesn't amount to a hill of beans = No val res)
over the hill
entrat en anys, més enllà de la flor de la vida, amb els millors anys de la vida enrere
hills
as old as the hills
més vell que (Adam / l'anar a peu) (ex.: He told a joke that was old as the hills = Va explicar un acudit que era més vell que l'anar a peu)
head for the hills
escampar la boira, pirar-se-les (ex.: It's an ideal time to pack up the family and head for the hills = És un moment ideal per recollir la família i escampar la boira)
head for the hills!
campi qui pugui!
old as the hills
molt vell

hilt: to the hilta més no poder, a tentipotenti, a ultrança, fins a l'extrem

him: God helps him who helps himselfajuda't i ajudat seràs

himself: God helps him who helps himselfajuda't i ajudat seràs

hindmost: the devil take the hindmostque tothom miri pel seu propi interès i que els altres es fotin

hindsight: 20-20 hindsight [irònic]a joc vist; [DAC: "capacitat per a jutjar i entendre un esdeveniment després que tothom ja en coneix les conseqüències"]; "quan li ha vist el cul, diu que és femella"

hint: drop a hintinsinuar, deixar anar una indirecta

hip: shoot from the hipparlar sense pensar primer

hire
for hire
1 [persona] disponible per a treballar 2 [Br.] [coses] per a llogar
on hire purchase [Br.]
a termes/terminis
hired
hired hand
persona contractada, sobretot per a feines agrícoles
hired man
home de fer feines
his
his bark is worse than his bite
té mal geni però no fa mal (deixa lladrar el ca, que mentre lladra no et mossegarà)
his nibs
títol irònic utilitzat per a referir-se a una persona manaire
history
be history
no ser-hi (ex.: If the boss finds out, you're history! = Si ho descobreix el cap, no et veurem més!)
case history
historial
go down in history
passar a la història
hit
hit a little too close to home
molestar perquè es pot agafar personalment
hit a raw nerve
esmentar un tema que provoca neguit/ansietat
hit and/or miss
a la bona de Déu, a l'atzar
hit and run
atropellament amb fuga
hit home
fer blanc, tocar un punt psicològic vulnerable (causar inquietud)
hit it big
tenir un èxit econòmic important
hit it off
avenir-se de seguida
hit man
assassí professional, sicari
hit parade
llista d'èxits musicals
hit pay dirt
trobar una mina d'or; tenir un èxit aclapador
hit (rock) bottom
tocar fons
hit the big time
fer-se famós, fer forrolla
hit the books
cremar-se les celles, estudiar
hit the bottle
aixecar el colze
hit the bull's-eye
fer diana, encertar el blanc
hit the ceiling
treure foc pels queixals
hit the dirt!
de cara a terra!
hit the ground running
en una nova activitat, treballar-hi de valent immediatament (ex.: She hit the ground running in her new job, signing up three new clients in a week = Des del primer moment, ella va treballar de valent en la nova feina: en una setmana va aconseguir tres nous clients.)
hit the hay
tancar els ànecs, anar a dormir
hit the high spots
d'un informe, d'un llibre o d'una pel·lícula, etc., esmentar només els punts més importants
hit the jackpot
tenir un cop de sort important; treure el primer premi, tocar la loteria
hit the mark
encertar, fer diana
hit the nail on the head
encertar-la, endevinar la tecla; tenir tota la raó
hit the road
anar-se'n, posar-se en camí
hit the road!
vés-te'n a (fer punyetes! / pastar fang!); fot el camp! [vulg.]
hit the roof
agafar una enrabiada, posar-se fet una fúria
hit the sack
anar a dormir
hit the sauce
donar-se a la beguda
hit the skids
anar de baixa, entrar en la decadència
hit the spot
[alimentació] ser perfectament apropriat
hit town
arribar a la vila
hit-and-run driver
conductor que fuig després d'atropellar algú
make a hit
tenir èxit
pinch-hit
substituir algú en un compromís
smash hit
èxit contundent
tell someone to hit the road
engegar a (dida, escampar la boira, la quinta forca, la porra, pastar fang, porgar fum) algú
the shit hit the fan [vulg.]
s'ha produït un escàndol, una situació de caos

