visca.com | Dites visca!

Dites visca! L

labor
be in labor
[acció de parir] anar de part, estar a punt de parir
labor of love
el que es fa per plaer i no per diners

lace: bobbin lacepunta de coixí

ladies: ladies' roomlavabo públic per a dones

lady
cleaning lady
dona de fer feines
lady friend
amiga; amant
lady of the house
mestressa de la casa
lady's man
home popular amb les dones
lady-killer
seductor; home que les dones consideren molt atractiu

lag: jet lagtrastorn d'horari

laid
laid back
relaxat, tranquil; com a cal sogre
laid bare
revelat
laid off
acomiadat
laid up
fent llit

lake: go jump in the lake!vés-te'n a (fer punyetes! / pastar fang!); fot el camp! [vulg.]

lam: on the lamfugint de la llei

lamb
in two shakes of a lamb's tail
en un tres i no res
mutton dressed as lamb [Br.]
dit de la dona que es vesteix massa jove

lame: lame duckpersona elegida per a un càrrec públic que ha estat derrotada en una nova elecció o a qui no pot renovar-se el termini, però que encara té un període de temps en el càrrec durant el qual pot realitzar certes tasques

land
do (a) land-office business
fer l'agost; fer molt negoci en poc temps
land of nod
son; [lit.] país del son
land on one's feet
sortir-se'n, sortir ben parat, caure de peus
live on the fat of the land
viure i menjar bé
see how the land lies
examinar l'estat de les coses

landslide: landslidevictòria electoral abassegadora; [lit.] esllavissada de terres

lane
life in the fast lane
la vida viscuda al límit; [lit.] la vida en la via ràpida
live in the fast lane
viure al límit; [lit.] en la via ràpida
lover's lane
camí aïllat on parelles caminen o aparquen als vespres
memory lane
el món dels records (ex.: His book takes us on a trip down memory lane = El seu llibre ens immergeix en el món dels records)
language
have an ear for language
tenir oïda per a la llengua
speak the same language
entendre's bé, avenir-se
lap
in the lap of luxury
nedar en l'abundància
in the lap of the gods
més enllà del control humà, que sigui el que Déu vulgui
last lap
etapa final
large
at large
en llibertat
by and large
en general
in large measure
en gran mesura, en gran part
large as life
ben evident
large order
tasca difícil

larger: larger than lifeimpressionant, grandiós (dit sobretot de persones)

lark
be up with the lark [Br.]
matinejar
on/for a lark
de broma, per divertir-se
last
as a last resort
com a últim recurs
at (long) last
per fi
at the last minute/moment
a l'últim instant, a l'última hora
dead last
últim de tot
every last one
tots i cada un (ex.: I love you all, every last one of you! = Us estimo a tots i a cada un de vosaltres!)
every last (thing, person)
cada (cosa, persona), sense excepció
famous last words!
resposta irònica avisant qui parla que és probable que s'hagi de retractar del que acaba de dir; literalment, es refereix a les paraules pronunciades abans de morir quan qui parla no sap que està a punt de morir (ex.: John: "I'm sure there won't be any traffic problems today." Mary: "Famous last words" = John: —Estic convençut que avui no hi haurà problemes de trànsit. Mary, amb to irònic: —Això ja ho veurem)
get in the last word
tenir l'última paraula (ex.: In these televised discussion groups, everyone struggles to get in the last word = En aquestes tertúlies, tothom s'escarrassa per tenir l'última paraula)
have the last laugh
ser el qui riu l'últim
he who laughs last laughs best (he laughs best who laughs last)
qui riu últim riu millor
last but not least
a l'últim, per últim; [lit.] últim, però no menys important
last call!
anunci que es fa en un bar abans de deixar de servir begudes
last gasp
l'últim badall; ~ effort = recurs final
last hurrah
un esforç o una actuació final, sobretot abans de la jubilació
last lap/leg
etapa final
make a last-ditch effort/attempt
jugar-se l'última carta, cremar el darrer cartutx (ex.: Today Cristina's husband will make a last-ditch effort to stay out of prison = Avui el marit de la Cristina es jugarà l'última carta per evitar la presó)
on one's last legs
molt cansat, fet una coca
second to the last
penúltim -a
see the last of
no veure més
the last straw (the straw that broke the camel's back)
la gota que fa vessar el got
late
better late than never
val més tard que mai
keep late hours
anar a dormir tard
late bloomer
flor tardana (persona que desenvolupa les aptituds més tard que els altres de la seva edat)
of late
últimament
run late
fer tard

latecomer: latecomerqui ha acabat d'arribar

later
see you later!
ens veurem!
sooner or later
tard o d'hora

latest: the latest thingl'últim crit, l'última moda

lather
in a lather
frenètic, exaltat
work oneself into a lather
arribar agafar maldecap, atabalar-se
laugh
don't make me laugh!
no em facis riure!, creu-t'ho!
have the last laugh
ser el qui riu l'últim
laugh all the way to the bank
estar content per haver guanyat diners, sigui com sigui, malgrat les crítiques d'altres persones; afarta'm i digue'm moro
laugh one's head off
riure per les butxaques, pixar-se de riure (ex.: The clowns will have the children laughing their heads off = Els pallassos faran que els nens riguin per les butxaques)
laugh one's socks off
pixar-se de riure
laugh something off
agafar-se alguna cosa en broma
laugh up one's sleeve
riure per sota el nas (ex.: He's never sincere, he always seems to be laughing up his sleeve = No és mai sincer, sempre sembla que rigui per sota el nas)
laughing
laughing stock
[nom] escarn, burla
no laughing matter
no res que faci riure (ex.: Spending a year of your life in prison is no laughing matter = Passar un any de la vida a la presó no és cosa de per riure)
laughs
barrel of laughs
barret de rialles, font de diversió
bundle of laughs
persona o situació que té molta gràcia
for laughs
per passar-s'ho bé, per divertir-se
he who laughs last laughs best (he laughs best who laughs last)
qui riu últim riu millor

