visca.com | Dites visca!

Dites visca! P

p: mind one's p's and q'scomportar-se com cal, vigilar de no fer ni dir res impropi (ex.: Your new boss is a stickler for rules, so you'd better mind your p's and q's = Pel que fa a les normes, el teu nou cap és molt primmirat; per tant, val més que et comportis com cal)

pace
at a snail's pace
a pas de tortuga, molt a poc a poc
keep pace
anar al mateix pas
keep pace with
procedir a la mateixa velocitat de; mantenir-se al mateix nivell de; mantenir-se al corrent de
set the pace
marcar el pas

paces: put someone through their pacesposar algú a prova, fer que mostri una habilitat, el que sap fer

pack
pack a punch
tenir molt impacte
pack it in
[feina] plegar
pack of lies
teixit de mentides
pack rat
algú que guarda moltes coses inútils, que no sap desfer-se de res

packing: send someone packingengegar (al botavant / a dida) algú; enviar algú a (la porra / porgar fum)

pad: pad the billinflar la factura

paddle
be up a/the creek without a paddle
tenir mala peça al teler, veure's negre (ex.: If your mom calls mine and they find out we're gone, we'll be up a creek without a paddle = Si la teva mare truca a la meva i descobreixen que som fora, tindrem mala peça al teler)
paddle one's own canoe
ser autosuficient

paddy: paddy wagonfurgoneta de la policia

page
be on the same page
entendre's bé (ex.: Let's go over this again just to be sure we're on the same page = Repassem això una altra vegada per assegurar que ens entenguem bé)
jump/leap off the page
atraure l'atenció

paid: put paid todonar per acabat

pain
a pain in the ass/butt [vulg.]
una pedra a la sabata, un gra al cul
a pain in the neck
una pedra a la sabata, un gra al cul
be in pain
tenir dolor
feel no pain
estar alegroi, entonat, una mica ebri
give someone a pain
molestar algú
no pain, no gain
per a presumir s'ha de patir; cal suportar penes per a aconseguir l'objectiu
on/under pain of
sota pena de
there is no joy without pain
no hi ha roses sense espines
pains
be at pains
extremar-se, mirar-s'hi
growing pains
dolors de creixement
take pains
ser meticulós; posar-hi el coll, rompre's (la cara / l'esquena)
paint
lick of paint
una mà de pintura
paint oneself into a corner
ficar-se en un embolic a causa de les pròpies accions
paint the town red
sortir de festa, lliurar-se a la disbauxa

pair: a safe pair of handsdit d'una persona fiable i constant

pal: pen palamic per correspondència

pale
be beyond the pale
ultrapassar els límits
pale by/in comparison
semblar deficient quan es compara (amb l'altre)
palm
grease/oil someone's palm
1 subornar algú 2 donar a algú una propina
have in the palm of one's hand
controlar completament
itching/itchy palm
ganes de cobrar (sobretot una propina), avarícia

pan: flash in the panfoc d'encenalls

pancake: flat as a pancakepla com (el palmell de) la mà

Pandora: open a Pandora's boxobrir/destapar la caixa de Pandora

panic: push the panic buttondeixar-se endur pel pànic

pants
beat the pants off someone
guanyar algú amb facilitat
by the seat of one's pants
pels pèls
fancy pants
ostentós
get caught with one's pants down
atrapat amb les mans (a la pasta / al plat); atrapat in fraganti
have ants in one's pants
ser el cul d'en Jaumet; no està mai quiet (ex.: I've never seen him relax; he's really got ants in his pants = No l'he vist mai relaxat; és un veritable cul d'en Jaumet)
kick in the pants
una puntada al cul
wear the pants
[família] portar (les calces / els pantalons)
paper
kraft paper
paper d'estrassa
on paper
1 per escrit 2 en teoria
paper profit
benefici no realitzat
paper tiger
país o organització que aparenta poderós, però que no ho és
paper trail
una sèrie de registres que es poden examinar per a determinar la seqüència d'esdeveniments oficials; proves documentals
push paper
fer tasques burocràtiques sense importància
par
below par
pitjor que el normal (excepte en golf, quan és millor que el normal)
par for the course
el que es pot esperar, res d'especial
up to par
a un nivell normal

parade: hit paradellista d'èxits musicals

parallel: parallel barsbarres paral·leles

parcel: part and parcel ofpart essencial de

pardon
I beg your pardon
perdona'm, perdoneu-me, perdoni'm; desculpa'm, etc.
pardon me
perdona'm, perdoneu-me, perdoni'm; desculpa'm, etc.

parole: out on paroleen llibertat condicional

part
for one's part
pel que fa a algú
for the most part
majoritàriament
part and parcel of
part essencial de
part company
separar-se
take part
participar
take someone's part
donar suport a algú

parted: a fool and his money are soon partedals ximples, els diners no els duren (exemple d'una alteració humorística d'aquesta dita: Will Rogers: "A fool and his money are soon elected" = Will Rogers va dir que un ximple i els seus diners són aviat elegits [a càrrec públic])