hitched: get hitchedcasar-se

hither
come-hither look
mirada incitant, provocativa
hither and thither/yon
per ací i per allà, amunt i avall

hitting: hard-hittingfort, contundent

Hobson: Hobson's choicel'opció de prendre el que s'ofereix o res en absolut

hock: in hockempenyorat

hocus: hocus-pocusprestidigitació; pretensió buida que s'utilitza per a dissimular l'engany o artifici

hodgepodge
hodgepodge [Am.] (hotchpotch [Br.])
barrija-barreja
hotchpotch [Br.] (hodgepodge [Am.])
barrija-barreja
hoe
hard row to hoe
feina molt difícil
hoe one's own row
valer-se de si mateix
hog
go hog wild [Am.]
actuar desenfrenadament, tornar-se boig
go whole hog ([Br.] go the whole «hog)
posar tota la carn a la graella; donar-ho tot, tirar la casa per la finestra
hog-tie
limitar algú, treure-li opcions
live high on the hog
passar-la/ballar-la grassa

hoist: hoist with one's own petardsortir a algú el tret per la culata

hold
get hold of something/someone
adquirir alguna cosa, comunicar amb algú
hold a grudge
guardar rancor
hold all the cards
tenir els trumfos a la mà, tenir totes les de guanyar
hold all the trumps
tenir més possibilitats de guanyar
hold court
donar audiència
hold fast
agafar-se fort, mantenir-se ferm
hold good
ser vàlid
hold hands
fer manetes, anar agafats de la mà
hold in check
contenir; mantenir/posar/tenir a ratlla
hold it!
para!
hold on tight!
agafa't fort!
hold one's breath
aguantar-se la respiració
hold one's head up
tenir el cap alt, mostrar dignitat, amor propi
hold one's liquor
poder beure alcohol sense que se'n notin els efectes
hold one's nose
tapar-se el nas
hold one's own
mantenir-se ferm, defensar-se
hold one's peace
no dissentir
hold one's temper
contenir-se, dominar-se
hold one's tongue
no dissentir; ficar-se la llengua a la butxaca
hold someone/something at bay
mantenir/posar a ratlla algú/quelcom, prevenir que avanci
hold something over someone's head
amenaçar algú de revelar alguna cosa que li és perjudicial [nota: si s'exigeix alguna cosa per a no revelar-ho, és xantatge (en anglès, blackmail)]
hold still
no moure's, estar-se quiet
hold sway
controlar; tenir influència
hold the balance (of power)
quan dues potències estan en conflicte, un tercer grup, menys poderós, pot decantar-se per una banda o l'altra; així diem "they hold the balance of power"
hold the fort
fer-se càrrec
hold the line
mantenir-se ferm
hold the purse strings
portar la caixa, gestionar els diners
hold true
ser vàlid
hold with the hare and run with the hounds
nedar i guardar la roba, nedar entre dues aigües
hold your fire!
alto el foc!
hold your horses!
para el carro!, espera't!, no et precipitis!
not hold a candle to
no ser digne de ser comparat amb
not hold one's breath
esperar assegut (ex.: If they said they might be a little late, don't hold your breath = Si han dit que és possible que arribin una mica tard, ja et pots esperar assegut)
not hold water
no ser vàlid, no resistir la crítica (ex.: In the light of recent studies, your theories concerning ADHD simply don't hold water = En vista dels estudis recents, les teves teories sobre el TDH són simplement invàlides)
on hold
1 [telèfon] estar en espera; 2 [projecte] temporalment aturat; be put ~ = quedar aturat
holding
be left holding the bag
pagar els plats trencats
leave someone holding the bag
fer que una persona innocent rebi tota la culpa; fer-la l'ase dels cops, el cap de turc

holdout: holdoutnegociador que es nega a arribar a un acord, esperant guanyar concessions

