visca.com | Dites visca!

Dites visca! O

oaks: great/mighty oaks from little acorns growuna gla fa un roure

oar: put/stick one's oar inficar cullerada, ficar el nas, ingerir-se en un afer

oars: lie/rest on one's oarsdescansar, viure de la fama

oath
break an oath
trencar el jurament
take an oath
prestar jurament
under oath
sota jurament
oats
feel one's oats
sentir-se enjogassat, animat
sow one's wild oats
lliurar-se a l'aventura o la promiscuïtat en la joventut; fer el fadrinatge
object
money is no object
el preu és irrellevant; costi el que costi
object lesson
lliçó exemplar

obliged: much obliged!molt agraït!, moltes gràcies!

oblivion: fall/sink into oblivioncaure en oblit; no cantar-ne gall ni gallina

obstacles: create obstaclesposar entrebancs

occasion
equal to the occasion
a l'alçada de les circumstàncies
on occasion
a vegades
rise to the occasion
estar a l'altura de les circumstàncies, afrontar el repte (ex.: It's a difficult time for Catalonia and we're going to have to rise to the occasion = És un moment difícil per a Catalunya i ens caldrà estar a l'altura de les circumstàncies)

occupational: occupational hazardsgangues de l'ofici

odd
at odd moments
a estones perdudes
odd jobs
treballs diversos (ex.: He doesn't have much ambition; he makes a living doing odd jobs = No té gaire ambició; es guanya la vida fent treballs diversos)
odd man out
persona exclosa o que no forma part d'un grup

oddball: oddballpersona excèntrica

odds
at odds
1 en conflicte 2 renyits
by all odds
sens dubte
it makes no odds
no importa, tant és
odds
[apostes] punts d'avantage; probabilitats
odds and ends
articles o treballs miscel·lanis
odds and evens
parells i senars (joc de mans)
odds-on favorite
el qui té més probabilitats de guanyar, el favorit
off
off and on
de tant en tant
off balance
desequilibrat
off base
equivocat
off center
descentrat
off color (off-color)
[comentari/humor] verd; una mica fora de lloc; de mal gust (ex.: Why do men like off-color jokes? = Per què als homes els agraden els acudits verds?)
off day
dia dolent, dia en què tot surt malament
off duty
[persona] fora de servei
off guard
desprevingut
off kilter
tret de polleguera; avariat, desequilibrat
off limits
accés prohibit; prohibit en general (ex.: Obama's children should be off limits to the paparazzi = Els fills d'Obama haurien de ser tema prohibit als "paparazzi")
off one's head/nut/rocker/trolley
boig, foll, grillat, sonat
off season
temporada baixa (ex.: Traveling is usually more economic in the off season = Normalment viatjar en temporada baixa és més econòmic)
off the air
fora d'antena
off the bat
de bon principi
off the beam
errat, equivocat, lluny d'osques
off the beaten track
poc conegut, poc fressat; extraordinari (ex.: We found a wonderful beach that's off the beaten track = Vam trobar una platja meravellosa que és molt poc coneguda)
off the cuff
improvisadament, sense gaires miraments
off the grid
1 no connectat als sistemes de serveis públics municipals 2 lliure de l'observació o del control del govern
off the peg [Br.]
[roba] a punt per a portar, no fet per cap sastre
off the record
extraoficialment
off the shelf
estàndard, tal com ha sortit de la fàbrica, sense res d'especial afegit
off the top of one's head
espontàniament, sense pensar (ex.: I can't think of any examples off the top of my head = No puc pensar en cap exemple ara mateix, espontàniament.)
off the wall
estrany, estrafolari, dit sobretot d'un comentari (ex.: He seems rational enough, but sometimes he says things that are completely off the wall = Sembla prou racional, però a vegades diu coses que són molt estrafolàries)
off topic
fora de tema
off-key
[música] desafinat, desentonat
on and off
ara sí, ara no; intermitentment
on the off chance
amb unes possibilitats remotes
on the off-chance
per la remota possibilitat
on-again, off-again
unes vegades sí i altres no; anar a llunes/rauxes
time off
període en què no s'ha de treballar
to top it off
per a acabar-ho d'adobar (ex.: My car won't start, my bowels won't move and to top it off my cat has diarrhea = No s'engega el cotxe, tinc restrenyiment i per acabar-ho d'adobar, el meu gat té diarrea)

offbeat: offbeatno convencional, excèntric

offence: no offence!no t'ofenguis!