partial: be partial totenir predilecció per a

particular: in particular — 1 en particular, concretament 2 sobretot

parting
parting of the ways
separació, sobretot a causa d'una diferència d'opinió
parting shot
un comentari final, generalment despectiu, fet just abans de marxar
parts
in these parts
per aquests verals
man of parts
home de moltes facetes, de talent
spare parts
peces de recanvi
party
be party to
ser participant en, ser còmplice de
crash a party
colar-se en una festa (ex.: They go out looking for parties to crash and then cause trouble = Surten i es colen en festes i després busquen brega)
hen party
comiat de soltera (ex.: When a girl is about to get married, her friends usually throw her a hen party = Quan una noia està a punt de casar-se, les seves amigues solen muntar-li un comiat de soltera)
life and soul of the party
dit de la persona que anima la festa
life of the party
l'ànima de la festa
necktie party
linxament (ex.: In the film "Frontier Justice", a mob of townsfolk threaten the hero with a necktie party = En la pel·lícula "Justícia de la frontera", una gentada del poble amenaça de linxar el protagonista)
party animal
persona a qui agrada molt anar de festa
party line
1 [política] línia del partit 2 [telèfon] línia telefònica compartida
party pooper
aixafaguitarres (ex.: Don't invite the Mullamantes sisters! They're the world's worst party poopers! = No convidis les germanes Mullamantes! Són les aixafaguitarres més consumades del món!)
pity party
una celebració per a sentir llàstima d'un mateix
slumber party
festa de pijames (ex.: Beti was finally able to convince her parents to let her organize a slumber party at home = La Beti, per fi, ha pogut convèncer els pares perquè li deixin organitzar una festa de pijames a casa)
stag party
comiat de solter (ex.: Stag parties have a tendency to bring out the worst in men = Les festes de comiat de solter solen posar en relleu el pitjor dels homes)
throw a party
fer una festa
pass
come to pass [formal]
ocórrer
make a pass at someone
fer evident a algú que hom vol relacions sexuals
pass a law
aprovar una llei
pass it on!
fes-ho córrer!
pass muster
ser acceptable
pass sentence
dictar sentència
pass the buck
passar-se la pilota, evadir la responsabilitat
pass the hat
passar el platet, passar la gorra
pass the time of day
fer petar la xerrada
pass the torch
concedir un encàrrec o una posició (a l'altre); «ceder el testigo»
pass water
orinar
pass wind
fer un pet
pass with flying colors
aprovar (un examen) amb lluïment, honor, etc.
ships that pass in the night
persones que es coneixen molt breument

passing: in passingde passada

past
be past it
estar baldat, tolit, incapaç de fer el que es feia abans
break with the past
canvi de xip
not put it past someone
creure algú capaç de (fer algun disbarat)
past master
pèrit, especialista, expert
past one's prime/peak
no tan fort, eficient o hàbil com abans; amb els millors anys de la vida enrere
pat
pat on the back
copet a l'esquena (mostrant aprovació, lloança, etc.)
stand pat
mantenir-se ferm, resistint la pressió de fer canvis
path
cross someone's path
trobar-se amb algú
off the beaten path
poc conegut, en territori poc transitat; extraordinari
path of least resistance [Am.]
el camí de menys resistència, la via o la llei del mínim esforç

paths: cross paths with someonetrobar-se amb algú

Paul: rob Peter to pay Paulfer un forat per tapar-ne un altre

pause: give someone pausefer dubtar algú

pave: pave the waypreparar el terreny

pavement: pound the pavementcaminar pels carrers, sobretot buscant feina

paving: crazy paving [Br.]enllosament irregular (un camí fet de blocs de pedra de forma irregular que encaixen)

paw: cat's pawhome de palla; persona que s'envia dissimuladament per executar per altre alguna acció

pay
hell to pay [vulg.]
problemes greus, càstigs a dojo
hit pay dirt
trobar una mina d'or; tenir un èxit aclapador
pay a call (on someone)
visitar (algú)
pay all at once
pagar al comptat
pay attention
fer cas
pay in cash
pagar en efectiu
pay in full
pagar-ho tot
pay in kind
pagar amb la mateixa moneda
pay one's dues
guanyar una posició o un dret després d'haver treballat i sofert; treballar-s'ho a pols
pay one's respects to someone
complir una obligació social visitant algú o trucant-li
pay one's way
pagar algú la part que li pertoca
pay the piper
pagar les despeses, afrontar les conseqüències
pay through the nose
pagar-los el més car
rob Peter to pay Paul
fer un forat per tapar-ne un altre
the devil to pay
problemes que s'hauran d'encarar (ex.: There'll be the devil to pay if they catch us in here = Haurem begut oli si ens enxampen aquí dins)

payment: down paymentpaga i senyal

pea: pea-soup fogboira molt densa

peace
at peace
en pau
hold one's peace
no dissentir
keep the peace
mantenir ordre públic
make one's peace with
fer les paus amb, reconciliar-se amb
peace of mind
tranquil·litat

peacock: proud as a peacockmés tibat que un bacallà/espàrrec, més cofoi que un paó

peak
past one's peak
no tan fort, eficient o hàbil com abans; amb els millors anys de la vida enrere
peak season
temporada alta

peanuts: work for peanutstreballar per molt pocs diners

pear: get pear-shaped [Br.]descontrolar-se, empitjorar

pearls: cast pearls before swinellençar perles als porcs

peas: like two peas in a podcom dues gotes d'aigua; [lit.] com dos pèsols en una tavella

peck: hunt and peckmètode de mecanografiar en què s'usen només dos dits

pecking: pecking orderjerarquia

peckish: feel peckishtenir una mica de gana

pedestal
put (someone) on a pedestal
posar (algú) sobre el pedestal
put someone on a pedestal
venerar algú, besar-li els peus; retre/rendir culte a algú, posar algú en una posició de gran estima

peeping: peeping Tom«voyeur» clandestí; persona afecta a l'escopofília

peeve: pet peeveaversió particular; mania [en sentit col·loquial]

peg
be a square peg in a round hole
persona inadaptada, que no es troba bé on és
fit/put a square peg in a round hole
fer entrar el clau per la cabota, quadrar el cercle
off the peg [Br.]
[roba] a punt per a portar, no fet per cap sastre
take someone down a peg
fer abaixar els fums a algú

pell: pell-mella la babalà, barrim-barram, a la fotrenca

pen
pen pal
amic per correspondència
poison-pen letter
carta amb amenaces o acusacions falses, generalment anònima
slip of the pen
'lapsus calami', error per manca d'atenció en escriure
pennies
count one's pennies
estrènyer (la bossa / el cinturó), treure els biaixos
pinch pennies
economitzar
penny
a penny for your thoughts
en què penses?; un duro pel que penses
a pretty penny
bastants diners
be two a penny [Br.]
haver-n'hi a munts, a carretades
in for a penny, in for a pound
un cop començada alguna cosa, cal acabar-la, costi el que costi; «de perdidos, al río»
penny pincher
(un) garrepa
penny wise and pound foolish
dit del qui està molt atent a les coses petites, però no prou acurat en les coses importants; els estalvis es mengen les estovalles
the penny dropped
(a algú) se li ha encès la llumeta, de cop s'entén (alguna cosa)
turn up like a bad penny
dit d'una persona indesitjable que sempre es presenta

people: go to the peopleconvocar eleccions

pep: pep talkparaules per a animar, per a aixecar la moral

perfect: practice makes perfect(la pràctica / l'ofici) fa el mestre

period: grace periodperíode de gràcia

perish: perish the thought!ni pensar-hi!, de cap de les maneres!

person: in personen persona

pet
pet name
diminitiu afectuós
pet peeve
aversió particular; mania [en sentit col·loquial]

petard: hoist with one's own petardsortir a algú el tret per la culata

pete: for pete's sake!per l'amor de Déu!