holdover: holdovercosa que sobreviu des d'un temps anterior

holds: no holds barredsense límits ni restriccions; net i cru/pelat

holdup: holdup — 1 atracament, robatori 2 retard

hole
ace in the hole
as a la màniga, arma secreta, roc a la faixa
be a square peg in a round hole
persona inadaptada, que no es troba bé on és
fit/put a square peg in a round hole
fer entrar el clau per la cabota, quadrar el cercle
hole-in-the-wall
local, botiga, restaurant, etc., petit i senzillet
in the hole
en deute; puntuació sota zero
pick a hole in
trobar defectes a/en
to have money burn a hole in one's pocket
tenir afany de gastar diners (ex.: He had always wanted to travel in Europe, and now the money from his inheritance was burning a hole in his pocket = Sempre ha volgut viatjar per Europa, i ara tenia l'afany de gastar els diners de l'herència)
holes
full of holes
dit de l'argument que no resisteix la crítica
pick holes in
trobar defectes a/en
holiday
busman's holiday
vacances en què hom fa el mateix que en la seva feina
go on holiday
marxar de vacances
half-holiday
la tarda lliure
take a holiday
agafar unes vacances

holier: holier-than-thouostentant una superioritat moral, pretenent de donar lliçons de moralitat

hollow: have a hollow legtenir un budell buit

holy
holy Moses!/Toledo!/cow!/smoke!/cats!
caram!, renoi!, ostres!, cordons!
holy terror
nen més dolent que el dimoni
home
bring home the bacon
tenir èxit; [lit.] proveir, a casa, amb menjar
bring something home to someone
fer que algú s'adoni d'alguna cosa
down home
rústic i tradicional
eat one out of house and home
menjar tant que no s'arriba al final de mes
hit a little too close to home
molestar perquè es pot agafar personalment
hit home
fer blanc, tocar un punt psicològic vulnerable (causar inquietud)
home away from home
lloc on hom està tan bé com a casa
home free
fora de perill, assegurat d'èxit, sa i estalvi
home stretch
la recta final; la part d'un hipòdrom entre l'última volta i la línia de meta
keep the home fires burning
durant l'absència d'algú, fer que tot a casa es mantingui com cal (ex.: My uncle kept the home fires burning when my sister and I were working in the city = El meu oncle mantenia la casa com cal quan la meva germana i jo treballàvem a la ciutat)
make one feel at home
ser hospitalari, fer que algú es trobi com a casa
make oneself at home
comportar-se algú com si fos a casa seva
nothing to write home about
res de l'altre món
nursing/rest home
residència de la tercera edat
see someone home
acompanyar algú a casa
strike home
fer blanc, tocar un punt psicològic vulnerable (causar inquietud)
tell someone a few home truths
dir a algú veritats que no vol sentir
the lights are on but no one's home
dit d'algú que és conscient però no s'adona de res; ser curt de llums, no papar-ne ni una
there's no place like home
no hi ha res com a casa
till the cows come home
fins a altes hores de la matinada, fins a hores petites (ex.: We're going to party till the cows come home! = Ho celebrarem fins a altes hores de la matinada!)

homebody: be a homebodyser molt de casa

honest: keep someone honestfer anar dret algú

honesty
honesty is the best policy
l'honradesa és la millor política
in all honesty
en honor a la veritat

honky: honky-tonkun estil de música, sobretot música "country"; un local on aquesta música es toca

honor
a badge of honor
(una insígnia / un distintiu) d'honor (ex.: He said it as an insult, but to me it is a badge of honor = Ho va dir com a insult, però per a mi és una insígnia d'honor)
in honor of
en honor de
maid of honor
dama d'honor
honors
do the honors
fer els honors
honors degree
matrícula d'honor
hook
by hook or by crook
per qualsevol mitjà, tant si és legal com no
get off the hook
sortir d'un tràngol
get someone off the hook
ajudar algú a sortir d'un tràngol
hook, line and sinker
completament, sense contemplacions
let someone off the hook
treure algú de molèsties, permetre que algú eviti una obligació
on the hook
endeutat
ring off the hook
[telèfon] sonar constantment

