visca.com | Dites visca!

Dites visca! M

M.C.: M.C.[espectacle] presentador

mad
boiling/hopping mad
fet una fera/fúria, traient foc pels queixals, emprenyat/cabrejat/empipat com una mona
don't get mad, get even!
no t'enfadis, venja-te'n!
drive someone mad
fer tornar boig algú
like mad
a la desesperada; a la valenta, com bojos
mad about
1 enfadat per 2 boig per
mad as a (hatter / March hare)
completament boig
mad as a hornet [Am.]
fet una fera/fúria, traient foc pels queixals, emprenyat/cabrejat/empipat com una mona
made
have it made
tenir la vida solucionada
made of money
molt ric
made to order
fet d'encàrrec; justa la fusta
made up out of whole cloth [Am.]
completament inventat
made-to-measure
fet a mida

madness: there be method to one's/the madnessla cosa no és tan irracional com sembla (ex.: His behavior might seem crazy but there's method to his madness! = El seu comportament pot semblar irracional, però ja sap el que fa, ja!)

maid
maid of all work
minyona
maid of honor
dama d'honor
old maid
fadrina vella
maiden
maiden name
nom de soltera (nota: la tradició anglosaxona és que la dona adopti el cognom del marit) (ex.: When you apply for an American passport, they'll ask you for your mother's maiden name = Quan sol·licites un passaport nord-americà, et demanen el cognom de la teva mare)
maiden speech
primer discurs davant una assemblea
maiden voyage
viatge inaugural
mail
mail order
encàrrec postal
voice mail
bústia de veu (contestador automàtic)
main
in the main
generalment, en la majoria dels casos
main drag [Am.]
carrer principal
might and main
força, vitalitat, embranzida
the main chance
l'oportunitat de guanyar diners, influència, poder, etc.

majority: silent majorityuna suposada majoria de ciutadans moderats que no mostren públicament la seva opinió