Peter: rob Peter to pay Paulfer un forat per tapar-ne un altre

peter: peter outanar a menys

petty: petty cashdiners per a coses menors

photo: photo finishfoto d'arribada, final molt ajustat

phrase: to coin a phraseper dir-ho així

pick
pick a fight/quarrel
cercar bregues
pick (a hole / holes) in
trobar defectes a/en
pick a lock
obrir un pany amb rossinyol
pick and choose
triar curosament
pick one's teeth
fer servir un escuradents
pick one's way
progressar molt curosament
pick someone's brains
esprémer el cervell d'algú
pick up the tab
pagar la nota
pick-me-up
beguda tònica

pickings: easy pickings[coses] coses fàcils de robar; [persones] persones fàcils d'enganyar

pickle: be in a pickleestar en un destret, en un mal pas; veure-se'n un bull, trobar-se en un afer difícil

pickpocket: pickpocketcarterista

picnic: no picniccosa penosa

picture
be in the picture
estar informat, estar al corrent
get the picture
caure-hi, lligar caps, caure del ruc
out of the picture
irrellevant, rebutjat, mort
pretty as a picture
tan bonica com una rosa
put one in the picture
informar algú d'alguna cosa
the big picture
la situació global

pidgin: pidgin Englishmodalitat d'anglès simplificada i adaptada amb finalitats utilitàries

pie
easy as pie
bufar i fer ampolles
eat humble pie
estar humiliat i obligat a demanar desculpes
have a finger in the pie
tenir un interès en algun assumpte
pie in the sky
castells en l'aire
piece
a piece of cake
molt fàcil, bufar i fer ampolles
a piece of the action
una part dels beneficis
a piece of work
persona remarcable, tant per ser bona com per ser dolenta
all in one piece
sense haver-se fet mal
give someone a piece of one's mind
renyar algú, dir-li'n quatre de fresques, deixar-lo com un drap brut (ex.: I wish he were here, I'd give him a piece of my mind! = Tant de bo que fos aquí, el deixaria com un drap brut!)
of a piece
de la mateixa mena
of a piece with
del mateix tipus que, en acord amb
say one's piece
dir la seva
speak one's piece
parlar amb franquesa, sense pèls a la llengua
pieces
fall to pieces
desfer-se, desintegrar
go to pieces
perdre el control de les emocions

pífia: anar-se’n a la pífiago wrong, hit the skids, fail

pig
buy a pig in a poke
comprar una cosa sense miraments
guinea pig
conillet d'Índies
in a pig's eye!
ni pensar-hi!
make a pig of oneself
atipar-se com un lladre
sweat like a pig
suar com un carreter
pigeon
clay pigeon
colom d'argila, blanc fàcil
stool pigeon
algú que actuï com a informant per la policia

pigeonhole: pigeonhole — 1 caseller 2 encasellar, sobretot un actor 3 classificar amb criteris simplistes

pigeons: put/set the cat among the pigeons [Br.]esvalotar el galliner; fer o dir alguna cosa que causa problemes i fa enfadar la gent

piggy: piggy bankguardiola (en forma de porquet)

piggyback: piggybacka collibè; una persona portada més avall, lateralment, a l'esquena del company, amb les cames esteses cap endavant al voltant de la cintura, normalment amb el suport dels braços del company

pigheaded: pigheadedtossut, que es nega d'admetre-ho quan s'equivoca

pigs: when pigs (fly / have wings)la setmana dels tres dijous; quan les cabres tindran llana

pikestaff
plain as a pikestaff [Br.]
més clar que l'aigua
plain as (day [Am.] / a pikestaff [Br.] / the nose on one's face)
més clar que l'aigua
pile
make one's pile
fer-se la barba d'or
pile it on
exagerar, fer d'una palla un paller
pill
bitter pill
cosa desagradable que s'ha de suportar, un disgust
sweeten the pill
daurar la píndola
pillar
from pillar to post
d'un lloc a l'altre, amunt i avall
pillar of society
pilar de la societat
pillar of strength
ferm com una roca

pimples: goose pimplespell de gallina

pin
bobby pin
agulla de ganxo
clean/neat as a new pin
net com una patena
pin money
diners per a despeses menors
pin one's ears back
escoltar molt atentament
pin one's faith on
dependre de
you could have heard a pin drop
no se sentia ni un piu
pinch
be in a pinch
estar en un destret, en un mal pas; veure-se'n un bull, trobar-se en un afer difícil
feel the pinch
1 anar curt/fluix d'armilla 2 sentir-se constret
in a pinch ([Br.] at a pinch)
si molt convé, si cal, en cas que sigui necessari
pinch and scrape
privar-se de tot el que no sigui necessari
pinch pennies
economitzar
pinch-hit
substituir algú en un compromís
take something with a pinch of salt
no creure del tot alguna cosa, mantenir-hi la desconfiança i l'escepticisme

pincher: penny pincher(un) garrepa

pinches: know where the shoe pinchessaber la veritable causa del problema

pink
be tickled pink
estar content com unes pasqües
in the pink
en estat òptim, curull de salut, pletòric de felicitat

pins: on pins and needlesalterat, nerviós, agitat; amb l'ai al cor

pint: pint-sizepetitó

pinup: pinup girlnoia de calendari

pip: pip-squeakhome menut i insignificant

pipe
pipe dream
noció fantàstica, castells en l'aire
put that in your pipe and smoke it!
empassa-te-la!