hooky: play hookyfer campana

hoops: jump through hoopsesforçar-se per seguir els passos d'un procediment burocràtic

hoosegow: in the hoosegowa la garjola

hootchie: hootchie-kootchieuna dansa sinuosa, quasi oriental, caracteritzada principalment per girs i tremolors del cos (ex.: Men came from miles around to see Little Egypt do the hootchie-kootchie = Els homes venien d'arreu per veure el ball sinuós i tremolós de "Little Egypt")

hop
hop to it!
a treballar!
hop, skip, and (a) jump
distància curta
hope
a ray of hope
un raig d'esperança
beyond hope
sense esperança, cas perdut
cross my heart (and hope to die)
[infantil] (t')ho juro
hope against hope
mantenir l'esperança quan tot sembla negre
where there's life, there's hope
l'esperança és l'últim que es perd

hopeless: be hopeless atser negat/negada per a

hopes
have one's hopes dashed
restar amb les il·lusions frustrades, quedar-se a l'escapça, ser deixat amb un pam de nas
high hopes
amb l'esperança alta, amb molta il·lusió

hopping: hopping madfet una fera/fúria, traient foc pels queixals, emprenyat/cabrejat/empipat com una mona

horizon: a cloud on the horizonun problema en potència

horn: blow one's own hornfer ufana, fanfarronejar

hornet
hornet's nest
situació contenciosa, perillosa, violent; [lit.] niu de vespes
mad as a hornet [Am.]
fet una fera/fúria, traient foc pels queixals, emprenyat/cabrejat/empipat com una mona
stir up a hornet's nest
provocar un gran enrenou
horns
be on the horns of a dilemma
tenir només dues opcions, totes dues indesitjables
lock horns
tirar-se els trastos pel cap (ex.: Sooner or later they'll end up locking horns = Tard o d'hora acabaran tirant-se els trastos pel cap)
pull in one's horns
fer-se enrere, reduir despeses
take the bull by the horns
agafar el toro per les banyes
horse
back the wrong horse
apostar pel cavall (competidor) equivocat
be on one's high horse
mostrar-se arrogant; tenir molta vanitat; fer l'important
dark horse
candidat poc conegut però amb possibilitats de guanyar; incògnit, persona amb mèrits desconeguts (ex.: No one took her seriously at first, but now she's seen as being the dark horse in this election = Al principi, ningú no li donava importància, però ara es veu com la candidata amb més possibilitats de guanyar aquestes eleccions)
don't look a gift horse in the mouth
a cavall regalat, no li miris el dentat
eat like a horse
menjar (a dos queixos / com una llima / per quatre)
flog a dead horse
picar ferro fred, llaurar en arena
horse opera
pel·lícula del vell oest nord-americà
horse sense
sentit comú
horse trade
regateig caracteritzat per la negociació dura i l'intercanvi astut
iron horse
locomotora
lock the barn door after the horse (is gone / has bolted)
tractar d'evitar una cosa que ja ha passat, actuant massa tard; quan fou mort lo combregaren
lock the stable door after the horse (is gone / has bolted)
tractar d'evitar una cosa que ja ha passat, actuant massa tard; quan fou mort lo combregaren
one-horse town
poble petit, insignificant
put the cart before the horse
començar la casa per la teulada, passar l'arada davant els bous
(straight) from the horse's mouth
de bona font, per bon conducte, d'una font fiable
strong as a horse
fort com un roure
that's a horse of a different color
això són figues d'un altre paner (ex.: Falling in love is easy, but being married is a horse of a different color = Enamorar-se és fàcil, però ser casat ja són figues d'un altre paner)

horsefeathers: horsefeathers!demà m'afaitaràs!, i un be negre!, ximpleries!