offense: take offenseofendre's

offhand: offhandinformal, improvisat

office
asume office
entrar en funcions
branch office
sucursal

officer: plainclothes officerpolicia de paisà

offing: in the offinga l'horitzó, a punt de passar, imminent, estar per caure, si cau no cau

offshoot: offshootesqueix; cosa que es desenvolupa o que deriva d'una font principal o d'origen

often
every so often
de tant en tant, a vegades
more often than not
en la majoria dels casos
oh
oh dear!
ai Senyor!, cordons!, alça Manela!, cristo!, la mare d'en Tano!
oh my gosh!
Déu meu!, valga'm Déu!
oil
burn the midnight oil
cremar-se les celles/pestanyes; robar hores al son (ex.: This week I'll be burning the midnight oil to pass that test = Aquesta setmana em cremaré les celles per aprovar aquell examen)
oil someone's hand/palm
1 subornar algú 2 donar a algú una propina
pour oil on troubled waters
apaivagar/calmar els ànims (ex.: In a crisis, a good politician is supposed to pour oil on troubled waters by giving out a positive message = En una crisi, un bon polític ha d'apaivagar els ànims donant un missatge positiu)
strike oil
1 trobar petroli 2 tenir un gran èxit sobtat

ointment: fly in the ointmentdesavantatge; mosca morta dins el perfum [Coh 10:1] (ex.: We love our new flat but the only fly in the ointment is our nosy neighbor = Ens encanta el nou pis, però l'únic desavantatge és la nostra veïna tafanera)

old
any old thing
qualsevol cosa (no necessàriament vella)
as old as the hills
més vell que (Adam / l'anar a peu) (ex.: He told a joke that was old as the hills = Va explicar un acudit que era més vell que l'anar a peu)
days of old
temps passat, antany
dirty old man
vell verd
for old times' sake
pels vells temps
good old days
temps anteriors, considerats superiors al present
have a fine old time
passar-s'ho bé
money for old rope [Br.]
diner fàcil
old as the hills
molt vell
old boy network
connexions socials i de negocis entre homes que són ex-alumnes d'escoles privades d'Anglaterra
old flame
antic amor
old guard
la vella guàrdia
old hand
veterà, que té una experiència d'anys en una professió o en qualsevol activitat
old hat
cosa suada, que no representa res de nou
old maid
fadrina vella
old money
diners heretats
old warhorse
persona que ha passat per moltes batalles
old wives' tale
faula, falòrnia
old-timer
home ancià
the same old story
el que passa sempre (ex.: It's the same old story: all words and no deeds = És el que passa sempre: molta fressa i poca endreça)

olive: olive branchram d'olivera, símbol de la pau; oferta per a fer les paus

olives: stuffed olivesolives farcides

omelette: can't make an omelette without breaking eggsno es pot fer una truita sense trencar ous

