visca.com | Dites visca!

Dites visca! I

I
I beg your pardon
perdona'm, perdoneu-me, perdoni'm; desculpa'm, etc.
I'll be a monkey's uncle!
caram!, renoi!, ostres!, cordons!, vaja!
I'll bet!
ja m'hi imagino!
I'll get you!
ja t'arranjaré!
I'll say!
i tant! (ex.: Maria: Did you enjoy the film? Joan: I'll say! It's one of the best I've ever seen! = Maria: Et va agradar la pel·lícula? Joan: I tant! És una de les millors que he vist mai!)
I'll tell you what
se m'acudeix una idea
I'm telling you!
t'ho dic de debò!
I say!
escolta!, escolteu!, escolti!
I shudder to think
només pensar-ho m'horroritza
I take it
dono per suposat
I thought as much!
ja m'ho pensava!
I've had it!
n'estic fart!

I.O.U.: I.O.U.val (paper que hom lliura a algú i que li dóna dret a cobrar una quantitat)

ice
break the ice
trencar el glaç
cut no ice
no tenir efecte, no convènçer
on thin ice
en una situació perillosa
put something on ice
ajornar/deferir una cosa

iceberg: the tip of the iceberguna part, petita i òbvia, d'un problema complex

icing: icing on the cakela cirereta del pastís; el súmmum (ex.: He's kind and understanding; that he's also rich is just icing on the cake = És amable i comprensiu; el fet que també sigui ric és la cirereta que corona el pastís)

idiot: idiot box [Am.]el televisor

idle: the devil finds work for idle handsl'ociositat és la mare de tots els vicis

if
if anything
més aviat (ex.: They don't deserve criticism; if anything, we should thank them for telling us = No els hauríem de criticar; més aviat hauríem de donar-los les gràcies per haver-nos-ho dit)
if it's not one thing it's another
qui no té un all, té una ceba; si no és una cosa, és una altra
if looks could kill
si les mirades matessin
if need be
si cal
if only
tant de bo (ex.: If only I could fly! = Tant de bo que pogués volar!)
if that doesn't/don't beat all!
he quedat parat!, m'ha deixat de pedra!, si em punxen no em treuen sang!
if the shoe/cap fits, wear it
qui té cua de palla s'encén
if worse/worst comes to worst
si passa/passés el pitjor, en el pitjor dels casos
if you can't beat them, join them
si no els pots superar, uneix-t'hi
if you can't stand the heat, get out of the kitchen
qui no vulgui pols que no vagi a l'era (ex.: Maybe you'd better not get involved; after all, if you can't stand the heat... = Potser valdria més que no t'hi fiquessis; després de tot, qui no vulgui pols...)

ignorance: ignorance is blissd'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol

ill
fall ill
emmalaltir
house of ill fame
casa de barrets
ill at ease
incòmode, molest, inquiet, nerviós, agitat
ill-favored
lleig, que té mal aspecte
ill-gotten gains
béns o diners aconseguits il·lícitament
it is an ill wind that blows nobody good
no hi ha mal que per bé no vingui

image: spitting imagesemblança total

imagination: by no stretch of the imaginationsota cap concepte

impression: make a good impressionquedar bé, caure bé, fer-se ben veure

in
end in itself
fi en si mateix
have an in
tenir endoll; tenir bons padrins/agafadors/costats
have many irons in the fire
tocar moltes tecles, ocupar-se en tota mena de coses (ex.: He has so many irons in the fire that he only sleeps four hours a night = Toca tantes tecles que, a la nit, només dorm quatre hores)
in like Flynn
reeixit, sobretot romànticament
inch
give someone an inch, and they'll take a mile
dóna-li un pam i se'n prendrà una cana, «dale un dedo y se toma hasta el codo»
within an inch of
a punt de, a dos dits de

inches: by inchesde mica en mica, a poc a poc

Indian: Indian summerestiuet de Sant Martí

infinitum: ad infinitum (llatinisme)sense acabar mai

injury: add insult to injuryempitjorar una situació que ja és injusta; fer que algú sigui cornut i que pagui el beure

inkling: have an inklingtenir una noció, una idea vaga

ins: ins and outsdetalls

insane: drive someone insanefer tornar boig algú

inside
inside job
crim comès en una empresa, organització, etc., per algú que pertany a la mateixa empresa o organització
inside joke
broma privada, acudit intern
inside out
[roba] a l'inrevés (que es vegin les costures) 2 de dalt a baix, completament
inside story
història veritable, fins ara secreta
inside track
posició d'avantatge
know something inside out
saber una cosa de dalt a baix

insider: insider tradingoperacions d'iniciats

insofar: insofar asa mesura que

installment: on the installment plana termes/terminis

instance: for instanceper exemple

instead: instead ofen lloc de, en comptes/compte de

insult: add insult to injuryempitjorar una situació que ja és injusta; fer que algú sigui cornut i que pagui el beure

intents: to all intents and purposesen efecte, en realitat

invention: necessity is the mother of inventionla necessitat és la mare de la indústria/invenció

investigation: be under investigationser objecte d'investigació

Irish: luck of the Irishbona sort; sort associada amb el poble irlandès

iron
cast-iron
ferro colat
iron horse
locomotora
strike while the iron is hot
de calent en calent es pela (les coses s'han de fer quan és oportú, abans que passi el temps apropiat per a fer-les)

irons: have many irons in the firetocar moltes tecles, ocupar-se en tota mena de coses (ex.: He has so many irons in the fire that he only sleeps four hours a night = Toca tantes tecles que, a la nit, només dorm quatre hores)

is: is that so?ah sí? que interessant; [sarcasme] vols dir?

issue: be at issueestar en qüestió

it
I take it
dono per suposat
I've had it!
n'estic fart!

itching: itching palmganes de cobrar (sobretot una propina), avarícia

itchy: itchy palmganes de cobrar (sobretot una propina), avarícia

item
be an item
sortir junts, una parella
big-ticket item
cosa de preu elevat (un cotxe, joies, etc.)
itself
end in itself
fi en si mateix
(something) speaks for itself
(una cosa) parla per si mateix (ex.: Our sales figures speak for themselves = Les nostres xifres de vendes parlen per si mateix)

ivory: live in an ivory towerviure en una torre de vori

Ivy: Ivy Leaguegrup d'universitats d'elit a l'est dels EUA

visca.com | Dites visca!