horselaugh: horselaughriallada forta

horseplay: horseplayesbarjo sorollós i una mica violent

horses
change horses in midstream
canviar les coses a mig camí
hold your horses!
para el carro!, espera't!, no et precipitis!
hot
(all) hot and bothered
molestat, esverat, atabalat, nerviós
be hot on someone's heels/trail
empaitar algú molt de prop
blow hot and cold
ser llunàtic, inconstant, voluble, mudadís
drop someone/something like a hot potato
trencar sobtadament la relació que hom té amb algú/quelcom
get hot under the collar
enfadar-se, empipar-se, cabrejar-se
get in hot water
ficar-se/trobar-se en un mal pas (ex.: He got in hot water over some photos he published without permission = Es va trobar en un mal pas per unes fotos que va publicar sense permís)
have a hot hand
dit de la persona que té una ratxa de sort o gaudeix d'un període d'èxit
hot air
xerrameca, paraules exagerades i buides de sentit (ex.: You can't believe a word he says, it's all hot air = No pots creure res del que diu, tot és xerrameca)
hot and heavy
apassionat i intens
hot as (blazes / hell [vulg.])
calent com el foc
hot dog
frankfurt
hot dog!
visca!
hot number
cosa o persona excepcional, de moda
hot off the press
acabat de sortir de la premsa (ex.: Our new novel is hot off the press and now available at amazon.es = Acaba de sortir la nostra nova novel·la i ara està disponible a amazon.es)
hot potato
qüestió difícil i comprometedora (ex.: Budget cutting is a hot potato nobody wants to handle = La retallada pressupostària és una qüestió difícil que ningú no vol tractar)
hot rod
cotxe modificat perquè acceleri i corri més ràpidament
hot stuff
1 una persona o objecte que es considera important, atractiu, sexualment excitant, etc. 2 pornografia (fotos, vídeos, llibres, etc.)
hot topic
qüestió candent
hot-tempered
de mal geni, de geni fort (ex.: Tomàs is hot-tempered and will start a fight with anyone who makes him angry = En Tomàs té mal geni i tindrà raons amb qualsevol que el faci enfadar)
in hot water
amb l'aigua fins al coll, amb (el dogal / la corda) al coll, ficat en un embolic
like a cat on a hot tin roof [Am.]
inquiet, desassossegat, amb els nervis a flor de pell
like a cat on hot bricks [Br.]
inquiet, desassossegat, amb els nervis a flor de pell
make it hot for someone
incomodar greument algú, fer-li impossible la vida
not so hot
no gaire bo
sell like hotcakes [Br. hot cakes]
tenir sortida, vendre's com el pa (ex.: The new Strombers CD is selling like hotcakes = El nou CD dels Strombers es ven com el pa)

hotcakes: sell like hotcakes [Br. hot cakes]tenir sortida, vendre's com el pa (ex.: The new Strombers CD is selling like hotcakes = El nou CD dels Strombers es ven com el pa)

hotchpotch
hodgepodge [Am.] (hotchpotch [Br.])
barrija-barreja
hotchpotch [Br.] (hodgepodge [Am.])
barrija-barreja

hotfoot: hotfoot itfugir corrents, fugir cames ajudeu-me

hots
have the hots for [vulg.]
tenir desig carnal (per algú), tirar-se algú (ex.: Everyone knew that she had the hots for me = Tothom sabia que ella se'm volia tirar)
have the hots for
tenir desig carnal per
hounds
hold with the hare and run with the hounds
nedar i guardar la roba, nedar entre dues aigües
run with the hare and hunt with the hounds
nedar i guardar la roba, nedar entre dues aigües
hour
at the eleventh hour
a l'últim moment, in extremis (ex.: We never get around to paying our bills until the eleventh hour = Mai no trobem temps per a pagar les factures fins a l'últim moment)
eleventh-hour
in extremis (ex.: an eleventh-hour agreement = un acord in extremis)
happy hour
hora als bars i restaurants quan les begudes es serveixen a un preu reduït
on the hour
a l'hora en punta
rush hour
hora punta
the witching hour
mitjanit, l'hora d'encanteries (ex.: As the witching hour approached, they got more and more nervous = Mentre l'hora de mitjanit s'acostava, es posaven cada vegada més nerviosos)
toll the hour
tocar hores
hours
after-hours
després de l'hora de tancament
at all hours
a totes hores, sobretot a hores que no convenen
small hours
hores altes
till all hours
fins a les tantes
house
bring down the house (bring the house down)
rebre aplaudiments supereufòrics
eat one out of house and home
menjar tant que no s'arriba al final de mes
full house
1 [teatre] sala plena 2 [pòquer] (un) full (tres cartes iguals i altres dos iguals)
house call
visita a domicili
house detective
detectiu d'un hotel, d'una empresa privada, etc.
house of cards
castell de cartes; cosa feta de nyigui-nyogui
house of ill fame
casa de barrets
keep house
1 fer les feines de casa 2 [antiquat] una parella, viure junts sense casar-se
lady of the house
mestressa de la casa
like a house on fire
rapidíssimament, furiosament, a tota pastilla; fins a no poder més, en grau extrem
move house
mudar-se
on the house
paga la casa
put one's house in order
posar en ordre els assumptes