make
anyone can make a mistake
tot bon cavall ensopega
be on the make
buscar agressivament (diners / relacions sexuals)
can't make an omelette without breaking eggs
no es pot fer una truita sense trencar ous
can't make bricks without straw
no es poden fer maons sense palla, no es pot fer pa sense farina
it takes money to make money
diners fan diners
make a beeline for
anar directament cap a
make a big deal of something
donar gran importància a una cosa; fer volar coloms
make a break for it
intentar escapar-se (ex.: When the guard turned his back the prisoner made a break for it = Quan el guàrdia se li va girar d'esquena, el presoner intentà escapar-se)
make a bundle/fortune
fer-se la barba d'or
make a clean breast of something
confessar alguna cosa
make a clean sweep
1 fer taula rasa 2 guanyar tots els punts, aconseguir una victòria completa
make a comeback
reestablir-se
make a commitment
mullar-se, arriscar-se, comprometre's
make a day of it
passar tot un dia fent alguna cosa
make a deal
fer un tracte
make a decision
prendre una decisió
make a difference
tenir efecte, produir un canvi
make a face
fer una ganyota
make a false move
fer (una passa / un pas) en fals
make a federal case of something
fer molt soroll per a no res
make a fool/monkey of someone
posar en ridícul algú
make a fool of oneself
fer el ridícul
make a fuss
protestar; esverar-se
make a gaffe
fer una planxa, un pas fals, un paper d'estrassa
make a go of
sortir-se'n, reeixir en alguna cosa
make a good impression
quedar bé, caure bé, fer-se ben veure
make a habit of something
habituar-se a una cosa, prendre's una cosa per costum
make a hash (of something)
fer un nyap (d'alguna cosa), fer-ho tot malbé
make a hit
tenir èxit
make a killing
guanyar molts diners en poc temps
make a living
guanyar(-se) la vida
make a long story short [Am.]
en poques paraules, en quatre mots; resumir una narració llarga
make a match
«hacer de celestina» fer de celestina? (de _La Celestina o Tragicomedia de Calisto y Melibea_)
make a mess
fer un embolic, posar en desordre
make a mint
fer-se la barba d'or
make a mistake
equivocar-se, errar el tret
make a motion [Am.]
proposar una acció
make a mountain out of a molehill
ofegar-se en un got d'aigua, fer el numeret, fer una muntanya d'un gra de sorra (ex.: Driving me to the airport only takes an hour; don't make a mountain out of a molehill = Només es tarda una hora a acompanyar-me a l'aeroport; no t'ofeguis en un got d'aigua)
make a move on someone
expressar a algú físicament un interès romàntic
make a name for oneself
fer-se conegut
make a night of it
passar la nit (del lloro / fent gresca)
make a nuisance of oneself
fer nosa
make a pass at someone
fer evident a algú que hom vol relacions sexuals
make a pig of oneself
atipar-se com un lladre
make a pit stop
parar per fer les necessitats
make a play for [Am.]
1 [cosa] intentar aconseguir 2 [persona] intentar conquistar
make a point of
esforçar-se a
make a practice of
acostumar a
make a racket
fer rebombori
make a return visit
tornar la visita
make a run for it
fugir, fer-se escàpol
make a scene
fer el numeret, fer-se veure, cridar l’atenció
make a splash
causar sensació
make a stab at something
intentar una cosa, sobretot per primera vegada; provar sort a
make a stand
comprometre's, sovint d'una manera adversària
make a stink
posar el crit al cel
make a virtue of necessity
fer de la necessitat virtut
make allowance for
ser comprensiu a, tenir en compte
make amends for
en desgreuge de
make an appearance
presentar-se
make an example (of someone)
castigar públicament algú
make an exhibition of oneself
fer el ridícul
make believe
fer veure
make book
[apostes] determinar punts d'avantatge i acceptar apostes
make certain
assegurar-se
make common cause
fer causa comuna
make do
poder anar tirant amb els mitjans disponibles
make empty promises
prometre la lluna en un cove
make ends meet
anar-hi anant, fer bullir l'olla, arribar a final de mes
make every effort
esforçar-se
make eyes at
mirar a algú suggestivament
make faces at
fer ganyotes a
make free with something
fer servir alguna cosa com si fos cosa pròpia
make friends
fer amics
make fun of
riure's de, mofar-se de
make good
tenir èxit
make good time
avançar a un bon pas
make haste
afanyar-se
make hay while the sun shines
aprofitar l'ocasió, fer les coses quan cal
make headway
progressar, anar a més
make heavy weather of
exagerar la dificultat de
make it hot for someone
incomodar greument algú, fer-li impossible la vida
make it
reeixir-hi, aconseguir un objectiu
make it snappy!
afanya't!
make it with [Am.]
fer l'amor amb, fer-s'ho amb
make light of
treure importància de
make love
fer l'amor
make love to
festejar
make merry
passar-s'ho bé
make mincemeat (out) of
destrossar
make money
fer diners; guanyar diners (ex.: Nelson Mandela: "Money won't create success, the freedom to make it will" = Nelson Mandela va dir que els diners no assoliran l'èxit, però la llibertat de guanyar-los, sí)
make money hand over fist
guanyar diners a cor què vols, a cabassos
make much of
donar molta importància a, lloar
make my day!
dit com a desafiament (ex.: You want to fight? Make my day! = Busques brega? Aquí ho tens!)
make no bones about something
dir clarament el que hom pensa, encara que pogués ofendre algú
make nothing of
no poder entendre
make one feel at home
ser hospitalari, fer que algú es trobi com a casa
make one out to be
fer que algú aparegui ser pitjor del que és, fer malbé la reputació d'algú
make one's blood boil
fer bullir-li la sang, fer sortir algú de polleguera
make one's blood run cold
fer que algú tremoli de por; fer glaçar-se la sang a les venes (ex.: I heard a scream that made my blood run cold = Vaig sentir un xiscle que em va (fer tremolar de por / glaçar la sang a les venes)
make one's flesh creep
horripilar, esgarrifar, fer «iu-iu»
make one's head spin
fer marejar algú, fer-li rodar el cap, donar-li sensació de remolí
make one's mark
deixar una empremta, una marca
make one's mouth water
fer venir a algú aigua a la boca, fer-li venir salivera
make one's move
comprometre's a un curs d'acció
make one's peace with
fer les paus amb, reconciliar-se amb
make one's pile
fer-se la barba d'or
make one's point
fer-se entendre, convèncer
make one's way back
trobar el camí de tornar
make one's way
obrir-se camí, obrir-se pas
make one tick
fer que algú es comporti o alguna cosa funcioni d'una certa manera (ex.: I want to know why people do the things they do, what makes them tick = Vull saber per què les persones fan el que fan, què els fa comportar-se segons com)
make oneself at home
comportar-se algú com si fos a casa seva
make oneself clear
explicar-se bé, parlar lúcidament
make oneself ridiculous
fer el ridícul
make oneself scarce
fer-se fonedís, esquivar-se; fugir corrents, fugir cames ajudeu-me
make or break
portar a l'èxit o la ruïna, fer la sort o la ruïna (d'algú)
make ready
posar a punt
make room for
fer lloc per
make sense
tenir sentit
make shift with
arreglar-se amb
make short work of
[tasca] acabar-ho ràpidament; [persona] desempallegar-se'n
make someone's day
donar a algú molt plaer, satisfer completament algú
make someone's hair stand on end
fer posar a algú els pèls/cabells de punta
make something up to someone
compensar algú per una pèrdua o decepció
make sure
assegurar-se
make the bed
fer el llit
make the best of
treure el que es pot d'una situació desfavorable, fer bona cara al mal temps
make the fur fly
armar un escàndol
make the grade
qualificar(-se), reeixir
make the most of something
aprofitar al màxim alguna cosa; posar en joc
make the rounds
donar la volta, visitar tots els llocs habituals
make the scene
assistir-hi
make time with
intentar fer avanços romàntics amb
make tracks
tocar el dos
make trouble
moure brega/guerra/raons
make up for lost time
recuperar el temps perdut
make up one's mind
decidir-se
make use of
aprofitar, fer-se valer
make waves
destorbar, fer la guitza, causar problemes
make way
donar lloc; fer via, deixar pas, obrir pas
make whoopee
fer l'amor, fer un quiqui, sucar el melindro, fer/fotre un clau [vulg.]
make-believe
fingit, inventat
make-or-break
dit d'un any, una situació, un partit, una qüestió, etc., en què s'hi juga tot
many hands make light work
si es fa pinya la feina és més fàcil
not know what to make of
no saber què pensar de
not make head nor tail of something
no entendre en absolut quelcom
not make heads or tails of
no entendre ni un borrall de (ex.: I couldn't make heads or tails of what they were singing = No podia entendre ni un borrall del que cantaven)
to make matters worse
i per si això fos poc, per a acabar-ho d'adobar

