visca.com | Dites visca!

Dites visca! N

nail
cash on the nail [br]
bitllo-bitllo (ex.: Here we don't use credit cards, we pay cash on the nail = Aquí no fem servir les targetes de crèdit, paguem bitllo-bitllo)
coffin nail
cigarret
drive a nail into someone's coffin
accelerar la mort o la ruïna d'algú
fight tooth and nail
lluitar com unes feres
hit the nail on the head
encertar-la, endevinar la tecla; tenir tota la raó
nail someone
capturar algú
nails
hard as nails
dur com un roc; insensible, antipàtic
tough as nails
fort i decidit
naked
bare-naked
nu, en pilotes, amb el vestit d'Adam
naked as a jaybird
de pèl a pèl, en pilotes
to/with the naked eye
a simple vista

namby: namby-pambyde cotó fluix; (ser una) figa tova

name
be somebody's middle name
expressió que significa que algú es caracteritza per una certa qualitat [lit.: tal qualitat és el meu segon prenom] (ex.: There's no way I would ever tell your secret; discretion is my middle name = De cap manera no revelaria mai el teu secret; sóc la discreció personificada)
big-name
molt conegut, famós
clear one's name
comprovar algú la innocència d'un crim
drag someone's name through the mud
embrutar el nom d'algú
first name
nom de fonts/pila (ex.: Please write down your first name, last name and middle initial = Apunteu, si us plau, el vostre nom de pila, el cognom i la lletra inicial del segon prenom)
go by the name of
dir-se, anomenar-se
household name
persona o cosa conegudíssima (ex.: The candidate they've chosen for president isn't exactly a household name = El candidat que han escollit de president no és precisament una persona molt coneguda)
in heaven's name!
per l'amor de Déu!, per favor!
in name
de nom, nominal
maiden name
nom de soltera (nota: la tradició anglosaxona és que la dona adopti el cognom del marit) (ex.: When you apply for an American passport, they'll ask you for your mother's maiden name = Quan sol·licites un passaport nord-americà, et demanen el cognom de la teva mare)
make a name for oneself
fer-se conegut
name day
dia del sant (ex.: A name day is a traditional celebration in many European and Latin American countries = El dia del sant és una festa tradicional en molts països d'Europa i Amèrica Llatina)
name someone after someone
posar a algú el nom d'un altre (ex.: They named me after my mother's father = Em van posar el nom del pare de la meva mare)
name the day
fixar el dia de la boda
name-dropping
costum d'esmentar casualment els noms de gent famosa, suposadament coneguda, per tal d'impressionar
one's name is mud
hom és objecte de menyspreu
pet name
diminitiu afectuós
the name of the game
el punt essencial del cas
what in the name of heaven?
òstres!, òndia!, com?
what's in a name?
noms són designacions arbitràries

namedropper: namedropperpersona que esmenta persones famoses per impressionar els altres

names: call names(infantil) insultar

nap: take a napfer (la) migdiada, una becaina

narrow
narrow escape
escapada pels pèls
narrow-minded
estret de mires, intolerant, resistent a idees noves

nary: nary ani un; (ex.: We heard nary a word about love = No vam sentir ni un mot sobre l'amor)

native: go nativedit de la persona que viu a l'estranger i que ha perdut part del seu propi caràcter, comportant-se com la gent en aquell país

natural
natural-born citizen
ciutadà nadiu
natural-born
innat (ex.: A natural-born leader = Un líder nat)
nature
answer the call of nature
canviar l'aigua de les olives
by nature
de mena
nature calls
cal canviar l'aigua de les olives
second nature
habilitat innata; tret adquirit que sembla innat

natured: good naturedde bon cor

nauseum: ad nauseum (llatinisme)en un grau repugnant o ridícul, fins al punt de la nàusea

near
far and near
arreu
in the near future
abans de gaire, aviat, d'un dia a l'altre
nowhere near
ni de bon tros (ex.: We have nowhere near enough wine = No tenim, ni de bon tros, prou vi)

neat: neat as a new pinnet com una patena

necessity
make a virtue of necessity
fer de la necessitat virtut
necessity is the mother of invention
la necessitat és la mare de la indústria/invenció
neck
a pain in the neck
una pedra a la sabata, un gra al cul
albatross around one's neck
trava/rèmora per a algú
breathe down someone's neck
1 amenaçar algú a causa de la proximitat 2 perseguir ben de prop algú
get it in the neck
rebre un càstig, ser deixat com un drap brut
millstone around one's neck
càrrega emocional molt feixuga
neck and neck
[en una cursa] cama a cama, molt igualats, tan a prop que l'avantatge entre els competidors és pràcticament indeterminable
neck of the woods
verals (ex.: What are you doing in this neck of the woods? = Què feu per aquests verals)
save one's neck
salvar la pell
stick one's neck out
arriscar-se
up to one's neck
completament ocupat/enfeinat