laundered: laundered moneydiner blanquejat

laundry: air someone's dirty laundrytreure a algú els draps bruts

laurels: rest on one's laurelsadormir-se sobre els llorers

law
abide by the law
complir amb la llei
be a law unto oneself
fer-se la llei un mateix, fer el que es vol sense fer cas dels altres
break the law
violar la llei
brush with the law
confrontació breu amb les autoritats
by law
per la llei
law and order
ordre públic
law of averages
1 per l'estadística 2 sentit popular: principi que sosté que a llarg termini la probabilitat determina qualsevol esdeveniment; [lit.] llei de mitjanes
law-abiding
respectable, que viu conforme a la llei
lay down the law
donar ordres; agafar la paella pel mànec
long arm of the law
la policia
pass a law
aprovar una llei
lay
lay an egg [Am.]
no rascar bola, fracassar, fer el ridícul
lay bare
posar al descobert
lay down one's arms
deixar les armes
lay down one's life
sacrificar-se la vida; sofrir martiri
lay down the law
donar ordres; agafar la paella pel mànec
lay eyes on
veure
lay hands on
1 [cosa] aconseguir, trobar 2 [persona] molestar físicament
lay it on the line
parlar amb franquesa, no tenir pèls a la llengua
lay it on (thick / with a trowel)
exagerar, carregar les tintes
lay one's cards on the table
jugar a cartes vistes, ensenyar les cartes (ex.: It's about time you laid your cards on the table = Ja és hora que ensenyis les cartes)
lay one's heart at someone's feet
donar a algú el cor
lay oneself open to
fer-se vulnerable a
lay rubber [Am.]
posar en marxa o parar un vehicle tan bruscament que els pneumàtics deixen marca al carrer
lay something at someone's door
culpar algú d'alguna cosa
lay the blame
donar la culpa, carregar el mort
lay the groundwork
preparar el terreny
lay the table [Br.]
parar taula
lay to rest
enterrar algú
lay waste
devastar, arrasar; no deixar canya dreta

laying: laying on of handsimposició de les mans

layover: layover [Am.][aer.] escala ([Br.] stopover)

lead
all roads lead to Rome
tots els camins porten a Roma
go over like a lead balloon
(una idea o una presentació) no guanyar l'aprovació esperada, provocar una resposta indiferent o hostil
have the lead
anar primer, tenir el paper més important en un afer
in the lead
en la posició més avançada
lead a dog's life
portar una vida de gossos, anar de mal borràs
lead foot
persona que corre molt quan condueix; [lit.] peu de plom
lead pipe cinch
cosa seguríssima, peix al cove
lead someone by the nose
dominar completament algú, tenir algú dins del puny
lead someone down the garden path
entabanar algú
lead the way
anar al davant, mostrar el camí

leader: loss leaderproducte ofert en una botiga a preu de cost, o per sota d'aquest, per tal d'atreure clients

leading
leading light
figura principal
leading man
primer galant
leading question
pregunta que suggereix la resposta que es vol obtenir (ex.: Lawyers are experts at asking leading questions = Els advocats són experts a fer preguntes que suggereixen la resposta que volen)
leaf
in leaf
amb ple fullatge
shake like a leaf
tremolar com una fulla
turn over a new leaf
girar la pell
league
be in league with
confabular-se amb
big-league
de primera categoria

leak: spring a leakcomençar sobtadament a perdre (líquid)

leap
leap in the dark
prova o conjectura a l'atzar
leap off the page
atraure l'atenció
leap year
any de traspàs
look before you leap!
pensa-t'hi bé abans de fer res!

leaps: by leaps and boundsa gambades

learn
learn by heart/rote
aprendre de cor
learn one's lesson
escarmentar (ex.: From now on she'll read the instructions first; she's learned her lesson = A partir d'ara llegirà primer les instruccions; s'ha escarmentat)
learn the hard way
pagar car l'aprenentatge, aprendre de la manera més complicada, més difícil (ex.: He's stubborn as a mule and so ends up learning everything the hard way = És tossut com una mula i així acaba pagant car l'aprenentatge)
learn the ropes
arribar a entendre com s'ha de fer una feina (ex.: It will take me a while to learn the ropes = Tardaré una mica a entendre com s'ha de fer la feina)
live and learn
així s'aprèn

lease: new lease on lifeuna visió de la vida renovada i revitalitzada

least
at least
almenys
at least for now
ara per ara
last but not least
a l'últim, per últim; [lit.] últim, però no menys important
line of least resistance [Br.]
el camí de menys resistència, la via o la llei del mínim esforç
path of least resistance [Am.]
el camí de menys resistència, la via o la llei del mínim esforç
to say the least
per no dir més (ex.: He was having as good a time as the children, to say the least = Xalava tant ell com les criatures, per no dir més)