Maker: meet one's Makermorir-se, trobar-se amb el Creador

makes
it makes no difference/odds
no importa, tant és
might makes right
expressió que indica que qui té el poder, té raó; la llei de l'embut
practice makes perfect
(la pràctica / l'ofici) fa el mestre
making
how are you making out?
com estàs?, com anem?, com va (això)?, com va tot?
in the making
desenvolupant

makings: have the makings oftenir fusta de, tenir els elements necessaris per a

malice: with malice aforethoughtamb la predeterminació de fer un acte il·lícit; amb premeditació

mama: mama's boynoi que fa massa cas de la seva mare

man
as one man
tots junts, unànimement
be the low man on the totem pole
ser l'últim mico
best man
padrí de casament (ex.: Whoever the best man is, it's the bride's father who walks her down the aisle = Sigui qui sigui el padrí, qui acompanya la núvia a l'altar és el pare d'ella)
con man (confidence man)
estafador (ex.: Don't trust that fellow; my sister says he's a con man = No et fiïs d'aquest paio; la meva germana diu que és un estafador)
dirty old man
vell verd
feel like a new man
trobar-se molt bé després d'una davallada
fellow man
proïsme
front man
1 home de palla (home que es presenta com a cap, però que no té gaire autoritat) 2 [música] líder d'un conjunt musical
hatchet man
persona que s'ocupa de dur a terme tasques polèmiques o desagradables (ex.: He was the president's hatchet man, cutting costs by firing workers = Era el "gestor sicari" del president, que retallava despeses acomiadant treballadors)
he-man
home dret i fet, home fort i valent
hired man
home de fer feines
hit man
assassí professional, sicari
lady's man
home popular amb les dones
leading man
primer galant
man in the moon
persona imaginària
man in the street
home del carrer
man of letters
home erudit
man of means
home acabalat (ex.: He was a man of means, without problems of an economic nature = Era un home acabalat, sense problemes d'índole econòmica)
man of parts
home de moltes facetes, de talent
man of the cloth
clergue
man-about-town
home de món
man-of-war
vaixell de guerra
man-to-man
de tu a tu
marked man
home assenyalat com a futura víctima, objecte de la ira o de la violència d'un grup
odd man out
persona exclosa o que no forma part d'un grup
one man's meat is another man's poison
sobre gustos no hi ha res escrit (ex.: "He's enthralled by the opportunity to study maggots." "Really? Well, one man's meat is another man's poison" = —Li encanta l'oportunitat d'estudiar cucs. —Ah sí? Doncs, sobre gustos no hi ha res escrit)
one's own man
independent pel que fa a opinions, actes, etc.; no tenir el cul llogat
right-hand man
braç dret [persona de confiança]
see a man about a dog
anar-se'n sense voler dir on; sobretot: anar a veure el senyor Roca (ex.: Wait here for me, I have to see a man about a dog = Espera'm aquí, he d'anar a veure el senyor Roca)
to a man
com un sol home; unànimement; totes les persones sense excepció (ex.: They agreed to a man that they would attack an hour before dawn = Estaven d'acord, tots com un sol home, que atacarien una hora abans de l'alba)

manger: dog in the mangergos de l'hortolà

manna: like manna from heavencom l'aigua de maig

manner
in a manner of speaking
per dir-ho així, com si diguéssim
to the manner born
acostumat a una posició social elevada des del naixement

manners: mind one's mannerscomportar-se bé, amb correcció

many
many hands make light work
si es fa pinya la feina és més fàcil
many happy returns!
per molts anys!
many moons ago
fa molt temps

map: put somewhere on the mapfer que algun lloc sigui molt conegut

marbles
all the marbles
tots els guanys/beneficis
lose one's marbles/mind
perdre/beure's l'enteniment; tornar-se boig

March: mad as a March haretocat de l'ala, completament boig

march
on the march
avançant, tirant endavant, fent progressos
steal a march on someone
avançar algú (agafar-li avantatge), sobretot a la callada

marching: get one's marching ordersser despatxat

mare: mare's nestdescobriment il·lusori o fals, que revela la credulitat d'algú

Maria: Black Mariafurgó cel·lular

mark
easy mark
algú fàcil d'enganyar, presa fàcil; víctima sense defenses
hit the mark
encertar, fer diana
make one's mark
deixar una empremta, una marca
mark my words!
escolteu-me bé!, fixeu-vos bé en el que dic!
mark time
marcar el ritme; estar desocupat, esperant que passi alguna cosa
on the mark
encertat
up to the mark
a l'altura de les circumstàncies
wide of the mark
errat de comptes, lluny d'osques

marked: marked manhome assenyalat com a futura víctima, objecte de la ira o de la violència d'un grup

market
be in the market for
buscar per comprar
corner the market
acaparar [adquirir i retenir (d'una mercaderia) una gran quantitat a fi de modificar-ne el preu en el mercat] (ex.: He tried to corner the silver market = Intentava acaparar la plata)
flea market
mercat de segona mà
market share
quota de mercat
on the market
a la venda
open market
mercat obert
marriage
open marriage
matrimoni en què cadascú és lliure de mantenir relacions extramaritals
shotgun marriage
casament forçat; [lit.] casament d'escopeta

masking: masking tapecinta adhesiva protectora

mass: mass productionfabricació en sèrie

mast: at half mast — 1 a mitja asta 2 (portar) la farmàcia oberta

master
master copy
[arxiu] original
master key
clau mestra
master of ceremonies
[espectacle] presentador
past master
pèrit, especialista, expert

mastermind: masterminddirector d'un projecte complex, sobretot d'un crim

mat: go to the matdiscutir

match
be no match for
no poder igualar (a)
make a match
«hacer de celestina» fer de celestina? (de _La Celestina o Tragicomedia de Calisto y Melibea_)
meet one's match
acarar-se amb algú que és tan bo o millor fent alguna cosa
the whole shooting match
tot plegat, tot el que hi ha; sac i peres

