visca.com | Dites visca!

Dites visca! J

jack
jack of all trades
home versàtil, però sense perícia
jack-rabbit start [Am.]
sortida ràpida i abrupta
Jack
before you can say Jack Robinson
en un (ai / batre d'ulls / dir Jesús / girar d'ulls / llampec / tres i no res)
Jack Frost
personificació del temps d'hivern

jacket: dinner jacket [Br.]vestit d'etiqueta, esmòquing

jackpot: hit the jackpottenir un cop de sort important; treure el primer premi, tocar la loteria

jailbait: jailbait [Am.]noia per sota de l'edat legal de consentiment per a tenir relacions sexuals, que tempta algú a una intimitat que es castiga amb pena de presó

jailbird: jailbirdpresidiari, convicte

jam
be in a jam
estar en un destret, en un mal pas; veure-se'n un bull, trobar-se en un afer difícil
jam session
reunió informal de músics per a tocar música no assajada
money for jam [Br.]
diner fàcil
traffic jam
embussament de trànsit

Jane: plain Janenoia poc atractiva

jaw: glass jaw [Am.]inhabilitat d'un boxejador de rebre cops sense resultar K.O.; [lit.] mandíbula de vidre

jawbreaker: jawbreaker ([Br.] [slang] gobstopper)peça de confiteria, rodona i molt dura; [Br.] mot difícil de pronunciar

jaws: the jaws of deathles portes de la mort

jaybird: naked as a jaybirdde pèl a pèl, en pilotes

jeopardy: be in jeopardyestar en perill, estar a la corda fluixa

jerk: jerk someone aroundmaltractar algú, fent-lo voltar com una baldufa

jerky: herky-jerkymoviments espasmòdics (ex.: She has the herky-jerky movements common in dystonia patients = Té els moviments espasmòdics típics dels pacients de distonia)

jerry: jerry-builtengiponat, de nyigui-nyogui

jet: jet lagtrastorn d'horari

jewelry: costume jewelrybijuteria

jewels: family jewelsgenitals masculins; ous [vulg.]

jiffy: in a jiffyen un ai, batre d'ulls, dir Jesús, girar d'ulls, llampec, tres i no res

jig: the jig's up [Am.]la trampa o el delicte és descobert

jiggery: jiggery-pokery [Br.]gat amagat, trampa

jim: jim dandy [Am.][antiquat] molt bo

jinks: high jinksbullícia

jinx: be a jinxportar mala sort

jitters: get the jittersposar-se nerviós, estar amb l'ai al cor

job
a full-time job
un treball de jornada completa
dead-end job
feina sense futur (ex.: Get an education or you'll end up with a dead-end job, like your father = Estudia o acabaràs com el teu pare, amb una feina sense futur)
Don't give up the day job
No deixis una cosa segura per una cosa dubtosa
fall down on the job
no dur a terme una tasca
hand job [vulg.]
l'acte de masturbar algú
hatchet job
falsa crítica destructiva
inside job
crim comès en una empresa, organització, etc., per algú que pertany a la mateixa empresa o organització
lie down on the job
no fer la feina que pertoca (ex.: You can't fire civil servants even if they lie down on the job = No pots despatxar els funcionaris encara que no facin la feina que els pertoca)
nine-to-five job
en el món del treball anglosaxó, feina típica dels qui treballen de les 9'00 a les 17'00 (pot implicar una feina avorrida, sense al·licient)
on the job
treballant
put-up job
engany, martingala, assumpte fraudulent (ex.: The want ad turned out to be a put-up job = L'oferta de feina va resultar ser un engany)
rush job
treball urgent
snow job
intent d'enganyar o de persuadir amb afalacs
jobs
between jobs
aturat
odd jobs
treballs diversos (ex.: He doesn't have much ambition; he makes a living doing odd jobs = No té gaire ambició; es guanya la vida fent treballs diversos)
John
John Doe
el senyor Tal (nom que s'utilitza per a una persona desconeguda, sobretot en els mons de la policia i del dret)
John Hancock [Am.]
signatura, firma
John Q. Public [Am.]
nom que s'utilitza de manera informal per a referir-se al ciutadà mitjà
Johnny
Johnny-come-lately
[sovint pejoratiu] nouvingut; arribista
Johnny-on-the-spot
una persona disponible, servicial i prompte, que arriba al lloc on el necessiten just quan el necessiten
join
if you can't beat them, join them
si no els pots superar, uneix-t'hi
join battle
entaular batalla
join forces
fer pinya; unir les forces
join hands
donar-se les mans, sobretot en una rodona
joint
case the joint
investigar furtivament un lloc per tal de poder atracar-lo
out of joint
desllorigat
put someone's nose out of joint
pujar a algú la mosca al nas; fer que algú senti gelosia
joke
crack a joke
explicar un acudit
inside joke
broma privada, acudit intern
no joke
fora bromes
play a joke on
fer una broma a
practical joke
broma pesada
standing joke
tema que provoca rialles cada vegada que s'esmenta (ex.: My cooking is a standing joke = La meva cuina sempre provoca rialles)
take a joke
acceptar una broma
take something as a joke
prendre-s'ho de broma
joking
joking aside/apart
seriosament, bromes a part, sense facècia
joking aside
seriosament, bromes a part, sense facècia