piper: pay the piperpagar les despeses, afrontar les conseqüències

piss
piss off! [vulg.]
vés a la merda! [tabú]
tell someone to piss off [vulg.]
engegar a (prendre pel cul / la merda) algú [vulg.]

pissed: be pissedestar enfadat [Am.]; estar/anar borratxo [Br.]

pit: pit stop — 1 [motor] aturada a boxs 2 aturada per a anar al lavabo

pitch
pitch dark
fosc com una gola de llop
queer someone's pitch [Br.]
fer malbé els plans o un afer d'algú

pitchers: little pitchers have big earshi ha roba estesa; [lit.] gerros petits tenen "orelles" grosses

pity
for pity's sake!
per l'amor de Déu!
pity party
una celebració per a sentir llàstima d'un mateix
what a pity!
quina llàstima!
place
all over the place
1 per tot arreu 2 [coses desordenades] desgavellat, de potes enlaire, damunt davall
fall into place
començar a encaixar (els elements d'un afer, d'un misteri)
in place
en el lloc adequat
in place of
en lloc de
in the first place
primer de tot
jumping-off place
lloc adient per a començar un viatge o una excursió
know one's place
reconèixer la posició social i actuar d'acord amb el decòrum tradicional
out of place
fora de lloc
place in the sun
posició dominant o favorable
pride of place
el lloc d'honor, la posició més important
put oneself in another's place
empatitzar amb els sentiments i les circumstàncies de l'altre
put someone in their place
criticar algú per passar-se de la ratlla; recordar a algú de la seva posició social inferior; posar en evidència algú
take place
tenir lloc/efecte (ex.: The novel takes place in Sweden = La novel·la té lloc a Suècia)
there's no place like home
no hi ha res com a casa
places
going places
progressant
(know someone / have friends) in high places
tenir bons padrins/agafadors/costats; tenir connexions amb persones de poder

plague: avoid something like the plaguefugir-ne com de la pesta

plain
be plain sailing
com posar oli en un llum
in plain English
clar i català
in plain view
a simple vista
plain as a pikestaff [Br.]
més clar que l'aigua
plain as (day [Am.] / a pikestaff [Br.] / the nose on one's face)
més clar que l'aigua
plain as day [Am.]
més clar que l'aigua
plain Jane
noia poc atractiva

plainclothes: plainclothes police/officer/coppolicia de paisà

plan: on the installment plana termes/terminis

plank: walk the plankser forçat, per pirates, de caminar per un tauló estès per la borda d'un vaixell per tal de caure a l'aigua.

plans: the best laid plans can go astrayl'home proposa i Déu disposa

plate: have a lot on one's platetenir molts caps per lligar, tenir moltes coses entre mans

platter: give to someone on a (silver) platterdonar-l'hi mastegat; deixar que una persona aconsegueixi quelcom sense esforços

play
bring into play
posar en joc/dansa/acció
child's play
bufar i fer ampolles (ex.: For Joan, passing the English test was child's play = Per a Joan, aprovar l'examen d'anglès va ser bufar i fer ampolles)
come into play
entrar en joc/escena
fair play
joc net, justícia
foul play
joc brut
in play
1 [una pilota] en posició per a jugar 2 [mercats financers] dit d'una empresa en perill de ser absorbida
make a play for [Am.]
1 [cosa] intentar aconseguir 2 [persona] intentar conquistar
not play with a full deck
faltar un bull
play a double game
fer el doble joc, actuar amb duplicitat, fer la puta i la Ramoneta (ex.: Don't trust him; he's playing a double game = No te'n refiïs; fa la puta i la Ramoneta)
play a joke on
fer una broma a
play a role
fer/tenir un paper
play a waiting game
adoptar una política d'espera
play ball
cooperar
play blind man's bluff
jugar a la gallina cega
play both ends against the middle
nedar entre dues aigües
play by the rules
jugar net
play cat and mouse with someone
acció en què una persona amb autoritat deixa repetidament que la seva víctima tingui l'esperança falsa que s'escaparà
play dirty
jugar brut
play dumb
fer el dissimulat, fer l'orni, fer veure que no s'entén (ex.: He always played dumb whenever people brought up politics = Sempre feia l'orni quan la gent començava a parlar de la política)
play fair
jugar net
play fast and loose
actuar sense constància, per sota mà, sense tenir en compte els altres, o d'una manera tramposa; dir una cosa i fer-ne una altra
play footsie
fer carícies clandestines amb els peus sota la taula (ex.: During dinner I'm sure they were playing footsie = Estic segur que durant el sopar es feien carícies amb els peus sota la taula)
play for keeps
fer les coses amb resultats permanents (en el joc de bales, es diu "plays for keeps" si el qui guanya guarda les bales del qui perd)
play for time
retardar el resultat d'alguna activitat per tal de guanyar temps
play games
ser evasiu o enganyós
play hard to get
fer-se pregar (ex.: He needed the job so he couldn't afford to play hard to get = Necessitava la feina; per tant, no es podia permetre fer-se pregar)
play hardball
actuar d'una manera despietada, sense concessions
play havoc with
causar molts danys a, provocar grans trastorns a, malmetre
play hide and seek
jugar a conillets a amagar (fet i amagar)
play hooky
fer campana
play into someone's hands
(donar avantatge / fer el joc) a un adversari
play (it / one's cards) close to the vest
no comprometre's
play (it) by ear
1 tocar d'oïda, improvisar 2 actuar segons les circumstàncies
play it cool
aguantar el tipus, no descompondre's
play it safe
jugar sobre segur; ser prudent, no arriscar-se
play on words
joc de paraules
play one's cards right
jugar bé el propi joc; fer bon ús de les habilitats que hom té per a aprofitar una oportunitat
play ostrich
amagar el cap sota l'ala; [lit.] fer d'estruç
play politics
jugar a la política; dir o fer coses per raons polítiques en lloc de fer-les per raons honorables
play possum
fer veure que està dormint o que és mort; fer el mort (ex.: When the shooting started, we played possum = Quan començaren a disparar, vam fer veure que érem morts)
play second fiddle
fer un paper secundari
play someone false
trair algú
play someone for a fool/sucker
tractar algú com a ximplet o cregut
play tag
jugar a tocar i parar
play the devil with
causar molts danys a, provocar grans trastorns a, malmetre
play the field
sortir amb persones diverses, sense comprometre's (ex.: He's only twenty-two; it's good he's playing the field = Només té vint-i-dos anys; és bo que surti amb diverses noies)
play the fool
fer el boig, eixelebrar-se
play the game
comportar-se en acord amb els costums i les convencions
play tricks on
fer una mala passada a
play truant
fer campana
play with fire
jugar amb foc, arriscar-se
two can play that game
el que pot fer un, pot fer l'altre també (ex.: So he thinks he can make me jealous flirting with Marta? Well, two can play that game! Where's Ovidi? = Així pensa que pot fer que em posi gelosa flirtejant amb la Marta? Doncs, el que pot fer ell, puc fer jo! On és l'Ovidi?