materials: raw materialsprimeres matèries

matter
a matter of time
una qüestió de temps
as a matter of course
de costum, com d'habitud
as a matter of fact
de fet
be another matter
ser figues d'un altre paner (ex.: Freedom of expression is one thing, but racial insults are another matter = La llibertat d'expressió està bé, però els insults racistes ja són figues d'un altre paner)
for that matter
pel que fa a això
it's a matter of life and death
és qüestió de vida o mort
matter of opinion
qüestió d'opinió
matter of record
fet constatat (ex.: It's a matter of record that the cost of housing is spiking = És un fet constatat que el preu de l'habitatge es dispara)
matter-of-fact
literal, mancat d'emoció
no laughing matter
no res que faci riure (ex.: Spending a year of your life in prison is no laughing matter = Passar un any de la vida a la presó no és cosa de per riure)
no matter how you slice it
es miri com es miri (ex.: No matter how you slice it, quitting smoking isn't easy = Es miri com es miri, deixar de fumar no és fàcil)
no matter what
costi el que costi, a tot preu, a/de totes passades (ex.: We'll stand by you no matter what = Us donarem suport, costi el que costi)
that's another matter
això són figues d'un altre paner
the crux of the matter
(el quid / la clau) de la qüestió (ex.: According to these figures, the crux of the matter is we're spending too much on hotels = Segons aquestes xifres, el quid de la qüestió és que gastem massa en els hotels)
what's the matter?
què passa? quina dificultat hi ha?

matters: to make matters worsei per si això fos poc, per a acabar-ho d'adobar

mature: of mature yearsd'una certa edat

max: to the maxa més no poder, a tentipotenti, fins a l'extrem

may
may/might as well
tant per tant, pel mateix preu, cap per cap (ex.: We may/might as well stay home = Tant per tant ens quedarem a casa)
someone may rest assured that
algú pot tenir la plena seguretat que
me
search me!
no ho sé!, ni idea!, què sé jo?
woe is me!
pobre de mi!
you're telling me!
m'ho dius a mi!

meal: square mealàpat complet

mean
have a mean streak
tenir mal geni; tenir males entranyes
mean business
no estar per bromes
mean well
tenir bones intencions

meaning: shade of meaningmatís

means
beyond one's means
massa car (per algú)
by all means
sens falta, certament
by any means
de la manera que sigui
by means of
mitjançant
by no means
de cap manera
man of means
home acabalat (ex.: He was a man of means, without problems of an economic nature = Era un home acabalat, sense problemes d'índole econòmica)
means to an end
mitjà per a aconseguir algun fi

meantime: in the meantimeen l'endemig, mentrestant

measure
beyond measure
excessivament, més del que es pot dir
for good measure
d'afegitó, de més a més, per torna
get the measure of
apamar, conèixer bé
in large measure
en gran mesura, en gran part
in some measure
fins a cert punt
made-to-measure
fet a mida

measures: desperate times call for desperate measuresals grans mals, grans remeis

meat
beat the meat [vulg.]
masturbar-se
meat and potatoes
(els) components bàsics o aspectes pràctics
one man's meat is another man's poison
sobre gustos no hi ha res escrit (ex.: "He's enthralled by the opportunity to study maggots." "Really? Well, one man's meat is another man's poison" = —Li encanta l'oportunitat d'estudiar cucs. —Ah sí? Doncs, sobre gustos no hi ha res escrit)
medicine
get a taste of one's own medicine
pagar o ser pagat amb la mateixa moneda; rebre el mateix maltractament que hom ha donat a l'altre (ex.: He was a womanizer and he got a taste of his own medicine when his wife slept with another man = Era un infidel i va ser pagat amb la mateixa moneda quan la seva dona dormí amb un altre) [Nota: pagar algú amb la mateixa moneda = give someone a taste of their own medicine]
give someone a taste of their own medicine
pagar algú amb la mateixa moneda

meek: meek and mildcom una malva

meet
make ends meet
anar-hi anant, fer bullir l'olla, arribar a final de mes
meet one's Maker
morir-se, trobar-se amb el Creador
meet one's match
acarar-se amb algú que és tan bo o millor fent alguna cosa
meet one's Waterloo
patir una derrota contundemt
meet someone halfway
transigir amb algú, fer concessions per a poder arribar a un accord
meet trouble halfway
preocupar-se de problemes que potser no ocorreran

meeting: meeting of (the) mindsun acord, un consens

meets: more than meets the eyemés del que sembla

melt
butter wouldn't melt in his mouth
fer d'innocent, fer de gata maula (ex.: He smiles sweetly, like butter wouldn't melt in his mouth, but don't trust him! = Somriu dolçament, però fa de gata maula; no te'n fiïs!)
melt in one's mouth
dit d'un menjar tan tendre que ni cal mastegar-lo

melting: melting potpaís en què els immigrants de diferents cultures o races componen una societat integrada

memory
in memory of
a la memòria de, en commemoració de
memory lane
el món dels records (ex.: His book takes us on a trip down memory lane = El seu llibre ens immergeix en el món dels records)
refresh someone's memory
refrescar la memòria d'algú
men
men's room
lavabo d'homes
separate the men from the boys
destriar els competents dels inútils
mend
mend one's fences
millorar relacions deteriorades, sobretot en el món de la política
mend one's ways
reformar-se
on the mend
curant-se, millorant
mention
don't mention it!
de res!
not to mention
per no esmentar
now that you mention it
ara que ho dius

meow: the cat's meow[antiquat] cosa molt bona, molt especial

mercy
at the mercy of
a mercè de, en poder de
beg for mercy
demanar clemència
have mercy on someone
tenir misericòrdia o pietat d'algú, tenir-li clemència
mercy killing
eutanàsia

merrier: the more the merriercom més serem més riurem

merry: make merrypassar-s'ho bé

mess: make a messfer un embolic, posar en desordre

message: get the messageentendre i fer cas de les instruccions

method: there be method to one's/the madnessla cosa no és tan irracional com sembla (ex.: His behavior might seem crazy but there's method to his madness! = El seu comportament pot semblar irracional, però ja sap el que fa, ja!)