leather: hell for leather [vulg.]a brida abatuda, a tota brida

leave
absent without leave (AWOL)
(militar) absent sense permís
leave a bad taste in one's mouth
deixar un mal gust de boca
leave it at that
deixem-ho així
leave no stone unturned
remoure cel i terra
leave nothing to chance
no deixar caps per lligar
leave one's mark
deixar una empremta, una marca
leave oneself open
deixar-se un mateix sense protecció, sense defenses
leave out in the cold
deixar al marge
leave out of account
no tenir en compte, oblidar
leave someone at the altar [Am.]
deixar plantat/plantada (el promès / la promesa) el dia del casament
leave someone (flat / high and dry)
deixar plantat/penjat algú
leave someone holding the bag
fer que una persona innocent rebi tota la culpa; fer-la l'ase dels cops, el cap de turc
leave someone in the lurch
deixar a l'estacada algú, deixar plantat algú
leave someone/something hanging
deixar algú/quelcom en suspens, sense resolució
leave the door open
estar disposat a admetre canvis (en un tracte, acord, etc.)
leave well enough alone
deixar les coses com estan (permetre que una situació [es] quedi com està encara que no sigui perfecta, perquè intentar millorar-la podria tenir resultats pitjors)
leave word with
deixar un missatge amb
leave-taking
acomiadament
on leave
absent amb permís
take French leave
acomiadar-se a la francesa
take one's leave
prendre comiat
left
be left at the post
quedar endarrerit
be left behind
quedar enrere
be left holding the bag
pagar els plats trencats
be left speechless
quedar bocabadat
Elvis has left the building
S'ha acabat l'esdeveniment
left and right
a destra i sinistra; per tot arreu
left-handed
esquerrà
left-wing
d'esquerres
out in left field
no convencional, excèntric
right and left
de totes direccions alhora
the left hand doesn't know what the right hand is doing
una part d'una organització no sap què fa l'altra i així no s'entenen
leg
break a leg!
molta merda! (ex.: When you wish an actor luck you say "break a leg!" = Quan desitges sort a un actor dius "molta merda!")
cost an arm and a leg
costar un ull de la cara (ex.: Renting an apartment in Barcelona will cost you an arm and a leg = Llogar pis a Barcelona us costarà un ull de la cara)
give someone a leg up
fer cancaneta/canca a algú
have a hollow leg
tenir un budell buit
last leg
etapa final
leg it
caminar, anar a peu
not have a leg to stand on
sense proves o indicis que verifiquen el que s'assevera; sense arguments en favor seu
pull someone's leg
aixecar a algú la camisa
shake a leg
afanyar-se; ballar
show a leg [Br.]
despertar-se i llevar-se

legal: legal agemajor d'edat

legs
on one's last legs
molt cansat, fet una coca
stretch one's legs
fer un tomb
walk someone's legs off
fer caminar algú fins que es cansi molt
with one's tail between one's legs
amb la cua entre les cames

legwork: legworktreball de camp (és a dir, fent recerca, fent encàrrecs, etc.)

leisure: at leisuresense cap obligació per complir

lend
lend a hand
donar un cop de mà
lend oneself to
prestar-se a, donar peu a
length
at (great) length
llargament, amb molt detall
go to any length
fer qualsevol cosa
keep someone at arm's length
mantenir algú a distància, no compartir-hi intimitats

lengths: go to great lengthsfer qualsevol cosa

leopard: a leopard cannot change his spotsel tarannà d'una persona no es pot canviar

less
couldn't care less
ser indiferent, importar un rave
less than no time
immediatament
more or less
més o menys, si fa no fa, poc o molt
lesser
lesser lights
persones de menys importància
lesser of two evils
mal menor (de dos mals, el menor)
lesson
learn one's lesson
escarmentar (ex.: From now on she'll read the instructions first; she's learned her lesson = A partir d'ara llegirà primer les instruccions; s'ha escarmentat)
object lesson
lliçó exemplar
teach someone a lesson
venjar-se d'algú
let
let alone
encara menys
let bygones be bygones
deixar córrer el que ha passat
let go (of)
deixar anar
let it all hang out
revelar-ho tot, desinhibir-se
let it be
deixa-ho estar
let it drop
cessar de parlar-ne
let it drop that
revelar, divulgar que
let it/her/er rip!
endavant a tota màquina! més de pressa!
let it lie [Am.]
deixar-ho córrer
let me see...
[contemplatiu] a veure...
let off steam
desfogar-se
let one's hair down
desinhibir-se
let oneself go
alliberar(-se); desinhibir-se
let's face it!
siguem realistes!
let's see...
[contemplatiu] a veure...
let sleeping dogs lie
deixar les coses tal com estan; valer més no remenar-ho (ex.: I don't want him to get angry again; we'd better let sleeping dogs lie = No vull que es torni a enfadar; val més que deixem les coses tal com estan)
let slip
dir per equivocació
let someone down easy
donar a algú una mala notícia d'una manera suau
let someone in on
permetre que algú participi en (parlant de quelcom que és secret)
let someone off the hook
treure algú de molèsties, permetre que algú eviti una obligació
let someone/something alone
[persona] deixar-lo en pau; [cosa] no canviar-ho
let the cat out of the bag
aixecar la llebre, revelar un secret, descobrir la jugada (ex.: It was supposed to be a surprise, but Maria let the cat out of the bag = Havia de ser una sorpresa, però la Maria va aixecar la llebre)
let the chips fall where they may
passi el que passi, caigui qui caigui
let the good times roll
que passin els bons temps
let the side down [Br.]
decebre a tothom; donar a tothom un disgust
let well enough alone
deixar les coses com estan (permetre que una situació [es] quedi com està encara que no sigui perfecta, perquè intentar millorar-la podria tenir resultats pitjors)
live and let live
viure i deixar viure
not let the grass grow under one's feet
no quedar-se gaire temps en un lloc, anar sempre d'ací i d'allà; no fer el/la ronsa, no entretenir-se
letter
bread and butter letter
carta de agraïment [que expressa gratitud per l'hospitalitat] (ex.: My mother always insisted I write a bread and butter letter when I'd stayed overnight with friends = La meva mare sempre insistia que escrivís una carta d'agraïment [que expressa gratitud per l'hospitalitat] quan havia passat la nit a casa d'uns amics)
chain letter
carta en cadena
Dear John letter
carta explicant a un home que la dona el deixa
four-letter words
mots tabú [que en anglès es componen sovint de quatre lletres]
letter-perfect [Am.]
perfectament correcte
open letter
carta oberta
poison-pen letter
carta amb amenaces o acusacions falses, generalment anònima
red-letter day
diada assenyalada