Joneses: keep up with the Jonesesmantenir-se al nivell del veí; no ser menys que el veí; fer-se veure gastant més del que un es pot permetre (ex.: They went deep into debt trying to keep up with the Joneses = Es van endeutar molt per mantenir-se al nivell dels veïns)

jowl: cheek by jowlun acostat a l'altre, ben a prop

joy
bundle of joy
persona molt alegre
burst with joy
rebentar, vessar de joia
jump for joy
fer un bot d'alegria, ballar amb un peu
there is no joy without pain
no hi ha roses sense espines

judging: judging bya jutjar per

judgment
judgment call
decisió subjectiva
judgment seat
tribunal
jug
in the jug
a la garjola
jug-eared
d'orelles en nansa

juice: stew in one's own juicepatir les conseqüències de les accions d'un mateix

jumble: jumble sale [Br.]venda d'andròmines, de coses de segona mà

jump
get the jump on [Am.]
avançar-se a
go jump in the lake!
vés-te'n a (fer punyetes! / pastar fang!); fot el camp! [vulg.]
jump at the chance
aprofitar de tot cor l'avinentesa
jump bail
fugir/escapar-se estant sota fiança
jump down someone's throat
respondre a algú amb una ràbia inesperada
jump for joy
fer un bot d'alegria, ballar amb un peu
jump in with both feet
entrar (en un afer) a sang calenta, de bursada, d'una revolada
jump off the page
atraure l'atenció
jump on the bandwagon
donar suport a algú (o a alguna cosa) que ja és popular
jump out of one's skin
espantar-se molt
jump out of the frying pan into the fire
fugir/sortir del foc per caure a les brases
jump ship
un mariner, desertar
jump the broom
casar-se
jump the gun
sortir abans de temps, precipitar-se
jump the queue [Br.]
colar-se al cap de la cua
jump the track [Am.]
descarrilar
jump through hoops
esforçar-se per seguir els passos d'un procediment burocràtic
jump to (a conclusion / conclusions)
precipitar-se d'arribar a una conclusió, decidir-se massa ràpidament i sense reflexionar-hi
jump to it!
comença, ara!

jumping: jumping-off placelloc adient per a començar un viatge o una excursió

junk: junk foodmenjar porqueria

jury: the jury is outs'espera un resultat o decisió que encara és desconegut

just
be just what the doctor ordered
anar com l'anell al dit (ex.: Antonia was feeling lonely, so a visit from her daughter was just what the doctor ordered = L'Antònia es trobava sola; per tant, una visita de la seva filla li va anar com l'anell al dit)
it just goes to show
queda demostrat
just a sec!/second!/moment!
un segon/moment!
just around the corner
imminent, a l'horitzó, a punt de passar, estar per caure, si cau no cau (ex.: Good times are just around the corner = El temps de les vaques grasses és imminent)
just as soon as
tan bon punt, de seguida que, tot seguit que
just deserts
represàlies merescudes (ex.: The law of Karma says that wrongdoers will get their just deserts = La llei del Karma diu que els malfactors rebran allò que es mereixen)
just ducky
magnífic, excel·lent, de conya, collonut [vulg.]
just for the fun/heck of it
per divertir-s'hi
just for the hell of it [vulg.]
per divertir-s'hi
just in case
per si de cas (ex.: We'll carry snow chains just in case = Portarem cadenes al cotxe per si de cas)
just in time
just a temps
just now
ara mateix
just so
1 perfecte, exactament així (ex.: In our flat my wife likes everything to be just so = A casa, la meva dona vol que tot sigui perfecte) 2 sempre que [+ subjuntiu] (ex.: Just so you understand me = Sempre que m'entenguis)
just think!
imagina't! (ex.: Just think! Tomorrow at this time we'll be in Paris! = Imagina't! Demà a aquestes hores serem a París!)
that's just it!
és això precisament el problema!
justice
do justice
fer justícia
frontier justice
penes extrajudicials motivades per la no existència de la llei i l'ordre
mockery of justice
una paròdia de justícia
take (justice / the law) into one's own hands
fer justícia per compte propi

visca.com | Dites visca!