necktie: necktie partylinxament (ex.: In the film "Frontier Justice", a mob of townsfolk threaten the hero with a necktie party = En la pel·lícula "Justícia de la frontera", una gentada del poble amenaça de linxar el protagonista)

need: if need besi cal

needle: like looking for a needle in a haystackcom cercar una agulla en un paller

needles: on pins and needlesalterat, nerviós, agitat; amb l'ai al cor

needless: needless to sayno cal dir (ex.: Needless to say, we're all planning to attend the funeral = No cal dir que tots pensem assistir a l'enterrament)

neither
neither fish nor fowl
ni carn ni peix
neither here nor there
fora de propòsit, que no ve al cas
neither hide nor hair
ni el rastre (ex.: We could find neither hide nor hair of him = D'ell no en trobàvem ni el rastre)

Nellie: nervous Nelliecagadubtes

nerve
get up the nerve [Am.]
agafar ànim, encoratjar-se, esdevenir prou valent
hit/touch a raw nerve
esmentar un tema que provoca neguit/ansietat
lose one's nerve
agafar por, acollonir-se, acovardir-se
strain every nerve
esforçar-se molt
what nerve!
quines penques!
nerves
bundle of nerves
persona molt nerviosa
get on someone's nerves
irritar, posar a algú els nervis de punta
nerves of steel
nervis d'acer
nervous
a nervous wreck
un sac de nervis
nervous breakdown
crisi nerviosa
nervous Nellie
cagadubtes
nest
feather one's nest
fer el seu agost, fer-se la barba d'or
foul one's (own) nest
perjudicar-se un mateix; tirar-se terra als ulls
hornet's nest
situació contenciosa, perillosa, violent; [lit.] niu de vespes
mare's nest
descobriment il·lusori o fals, que revela la credulitat d'algú
nest egg
un bon coixí, estalvis
stir up a hornet's nest
provocar un gran enrenou

net: (social) safety netserveis socials que s'ofereixen a la gent més necessitada

nettle: grasp the nettleagafar el toro per les banyes

network: old boy networkconnexions socials i de negocis entre homes que són ex-alumnes d'escoles privades d'Anglaterra

networks: social networksxarxes socials

never
better late than never
val més tard que mai
it never fails
sempre passa igual
it never rains but it pours
sempre plou sobre mullat (ex.: First they reduced the frequency of the service, and since it never rains but it pours, now the drivers are out on strike! = Primer van reduir la freqüència del servei, i com que sempre plou sobre mullat, ara els conductors fan vaga!)
never hear the end of it
dit d'un tema del qual es parlarà interminablement
never mind!
no en facis cas!, és igual!, no importa!
never say die!
no desesperem!
now or never
ara o mai
that would never do!
això no pot ser!
well I never!
com s'entén?
you never (can tell / know)
no se sap mai
New
New Year's Day
cap d'any
New Year's Eve
la nit de cap d'any
new
a new broom sweeps clean
l'amo nou tot ho remou, escombra nova no deixa pèls
brand-new
nou de trinca, flamant
break new ground
trencar esquemes, innovar, fer descobriments o invents nous (ex.: He's an artist that has always broken new ground = És un artista que sempre ha trencat esquemes)
clean/neat as a new pin
net com una patena
feel like a new man
trobar-se molt bé després d'una davallada
new blood
saba nova
new deal
nou acord, nou tracte
new kid on the block
nouvingut, aprenent
new lease on life
una visió de la vida renovada i revitalitzada
new money
diners d'un nou-ric
new wave
ona nova
put new heart into someone
encoratjar algú, donar-li ànims
turn over a new leaf
girar la pell
what's new?
què hi ha de nou?
you can't teach an old dog new tricks
cavall vell no aprèn trot nou (ex.: I tried to get my grandfather to use whatsapp, but I guess you can't teach an old dog new tricks = He intentat que el meu avi faci servir whatsapp, però suposo que cavall vell no aprèn trot nou)