on
be/go on the wagon
abstenir-se del consum d'acohol
be on a roll
tenir una ratxa de bona sort; totes li ponen (ex.: John has won three matches in a row; he's really on a roll = En John ha guanyat tres partides seguides; té una ratxa de bona sort)
be on board
1 ser/estar a bord 2 estar d'acord
be on call
estar de guàrdia; estar disponible
be on duty
estar de servei; [med.] estar de guàrdia
be on easy street
viure (a cor què vols / com un rei); estar folrat de diners (ex.: He married the boss's daughter and now he's on easy street = Es va casar amb la filla de l'amo i ara viu a cor què vols)
be on edge
tenir els nervis a flor de pell (ex.: We were both on edge waiting for the results of the pregnancy test = Tots dos teníem els nervis a flor de pell esperant els resultats de la prova d'embaràs)
be on one's guard
tenir-se per advertit
be on one's high horse
mostrar-se arrogant; tenir molta vanitat; fer l'important
be on one's own
ser autosuficient, sense necessitat d'ajut
be on one's way
estar en camí
be on relief
rebre assistència regular dels organismes governamentals o privats a causa de la necessitat
be on short rations
anar escàs de menjar
be on someone's case
fer la vida impossible a algú (ex.: I hate this job because there's always someone on my case = Odio aquesta feina perquè sempre hi ha algú fent-me la vida impossible)
be on the air
estar en antena
be on the dole [Br.]
estar en atur, estar parat
be on the fritz
fer llufa, no funcionar correctament
be on the horns of a dilemma
tenir només dues opcions, totes dues indesitjables
be on the make
buscar agressivament (diners / relacions sexuals)
be on the rise
anar a més; estar pujant, augmentant, creixent
be on the run
1 retirar-se en massa 2 amagar-se de la policia 3 [persona] estar molt ocupat, corrent amunt i avall
be on the safe side
estar/ser prudent, estar cautelós
be on the same page
entendre's bé (ex.: Let's go over this again just to be sure we're on the same page = Repassem això una altra vegada per assegurar que ens entenguem bé)
be on the sidelines
[finances] observar els mercats, sense participar-hi
be on the wrong track
equivocar-se de camí, desencaminat; equivocar-se
be on to something
haver trobat una cosa interessant
be on trial
ser processat (ex.: The president was on trial for corruption = El president va ser processat per corrupció)
be on unemployment
estar a l'atur
be on velvet
tenir les de guanyar
be on welfare [Am.]
rebre assistència social
be one up on
tenir avantatge sobre
be out on one's feet
estar molt cansat; fet una coca, haver fet atots
give to someone on a (silver) platter
donar-l'hi mastegat; deixar que una persona aconsegueixi quelcom sense esforços
go/be (out) on the town
sortir/estar de festa, fer la bauxa
lie/rest on one's oars
descansar, viure de la fama
odds-on favorite
el qui té més probabilitats de guanyar, el favorit
off and on
de tant en tant
on a pedestal
posició de gran estima, venerat
on a shoestring
amb una sabata i una espardenya
on account
1 per compte 2 com una part de pagament d'un deute
on account of
a causa de, per raó de
on all fours
de quatre grapes
on an average
1 de mitjana 2 en la majoria dels casos
on an even keel
ben equilibrat, estable; d'una manera ordenada
on and off
ara sí, ara no; intermitentment
on approval
a prova, sense l'obligació de comprar
on behalf of
en nom de, de part de
on bended knee
de genolls
on cloud nine
al setè cel
on deck
1 a la coberta 2 a punt de presentar-se
on end
durant molt temps, continuadament
on even terms
en iguals condicions
on file
arxivat
on fire
1 cremant, abrandat 2 ple d'entusiasme, molt animat
on foot
a peu
on guard
a l'aguait
on hand
present
on hold
1 [telèfon] estar en espera; 2 [projecte] temporalment aturat; be put ~ = quedar aturat
on no account
de cap manera
on occasion
a vegades
on one hand
per una banda
on one's deathbed
a les acaballes, moribund
on one's last legs
molt cansat, fet una coca
on one's mind
objecte dels pensaments
on one's own
autosuficient, sense necessitat d'ajut
on one's own time
durant les hores lliures
on one's toes
estant alerta, espavilat
on order
[mercaderia] demanat
on pain of
sota pena de
on paper
1 per escrit 2 en teoria
on pins and needles
alterat, nerviós, agitat; amb l'ai al cor
on principle
per principi, per una qüestió de principis
on purpose
expressament
on queer street
sense recursos econòmics, arruïnat
on record
registrat, autèntic
on request
a sol·licitud
on sale
1 [rebaixes] d'oferta 2 en venda
on schedule
