visca.com | Dites visca!

Dites visca! R

rabbit: jack-rabbit start [Am.]sortida ràpida i abrupta

race
drag race
cursa d'acceleració
race against (time / the clock)
cursa contrarellotge (ex.: The fight against the spread of the epidemic is a real race against time = La lluita contra la propagació de l'epidèmia és una veritable cursa contrarellotge)
rat race
rutina contínua d'activitat competitiva i agitada
rack
go to rack and ruin
anar-se'n en orri(s), anar-se'n a can Pistraus
rack one's brains
trencar-se el cap (ex.: I've racked my brains to come up with a solution, but so far haven't come up with one = M'he trencat el cap cercant-hi una solució, però de moment no me n'he sortit)

racket: make a racketfer rebombori

radar: fly under the radarser cautelós, sigil·lós, clandestí

rag: chew the ragfer petar la xerrada

rage: all the rageel darrer crit

ragged: run someone raggedfer suar la cansalada a algú

rags
from rags to riches
de pobre a ric
glad rags
roba de festa
in rags
espellingat

rail: thin as a railprim com (un fideu / una canya); sec com un gaig

rails
be back on the rails
tornar a tenir èxit
go off the rails
perdre el rumb, extraviar-se
rain
be/feel right as rain
trobar-se perfectament
(come) rain or shine
a/de totes passades
come rain or shine
tant si fa sol com si plou; passi el que passi
rain cats and dogs
ploure a (bots i barrals / semalades) (ex.: You can't leave now; don't you see it's raining cats and dogs? = Ara no podeu marxar; no veieu que plou a bots i barrals?)
take a rain check
declinar una oferta tot i demanant que es pugui acceptar més endavant (ex.: I wish we could join you, but we'll have to take a rain check = Tant de bo que poguéssim acompanyar-vos, però a veure si ho podem fer un altre dia)

rainbows: chase rainbowssomiar truites (ex.: My friends thought I would never make it as an actor, that I was just chasing rainbows = Els meus amics pensaven que mai no tindria èxit com a actor, que només somiava truites)

rains: it never rains but it pourssempre plou sobre mullat (ex.: First they reduced the frequency of the service, and since it never rains but it pours, now the drivers are out on strike! = Primer van reduir la freqüència del servei, i com que sempre plou sobre mullat, ara els conductors fan vaga!)

rainy: save something for a rainy dayguardar una poma per a la set (no gastar, no consumir, etc., totalment una cosa prevenint una eventual necessitat futura) (ex.: My granny always told me to save something for a rainy day = La meva àvia sempre em deia que guardés una poma per a la set)

raise
get a raise ([Br.] get a rise)
rebre un augment de sou (ex.: After six months you will get a raise/rise of fifteen percent = Després de sis mesos rebràs un augment de sou del quinze per cent)
make one's hackles rise / raise (one's) hackles
irritar, repugnar (ex.: I don't know what it is, but something about her just (makes my hackles rise / raises my hackles) = No sé per què em passa, però hi ha una cosa d'ella que m'irrita)
raise a stink
posar el crit al cel
raise (cain / a ruckus / hell [vulg.])
armar un rebombori/sagramental/tol·le-tol·le; esvalotar el galliner, fer tronar i ploure, armar sarau
raise eyebrows
provocar consternació
raise money
recaptar diners (ex.: The fifth-grade students are raising money for the Marathon on TV3 = Els alumnes de 5è recapten diners per a la Marató de TV3)
raise one's eyebrows
aixecar les celles (mostrar sorpresa)
raise one's sights
picar alt
raise one's voice
aixecar la veu
raise the roof
posar el crit al cel, armar un tol·le-tol·le (ex.: The grading of the PAP exams was so erratic that the entire student body raised the roof = La correcció dels exàmens PAP va ser tan irregular que tot l'alumnat va posar el crit al cel)
rake
rake over the coals
deixar com un drap brut, renyar o criticar contundentment
thin as a rake
prim com un fideu

random: at randoma l'atzar (ex.: They chose three people at random = Van triar tres persones a l'atzar)

range: at close rangede prop (sovint referint-se al tret d'una arma)

rank
pull rank
aprofitar-se de tenir un rang superior
the rank and file
les masses, els socis ordinaris, els soldats rasos

ranks: close ranksfer pinya, anar tots a una

ransom: king's ransommolts diners; [lit.] el rescat d'un rei

rap
beat the rap
sortir impune (un culpable, d'un judici)
bum rap
acusació falsa
take the rap
pagar els plats trencats