Newcastle: carry coals to Newcastleportar taronges a València, tirar aigua a mar (fer una cosa inútil)

newfangled: newfangled[cosa] acabada d'inventar, a vegades excessivament complexa

news
breaking news
notícies d'última hora
no news is good news
no tenir notícies és bona notícia; fins ara, bé
spread the news
fer córrer la veu

newshawk: newshawkperiodista

next
next door
la casa o pis del costat
next of kin
parents més a prop
next to
1 a costat de 2 gairebé (ex.: next to impossible = gairebé impossible)
next to nothing
gairebé no res

nibs: his nibstítol irònic utilitzat per a referir-se a una persona manaire

nice: nice andagradablement (ex.: It's nice and warm in here = És agradablement calorós aquí)

nick: in the nick of timejust a temps, gairebé massa tard

night
all night long
tota la nit
call it a night
acabar l'activitat nocturnal, donar per acabada la nit
fly-by-night
poc fiable, poc digne de confiança, trampós i astut
in the dead of night
a negra nit, a (alta hores / altes hores)
in the still of the night
en la quietud de la nit
make a night of it
passar la nit (del lloro / fent gresca)
night and day
continuadament
night life
vida nocturna
night owl
ocell de nit
one-night stand
actuació única; encontre sexual d'una sola nit
ships that pass in the night
persones que es coneixen molt breument
spend the night
fer nit

nightcap: nightcapbeguda que es pren abans d'anar a dormir

nine
a nine days' wonder
foc d'encenalls; tema que interessa al públic durant poc temps (ex.: Their popularity turned out to be nothing but a nine days' wonder = Va resultar que la seva popularitat no era res més que un foc d'encenalls)
a stitch in time saves nine
un punt a temps n'estalvia cent
cats have nine lives
els gats tenen set vides
nine-to-five job
en el món del treball anglosaxó, feina típica dels qui treballen de les 9'00 a les 17'00 (pot implicar una feina avorrida, sense al·licient)
on cloud nine
al setè cel
the whole nine yards
tot plegat, tot el que hi ha; sac i peres

nines: dressed to the ninesanar/vestir de vint-i-un botó, de fil de vint, d'etiqueta (ex.: For the film's premiere we all dressed to the nines = Per l'estrena de la pel·lícula tots anàvem de vint-i-un botó)

nineteen: nineteen to the dozenmolt ràpidament, amb molta energia

ninny: ninnybaliga-balaga

nip
nip and tuck
[una competició] molt disputada
nip (something) in the bud
aturar una cosa de bon principi; [lit.] tallar el brot

nitty: the nitty-grittyels fets essencials d'un afer o d'una situació; el cor de la qüestió

nitwit: nitwitbaliga-balaga

no
be a (no-brainer / no brainer)
una opció o decisió que és tan evident que ni cal pensar-hi
no dice
de cap manera
no doubt
sens dubte
no end of
un munt de, una mala fi de
no fair!
no s'hi val!
no frills
senzill, desfregat, sense adorns
no great shakes
res de l'altre món, mediocre
no hard feelings!
tot oblidat!
no holds barred
sense límits ni restriccions; net i cru/pelat
no joke
fora bromes
no kidding!
seriosament!, de debò!, no m'ho diguis!
no laughing matter
no res que faci riure (ex.: Spending a year of your life in prison is no laughing matter = Passar un any de la vida a la presó no és cosa de per riure)
no matter how you slice it
es miri com es miri (ex.: No matter how you slice it, quitting smoking isn't easy = Es miri com es miri, deixar de fumar no és fàcil)
no matter what
costi el que costi, a tot preu, a/de totes passades (ex.: We'll stand by you no matter what = Us donarem suport, costi el que costi)
no news is good news
no tenir notícies és bona notícia; fins ara, bé
no offence!
no t'ofenguis!
no pain, no gain
per a presumir s'ha de patir; cal suportar penes per a aconseguir l'objectiu
no picnic
cosa penosa
no questions asked
sense condicions
no rest for the wicked
la pau no és per als malvats
no rhyme or reason
sense solta ni volta, sense més ni més
no rush
no hi ha pressa
no shrinking violet
no gens tímid
no skin off my nose
a mi no em fa mal (dit d'una molèstia que no afecta algú directament)
no sooner said than done
dit i fet
no spring chicken
persona d'una certa edat
no strings attached
sense condicions ni límits
no sweat!
cap problema!
no vacancy
[hotel] complet
no way!
de cap manera!
no way, shape or form!
de cap manera!
no wonder
és lògic
no-show
persona que, després d'haver fet una reserva, no s'hi presenta

noblesse: noblesse obligecomportament honorable que hauria de ser propi de la noblesa