played: played outcansat, fet una coca

plea: cop a pleadeclarar-se culpable d'un crim de menys grau d'aquell del qual és acusat

please
as you please
com vulguis
please God!
Déu ho vulgui!

pleasure: take pleasure ingaudir de, delectar-se en

plot: the plot thickensla cosa/acció es complica

ploughshares: beat swords into ploughsharesforjar relles de les espases [Isaïes 2:4]; reemplaçar els objectes bèl·lics amb objectes de pau (ex.: It's time the world learned to beat their swords into ploughshares = Ja és hora que el món aprengui a [forjar relles de les espases / reemplaçar els objectes bèl·lics amb objectes de pau])

plug: pull the plug ondeixar de donar suport a

plunge: take the plunge — 1 tirar-se de cap, decidir-se a fer una cosa difícil o perillosa 2 casar-se

plus: plusa més

pocket
have someone/something in one's pocket
tenir algú/quelcom a la butxaca
in pocket
solvent
pocket money
diners per a despeses menors
to have money burn a hole in one's pocket
tenir afany de gastar diners (ex.: He had always wanted to travel in Europe, and now the money from his inheritance was burning a hole in his pocket = Sempre ha volgut viatjar per Europa, i ara tenia l'afany de gastar els diners de l'herència)
pockets
deep pockets
butxaques plenes
line one's pockets
folrar-se, enriquir-se

pod: like two peas in a podcom dues gotes d'aigua; [lit.] com dos pèsols en una tavella

poetic: wax poeticparlar com un poeta

point
belabor the point
parlar o escriure llargament, donar una sèrie d'explicacions innecessàries sobre un punt
beside the point
fora de propòsit, que no ve al cas (ex.: All you're saying is beside the point; what I want to know is who is going to pay for the damage = Tot el que dius és fora de propòsit; el que vull saber és qui pagarà els danys)
breaking point
punt de ruptura; punt en què s'inicia una crisi
case in point
un exemple (que fa al cas) (ex.: Formerly poor countries are now starting to flex their economic muscles; China is a case in point = Països que abans eren pobres comencen ara a exercir la seva força; un exemple n'és la Xina)
come/get to the point
anar al gra (ex.: I told him to come/get to the point = Li vaig dir que anés al gra)
get right to the point
anar de dret a gra
high point
punt àlgid
in point of fact
de fet
make a point of
esforçar-se a
make one's point
fer-se entendre, convèncer
miss the point
no entendre el més essencial d'una cosa
not to put too fine a point on it
parlar sense embuts, parlar clar i català
on the point of
a punt de
point of no return
punt sense retorn
point of view
punt de vista
point-blank
1 [franc] sense embuts, directament, net i cru (ex.: I told the boss point-blank that I was through working on Saturdays = Vaig dir al cap sense embuts que això de treballar el dissabte s'ha acabat) 2 [arma de foc] a boca de canó (ex.: Rapper XXXTentacion, 20, was shot dead at point-blank range in Miami = El ràper XXXTentacion, que tenia 20 anys, va ser mort a Miami per trets a boca de canó)
selling point
argument de venda
sore point
assumpte que incomoda (algú); assumpte delicat (ex.: Don't mention the stock market; lately it's been a sore point with him = No esmentis la borsa; últimament és un assumpte que l'incomoda)
stick to the point
no fugir d'estudi
stretch a point
fer una excepció, no seguir una norma al peu de la lletra
there be no point in [+ gerundi]
no val la pena [+ infinitiu]
to the point
pertinent
turning point
punt d'inflexió, moment decisiu (ex.: Today is a turning point for Europe = Avui és un punt d'inflexió per a Europa)
vantage point
punt estratègic

pointed: pointed questionpregunta punyent; pregunta feta per a posar en evidència algú; pregunta difícil de contestar d'una manera ambigua o ingènua, que va directament al gra (ex.: If God loves us, then the pointed question is "Why did He create Hell?" = Si Déu ens estima, la pregunta punyent, doncs, és "Per què va crear l'infern?")

points: at swords' pointsa punt de barallar-se

poison
one man's meat is another man's poison
sobre gustos no hi ha res escrit (ex.: "He's enthralled by the opportunity to study maggots." "Really? Well, one man's meat is another man's poison" = —Li encanta l'oportunitat d'estudiar cucs. —Ah sí? Doncs, sobre gustos no hi ha res escrit)
poison-pen letter
carta amb amenaces o acusacions falses, generalment anònima
poke
buy a pig in a poke
comprar una cosa sense miraments
poke fun at someone
riure's d'algú, sobretot d'una manera innocent
poke one's nose into something
tafanejar

poker: poker faceexpressió facial impassible

pole: be the low man on the totem poleser l'últim mico

poles: poles apartcompletament diferent

police: plainclothes policepolicia de paisà

politics: play politicsjugar a la política; dir o fer coses per raons polítiques en lloc de fer-les per raons honorables

poll
opinion poll
sondeig
straw poll
vot no oficial

pond: across the ponda l'altra banda de l'Atlàntic (i.e., als EUA)

pony
dog and pony show
presentació cursi, exageradament afectada
one-trick pony
persona o grup amb un sol talent o àrea d'especialització; persona o grup que fa només una sola cosa bé

pooper: party pooperaixafaguitarres (ex.: Don't invite the Mullamantes sisters! They're the world's worst party poopers! = No convidis les germanes Mullamantes! Són les aixafaguitarres més consumades del món!)