letters: man of lettershome erudit

level
level playing field
una situació que és justa per a tothom, en què tothom té la mateixa oportunitat; [lit.] un camp de joc anivellat
level-headed
assenyat
on the level
honest, net, sense trampa
one's level best
el millor del que hom és capaç

liberty: at libertyen llibertat, sense control; a regna solta, a la dula

lick
lick and a promise
esforç superficial, fet sense entusiasme
lick into shape
posar al punt
lick of paint
una mà de pintura
lick one's chops
esperar amb il·lusió, amb moltes ganes
lick one's wounds
recuperar-se d'una derrota, d'un atac; [lit.] llepar-se les ferides
lick someone's boots
fer de llepaculs

lickety: lickety-split [Am.]rapidíssimament

licking: finger-licking goodper llepar-se'n els dits/morros/bigotis

lid
blow the lid off
exposar al públic, sobretot un crim, un escàndol
flip one's lid
perdre els estreps
keep a lid on
controlar el nivell d'una cosa (e.g., despeses, inflació) perquè no augmenti
lie
barefaced lie
mentida podrida
give the lie to
desmentir
let it lie [Am.]
deixar-ho córrer
let sleeping dogs lie
deixar les coses tal com estan; valer més no remenar-ho (ex.: I don't want him to get angry again; we'd better let sleeping dogs lie = No vull que es torni a enfadar; val més que deixem les coses tal com estan)
lie down on the job
no fer la feina que pertoca (ex.: You can't fire civil servants even if they lie down on the job = No pots despatxar els funcionaris encara que no facin la feina que els pertoca)
lie in state
estar de cos present, al taüt, amb gran pompa
lie in wait
posar-se a l'aguait per emboscar
lie like a rug
mentir descaradament; mentir pel coll
lie low
evitar ser vist
lie on one's oars
descansar, viure de la fama
lie through one's teeth
mentir descaradament
white lie
mentida pietosa (ex.: Everyone says it's okay to tell a white lie sometimes, but nobody wants to get told one = Tothom diu que a vegades està bé de dir una mentida pietosa, però ningú vol que li'n diguin cap)
lies
pack of lies
teixit de mentides
see how the land lies
examinar l'estat de les coses
life
all walks (every walk) of life
totes les professions i tot tipus de grups sòcio-econòmics
bigger/larger than life
impressionant, grandiós (dit sobretot de persones)
charmed life
una vida molt afortunada
facts of life
els fets sobre la procreació
for dear life
desesperadament
for the life of me
ni que em matin
get a life!
busca't una vida! (burla que es dirigeix a algú que s'obsessiona per foteses)
have the time of (one's) life
passar-s'ho d'allò més bé (ex.: Since he took up dancing he's been having the time of his life = Des que començà a ballar s'ho passa d'allò més bé)
in the prime of life
en la flor de la vida
it's a matter of life and death
és qüestió de vida o mort
large as life
ben evident
lay down one's life
sacrificar-se la vida; sofrir martiri
lead a dog's life
portar una vida de gossos, anar de mal borràs
life and soul of the party
dit de la persona que anima la festa
life in the fast lane
la vida viscuda al límit; [lit.] la vida en la via ràpida
life is just a bowl of cherries
la vida és una meravella (ex.: Live, laugh and have a good time, life is just a bowl of cherries! = Viviu, rieu i passeu-vos-ho bé, la vida és una meravella!)
life of ease
vidassa, vida regalada
life of the party
l'ànima de la festa
life on the edge
la vida viscuda en un estat d'alta excitació deguda a risc o a perill
live the life of Riley [Am.]
viure a cor què vols (cor què desitges); viure com un rei
new lease on life
una visió de la vida renovada i revitalitzada
night life
vida nocturna
not on your life!
de cap manera!, ni parlar-ne!, te'n guardaràs prou!
risk life and limb
jugar-se la pell (ex.: She risked life and limb to save her children from the fire = Ella es va jugar la pell per salvar els fills del foc)
run for your life
campi qui pugui
staff of life
pa
still life
[gènere pictòric] natura morta
that's life!
coses de la vida!
true to life
com la vida real
variety is the spice of life
la varietat és la sal de la vida
where there's life, there's hope
l'esperança és l'últim que es perd
your money or your life!
la bossa o la vida!
lift
face-lift
lífting (operació estètica)
give someone a lift
donar transport a algú
not lift a finger
no moure un dit, no treballar
light
bring to light
treure a la llum, fer entrar pels ulls
come to light
sortir a la llum; aparèixer
get the green light
rebre el vist-i-plau (ex.: Tomorrow we should get the green light to go ahead with our project = Demà hauríem de rebre el vist-i-plau per a tirar endavant el projecte)
hide one's light under a bushel