mice: when the cat's away the mice will playquan el gat no hi és, els ratolins ballen

mickey: mickey mousenimi, poc important, trivial; puntimirat, estret de mires

middle
be somebody's middle name
expressió que significa que algú es caracteritza per una certa qualitat [lit.: tal qualitat és el meu segon prenom] (ex.: There's no way I would ever tell your secret; discretion is my middle name = De cap manera no revelaria mai el teu secret; sóc la discreció personificada)
in the middle of nowhere
a la quinta forca/punyeta
middle ground
punt de vista entre dos extrems; terreny neutral
middle-age spread
augment de greix abdominal típic de la mitjana edat
middle-of-the-road
1 [política] ni d'esquerres ni de dretes, però amb coses en comú de cada 2 [arts] tipus d'art popular que gaudeix d'un públic molt ampli
play both ends against the middle
nedar entre dues aigües

Middle: the Middle Agesl'edat mitjana

middleman: middlemanintermediari

middling: fair to middlingaixí així, mig mig; tolerable, adequat

midnight: burn the midnight oilcremar-se les celles/pestanyes; robar hores al son (ex.: This week I'll be burning the midnight oil to pass that test = Aquesta setmana em cremaré les celles per aprovar aquell examen)

midstream: change horses in midstreamcanviar les coses a mig camí

might
may/might as well
tant per tant, pel mateix preu, cap per cap (ex.: We may/might as well stay home = Tant per tant ens quedarem a casa)
might and main
força, vitalitat, embranzida
might makes right
expressió que indica que qui té el poder, té raó; la llei de l'embut
with all one's might
amb molta força

mighty: high-and-mightyarrogant, altívol

mild: meek and mildcom una malva

mildly: put it mildlyper no dir més

mile
a mile a minute
molt de pressa; a presses i corruixes (ex.: He was talking a mile a minute and no one else could get a word in edgewise = Parlava molt de pressa i ningú més no podia dir res)
a miss is as good as a mile
tant és equivocar-se de poc com de molt
by a (country) mile
(no encertar, fallar, guanyar) per molt
go the extra mile
prendre's la molèstia, fer un esforç especial, fer tot el possible
miss by a mile
fallar d'una manera espectacular
milk
milk run
vol rutinari
no use crying over spilt milk
Déu nos en guard d'un ja està fet; no val la pena lamentar el que no es pot canviar (ex.: I regretted that decision for a long time, but there's no use crying over spilt milk = Em vaig penedir d'aquella decisió durant molt de temps però, Déu nos en guard d'un ja està fet)

milksop: milksophome efeminat a qui falten qualitats suposadament masculines

mill
gin mill [Am.]
bar de mala fama
go/be through the mill
passar-ne de tots colors (ex.: We've been through the mill but are still together = N'hem passades de tots colors, però encara estem junts)
grist for one's mill
cosa que es pot aprofitar
run-of-the-mill
de cada dia, ordinari, amb res d'especial
million
feel like a million
trobar-se molt bé
look like a million dollars
tenir molt bon aspecte, fer molt goig