housebroken: housebrokenanimal ensinistrat perquè faci les feines fora de casa

household
household name
persona o cosa conegudíssima (ex.: The candidate they've chosen for president isn't exactly a household name = El candidat que han escollit de president no és precisament una persona molt coneguda)
household words
paraules d'ús comú (ex.: We want to make this new product a household word = Volem fer que el nom d'aquest producte sigui un mot d'ús comú)

houses: safe as houses [Br.]seguríssim

how
and how!
i tant!
how about that?
què (li|et, etc.) sembla?
how are you (doing / getting along / making out)?
com estàs?, com anem?, com va (això)?, com va tot?
how come?
per què?
how do you do? [formal]
com esteu (vós)?, com està (vostè)?
how do you like them apples?
què penses d'això?
how does that grab you?
què penses d'això?
how exciting!
quina il·lusió!
how goes it?
com anem?
how in the world...
com dimonis...
how's that (again)?
què has dit?
how's tricks?
com anem?, com va (això)?, com va tot?
how should I know?
què sé jo?
how so?
com és això?
how soon?
quan?
how time flies!
com vola/corre el temps!

howling: howling successgran èxit

Hoyle: according to Hoylecorrecte, segons les normes (ex.: I've checked out your computer and everything seems according to Hoyle = He examinat el teu ordinador i tot sembla correcte)

hubba: hubba hubba!expressió d'aprovació o d'excitació

hue: hue and crycridòria; protesta

huff
go off in a huff
marxar enfadat
in a huff
enfadat, empipat

huh: huh?eh?

hum: hem/hum and hawdubtar, vacil·lar; ser excessivament circumspecte

human: human beingséssers vius

humble: eat humble pieestar humiliat i obligat a demanar desculpes

humdinger: humdingermeravella

humming: keep things hummingfer que les coses vagin com cal

humor: gallows humor [Am.]humor negre

hump: over the humpmés enllà de la part pitjor/crítica

hunch: have a hunchfer-se l'efecte

hundred: give a hundred ten percentposar-hi el coll, fer un esforç especial (ex.: If we want this business to make headway, we'll have to give it a hundred ten percent = Si volem que el negoci rutlli, hi haurem de posar el coll)

hunger: hunger is the best saucemés val talent que pa de forment

hunky: hunky-dorymolt bé, de conya

hunt
hunt and peck
mètode de mecanografiar en què s'usen només dos dits
run with the hare and hunt with the hounds
nedar i guardar la roba, nedar entre dues aigües
that dog won't hunt [Am.]
això no funcionarà

hunter: fortune hunterpersona que busca riquesa via matrimoni

hunting: head-huntingcaçar talents

hurly: hurly-burlyenrenou, bullícia, cridòria

hurrah: last hurrahun esforç o una actuació final, sobretot abans de la jubilació

hurry
be in a hurry
tenir pressa
hurry up
afanya't!, corre!, és tard i vol ploure!
hurt
hurt someone's feelings
ferir els sentiments d'algú
wouldn't hurt/harm a fly
no faria mal a una mosca
hush
hush money
diners que es donen per fer callar algú
hush-hush
secret

visca.com | Dites visca!