puntual, complint l'horari
on second thought
ben mirat
on shaky ground
en perill; en una posició delicada, espinosa (ex.: After three straight losses, the coach's job was on shaky ground = Després de tres derrotes consecutives, la feina de l'entrenador era en perill)
on short notice
amb poc temps d'antelació
on someone's coattails
(aconseguir alguna cosa) com a resultat dels mèrits o popularitat d'un altre
on tenterhooks
alterat, nerviós, agitat
on the alert
a l'aguait
on the ball
viu, llest
on the blink
avariat
on the block
en venda
on the brink of
al caire de, a punt de, a frec de, a les envistes de
on the button
molt encertat
on the cheap
amb mitjans barats
on the contrary
al contrari
on the dot
puntualment
on the double
a (corre-cuita/corre-corrents)
on the eve of
a la vigília de
on the face of it
aparentment, a bon compte
on the fence
indecís, sense la voluntat de decidir-se
on the fly
1 a l'acte 2 improvisadament 3 [persona] molt ocupat
on the fringe(s)
al marge
on the go
actiu i ocupat, en moviment
on the heels of
als talons de
on the hour
a l'hora en punta
on the house
paga la casa
on the job
treballant
on the lam
fugint de la llei
on the level
honest, net, sense trampa
on the loose
en llibertat, sense control; a regna solta, a la dula
on the march
avançant, tirant endavant, fent progressos
on the mark
encertat
on the market
a la venda
on the mend
curant-se, millorant
on the money
exacte, precís
on the move
1 sempre de viatge 2 ple d'energia, bellugadís
on the nose
precisament
on the off chance
amb unes possibilitats remotes
on the off-chance
per la remota possibilitat
on the/one's way
pel camí
on the order of
de l'ordre de
on the other hand
per l'altra banda
on the outs
renyits
on the outskirts
als afores
on the point of
a punt de
on the quiet/QT
d'amagat, a la quieta, furtivament, de sotamà
on the road
viatjant
on the rocks
1 [beguda alcohòlica] amb gel 2 [abandonat] en via morta
on the ropes
contra les cordes; a punt de fracassar, de fallar
on the same wavelength
[persones] amb un acord perfecte
on the side
a més de la cosa principal
on the sly
d'amagat, furtivament, de sotamà
on the spot
1 en una situació difícil o compromesa 2 oportunament present
on the spur of the moment
a la impensada; impulsivament, sense pensar
on the square
honestament, obertament
on the stage
treballant com a actor
on the stand
al podi des del qual es fan declaracions en un judici
on the strength of
a base de, degut a
on the table
sota consideració
on the take
disposat a deixar-se subornar
on the threshold of
al llindar de
on the tip of one's tongue
a la punta de la llengua
on the track/trail of
a la pista de
on the trot
molt ocupat, corrent amunt i avall
on the up and up
honest, net, sense trampa
on the verge of
a punt de, a frec de
on the wane
minvant
on the warpath
traient foc pels queixals
on the watch
a l'aguait
on the whole
en general
on the wing
volant
on thin ice
en una situació perillosa
on time
1 puntual 2 [comprar] a terminis
on top of the world
al setè cel
on vacation/holiday
de vacances
on-again, off-again
unes vegades sí i altres no; anar a llunes/rauxes
once
all at once
de sobte
at once
1 de seguida 2 alhora
once and for all
d'una vegada per sempre
once bitten, twice shy
gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou (ex.: He wants nothing to do with internet dating; once bitten, twice shy = No vol sentir parlar de cites per internet; gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou)
once in a blue moon
gairebé mai
once in a while
de tant en tant
once upon a time
una vegada hi havia
once-over
mirada ràpida
pay all at once
pagar al comptat
one
as one man
tots junts, unànimement
be one and the same
ser tot u
be one up on
tenir avantatge sobre
be one up
tenir un avantatge
be out of one's depth
no estar a l'altura de les circumstàncies (ex.: My new duties were so complicated that I had to admit I was out of my depth = Els meus nous deures eren tan enrevessats que havia d'admetre que no estava a l'altura de les circumstàncies)
be out on one's feet
estar molt cansat; fet una coca, haver fet atots
be over one's head
ser massa difícil perquè algú l'entengui
be six of one and half-a-dozen of the other
ser igual; tant se li'n dóna naps com cols
every single one
tots i cadascun
from day one
des del primer moment
go one better than someone
fer millor que algú
in one fell swoop
d'un sol cop, d'una revolada
it's all one
tant és
on one hand
per una banda
on the/one's way
pel camí
one and all
tothom, sense excepció