millstone: millstone around one's neckcàrrega emocional molt feixuga

mince: not mince wordsno tenir pèls a la llengua, no (anar amb / gastar) embuts

mincemeat: make mincemeat (out) ofdestrossar

mind
be on one's mind
ser objecte dels pensaments
bear in mind
tenir en compte
bear/keep in mind
tenir en compte
blow someone's mind
impressionar algú tant que al·lucini
call to mind
recordar
change one's mind
canviar d'opinió (ex.: She had planned to study medicine, but soon changed her mind = Pensava estudiar medicina, però aviat va canviar d'opinió)
come to mind
venir al cap, acudir-se
cross one's mind
acudir-se a algú
frame of mind
estat d'ànim
give someone a piece of one's mind
renyar algú, dir-li'n quatre de fresques, deixar-lo com un drap brut (ex.: I wish he were here, I'd give him a piece of my mind! = Tant de bo que fos aquí, el deixaria com un drap brut!)
have a (good) mind to
estar gairebé decidit a
have a mind of one's own
tenir idees pròpies
have half a mind to
estar gairebé decidit a
have in mind
tenir al cap
have one's mind go blank
quedar-se en blanc
in a bad frame of mind
de mal humor, de mala lluna, de morros
in a good frame of mind
de bon humor, animat, de bona lluna/jeia
in one's mind's eye
en la imaginació, imaginant-se
in one's right mind
responsable, sa i serè
in the back of one's mind
al fons de la memòria
it boggles (the/one's) mind
esverar algú, deixar-lo perplex (ex.: It boggles my mind that people voted for him = Em deixa ben perplex que la gent el votés)
keep an open mind
mantenir la ment oberta
keep in mind
tenir en compte
know one's own mind
saber què vol, no dubtar
lose one's marbles/mind
perdre/beure's l'enteniment; tornar-se boig
make up one's mind
decidir-se
mind like a steel trap
ment molt aguda
mind one's manners
comportar-se bé, amb correcció
mind one's own business
no ficar-se en els afers dels altres
mind one's p's and q's
comportar-se com cal, vigilar de no fer ni dir res impropi (ex.: Your new boss is a stickler for rules, so you'd better mind your p's and q's = Pel que fa a les normes, el teu nou cap és molt primmirat; per tant, val més que et comportis com cal)
mind the store
vigilar, tenir cura dels assumptes importants
mind your own business!
no t'hi fiquis!, dóna recapte a casa teva!
never mind!
no en facis cas!, és igual!, no importa!
of the same mind
que estan d'acord, que les idees són afins
on one's mind
objecte dels pensaments
one-track mind
obsessió, fixació, mania
out of one's mind
boig, foll, grillat, sonat
out of sight, out of mind
d'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol (ex.: Absence may make the heart grow fonder, but "out of sight, out of mind" is also true = Pot ser que l'absència faci créixer l'afecte, però també és veritat que "d'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol")
peace of mind
tranquil·litat
presence of mind
presència d'ànim
prey on one's mind
preocupar o obsessionar algú, fer que algú s'amoïni
put one's mind to something
estar ben decidit de fer alguna cosa
read someone's mind
llegir en el pensament d'algú
set one's mind on
posar les mires en
set someone's mind at rest
tranquil·litzar algú
slip one's mind
oblidar (ex.: I meant to buy wine but it slipped my mind = Tenia la intenció de comprar vi però me n'he oblidat)
speak one's mind
parlar sense embuts, amb franquesa, sense pèls a la llengua
time out of mind
temps immemorial
what's on your mind?
en què penses?, quina una en portes de cap?
minded
absent-minded
despistat (ex.: Grandfather is getting more and more absent-minded = L'avi cada vegada es despista més)
bloody-minded [Br.]
perversament geniüt
narrow-minded
estret de mires, intolerant, resistent a idees noves
open-minded
tolerant
minds
be of two minds
estar indecís
great minds think alike
dit humorísticament quan hom accepta la proposta d'altri; [lit.] les grans ments pensen igual! (ex.: Joan: This calls for a celebration! Maria: Great minds think alike! = Joan: Això mereix una celebració! Maria: Les grans ments pensen igual!)
meeting of (the) minds
un acord, un consens

minority: a minority of onemés sol que la una

mint
in mint condition
en perfecte estat
make a mint
fer-se la barba d'or
minute
a mile a minute
molt de pressa; a presses i corruixes (ex.: He was talking a mile a minute and no one else could get a word in edgewise = Parlava molt de pressa i ningú més no podia dir res)
at the last minute
a l'últim instant, a l'última hora
there's a sucker born every minute
neix un babau cada minut

mirrors: smoke and mirrorscosa enganyosa, que amaga la veritat

mischief: get into mischieffer malifetes

misery: misery loves companymal de molts, conhort de boigs; les persones que se senten tristes solen voler compartir la tristesa

miss
a miss is as good as a mile
tant és equivocar-se de poc com de molt
give something a miss
decidir de no fer alguna cosa, de no anar-hi, etc.
miss by a mile
fallar d'una manera espectacular
miss the boat/bus
perdre el tren; perdre's una oportunitat
miss the point
no entendre el més essencial d'una cosa
not miss a trick
no perdre's res

misses: one's heart misses a beatel cor d'algú fa un salt; [lit.] saltar-se un batec

mistake
anyone can make a mistake
tot bon cavall ensopega
by mistake
per equivocació
make a mistake
equivocar-se, errar el tret

misty: misty-eyedamb les llàgrimes als ulls, plorós; sentimental

mix: mix it upbarallar-se físicament, arribar a les mans

mixed
a mixed bag/bunch
una mica de tot, parts bones i parts dolentes
mixed blessing
cosa que té alhora avantatges i penes
mixed feelings
sentiments oposats
mixed results
resultats desiguals

mob: mob rulellei del carrer (situació en què la turba mana)

mockery: mockery of justiceuna paròdia de justícia

mocking: mocking smilesomriure mordaç

model: role modelmodel a seguir

molehill: make a mountain out of a molehillofegar-se en un got d'aigua, fer el numeret, fer una muntanya d'un gra de sorra (ex.: Driving me to the airport only takes an hour; don't make a mountain out of a molehill = Només es tarda una hora a acompanyar-me a l'aeroport; no t'ofeguis en un got d'aigua)

moment
at a moment's notice
de seguida, immediatament
at the last moment
a l'últim instant, a l'última hora
at the moment
en aquest moment, actualment
for the moment
de moment, ara com ara, en l'endemig
just a moment!
un segon/moment!
on the spur of the moment
a la impensada; impulsivament, sense pensar
the moment of truth
a l'hora de la veritat