ser massa modest, no mostrar les qualitats que hom té [Mt 5:15] (ex.: When you know the answer, speak up! There's no use hiding your light under a bushel = Si saps la resposta, parla! No val la pena ser massa modest)
in light of ([Br.] in the light of)
en consideració a, en atenció a
in the cold light of day
considerant-ho amb calma, sense emoció
leading light
figura principal
light dawned
adonar-se d'una cosa sobtadament; caure del ruc (ex.: I worked on this puzzle for over an hour until the light finally dawned = He treballat en aquest trencaclosques durant més d'una hora fins que per fi he caigut del ruc)
light-fingered
propens a robar
light-headed
frívol, eixelebrat
light-hearted
feliç i sense preocupacions
make light of
treure importància de
out like a light
inconscient, adormit
red-light district
districte vermell
run a red light
saltar-se un semàfor vermell (ex.: Don't worry, here they never give tickets for running red lights = No pateixis, aquí no es multa mai per saltar-se un semàfor vermell)
see the light
[entendre] obrir els ulls
see (the) light at the end of the tunnel
veure la sortida del túnel, veure indicacions que un problema comença a resoldre's
shed light on
clarificar
lightning
chain lightning
llampecs que fan ziga-zaga
like greased lightning
com un llamp, com una bala/centella, rapidíssimament
lights
lesser lights
persones de menys importància
the lights are on but no one's home
dit d'algú que és conscient però no s'adona de res; ser curt de llums, no papar-ne ni una
like
and the like
i coses semblants
go over like a lead balloon
(una idea o una presentació) no guanyar l'aprovació esperada, provocar una resposta indiferent o hostil
lie like a rug
mentir descaradament; mentir pel coll
like a bump on a log
com un estaquirot
like anything
rapidíssimament, furiosament, a tota pastilla; fins a no poder més, en grau extrem
like falling off a log
com bufar i fer ampolles
like greased lightning
com un llamp, com una bala/centella, rapidíssimament
like it or lump it
si no t'agrada, doncs posa-t'hi fulles
like looking for a needle in a haystack
com cercar una agulla en un paller
like that
així, d'aquesta manera
look like the cat that ate the canary [Am.]
vessar de satisfacció
look like the cat that got the cream [Br.]
vessar de satisfacció
to look like the cat that got the cream [Br.]
vessar de satisfacció (ex.: When Johan looks like the cat that got the cream, watch out! = Quan en Johan vessa de satisfacció, vigila!)
whether you like it or not
vulguis o no vulguis, tant si vols com si no vols

likelihood: in all likelihoodamb tota probabilitat; a bon compte

likely: as likely as notprobablement

lily: gild the lilyembellir el que ja és prou bell

limb
out on a limb
en una posició arriscada i difícil, de la qual no es pot fer marxa enrere
risk life and limb
jugar-se la pell (ex.: She risked life and limb to save her children from the fire = Ella es va jugar la pell per salvar els fills del foc)

limbo: in limboals llimbs; en l'aire, sense realitzar; ni d'una manera ni de l'altra

limelight: in the limelightal centre d'atenció, a dalt de tot, al pinacle

limit
go the limit
anar a totes, jugar-se (el tot pel tot / la camisa)
the sky's the limit
no hi ha límit; costi el que costi

limits: off limitsaccés prohibit; prohibit en general (ex.: Obama's children should be off limits to the paparazzi = Els fills d'Obama haurien de ser tema prohibit als "paparazzi")

line
assembly line
cadena de muntatge
be/get out of line
passar(-se) de la ratlla
be out of line with
no estar d'acord amb
be/stand in line
fer cua
below the poverty line
per sota del llindar de la pobresa
bottom line
l'última paraula, el resultat final
cut in line
colar-se en una cua
down the line
camí avall
draw the line
posar ratlla
drop someone a line
fer a algú dues ratlles, escriure-li una breu nota o carta
end of the line
el punt final, més enllà del qual no es pot progressar
get a line on [Am.]
informar-se de, obtenir informació sobre
hand/feed someone a line
intentar convèncer o impressionar algú amb un parlar poc sincer
hard line
la línia dura
hold the line
mantenir-se ferm
hook, line and sinker
completament, sense contemplacions
in line with
d'acord amb
in the line of duty
com a part normal de la feina
keep in line
contenir; mantenir/posar/tenir a ratlla
lay it on the line
parlar amb franquesa, no tenir pèls a la llengua
line of fire
línia de foc
line of least resistance [Br.]
el camí de menys resistència, la via o la llei del mínim esforç
line one's pockets
folrar-se, enriquir-se
party line
1 [política] línia del partit 2 [telèfon] línia telefònica compartida
production line
cadena de producció
the poverty line
el llindar de la pobresa
the punch line
la frase climàtica d'un acudit
toe the line
obeir les normes; anar dret, llaurar dret