raptures: go into rapturesextasiar-se

rare: as rare as hen's teethmolt poc freqüent

raspberry: blow/give someone a raspberryfer a algú un petarrelleig («hacer un pedorreta»)

rat
pack rat
algú que guarda moltes coses inútils, que no sap desfer-se de res
rat race
rutina contínua d'activitat competitiva i agitada
smell a rat
haver-hi gat amagat
rate
at a/the rate of
a raó de
at any rate
de tota manera
at this rate
a/amb aquest pas; així
cut-rate
barat, d'oferta, de baixa qualitat
rate of return
taxa de rendibilitat
the going rate
el preu actual/normal

rations: be on short rationsanar escàs de menjar

rattled: get rattledatabalar-se, esverar-se

rattling: saber/sword rattlingl'ostentació del poder militar (amb l'amenaça implícita que podria ser utilitzat)

raw
hit/touch a raw nerve
esmentar un tema que provoca neguit/ansietat
raw deal
injustícia
raw materials
primeres matèries

ray: a ray of hopeun raig d'esperança

rays: catch some raysprendre el sol

razzle: razzle-dazzleencant o atractiu superficial (ex.: The exhibition is thought-provoking and provides enough razzle-dazzle to lure tourists = L'exposició és suggerent i proporciona prou atractiu superficial per a atreure els turistes)

reach
not reach first base
fracassar, no arribar a fer ni el primer pas
out of reach
inaccessible
reach for the moon
intentar aconseguir l'impossible
reach for the sky!
mans enlaire!
reach the top
arribar al cim

reaction: gut reactionreacció visceral

read
read between the lines
llegir entre línies
read someone his rights
avisar un delinqüent que té el dret a guardar silenci i que tot el que digui pot ser utilitzat en contra seu en un tribunal de justícia
read someone like a book
entendre fàcilment el que un altre sent o pensa
read someone's mind
llegir en el pensament d'algú
read someone the riot act
cantar les quaranta a algú; renyar-lo contundentment
read the fine print
llegir la lletra menuda
ready
at the ready
preparat, a punt de fer servir
make ready
posar a punt
ready money
diners en efectiu
rough-and-ready
tosc, però útil

real: for realde debò

reality: reality checkprova per a comprovar que hom toca de peus a terra (ex.: If you think raising children will be easy, you need a reality check = Si penses que educar els fills serà fàcil, has de tocar de peus a terra)

really: really?ah sí?

reap
reap what one has sown
recollir el que hom ha sembrat
sow the wind and reap the whirlwind
sembrar ventades i collir tempestats [cf. Osees 78:7]; tenir problemes greus com a conseqüència d'imprudències en el passat
you reap what you sow
tal faràs, tal trobaràs

Reaper: the Grim ReaperMorta (grec equivalent Atropos)

rear: bring up the reartancar la marxa

reason
beyond (all) reason
en un grau excessiu i imprudent
by reason of
en virtut de
listen to reason
avenir-se a raons, escoltar raons, entendre's de raons
no rhyme or reason
sense solta ni volta, sense més ni més
see reason
avenir-se a raons
stand to reason
ser de raó (ex.: It stands to reason that she would be nervous on her first job interview = És de raó que estigui nerviosa per la primera entrevista de feina)
within reason
dins del raonable
without rhyme or reason
sense solta ni volta

reckoning: day of reckoningel dia del judici final; moment en què es demana compte (d'alguna cosa); venjança

record
a broken record
la cançó de l'enfadós (cosa que es repeteix amb molta insistència fins a enutjar els qui l'escolten)
academic record
expedient acadèmic
break a record
batre un rècord
criminal record
antecedents penals, expedient policíac
go on record
declarar públicament
like a broken record
com un disc ratllat
matter of record
fet constatat (ex.: It's a matter of record that the cost of housing is spiking = És un fet constatat que el preu de l'habitatge es dispara)
off the record
extraoficialment
on record
registrat, autèntic
put something on record
deixar constància d'alguna cosa
set a record
establir un rècord
track record
trajectòria i rendiment laboral d'algú
red
catch red-handed
agafar in fraganti
get the red carpet treatment
entrar per la porta gran
in the red
en números vermells
red as a beet/lobster
vermell com un perdigot/pebrot
red herring
pista falsa
red tape
paperassa
red-eye flight
vol de nit
red-letter day
diada assenyalada
red-light district
districte vermell
roll out the red carpet
donar la benvinguda amb molta hospitalitat, amb gran ceremònia
run a red light
saltar-se un semàfor vermell (ex.: Don't worry, here they never give tickets for running red lights = No pateixis, aquí no es multa mai per saltar-se un semàfor vermell)
see red
perdre els estreps