moments: at odd momentsa estones perdudes

money
a fool and his money are soon parted
als ximples, els diners no els duren (exemple d'una alteració humorística d'aquesta dita: Will Rogers: "A fool and his money are soon elected" = Will Rogers va dir que un ximple i els seus diners són aviat elegits [a càrrec públic])
be rolling in money
ser molt ric
blood money
diners tacats de sang
conscience money
diners que es paguen per descarregar la consciència
easy money
diner fàcil
for one's money
pel que fa a algú
funny money
diners falsos
get one's money's worth
treure bon profit dels diners
give someone a run for their money
fer suar la cansalada a algú
have money to burn
anar sobrat de diners (ex.: They have money to burn, thanks to their Qatari owner = Van sobrats de diners gràcies al seu propietari qatarià)
hush money
diners que es donen per fer callar algú
in the money
ric, amb una abundància de diners
it takes money to make money
diners fan diners
laundered money
diner blanquejat
love of money is the root of all evil
l'amor als diners és l'arrel de tot mal
made of money
molt ric
make money
fer diners; guanyar diners (ex.: Nelson Mandela: "Money won't create success, the freedom to make it will" = Nelson Mandela va dir que els diners no assoliran l'èxit, però la llibertat de guanyar-los, sí)
make money hand over fist
guanyar diners a cor què vols, a cabassos
money can't buy happiness
amb els diners no es pot assolir la felicitat (ex.: Whoever said that money couldn't buy happiness has never tried giving it away = Qui va dir que amb els diners no es podia assolir la felicitat no ho va demostrar mai regalant-los als pobres)
money doesn't grow on trees
els diners no cauen del cel
money down the drain
diners gastats inútilment
money for (jam / old rope) [Br.]
diner fàcil
money is no object
el preu és irrellevant; costi el que costi
money isn't everything
els diners no ho són tot (ex.: Barack Obama: "Money isn't everything, but it makes a difference" = Barack Obama va dir que els diners no ho són tot, però marquen una diferència)
money talks
els diners manen (ex.: Bob Dylan: "Money doesn't talk, it swears" = Bob Dylan va dir que els diners no manen, maleeixen [lit.: Els diners no parlen, reneguen])
money to burn
sobrat de diners
new money
diners d'un nou-ric
not for love or money
no per res del món
old money
diners heretats
on the money
exacte, precís
pin/pocket money
diners per a despeses menors
put money on
apostar diners a
put one's money where one's mouth is
predicar amb l'exemple; estar disposat a apostar diners contra algú de qui hom discrepa
put up the money
proporcionar els diners
raise money
recaptar diners (ex.: The fifth-grade students are raising money for the Marathon on TV3 = Els alumnes de 5è recapten diners per a la Marató de TV3)
ready money
diners en efectiu
see the color of someone's money
demanar a algú que mostri que té diners
seed money
capital llavor; diners que s'usen per a establir una empresa
spend money like water
gastar diners desassenyadament
spending money
diners per a despeses menors
throw one's money around
gastar diners desassenyadament
time is money
el temps és or (ex.: If time were money, the unemployed would be rich = Si el temps fos or, els qui estan a l'atur serien rics)
your money or your life!
la bossa o la vida!
monkey
grease monkey [Am.]
mecànic
I'll be a monkey's uncle!
caram!, renoi!, ostres!, cordons!, vaja!
make a monkey of someone
posar en ridícul algú
monkey business
trampes, enganys, martingales
monkey on one's back
addicció a drogues, sobretot heroïna; problema crònic i enutjós

monster: green-eyed monster [Am.]enveja (el monstre d'ulls verds)

month: month of Sundaysmolt temps (ex.: We haven't seen our lawyer in a month of Sundays = Fa molt temps que no veiem el nostre advocat)

Monty: full Monty [Br.]el tot, la cosa sencera

mood
be in no mood for games
no estar per brocs (ex.: I'm running late, so I'm in no mood for games = Faig tard, o sigui que no estic per brocs)
in (a bad / an ugly) mood
de mal humor, de mala lluna/llet, de futris
in a good mood
de bon humor, de bons aires, de bona lluna, de filis
in the mood (for)
amb ganes (de)
moon
ask for the moon
demanar la lluna en un cove
dark of the moon
quan la lluna no es pot veure
man in the moon
persona imaginària
once in a blue moon
gairebé mai
over the moon
extàtic
promise the moon
prometre el món i la bolla, prometre la lluna
reach/go for the moon
intentar aconseguir l'impossible

moonlight: do a moonlight flit [Br.]anar-se'n a la callada

moons: many moons agofa molt temps

moonshine: moonshine — 1 licor, sobretot de blat de moro, destil·lat il·legalment 2 ximpleries

more
more and more
cada vegada més
more haste, less speed
com més de pressa, més a poc a poc; qui va de pressa, plega tard
more often than not
en la majoria dels casos
more or less
més o menys, si fa no fa, poc o molt
more power to you!
ben fet que has fet!, que et vagi bé!
more power to your elbow! [Br.]
ben fet que has fet!, que et vagi bé!
more than ever
més que mai
more than meets the eye
més del que sembla
more than one could shake a stick at
molts i molts, més que un foc no en cremaria, una multitud innombrable
more than welcome
molt benvingut
say no more!
ni una paraula més!
the more the merrier
com més serem més riurem
what's more
a més a més; el que és més
morning
morning sickness
nàusees de l'embaràs
morning star
estel del matí (Venus)

Moses: holy Moses!caram!, renoi!, ostres!, cordons!

moss: a rolling stone gathers no mosspedra que rodola no cria molsa

most
at (the) most
pel cap alt, a tot estirar, com a màxim
for the most part
majoritàriament
make the most of something
aprofitar al màxim alguna cosa; posar en joc

mote: pull out the mote in another's eyetreure la brossa de l'ull de l'altre

mother: necessity is the mother of inventionla necessitat és la mare de la indústria/invenció

motion
make a motion [Am.]
proposar una acció
propose a motion [Br.]
proposar una acció
set in motion
posar en moviment; instigar, incitar

motions: go through the motionsfer una cosa mecànicament, sense esma ni il·lusió

motive: ulterior motivesegones intencions (ex.: He has an ulterior motive for acting so friendly = Té segones intencions per comportar-se tan amablement)

mountain: make a mountain out of a molehillofegar-se en un got d'aigua, fer el numeret, fer una muntanya d'un gra de sorra (ex.: Driving me to the airport only takes an hour; don't make a mountain out of a molehill = Només es tarda una hora a acompanyar-me a l'aeroport; no t'ofeguis en un got d'aigua)