liner: hard-linerpolític que es nega a transigir

lines
along those lines
d'aquest estil, més o menys de la mateixa manera
read between the lines
llegir entre línies

lining: every cloud has a silver liningno hi ha mal que per a bé no vingui

lion
go into the lion's den
ficar-se a la gola del llop
the lion's share
la part del lleó (la part més bona o més grossa en un repartiment)
lip
keep a stiff upper lip
enfrontar-se amb valentia al perill i als problemes (ex.: The British are famous for keeping a stiff upper lip = Els britànics són famosos per enfrontar-se amb valentia al perill)
lip service
fals mostra de lleialtat; brou de llengua; paraules, no fets
slip of the lip
'lapsus linguae', error per manca d'atenció oral
lips
bite one's lips
esforçar-se per no dir el que es pensa
my lips are sealed
sóc una tomba
smack one's lips
llepar-se els llambrots/dits

liquid: liquid assetsactiu corrent

liquor
hard liquor
licor espirituós, beguda alcohòlica destil·lada (ex.: Wine and beer are healthy, my son, but avoid hard liquor = El vi i la cervesa són saludables, fill meu, però evita els licors forts)
hold one's liquor
poder beure alcohol sense que se'n notin els efectes
list
bucket list
llista de coses que hom vol fer abans de morir (ex.: I'm going to add Arizona to my bucket list = Afegiré Arizona a la meva llista de coses que vull fer abans de morir)
short list
llista de possibilitats pre-seleccionades

listen: listen to reasonavenir-se a raons, escoltar raons, entendre's de raons

lit: lit up like a Christmas treeebri

litterbug: litterbugpersona que tira escombraries en llocs públics

little
a little bird told me
m'ho ha dit un ocellet
a little knowledge is a dangerous thing
una mica de coneixement és cosa perillosa
little by little
de mica en mica, a poc a poc, a pleret
little pitchers have big ears
hi ha roba estesa; [lit.] gerros petits tenen "orelles" grosses
to little purpose
en va, debades
twist someone around one's little finger
fer ballar com una baldufa algú, fer-lo anar dret
live
live and learn
així s'aprèn
live and let live
viure i deixar viure
live from hand to mouth
fer la viu-viu, gastar els diners a mesura que es guanyen
live high on the hog
passar-la/ballar-la grassa
live in a fool's paradise
viure als núvols, enganyar-se a un mateix
live in an ivory tower
viure en una torre de vori
live in the fast lane
viure al límit; [lit.] en la via ràpida
live it up
lliurar-se a la disbauxa, a l'extravagància; xalar
live on a knife-edge
veure-se'n un bull; estar en una situació compromesa, difícil, amb preocupació pel que passarà en el futur
live on borrowed time
viure més temps del previst, tenir el temps comptat
live on the edge
viure en un estat d'alta excitació deguda a risc o a perill
live on the fat of the land
viure i menjar bé
live out of a suitcase
viatjar molt
live the life of Riley [Am.]
viure a cor què vols (cor què desitges); viure com un rei
live wire
1 belluguet, argent viu, cul d'en Jaumet 2 cable d'alta tensió connectada

livelong: all the livelong daytot el sant dia

living
eke out a living
viure al dia, fer la viu-viu, guanyar el just per a sobreviure
knock/beat the living daylights out of someone
donar a algú una tremenda pallissa
make a living
guanyar(-se) la vida
scare the living daylights out of someone
donar a algú un espant de mort
standard of living
nivell de vida
the living end [Am.]
la pera (cosa molt divertida, sorprenent, desconcertant, etc.)

lizard: lounge lizardun home que ganduleja pels salons dels hotels i bars a la recerca de dones solvents

lo: lo and behold[antic, ara humorístic] cosa que es diu quan hom explica un conte o acudit i ocorre una cosa sorprenent

load
get a load of something/someone!
mira-te'l!, mira-te-la!, etc.; escolta això!
one brick short of a full load
més curt que una cua de conill
take a load off one's feet
asseure's
loaded
be loaded
1 anar begut 2 anar granat
loaded for bear [Am.]
carregat amb bala, del tot preparat, preparat per a l'atac

loaf: half a loaf is better than noneval més això que res

loan
loan shark
usurer
take out a loan
obtenir un préstec

lobster: red as a lobstervermell com un perdigot/pebrot

local: local yokelbabau

lock
lock horns
tirar-se els trastos pel cap (ex.: Sooner or later they'll end up locking horns = Tard o d'hora acabaran tirant-se els trastos pel cap)
lock the barn door after the horse (is gone / has bolted)
tractar d'evitar una cosa que ja ha passat, actuant massa tard; quan fou mort lo combregaren
lock the stable door after the horse (is gone / has bolted)
tractar d'evitar una cosa que ja ha passat, actuant massa tard; quan fou mort lo combregaren
lock, stock, and barrel
1 amb totes les pertinences 2 tot, completament
pick a lock
obrir un pany amb rossinyol