poor
be dirt poor
ser molt pobre; no tenir on caure mort; passar-la magra/negra
poor as a church mouse
més pobre que (un rupit / una rata)

pop: pop the questiondemanar en matrimoni (ex.: Tonight's the night! I'm going to pop the question! = Aquesta és la nit! Li demanaré que es casi amb mi!)

poppycock: poppycock!i ca!, i un be negre!

port
any port in a storm
a falta de pa, bones són coques
port of call
un port on atraquen els vaixells en el curs dels viatges
port of entry
lloc on els viatgers o les mercaderies poden entrar o sortir d'un país, sota control oficial

possession: take possession offer-se amo de

possum: play possumfer veure que està dormint o que és mort; fer el mort (ex.: When the shooting started, we played possum = Quan començaren a disparar, vam fer veure que érem morts)

post
be left at the post
quedar endarrerit
deaf as a post
sord com una campana
fill a post
omplir una vacant
from pillar to post
d'un lloc a l'altre, amunt i avall

poster: poster childexemple emblemàtic (ex.: She has become the poster child for immigrant rights activists = Ha esdevingut un exemple emblemàtic dels activistes pels drets dels immigrants)

pot
a watched pot never boils
si es mira una olla, l'aigua no bull mai. Vol dir que tarden molt a produir-se els esdeveniments esperats molt anhelosament
go to pot
anar per portes, fer-se malbé del tot
melting pot
país en què els immigrants de diferents cultures o races componen una societat integrada
sweeten the pot
augmentar la quantitat de diners apostada en un joc de cartes; fer més atractiva una proposta
the pot calling the kettle black
el corb diu negra a la garsa (ex.: Joan says you're stingy? Talk about the pot calling the kettle black! = En Joan diu que ets garrepa? Això sí que és un cas del corb que diu negra a la garsa!)
potato
couch potato
dròpol que mira la televisió compulsivament
drop someone/something like a hot potato
trencar sobtadament la relació que hom té amb algú/quelcom
hot potato
qüestió difícil i comprometedora (ex.: Budget cutting is a hot potato nobody wants to handle = La retallada pressupostària és una qüestió difícil que ningú no vol tractar)
potatoes
meat and potatoes
(els) components bàsics o aspectes pràctics
small potatoes
vuits i nous; coses insignificants

potboiler: potboilerobra literària o artística de mala qualitat, produïda ràpidament amb finalitat de lucre

potluck: potluckde pa i porta

potshot: potshottret a l'atzar; tret a un fitó fàcil; crítiques

pound
in for a penny, in for a pound
un cop començada alguna cosa, cal acabar-la, costi el que costi; «de perdidos, al río»
penny wise and pound foolish
dit del qui està molt atent a les coses petites, però no prou acurat en les coses importants; els estalvis es mengen les estovalles
pound of flesh
deute que hom insisteix a cobrar
pound the pavement
caminar pels carrers, sobretot buscant feina
pour
pour cold water on
desanimar; desaprovar una idea, proposta, etc.; tirar una galleda d'aigua freda
pour it on
anar de pressa
pour oil on troubled waters
apaivagar/calmar els ànims (ex.: In a crisis, a good politician is supposed to pour oil on troubled waters by giving out a positive message = En una crisi, un bon polític ha d'apaivagar els ànims donant un missatge positiu)

pours: it never rains but it pourssempre plou sobre mullat (ex.: First they reduced the frequency of the service, and since it never rains but it pours, now the drivers are out on strike! = Primer van reduir la freqüència del servei, i com que sempre plou sobre mullat, ara els conductors fan vaga!)

poverty: the poverty lineel llindar de la pobresa

powder
keep one's powder dry
fer el cap viu, estar a l'aguait
powder room
lavabo públic per a dones
sitting on a powder keg
estar en perill molt gran
take a powder
fugir, tocar el dos
power
more power to you!
ben fet que has fet!, que et vagi bé!
more power to your elbow! [Br.]
ben fet que has fet!, que et vagi bé!
power behind the throne
eminència grisa
power trip
acció duta a terme principalment pel plaer d'exercir poder sobre l'altre
power user
[informàtica] algú que sap treure el màxim rendiment dels ordinadors

powers: the powers that beels qui manen, els qui tenen l'autoritat

practical: practical jokebroma pesada

practice
in practice
1 en la pràctica, en aplicacions pràctiques 2 entrenat, ben preparat
make a practice of
acostumar a
out of practice
desentrenat
practice makes perfect
(la pràctica / l'ofici) fa el mestre
practice what one preaches
predicar amb l'exemple
praises
sing someone's praises
adular entusiàsticament algú
sing the praises
cantar les lloances

preaches: practice what one preachespredicar amb l'exemple

prejudice: without prejudice tosense perjudici de

premium: at a premiumper damunt del preu normal, molt buscat

presence: presence of mindpresència d'ànim

present
at present
actualment
there's no time like the present
feina feta no fa/té destorb
press
go to press
entrar en premsa
press box
tribuna de premsa
press charges
denunciar
press conference
roda de premsa
press release
comunicat de premsa
press the flesh
estrènyer la mà, prendre part en activitats socials

pressed: be pressed for timeanar una mica just de temps; tenir pressa, fer tard, anar curt de temps

pressure: under pressuresota pressió, constret

pretty
a pretty kettle of fish
un bon embolic
a pretty penny
bastants diners
be sitting pretty
estar ben situat
pretty as a picture
tan bonica com una rosa
pretty much
més o menys, pràcticament

prey: prey on one's mindpreocupar o obsessionar algú, fer que algú s'amoïni

price
asking price
preu que el venedor demana inicialment
half price
a meitat de preu

prick: prick up one's earsdreçar l'orella; parar atenció després d'haver sentit una cosa interessant