reed: broken reedfigaflor; persona dèbil i poc fiable (ex.: You can't rely on my brother, he's a broken reed = No et pots refiar del meu germà, és un figaflor)

refresh: refresh someone's memoryrefrescar la memòria d'algú

regard
with/in regard to
a propòsit de
with regard to this
parlant d'això

regardless: regardless of whetherindependentment de si (ex.: You can participate in the debate regardless of whether you are a member = Pots participar en el debat independentment de si ets soci)

regards
as regards
pel que fa a
give someone one's regards
donar records a algú de part de

rehearsal: dress rehearsalassaig general

rein
give free/full rein to someone
donar llibertat incondicional a algú; donar regna solta a algú
keep a tight rein
vigilar minuciosament, intensament

relatives: shirttail relativesparents distants

release: press releasecomunicat de premsa

relief: be on reliefrebre assistència regular dels organismes governamentals o privats a causa de la necessitat

relieve: relieve oneselforinar

remember: remember oneselfasserenar-se; parar de comportar-se malament

rent: for rentper llogar, de lloguer

repair
be beyond repair
no tenir adob
be under repair
estar en reparació
beyond repair
sense possibilitat de reparar-se

report: put someone on reportdenunciar algú (però no a la policia); subjectar algú a acció disciplinària

reporter: cub reporterperiodista novell

reproach: beyond reproachirreproxable

republic: banana republicpaïs petit l'economia del qual depèn d'un sol producte

request
by request
a petició
on request
a sol·licitud

reserve: in reserveen reserva, de refresc

resistance
line of least resistance [Br.]
el camí de menys resistència, la via o la llei del mínim esforç
path of least resistance [Am.]
el camí de menys resistència, la via o la llei del mínim esforç

resort: as a last resortcom a últim recurs

respect: with/in respect toa propòsit de

respects: pay one's respects to someonecomplir una obligació social visitant algú o trucant-li

rest
at rest
en repòs
lay to rest
enterrar algú
no rest for the wicked
la pau no és per als malvats
put to rest
arreglar definitivament (un afer, un assumpte, etc.)
rest home
residència de la tercera edat
rest on one's laurels
adormir-se sobre els llorers
rest on one's oars
descansar, viure de la fama
rest one's case
[legal] acabar la presentació dels arguments
set someone's mind at rest
tranquil·litzar algú
someone can/may rest assured that
algú pot tenir la plena seguretat que

results: mixed resultsresultats desiguals

retail: retailal detall, a la menuda

retreat
beat a (hasty) retreat
retirar-se (ràpidament)
beat a hasty retreat
retirar-se ràpidament, fugir corrents, fugir cames ajudeu-me
return
in return
en canvi
make a return visit
tornar la visita
point of no return
punt sense retorn
rate of return
taxa de rendibilitat
return ticket [Br.]
bitllet d'anar i tornar

returns: many happy returns!per molts anys!

reveille: to sound/blow reveilletocar diana

reverse: in reverseal revés; fent marxa enrere

review: under reviewen revisió

rhyme
no rhyme or reason
sense solta ni volta, sense més ni més
without rhyme or reason
sense solta ni volta

ribs: stick to one's ribs[menjar] que s'omple, que satisfà

rich
filthy rich
fastigosament ric
strike it rich
fer-se ric de cop

riches: from rags to richesde pobre a ric

rid: get rid offer net de; desfer-se de, desempallegar-se de; llançar per la borda (ex.: The new president has promised to get rid of corruption = El nou president ha promès de fer net de la corrupció)

riddance: good riddance!bon vent i barca nova!