lodge: lodge a complaintpresentar una queixa

log
like a bump on a log
com un estaquirot
like falling off a log
com bufar i fer ampolles
sleep like a log
dormir com un soc, dormir com un beneit

loggerheads: at loggerheadsbarallats (ex.: The cousins were at loggerheads over the inheritance = Els cosins estaven barallats per la herència)

loins: gird one's loins[antiquat] preparar-se per a la lluita

lone: lone wolfhome solitari

long
as/so long as
[condicional] sempre que [+ subjuntiu]
be a long drink of water
ser alt com un sant Pau
before long
al cap de poc temps; després de poc temps
come a long way
millorar, progressar
for the long haul
a llarg termini
have a long way to go
tenir molt camí per córrer
in the long run/haul
a la llarga
long arm of the law
la policia
long face
cara moixa
long gone
dit d'una cosa o persona que fa temps/estona que no hi és (ex.: The thieves are long gone = Fa temps que els lladres han fumut el camp)
long in the tooth
entrat en anys
long shot
cosa amb poques possibilitats d'èxit
long suit
punt fort
long time no see!
fa temps que no ens veiem!, quan fa que no ens veiem?
long-winded
[persona] prolixa; [discurs] llarg i avorrit
make a long story short [Am.]
en poques paraules, en quatre mots; resumir una narració llarga
not by a long chalk [Br.]
(ni) de bon tros
not by a long shot [Am.]
(ni) de bon tros
over the long haul
durant molt temps
the long and short of it
en poques paraules, el més essencial
look
blank look
mirada buida
come-hither look
mirada incitant, provocativa
dirty look
mirada de desaprovació, mala cara
don't look a gift horse in the mouth
a cavall regalat, no li miris el dentat
faraway look
mirada distreta, absent
look askance
mirar amb desconfiança; mirar de reüll
look at the world through (rose-colored|rose-tinted) glasses
veure-ho tot de color de rosa
look before you leap!
pensa-t'hi bé abans de fer res!
look daggers at someone
fulminar algú amb l'esguard
look down one's nose at someone
mirar algú de dalt a baix
look for trouble
buscar brega
look high and low for
buscar per tot arreu
look like a million dollars
tenir molt bon aspecte, fer molt goig
look like death warmed over
fer molt mala cara, tenir molt mal aspecte
look like the cat that ate the canary [Am.]
vessar de satisfacció
look like the cat that got the cream [Br.]
vessar de satisfacció
look on the bright side
considerar la part positiva
look out for number one
pensar només en un mateix; anteposar el propi interès
look sharp
estar atent
look someone in the eye
mirar algú directament als ulls
look someone up and down
observar/examinar atentament algú; mirar algú de dalt a baix
look straight through someone
mirar algú fent veure que no hi és
look the other way
fer els ulls grossos, fer el desentès
take a look
donar un cop d'ull
to look like the cat that got the cream [Br.]
vessar de satisfacció (ex.: When Johan looks like the cat that got the cream, watch out! = Quan en Johan vessa de satisfacció, vigila!)
looking
like looking for a needle in a haystack
com cercar una agulla en un paller
things are looking up
corren bons aires
lookout
be on the lookout
fer l'ull viu, estar a l'aguait
keep a lookout
fer talaia, estar a l'aguait

looks: if looks could killsi les mirades matessin

loop
knock someone for a loop
deixar parat algú, deixar-lo de pedra
loop the loop
fer un ris
loose
all hell broke loose [vulg.]
es va armar un rebombori de collons [vulg.]
at loose ends ([Br.] at a loose end)
desvagat
cut loose
alliberar(-se); desinhibir-se
hang loose
mantenir-se relaxat
have a screw loose
faltar-li un bull (a algú)
loose cannon
persona el comportament de la qual posa en perill el benestar dels altres; [lit.] canó solt (ex.: Because of her outrageous comments, the mayor calls her a loose cannon = A causa dels seus comentaris escandalosos, l'alcalde l'anomena persona desenfrenada)
on the loose
en llibertat, sense control; a regna solta, a la dula
play fast and loose
actuar sense constància, per sota mà, sense tenir en compte els altres, o d'una manera tramposa; dir una cosa i fer-ne una altra
set loose
alliberar
tie up loose ends
resoldre algun detall, solucionar un petit problema

lopsided: lopsideddesproporcionat, desequilibrat

lord: lord it overser molt manaire amb

lose
lose face
desprestigiar-se, quedar malament
lose ground
perdre terreny
lose heart
desanimar-se (ex.: In spite of the rain, the students didn't lose heart = Malgrat la pluja, els alumnes no es van desanimar)
lose it
perdre els estreps
lose one's balance
desequilbrar-se
lose one's breath
perdre l'alè
lose one's cool
perdre la calma; perdre els estreps
lose one's grip
perdre el seny, desballestar-se
lose one's head
atemorir-se, deixar-se endur pel pànic
lose one's heart [Am.]
enamorar-se
lose one's marbles/mind
perdre/beure's l'enteniment; tornar-se boig
lose one's nerve
agafar por, acollonir-se, acovardir-se
lose one's shirt
perdre bous i esquelles, perdre tots els diners, perdre la camisa
lose one's temper
perdre els estreps
lose one's touch
perdre la traça
lose one's train of thought
perdre el fil, oblidar el que es volia dir
lose one's way
errar-se de camí, prendre un camí per altre, perdre el rumb
lose oneself
perdre's a un mateix; quedar absorbit per alguna cosa (p.e. la lectura d'un bon llibre)
lose sight of
perdre de vista
lose touch
perdre contacte
lose track of time
perdre la noció del temps; esplaiar-se
lose track
perdre (la pista / el rastre)
not lose sleep over
no preocupar-se'n (ex.: It's too bad you failed the exam, but I wouldn't lose any sleep over it = És una llàstima que hagis suspès l'examen, però no me'n preocuparia gaire)
you snooze, you lose
si bades, perds