pride
pride goeth before a fall
l'orgull s'encamina al desastre [Prov. 16, 18]
pride of place
el lloc d'honor, la posició més important
pride oneself on
vantar-se de
swallow one's pride
empassar-se l'orgull
prime
in one's prime
en la flor de la vida
in the prime of life
en la flor de la vida
past one's prime
no tan fort, eficient o hàbil com abans; amb els millors anys de la vida enrere
prime the pump
estimular una activitat, projecte o afer, sobretot sent el primer d'invertir-hi diners; [lit.] encebar la bomba
prime time
horari de màxima audiència
principle
in principle
en principi, en teoria
on principle
per principi, per una qüestió de principis
print
in print
disponible imprès
out of print
[llibre, diari, etc.] exhaurit
read the fine print
llegir la lletra menuda
private
in private
en privat, en secret
private eye
detectiu privat

prize: booby prizepremi que s'atorga a la persona que arriba l'última en un joc o concurs

problem: knotty problemproblema espinós

proceeds: the proceedsels beneficis, el rendiment d'una iniciativa

production
mass production
fabricació en sèrie
production line
cadena de producció

profile: keep a low profileser discret, mirar de no atreure l'atenció de ningú

profit: paper profitbenefici no realitzat

program: crash programprograma d'urgència, pla de xoc

progress: in progressen (progrés/curs/marxa)

promise
a promise is a promise
qui promet s'obliga
break a promise
(no complir / trencar) una promesa
keep a promise
complir una promesa
promise the moon
prometre el món i la bolla, prometre la lluna

promises: make empty promisesprometre la lluna en un cove

proof
burden of proof
càrrega de la prova
the proof of the pudding is in the eating
en collir les figues ens veurem

proper: good and propera consciència

proportion: out of all proportionfora mida, més del compte, sobre manera, desproporcionat

propose
propose a motion [Br.]
proposar una acció
propose a toast
fer un brindis
proud
do oneself proud
no estar-se de res
do someone proud
fer honors a algú, tractar algú com un rei
proud as a peacock
més tibat que un bacallà/espàrrec, més cofoi que un paó

proves: the exception that proves the rulel'excepció que confirma la regla

provide: God will provideDéu proveirà

prowl: be on the prowlbuscar sexe

prunes: be full of prunesestar equivocat del tot

psyched: psyched upanimat, entusiasmat

pub: pub crawlanar de bar en bar

public
go public
fer una oferta pública inicial d'accions; ~ with = revelar al públic informació que abans era desconeguda o secreta
in public
públicament
in the public eye
objecte de l'interès públic, conegut pel públic
public enemy number one
enemic públic número u, criminal molt buscat
public-address system
equip de megafonia

publicity: publicity stunttruc publicitari

pudding: the proof of the pudding is in the eatingen collir les figues ens veurem

puffed: puffed upbufat, inflat d'orgull

pull
pull a face
fer una ganyota
pull a fast one
jugar una mala passada, fer una putada [vulg.]
pull a muscle
fer un mal gest
pull date
data de caducitat
pull in one's horns
fer-se enrere, reduir despeses
pull it off
tenir èxit, aconseguir un objectiu
pull one's (own) weight
fer l'esforç o la feina que a algú li pertoca
pull one's punches
no colpejar tan fort com es pot; [neg.] no tenir pèls a la llengua
pull oneself together
calmar-se
pull oneself up by the bootstraps
aconseguir l'èxit pels propis esforços, sense ajut
pull out all the stops
posar tota la carn a la graella, llençar/tirar la casa per la finestra, desplegar tota l'energia
pull out the mote in another's eye
treure la brossa de l'ull de l'altre
pull rank
aprofitar-se de tenir un rang superior
pull someone's chestnuts out of the fire
treure les castanyes del foc a algú
pull someone's leg
aixecar a algú la camisa
pull something on someone
jugar a algú una mala passada
pull strings
moure els fills, aprofitar-se d'influències
pull the plug on
deixar de donar suport a
pull the rug out from under
segar l'herba sota els peus
pull the wool over someone's eyes
donar a algú gat per llebre
pull up one's socks
posar-se a punt, escalfar motors (ex.: Your getting the job depends on this interview, so you'd better pull up your socks = Aconseguir aquesta feina depèn d'aquesta entrevista, de manera que val més que et posis a punt)
pull up sharp
parar en sec
pull up short
parar sobtadament
pull up stakes
mudar-se

pulling: like pulling teethes diu d'una cosa molt difícil de fer

pulp: beat someone to a pulpdonar a algú una pallissa molt forta

pump: prime the pumpestimular una activitat, projecte o afer, sobretot sent el primer d'invertir-hi diners; [lit.] encebar la bomba

punch
beat someone to the punch
anticipar-se a algú, guanyar per mà; fer a l'altre el que et vol fer a tu abans que tingui l'oportunitat de fer-ho
pack a punch
tenir molt impacte
punch-drunk
atordit, grogui
the punch line
la frase climàtica d'un acudit
punches
pull one's punches
no colpejar tan fort com es pot; [neg.] no tenir pèls a la llengua
roll with the punches
aguantar el cop/xàfec; ballar segons el so, acomodar-se a les circumstàncies

punishment: glutton for punishmentmasoquista

puppy: puppy loveamor juvenil

purchase: on hire purchase [Br.]a termes/terminis

pure: pure gravybeneficis fàcils

purpose
on purpose
expressament
strength of purpose
resolució
to good purpose
amb bons resultats
to little/no purpose
en va, debades
purposes
at cross purposes
amb intencions diferents, amb efectes que s'interfereixen mútuament
to all intents and purposes
en efecte, en realitat
purse
hold the purse strings
portar la caixa, gestionar els diners
you can't make a silk purse out of a sow's ear
no pots produir una cosa fina i admirable d'una cosa que no val res
push
push one's luck
temptar la sort (ex.: Don't push your luck! = No temptis la sort!)
push paper
fer tasques burocràtiques sense importància
push the envelope
1 millorar la capacitat operativa d'un sistema tecnològic 2 innovar, excedir límits
push the panic button
deixar-se endur pel pànic
push up daisies
criar malves (ex.: When all is said and done, everyone ends up pushing up daisies = Al cap i a la fi, tothom acaba criant malves)
when push comes to shove
a l'hora de la veritat