ride
be along for the ride
assistir en un esdeveniment sense participar-hi
be taken for a ride
ser enganyat; pagar la patenta
ride herd on
vigilar, controlar
ride on someone's coattails
(aconseguir alguna cosa) com a resultat dels mèrits o popularitat d'un altre
ride out a storm
capejar/aguantar un temporal
ride shotgun
ocupar el seient al costat del conductor
run/ride roughshod over someone
tractar algú a baqueta, tractar algú sense consideració ni escrúpols
take someone for a ride
donar a algú (garsa per perdiu / gat per llebre), fer-lo beure a galet, portar-lo a dida

ridiculous: make oneself ridiculousfer el ridícul

riding
riding for a fall
a punt de fracassar a causa d'excés de confiança
riding high
tenir èxit; a aquell totes li ponen
right
all right
1 regular, satisfactori 2 bé de salut 3 sa i estalvi 4 visca! 5 d'acord, doncs...
be/feel right as rain
trobar-se perfectament
be in the right
tenir raó
be right up one's alley [Am.]
concordar amb els interessos d'algú; venir-li/anar-li que ni pintat
be right up one's street [Br.]
concordar amb els interessos d'algú; venir-li/anar-li que ni pintat
be someone's right arm
ser el braç dret d'algú
get off on the right foot
començar de bon peu
get right to the point
anar de dret a gra
have the right-of-way
[trànsit] tenir prioritat
in one's right mind
responsable, sa i serè
left and right
a destra i sinistra; per tot arreu
might makes right
expressió que indica que qui té el poder, té raó; la llei de l'embut
right and left
de totes direccions alhora
right away
de seguida
right now
ara mateix
right off the bat
de seguida (ex.: I walked in and right off the bat she started telling me off = De seguida que hi vaig entrar començà a cantar-me les quaranta)
right on!
visca!
right side up
cap per amunt
right-hand man
braç dret [persona de confiança]
right-wing
de dretes
serve someone right
es diu quan hom creu que algú ha rebut un càstig merescut (serves you right! = te'l mereixes!, t'ho has buscat!)
set right
corregir, esmenar (ex.: I was mistaken, but she set me right = Jo estava equivocat, però ella em va corregir)
the left hand doesn't know what the right hand is doing
una part d'una organització no sap què fa l'altra i així no s'entenen
two wrongs don't make a right
dos errors no fan un encert

Right: Mr Rightel company/marit ideal

rights
by rights
a dreta llei
have someone dead to rights
tenir evidència irrefutable contra algú
put/set to rights
arreglar, posar en ordre
read someone his rights
avisar un delinqüent que té el dret a guardar silenci i que tot el que digui pot ser utilitzat en contra seu en un tribunal de justícia

Riley: live the life of Riley [Am.]viure a cor què vols (cor què desitges); viure com un rei

ring
give someone a ring
telefonar a algú
ring false
sonar fals, no convèncer; donar una impressió no favorable
ring off the hook
[telèfon] sonar constantment
ring true
sonar cert, convèncer; donar una impressió favorable
rings
it rings a bell
em/et/li (etc.) sona
run rings around
donar cent/mil voltes a, mostrar-se molt superior a
riot
read someone the riot act
cantar les quaranta a algú; renyar-lo contundentment
run riot
descontrolar-se

rip: let it/her/er rip!endavant a tota màquina! més de pressa!

ripe: the time is ripeha arribat el moment; ja és hora

rise
be on the rise
anar a més; estar pujant, augmentant, creixent
cause eyebrows to rise
provocar consternació
get a raise ([Br.] get a rise)
rebre un augment de sou (ex.: After six months you will get a raise/rise of fifteen percent = Després de sis mesos rebràs un augment de sou del quinze per cent)
get a rise out of someone
fer la punyeta a algú fins que s'empipi
give rise to
donar lloc a, donar pàbul a (ex.: The inclination of the Earth's rotation on its axis gives rise to the seasons = La inclinació de l'eix de rotació de la Terra dóna lloc a les estacions)
make one's hackles rise / raise (one's) hackles
irritar, repugnar (ex.: I don't know what it is, but something about her just (makes my hackles rise / raises my hackles) = No sé per què em passa, però hi ha una cosa d'ella que m'irrita)
rise and shine!
que et llevis!
rise from the ashes
sorgir de les cendres
rise in the world
pujar de categoria social
rise to the occasion/challenge
estar a l'altura de les circumstàncies, afrontar el repte (ex.: It's a difficult time for Catalonia and we're going to have to rise to the occasion = És un moment difícil per a Catalunya i ens caldrà estar a l'altura de les circumstàncies)
risk
at the risk of
a risc de
risk life and limb
jugar-se la pell (ex.: She risked life and limb to save her children from the fire = Ella es va jugar la pell per salvar els fills del foc)
run a risk
arriscar-se, mullar-se el cul