loser: loserpersona fracassada

losing: losing streakratxa de derrotes

loss
at a loss for words
sense saber què dir
at a loss
perplex
dead loss
pèrdua absoluta
loss leader
producte ofert en una botiga a preu de cost, o per sota d'aquest, per tal d'atreure clients

losses: cut one's lossesretirar-se d'un projecte en què s'han perdut diners, resignant-se a les pèrdues, per no gastar-hi més diners ni energia

lost
be lost on someone
ser massa difícil perquè algú ho entengui
get lost!
vés-te'n a (fer punyetes! / pastar fang!); fot el camp! [vulg.]
lost cause
causa perduda
lost in thought
abstret, pensarós
make up for lost time
recuperar el temps perdut
tell someone to get lost
engegar a (pastar fang, escampar la boira, la quinta forca, la porra, porgar fum) algú (ex.: If he bugs you, just tell him to get lost = Si et molesta, engega'l a pastar fang)
there be no love lost
haver-hi rancor

lot: have a lot on one's platetenir molts caps per lligar, tenir moltes coses entre mans

lots: draw lotsfer-s'ho a la sort

loud
loud-mouthed
cridaner -a
out loud
en veu alta

loudmouth: loudmouthpersona cridanera, bocamoll

lounge: lounge lizardun home que ganduleja pels salons dels hotels i bars a la recerca de dones solvents

love
cupboard love [Br.]
amor interessat
fall in love
enamorar-se
in love
enamorat
labor of love
el que es fa per plaer i no per diners
love affair
aventura amorosa
love at first sight
amor a primera vista
love handles
excés de greix als costats de la cintura d'una persona
love of money is the root of all evil
l'amor als diners és l'arrel de tot mal
make love
fer l'amor
make love to
festejar
not for love or money
no per res del món
puppy love
amor juvenil
there be no love lost
haver-hi rancor

lover: lover's lanecamí aïllat on parelles caminen o aparquen als vespres

loves: misery loves companymal de molts, conhort de boigs; les persones que se senten tristes solen voler compartir la tristesa

low
be the low man on the totem pole
ser l'últim mico
high and low
per tot arreu
keep a low profile
ser discret, mirar de no atreure l'atenció de ningú
lie low
evitar ser vist
look high and low for
buscar per tot arreu
low on the totem pole
el menys important ("totem poles" són escultures monumentals tallades d'arbres de grans dimensions per les cultures dels pobles indígenes de la costa nord-oest dels EUA)
low season
temporada baixa
low-hanging fruit
guanys obtinguts fàcilment
low-key
relaxat, informal

lowbrow: lowbrowpersona de poca cultura; groller, inculte

lowdown
get the lowdown on
rebre informació autèntica sobre
lowdown
tota la informació
lower
lower one's sights
renunciar a algunes aspiracions
lower the bar
abaixar el llistó
lower the boom [Am.]
controlar rigorosament, castigar

lowered: have one's ears loweredtallar-se els cabells

luck
as luck would have it
per casualitat
be down on one's luck
ballar-la/passar-la magra
be in luck [Am.]
tenir sort, estar afortunat
beginner's luck
la sort del principiant
don't push your luck!
no temptis la sort!
hard luck
mala sort
have a run of bad luck
estar de pega
luck of the draw
el resultat de l'atzar, de la fortuna
luck of the Irish
bona sort; sort associada amb el poble irlandès
out of luck
sense sort
push one's luck
temptar la sort (ex.: Don't push your luck! = No temptis la sort!)
run/streak of luck
ratxa de sort
stroke of luck
cop de sort
tough luck
mala sort
trust to luck
encomanar-se a la sort, a la bona de Déu
try one's luck
provar sort
worse luck!
malament rai!
lucky
lucky break
cop de sort
lucky dog
persona afortunada
lucky star
un astre que porta sort
lucky streak
ratxa de bona sort
thank one's lucky stars
estar agraït per la bona sort
third time lucky
al tercer cop no falla
lump
a lump in one's throat
un nus a la gola (ex.: Every time I hear this song I get a lump in my throat = Cada vegada que sento aquesta cançó se'm fa un nus a la gola)
like it or lump it
si no t'agrada, doncs posa-t'hi fulles
lump sum
suma global

lunch: out to lunch — 1 fora per dinar 2 desatent, mirant musaranyes, a la lluna (de València) 3 tocat de l'ala

lurch
in the lurch
a l'estacada
leave someone in the lurch
deixar a l'estacada algú, deixar plantat algú

luxury: in the lap of luxurynedar en l'abundància

visca.com | Dites visca!