nobody
it is an ill wind that blows nobody good
no hi ha mal que per bé no vingui
like nobody's business
molt bé, molt ràpidament (ex.: He can play the sax like nobody's business = Toca molt bé el saxo)
nobody's fool
llest com una mostela; persona viva i espavilada, difícil d'enganyar

nod: land of nodson; [lit.] país del son

nodding: nodding acquaintanceconeixement superficial

none
bar none
sense excepcions
none of your business!
no n'has de fer res!, no és cosa teva!
none other than someone
tal persona en persona (ex.: It was none other than Leo Messi = Era Leo Messi en persona; Era ni més ni menys que Leo Messi)
none the wiser
sense saber-ne més
none the worse
no desmillorat
none too
no gaire
second to none
com no n'hi ha

nonsense: stuff and nonsenseximpleries, animalades, bajanades

nonstarter: nonstarteridea o projecte que no té cap possibilitat d'èxit

noon: high noonel punt del migdia

nose
be under someone's nose
ser davant dels nassos d'algú; ser evident a simple vista
blow one's nose
mocar-se
brown-nose
llepaculs
cut off one's nose to spite one's face
fer-se mal a si mateix quan vol venjar-se de l'altre (ex.: Refusing a lucrative contract just because your ex-wife would earn a commission on it is cutting off your nose to spite your face = Rebutjar un contracte lucratiu perquè la teva ex-dona hi guanyaria una comissió és fer-te tant o més mal a tu com a ella)
follow one's nose
anar endavant, continuar en la mateixa direcció
hold one's nose
tapar-se el nas
it's as plain as the nose on one's face
és més clar que l'aigua (ex.: That they're really in love is as plain as the nose on your face = Que s'estimen molt és més clar que l'aigua)
keep one's nose clean
fer bondat, no ficar-se en embolics (ex.: Keep your nose clean, keep your chin up and keep a clear head if you know what's good for you = Fes bondat, alça el cap i tingues el cap clar si saps el que et convé)
lead someone by the nose
dominar completament algú, tenir algú dins del puny
look down one's nose at someone
mirar algú de dalt a baix
no skin off my nose
a mi no em fa mal (dit d'una molèstia que no afecta algú directament)
not see beyond one's nose
no veure-hi més enllà del nas
on the nose
precisament
pay through the nose
pagar-los el més car
plain as the nose on one's face
més clar que l'aigua
poke one's nose into something
tafanejar
put/keep/have one's nose to the grindstone
treballar sense descans
put someone's nose out of joint
pujar a algú la mosca al nas; fer que algú senti gelosia
rub someones's nose in something
fregar pels bigotis a algú una cosa
stick one's nose in
ficar cullerada, ficar el nas, ingerir-se en un afer
thumb one's nose at
menysprear
thumb one's nose
fer pam i pipa
turn up one's nose
arrufar el nas

nosed: hard-nosed — 1 decidit, tossut, caparrut 2 pragmàtic, sense sentiments

not
not a chance!
de cap manera!
not all there
no ser-hi tot; que li falta un bull
not at all!
[resposta a "gràcies"] de res!
not on your life!
de cap manera!, ni parlar-ne!, te'n guardaràs prou!
not so hot
no gaire bo
not to mention
per no esmentar

notch: top-notchde cap d'ala, de cap de brot, de primera qualitat

note
end on a high note
tancar amb brillantor
of note
notable, distingit, il·lustre
take note of
observar atentament, parar esment

notes: compare notesintercanviar opinions

nothing
all-or-nothing
implicant èxit o fracàs total, sense cap resultat intermedi
come to nothing
anar-se'n (a l'aigua / en fum); tornar-se aiguapoll
double or nothing
doble o res
for nothing
gratis
good-for-nothing
inútil, bala perduda
have nothing on
no superar, ni de bon tros (ex.: Ronaldo has nothing on Messi = Ronaldo no supera, ni de bon tros, Messi)
have nothing to do with
no tenir res a veure amb
here goes nothing!
[irònic] vinga!, som-hi!
in nothing flat
en un tres i no res
it's better than nothing
val més això que res
make nothing of
no poder entendre
much ado about nothing
molta fressa i poca endreça, molt soroll de boixets i poca punta, molt soroll i poca feina
next to nothing
gairebé no res
nothing but
res més que
nothing doing!
de cap manera!, ni pensar-hi!
nothing succeeds like success
l'èxit porta a l'èxit; «el éxito llama al éxito»
nothing to sneeze at
cosa important; cosa que no es pot tractar a la lleugera
nothing to speak of
res d'especial (ex.: John: What's going on this weekend? Maria: Nothing to speak of = John: Què passa aquest cap de setmana? Maria: Res d'especial)
nothing to write home about
res de l'altre món
nothing ventured, nothing gained
qui no s'arrisca, no pisca; cal arriscar-se per a aconseguir alguna cosa;
stick/stop at nothing
no tenir escrúpols
there be nothing to it
ser fàcil; ser bufar i fer ampolles
think nothing of
1 [+ gerundi] considerar alguna cosa com a rutina (ex.: He thinks nothing of walking five miles = No considera res d'especial caminar cinc milles) 2 [+ gerundi] no dubtar (ex.: He thinks nothing of calling us at 3am = No dubta a trucar-nos a les tres de la matinada) 3 [algú] tenir mala opinió d'algú
think nothing of it!
de res!, no s'ho val!
to say nothing of
per no esmentar