mourning: be in mourningportar dol

mouse
mickey mouse
nimi, poc important, trivial; puntimirat, estret de mires
play cat and mouse with someone
acció en què una persona amb autoritat deixa repetidament que la seva víctima tingui l'esperança falsa que s'escaparà
poor as a church mouse
més pobre que (un rupit / una rata)
mouth
born with a silver spoon in one's mouth
nascut amb un pa sota el braç, amb la flor al cul
butter wouldn't melt in his mouth
fer d'innocent, fer de gata maula (ex.: He smiles sweetly, like butter wouldn't melt in his mouth, but don't trust him! = Somriu dolçament, però fa de gata maula; no te'n fiïs!)
by word of mouth
de boca en boca
down in/at the mouth
moix, deprimit
foam at the mouth
treure escuma per la boca
have one's heart in one's mouth
estar amb l'ai al cor (ex.: Lourdes had her heart in her mouth whenever I got on my motorbike = La Lourdes estava amb l'ai al cor sempre que pujava a la meva moto)
heart in one's mouth
[antiquat] l'ai al cor
keep one's mouth shut
mantenir silenci
live from hand to mouth
fer la viu-viu, gastar els diners a mesura que es guanyen
make one's mouth water
fer venir a algú aigua a la boca, fer-li venir salivera
melt in one's mouth
dit d'un menjar tan tendre que ni cal mastegar-lo
mouth-watering
que es fa aigua a la boca
put one's foot in one's mouth
pixar fora de test; dir algun despropòsit, ficar-se els peus a la galleda (ex.: He would make a good politician if he could overcome a tendency to put his foot in his mouth = Seria un bon polític si pogués superar la tendència de pixar sempre fora de test)
put one's money where one's mouth is
predicar amb l'exemple; estar disposat a apostar diners contra algú de qui hom discrepa
put words into someone's mouth
posar paraules en la boca d'algú; atribuir a algú paraules que no va dir
run off at the mouth
parlar/xerrar pels descosits; garlar; parlar massa (ex.: We don't want him to run off at the mouth, but rather to get to the point! = No volem que parli pels descosits, sinó que vagi al gra!)
shoot off one's mouth
clavar-les pels descosits; parlar més del compte, sobretot imprudentment
(straight) from the horse's mouth
de bona font, per bon conducte, d'una font fiable
take the words out of someone's mouth
dir exactament el que pensa/pensava l'altre
take the words (right) out of someone's mouth
treure a algú alguna cosa de la boca

mouthed: loud-mouthedcridaner -a

mouthful: say a mouthfuldir una cosa significant i important

move
get a move on
posar la directa, afanyar-se
make a false move
fer (una passa / un pas) en fals
make a move on someone
expressar a algú físicament un interès romàntic
make one's move
comprometre's a un curs d'acció
move heaven and earth
remoure cel i terra, fer mans i mànigues
move house
mudar-se
move it!
moveu-vos!, afanya't!, corre!
not move a muscle
no moure's ni una mica
on the move
1 sempre de viatge 2 ple d'energia, bellugadís

movers: movers and shakerspersones amb poder i influència que organitzen iniciatives

moving: moving spiritalgú que comença i duu a terme una iniciativa; l'alma que inspira els altres

Mr: Mr Rightel company/marit ideal

much
I thought as much!
ja m'ho pensava!
make much of
donar molta importància a, lloar
much ado about nothing
molta fressa i poca endreça, molt soroll de boixets i poca punta, molt soroll i poca feina
much obliged!
molt agraït!, moltes gràcies!
mud
clear as mud
[ironia] tan clar com el fang
drag someone's name through the mud
embrutar el nom d'algú
here's mud in your eye!
salut i força al canut!
one's name is mud
hom és objecte de menyspreu
stick-in-the-mud
persona carca a qui falta iniciativa i imaginació

muddle: in a muddleno saber on pondre, no saber on anar, estar indecís

mug: mug shotfitxa antropomètrica d'un criminal

mum: mum's the word!silenci!, a callar!

murder: get away with murderescapar-se del càstig per un acte criminal

muscle
muscle-bound
encarcarat per excés de musculatura
not move a muscle
no moure's ni una mica
pull a muscle
fer un mal gest
music
canned music
música gravada
face the music
suportar les conseqüències (ex.: He's pulled this scam once too often and now he'll have to face the music = Ha repetit massa aquesta estafa i ara ha de suportar-ne les conseqüències)
have an ear for music
tenir oïda per a la música
music to one's ears
música celestial, cosa que ve molt de gust de sentir; a bodes em convides (ex.: The president's mention of women's rights was music to my ears = Que el president fes menció dels drets de la dona va ser música celestial per a mi)
sheet music
partitura (ex.: Many musicians can't play without sheet music = Molts músics no poden tocar sense partitura)

musical: musical chairscadires musicals

must: a mustcosa que s'ha de fer, de veure, etc.; una necessitat

mustard
cut the mustard
fer el pes, complir les expectatives, fer prou
keen as mustard [Br.]
entusiasmat

muster: pass musterser acceptable

mutton: mutton dressed as lamb [Br.]dit de la dona que es vesteix massa jove

my
make my day!
dit com a desafiament (ex.: You want to fight? Make my day! = Busques brega? Aquí ho tens!)
my bad!
culpa meva!
my God!
Déu meu!, valga'm Déu!
my lips are sealed
sóc una tomba
my treat!
convido jo!
my, my
òspa; reina santíssima

myself: if I do say so myselfmodèstia a part; mal m'està de dir-ho (ex.: I think the book is very well organized, if I do say so myself = Modèstia a part, penso que el llibre és molt ben organitzat)

visca.com | Dites visca!