one and only
únic, incomparable
one at a time
d'un a/en un, un per un
one brick short of a full load
més curt que una cua de conill
one by one
d'un a un
one fine day
un dia d'aquests [passarà una cosa favorable]
one foot in the grave
moribund
one for the books
fet memorable
one for the road
una última copa abans de marxar
one good turn deserves another
l'amor amb amor es paga
one on one
1 [esport] un contra un 2 [reunió] un amb un
one too many
una copa de més
one-armed bandit
escurabutxaca
one-horse town
poble petit, insignificant
one-night stand
actuació única; encontre sexual d'una sola nit
one-track mind
obsessió, fixació, mania
one-trick pony
persona o grup amb un sol talent o àrea d'especialització; persona o grup que fa només una sola cosa bé
one-upmanship
l'art que consisteix a avantatjar els altres
out of one's head
delirant
out of one's mind
boig, foll, grillat, sonat
out of one's tree
boig, foll, grillat, sonat
overplay one's hand
fer-ne un gra massa (ex.: Their party has overplayed its hand and lost people's confidence = El seu partit ha fet un gra massa i ha perdut la confiança de la gent)
public enemy number one
enemic públic número u, criminal molt buscat
pull a fast one
jugar una mala passada, fer una putada [vulg.]
tie one on
emborratxar-se
oneself
be a law unto oneself
fer-se la llei un mateix, fer el que es vol sense fer cas dels altres
beside oneself
molt atabalat, fora de si
by oneself
tot sol
do oneself proud
no estar-se de res
enjoy oneself
passar-s'ho bé
forget oneself
perdre el control, passar-se
full of oneself
presumit, que li han pujat els fums
keep (oneself) to oneself
ser solitari, no associar-se gaire amb altres persones
keep something to oneself
no revelar alguna cosa, mantenir-ho en secret
kick oneself
penedir-se (d'una cosa), estirar-se els cabells
knock oneself out
esforçar-se al màxim
lay/leave oneself open to
fer-se vulnerable a
leave oneself open
deixar-se un mateix sense protecció, sense defenses
lend oneself to
prestar-se a, donar peu a
let oneself go
alliberar(-se); desinhibir-se
lose oneself
perdre's a un mateix; quedar absorbit per alguna cosa (p.e. la lectura d'un bon llibre)
put oneself out
fer un sobreesforç
relieve oneself
orinar
remember oneself
asserenar-se; parar de comportar-se malament
sell oneself short
menysprear un mateix
shift for oneself
arranjar-s'ho sol; nedar sense carbasses
spread oneself too thin
tocar massa tecles, treballar en massa coses diferents
square oneself with
posar-se d'acord amb
only
if only
tant de bo (ex.: If only I could fly! = Tant de bo que pogués volar!)
not the only fish in the sea
hi ha altres peixos al mar
one and only
únic, incomparable
only child
fill únic
onto
be onto someone
saber quin peu calça algú; entendre els motius amagats d'algú
open onto
tenir vista de
open
in the open
a l'aire lliure
in the open air
a l'aire lliure, a sol i serena (ex.: We'll let the ratafia settle in the open air for forty days = Deixarem reposar la ratafia, a sol i serena, durant quaranta dies)
keep an eye open
estar a l'aguait, fer l'ull viu (ex.: I'll keep an ear to the ground and let you know if I hear of any opportunities = Estaré a l'aguait i si tinc notícia de cap oportunitat, t'ho faré saber)
keep an open mind
mantenir la ment oberta
lay/leave oneself open to
fer-se vulnerable a
leave oneself open
deixar-se un mateix sense protecció, sense defenses
like an open book
com un llibre obert
open a can of worms
començar a tractar un problema complex i incòmode; obrir el meló
open a Pandora's box
obrir/destapar la caixa de Pandora
open and aboveboard
honest, net, sense trampa
open and shut case
judici o procés el resultat del qual és evident per endavant
open fire
obrir el foc
open letter
carta oberta
open market
mercat obert
open marriage
matrimoni en què cadascú és lliure de mantenir relacions extramaritals
open onto
tenir vista de
open question
qüestió pendent, sense resoldre
open secret
secret a veus, secret de l'ametller, secret de domini públic
open sesame
mitjà fiable i fàcil per a obtenir un objectiu
open sesame!
obre't, sèsam!
open shop
lloc de treball en què hom no està obligat a unir-se o donar suport a un sindicat
open the way
obrir el camí
open to all comers
obert a tothom
open to criticism
1 [persona] disposat a escoltar crítiques 2 [decisió] dubtós, discutible
open to question
en dubte, discutible
open-door policy
política de portes obertes
open-minded
tolerant
out in the open
visible, no amagat
with open arms
amb els braços oberts