nothings: sweet nothingsparaules dolcetes i romàntiques

notice
at a moment's notice
de seguida, immediatament
at/on short notice
amb poc temps d'antelació
give/serve notice
passar un avís (informar un amo, un empleat, un propietari o inquilí de la terminació d'un acord contractual de servei o d'arrendament)
put someone on notice
advertir algú d'alguna cosa que pugui produir-se, sobretot d'una manera formal o amenaçador
take notice
fer cas; sit up and ~ = obrir els ulls i prestar atenció
until further notice
fins a nou avís
now
at least for now
ara per ara
by now
a hores d'ara
bye for now
adéu per ara
(every) now and then
de tant en tant
for now
ara com ara
from now on
d'aquí endavant, a partir d'ara
here and now
ara mateix; avui dia
just now
ara mateix
now and again
de tant en tant
now or never
ara o mai
now that you mention it
ara que ho dius
now then
ara bé
now you're talking!
així es parla!
now, now!
tranquil!, no t'enfadis!
right now
ara mateix
nowhere
come/appear out of nowhere
sortir del no-res, de trascantó
flattery will get you nowhere
els afalacs no m'afecten
get nowhere fast [irònic]
no progressar
in the middle of nowhere
a la quinta forca/punyeta
nowhere near
ni de bon tros (ex.: We have nowhere near enough wine = No tenim, ni de bon tros, prou vi)
nowhere to be found
enlloc, en cap banda

nth: to the nth degreea l'enèsima potència

nude: in the nudenu, en pilotes, amb el vestit d'Adam

nuisance: make a nuisance of oneselffer nosa

nuke: nukefer servir el forn de microones

null: null and voidinvàlid, sobretot un contracte

number
back number
[periodisme] número endarrerit
do a number on
abusar, rebutjar
get someone's number
descobrir el caràcter real d'algú
have someone's number
no deixar-se enredar per algú, veure's el llautó
hot number
cosa o persona excepcional, de moda
look out for number one
pensar només en un mateix; anteposar el propi interès
one's number is up
hom és arruïnat, arrasat, a punt de morir
opposite number
homòleg (persona que ocupa la mateixa posició o fa la mateixa feina en una organització diferent)
public enemy number one
enemic públic número u, criminal molt buscat
without/beyond number
molts, innombrable, massa per a comptar (ex.: stars without/beyond number = moltíssims estels)

numbered: have one's days numberedtenir els dies comptats

numbers
in round numbers
en números rodons
safety in numbers
seguretat en els números; com més persones, menys perill
nurse
nurse a drink
consumir una beguda molt a poc a poc, sobretot per no haver de comprar-ne una altra
nurse a grudge
guardar rancor
wet-nurse
dida

nursing: nursing homeresidència de la tercera edat

nut
a hard nut to crack
un os dur de rosegar (ex.: The second opera of the trilogy is famous for being a hard nut to crack = La segona òpera de la trilogia té fama de ser un os dur de rosegar)
hard nut to crack
cosa difícil d'entendre, de manegar
health nut
fanàtic de la salut
nut case
(un) boig
off one's nut
boig, foll, grillat, sonat
nuts
be nuts about
estar boig per
from soup to nuts
amb pèls i senyals, amb tots els ets i uts
go nuts
tornar-se boig, perdre l'oremus (ex.: When her hard drive failed she went nuts = Quan el seu disc dur va fallar es va tornar boja)
nuts and bolts
(els) components bàsics o aspectes pràctics

nutshell: in a nutshellen poques paraules, en resum, a grans trets

nutty: nutty as a fruitcaketocat de l'ala (ex.: Professor Soboli is nutty as a fruitcake = El professor Soboli està tocat de l'ala)

nyaah: nyaah, nyaahelis, elis

visca.com | Dites visca!