pushover: pushovercosa fàcil d'aconseguir; persona fàcil de convèncer

put
be put through the mill
passar-ne de tots colors (ex.: We've been through the mill but are still together = N'hem passades de tots colors, però encara estem junts)
be put to it
estar en una situació difícil, amb problemes importants
can't put one's finger on something
no poder identificar/esbrinar una cosa, tenir un no sé què
not put it past someone
creure algú capaç de (fer algun disbarat)
not to put too fine a point on it
parlar sense embuts, parlar clar i català
put a bug in someone's ear
comentar a algú una cosa; informar algú discretament d'una cosa (ex.: Can I put a bug in your ear? The restrooms here should really be cleaned more often = Li puc comentar una cosa? Aquí els lavabos s'haurien de netejar més sovint)
put a spanner in the works [Br.]
crear problemes greus
put a square peg in a round hole
fer entrar el clau per la cabota, quadrar el cercle
put (a stop / an end) to
posar fi a
put a toe in the water
fer una prova
put down roots
establir-se (en un lloc)
put in a (good) word for someone
parlar a favor d'algú, oferir-li bons oficis
put in a good word for someone
recomanar algú, tot lloant-lo
put in an appearance
presentar-se
put into effect
fer vigent, posar en vigor
put it mildly
per no dir més
put it to someone
exposar enèrgicament a algú la situació
put money on
apostar diners a
put new heart into someone
encoratjar algú, donar-li ànims
put on a brave face
fer front amb bona cara
put on airs
donar-se aires d'importància, fer-se veure
put on an act
fer veure
put on one's thinking cap
pensar molt sobre un tema
put on the dog
anar de vint-i-un botó/botons
put on the ritz
ostentar
put one in the picture
informar algú d'alguna cosa
put one's best foot forward
fer mèrits, fer-se agradable, intentar fer una bona impressió a algú
put one's foot down
plantar cara, actuar decidament
put one's foot in it [Br.]
ficar-se de peus a la galleda
put one's foot in one's mouth
pixar fora de test; dir algun despropòsit, ficar-se els peus a la galleda (ex.: He would make a good politician if he could overcome a tendency to put his foot in his mouth = Seria un bon polític si pogués superar la tendència de pixar sempre fora de test)
put one's heart into something
fer alguna cosa amb entusiasme
put one's house in order
posar en ordre els assumptes
put one's mind to something
estar ben decidit de fer alguna cosa
put one's money where one's mouth is
predicar amb l'exemple; estar disposat a apostar diners contra algú de qui hom discrepa
put one's nose to the grindstone
treballar sense descans
put one's oar in
ficar cullerada, ficar el nas, ingerir-se en un afer
put one's shoulder to the wheel
posar-hi (l'espatlla / el coll); treballar de valent
put oneself in another's place
empatitzar amb els sentiments i les circumstàncies de l'altre
put oneself in someone else's shoes
posar-se a la pell de l'altre
put oneself out
fer un sobreesforç
put our/your/their heads together
considerar conjuntament un problema o qüestió
put out feelers
sondar el terreny; investigar discretament una possibilitat beneficiosa contactant persones
put paid to
donar per acabat
put/set the cat among the pigeons [Br.]
esvalotar el galliner; fer o dir alguna cosa que causa problemes i fa enfadar la gent
put someone at ease
fer relaxar algú, fer que sigui còmode
put someone in their place
criticar algú per passar-se de la ratlla; recordar a algú de la seva posició social inferior; posar en evidència algú
put (someone) on a pedestal
posar (algú) sobre el pedestal
put someone on a pedestal
venerar algú, besar-li els peus; retre/rendir culte a algú, posar algú en una posició de gran estima
put someone on notice
advertir algú d'alguna cosa que pugui produir-se, sobretot d'una manera formal o amenaçador
put someone on report
denunciar algú (però no a la policia); subjectar algú a acció disciplinària
put someone's back up
fer enfadar/empipar/cabrejar algú
put someone's nose out of joint
pujar a algú la mosca al nas; fer que algú senti gelosia
put someone through the wringer
passar per la pedra algú, fer passar per l'adreçador
put someone through their paces
posar algú a prova, fer que mostri una habilitat, el que sap fer
put someone to shame
superar contundentment algú; fer quedar malament algú
put someone wise
posar algú al corrent, alertar-lo, fer-li obrir els ulls
put something on ice
ajornar/deferir una cosa
put something on record
deixar constància d'alguna cosa
put somewhere on the map
fer que algun lloc sigui molt conegut
put stock in
tenir confiança en
put that in your pipe and smoke it!
empassa-te-la!
put the bite on
demanar préstec
put the cart before the horse
començar la casa per la teulada, passar l'arada davant els bous
put the finger on
denunciar
put the heat on
pressionar
put the kibosh on
posar fi a
put the wind up someone [Br.]
deixar algú amb els cabells de punta
put to bed
1 imprimir un llibre, diari, etc. 2 resoldre i finalitzar 3 ficar al llit
put to death
[matar] executar
put to rest
arreglar definitivament (un afer, un assumpte, etc.)
put to rights
arreglar, posar en ordre
put to sea
anar en mar
put to sleep
1 adormir algú 2 sacrificar una mascota
put to the sword
matar; passar a (espasa / tall d'espasa / fil d'espasa)
put to the test
posar a prova
put two and two together
lligar caps
put up a (brave, good, etc.) fight
resistir valentament
put up a (brave, good, etc.) front
actuar amb coratge malgrat tenir por, resistir valentament
put up or shut up
fer alguna cosa per a millorar la situació o parar de queixar-se'n
put up the money
proporcionar els diners
put words into someone's mouth
posar paraules en la boca d'algú; atribuir a algú paraules que no va dir
put-on
acte enganyós, sobretot per a fer riure
put-up job
engany, martingala, assumpte fraudulent (ex.: The want ad turned out to be a put-up job = L'oferta de feina va resultar ser un engany)
simply put
en poques paraules
stay put
quedar-se en un lloc sense moure's

putty: be putty in someone's handsser una persona fàcilment influenciada; una persona a qui l'altre pot fer ballar com una baldufa

visca.com | Dites visca!