openended: openendedsense límits fixos

openers: for openersd'entrada

openhanded: openhandedgenerós

openhearted: openheartedfranc; amable

opera
horse opera
pel·lícula del vell oest nord-americà
soap opera
fulletó (telenovel·la); serpentot
opinion
be of the opinion
creure, opinar, ser del parer
matter of opinion
qüestió d'opinió
opinion poll
sondeig

opportunity: take advantage of the opportunityaprofitar l'avinentesa

opposite
opposite number
homòleg (persona que ocupa la mateixa posició o fa la mateixa feina en una organització diferent)
opposite sex
el sexe oposat

opposites: opposites attractels contraris s'atrauen

or: or soaproximadament

order
call to order
obrir la sessió
in order
1 [aparells] funcionant 2 [documents] en regla 3 [alumnes] en ordre
in order to/that
per tal de/que
in short order
d'un moment a l'altre; ràpidament, sense retard
large order
tasca difícil
law and order
ordre públic
made to order
fet d'encàrrec; justa la fusta
mail order
encàrrec postal
on order
[mercaderia] demanat
on the order of
de l'ordre de
out of order
1 no estar en ordre, desarreglat 2 avariat 3 [judicial] no procedent, que no ve al cas
pecking order
jerarquia
rush order
comanda urgent
tall order
demanda que costa de complir; tasca difícil

orders: get one's marching ordersser despatxat

ordinary: out of the ordinaryespecial

ostrich: play ostrichamagar el cap sota l'ala; [lit.] fer d'estruç

other
be six of one and half-a-dozen of the other
ser igual; tant se li'n dóna naps com cols
every other
un sí, l'altre no; cada dos
have other fish to fry
tenir coses més importants a fer
in other words...
és a dir...
look the other way
fer els ulls grossos, fer el desentès
on the other hand
per l'altra banda
other side of the tracks
barris baixos
the other way around
a l'inrevés (en la posició o direcció oposada)
out
be/get out and about
estar fora, fent coses; sortir i (conèixer / associar-se amb) gent
be/get out of line
passar(-se) de la ratlla
be in and out
entrar i sortir
be out of breath
perdre l'alè (ex.: He was out of breath from the effort of climbing the stairs = Amb l'esforç de pujar l'escala, ha perdut l'alè)
be out of condition/shape
no estar en forma
be out of line with
no estar d'acord amb
be out of one's depth
no estar a l'altura de les circumstàncies (ex.: My new duties were so complicated that I had to admit I was out of my depth = Els meus nous deures eren tan enrevessats que havia d'admetre que no estava a l'altura de les circumstàncies)
be out on one's feet
estar molt cansat; fet una coca, haver fet atots
be wrung out
estar extenuat, estar exhaust
keep an eye out
estar a l'aguait, fer l'ull viu (ex.: I'll keep an ear to the ground and let you know if I hear of any opportunities = Estaré a l'aguait i si tinc notícia de cap oportunitat, t'ho faré saber)
knock oneself out
esforçar-se al màxim
odd man out
persona exclosa o que no forma part d'un grup
out at the elbows
tronat
out cold
inconscient, desmaiat
out for blood
amenaçador, ensenyant les dents/ungles
out in force
en massa
out in left field
no convencional, excèntric
out in the open
visible, no amagat
out like a light
inconscient, adormit
out loud
en veu alta
out of action
1 avariat 2 fora de combat, sense poder fer res
out of all proportion
fora mida, més del compte, sobre manera, desproporcionat
out of bounds
1 fora dels límits 2 [rètol] prohibit el pas
out of character
gens característic
out of circulation
dit de la persona que ja no surt socialment
out of commission
avariat
out of context
fora de context
out of date
antiquat, obsolet, passat de moda
out of earshot
fora de l'abast en què es pot sentir alguna cosa
out of fashion
passat de moda
out of gas
sense gasolina; sense energia
out of gear
desembragat
out of hand
1 fora de control (ex.: The party got out of hand = La festa es va descontrolar) 2 sense miraments, sense esbrinar els fets (ex.: The possibility of meaningful negociation was dismissed out of hand = La possibilitat d'una negociació significativa va ser rebutjada sense miraments)
out of harm's way
fora de perill, segur, protegit
out of keeping
en desacord, que desentona; no adient
out of kilter
tret de polleguera; avariat, desequilibrat
out of luck
sense sort
out of one's element
fora del seu element
out of one's hair
dit de la persona o cosa que ja no fa nosa
out of one's head
delirant
out of one's mind
boig, foll, grillat, sonat
out of one's tree
boig, foll, grillat, sonat
out of order
1 no estar en ordre, desarreglat 2 avariat 3 [judicial] no procedent, que no ve al cas
out of place
fora de lloc
out of practice
desentrenat
out of print
[llibre, diari, etc.] exhaurit
out of reach
inaccessible
out of season
fora de temporada
out of sight
1 no visible 2 fantàstic
out of sight, out of mind
d'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol (ex.: Absence may make the heart grow fonder, but "out of sight, out of mind" is also true = Pot ser que l'absència faci créixer l'afecte, però també és veritat que "d'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol")
out of sorts
de mal humor
out of square
que no fa angle recte
out of step
no coordinat, no consonant
out of stock
amb les existències esgotades
out of the blue
sense com va ni com ve/costa; de cop i volta, sense cap avís, inesperadament (ex.: I was waiting for the bus when, out of the blue, a strange woman hit me over the head with her umbrella = Esperava l'autobús quan, sense com va ni com ve, una dona desconeguda em va clavar un cop al cap amb el paraigua)
out of the box
dit d'aparells que funcionen sense la necessitat de ser configurats
out of the corner of one's eye
de reüll
out of the ordinary
especial
out of the picture
irrellevant, rebutjat, mort
out of the question
impensable (ex.: Crossing these mountains in winter is out of the question = Travessar aquestes muntanyes a l'hivern és impensable)
out of the running
fora de competició; fora de combat (ex.: With Núria out of the running, Tomàs has a good chance of getting the job = Amb la Núria fora de competició, en Tomàs té moltes possibilitats d'aconseguir la feina)
out of the swim
no actiu socialment; no al corrent
out of the way
1 en un lloc on no fa nosa 2 [una tasca] finalitzada 3 en un lloc remot
out of the woods
lliure de dificultats, fora de perill
out of thin air
de no-res
out of this world
excepcional, meravellós (ex.: Her paella is out of this world! = La seva paella és realment excepcional!)
out of touch
desconnectat, no al corrent
out of town
fora (de la ciutat, vila, etc.); de viatge
out of tune
desafinat
out of turn
1 [partit, partida] fora d'ordre 2 [parlar] fora de lloc
out of wedlock
de pares no casats
out of whack
avariat, funcionant d'una manera erràtica
out of work
sense feina
out on a limb
en una posició arriscada i difícil, de la qual no es pot fer marxa enrere
out on bail
en llibertat sota fiança
out on parole
en llibertat condicional
out on the town
de festa, fent la bauxa, sobretot anant de bar en bar
out the window
perdut per sempre, malgastat
out to lunch
1 fora per dinar 2 desatent, mirant musaranyes, a la lluna (de València) 3 tocat de l'ala
out-and-out
flagrant, palès, absolut; cent per cent, ferm, empedreït
out-of-pocket expenses
despeses que s'han de pagar a l'acte, en efectiu
out-of-the-way
1 llunyà 2 insòlit
over and out
canvi i fora
time out
un respir, una pausa; temps mort; [interrupció] temps!
truth will out
tard o d'hora se sabrà la veritat

outer: outer spaceespai exterior (la part de l'Univers a fora del planeta Terra)

outs: on the outsrenyits

outset: at the outseta l'inici

outside
at the outside
pel cap alt, a tot estirar, com a màxim
outside of
excepte
think outside the box
pensar d'una manera creativa o poc convencional; considerar un assumpte des d'una perspectiva insòlita; [lit.] pensar fora de la caixa

outskirts: on the outskirtsals afores

oven: have a bun in the ovenestar embarassada

over
be over one's head
ser massa difícil perquè algú l'entengui
eggs over easy
ous fregits i girats amb cura perquè no es trenqui el rovell
once-over
mirada ràpida
over a barrel
en el poder de l'altre
over and done with
acabat
over and out
canvi i fora
over and over
repetidament
over my dead body!
de cap manera!
over the hill
entrat en anys, més enllà de la flor de la vida, amb els millors anys de la vida enrere
over the hump
més enllà de la part pitjor/crítica
over the long haul
durant molt temps
over the moon
extàtic
over the top
passat de la ratlla
over-age
més gran que l'edat permesa
turn over a new leaf
girar la pell

overall: overallfet i fet; comprensiu

overplay: overplay one's handfer-ne un gra massa (ex.: Their party has overplayed its hand and lost people's confidence = El seu partit ha fet un gra massa i ha perdut la confiança de la gent)

overtime: work overtimetreballar hores extres

owl: night owlocell de nit

own
be on one's own
ser autosuficient, sense necessitat d'ajut
on one's own
autosuficient, sense necessitat d'ajut
on one's own time
durant les hores lliures
one's own man
independent pel que fa a opinions, actes, etc.; no tenir el cul llogat
to each his own
a cadascú el seu; cada terra fa sa guerra; tants caps, tants barrets

oyster: the world is one's oysterel món és seu

visca.com | Dites visca!