ritz: put on the ritzostentar

river: sell someone down the rivertrair algú (ex.: Don't trust him; he sold you down the river once and he'll do it again = No et fiïs d'ell; et va trair una vegada i ho tornarà a fer)

road
burn up the road
córrer amb cotxe a tota pastilla
down the road
al futur
end of the road
el punt final, més enllà del qual no es pot progressar
get the show on the road
arrencar-se a fer alguna cosa
hit the road
anar-se'n, posar-se en camí
hit the road!
vés-te'n a (fer punyetes! / pastar fang!); fot el camp! [vulg.]
on the road
viatjant
one for the road
una última copa abans de marxar
tell someone to hit the road
engegar a (dida, escampar la boira, la quinta forca, la porra, pastar fang, porgar fum) algú

roads: all roads lead to Rometots els camins porten a Roma

rob
rob Peter to pay Paul
fer un forat per tapar-ne un altre
rob someone blind
robar tot el que té algú
rob the cradle
tenir relacions romàntiques amb una altra de molt més jove

robber: cradle robberpersona que té relacions romàntiques amb una altra de molt més jove

robbers: cops and robbers[joc] lladres i serenos

robbery: highway robberypreu exorbitant; atracament fet a les carreteres

robin: round robintorneig en què cada participant, al seu torn, disputa contra cada altre competidor

rock
between a rock and a hard place
entre l'espasa i la paret
hit rock bottom
tocar fons
rock steady
molt estable
rock the boat
destorbar; crear problemes, sobretot entre un grup de persones
steady as a rock
ferm com un roure

rocker: off one's rockerboig, foll, grillat, sonat

rocks
have rocks in one's head
ser cap de carbassa
on the rocks
1 [beguda alcohòlica] amb gel 2 [abandonat] en via morta
role
play a role
fer/tenir un paper
role model
model a seguir
roll
be on a roll
tenir una ratxa de bona sort; totes li ponen (ex.: John has won three matches in a row; he's really on a roll = En John ha guanyat tres partides seguides; té una ratxa de bona sort)
call the roll
passar llista
let the good times roll
que passin els bons temps
roll in the hay
fer un clau
roll out the red carpet
donar la benvinguda amb molta hospitalitat, amb gran ceremònia
roll up one's sleeves
posar-se a treballar; arromangar-se les mànigues
roll with the punches
aguantar el cop/xàfec; ballar segons el so, acomodar-se a les circumstàncies

roller: high rollerjugador que aposta molts diners

rolling
a rolling stone gathers no moss
pedra que rodola no cria molsa
be rolling in it/money
ser molt ric
get/start/set the ball rolling
iniciar una acció o activitat, començar la conversa, trencar el glaç
keep the ball rolling
1 mantenir el ritme, no perdre l'ímpetu 2 mantenir viva la conversa
Rome
all roads lead to Rome
tots els camins porten a Roma
Rome wasn't built in a day
Roma no es va fer en un dia
roof
(go through / hit) the roof
agafar una enrabiada, posar-se fet una fúria
like a cat on a hot tin roof [Am.]
inquiet, desassossegat, amb els nervis a flor de pell
raise the roof
posar el crit al cel, armar un tol·le-tol·le (ex.: The grading of the PAP exams was so erratic that the entire student body raised the roof = La correcció dels exàmens PAP va ser tan irregular que tot l'alumnat va posar el crit al cel)
room
delivery room
sala de parts
dressing room
camerino
elbow room
espai suficient
elephant in the room
assumpte important i evident de què no es parla
ladies'/powder room
lavabo públic per a dones
make room for
fer lloc per
men's room
lavabo d'homes
not enough room to swing a cat
molt poc espai
room and board
casa i menjar, pensió completa
room service
servei d'habitacions
room temperature
temperatura ambient
spare room
cambra dels mals endreços
standing room only
[teatre] ja no queden butaques
treatment room
sala de cures
wiggle room
marge de maniobra
roost
chickens come home to roost
rebre el càstig que es mereix
rule the roost
remenar les cireres, tallar el bacallà

roots: put down rootsestablir-se (en un lloc)

rope
at the end of one's rope
al límit de la paciència, dels recursos
give someone enough rope and he will hang himself
[lit.] si es dóna a algú prou corda, s'enforcarà; si a una persona dónes prou temps i llibertat per a fer el que vulgui, es ficarà ell mateix en un embolic
money for old rope [Br.]
diner fàcil
ropes
know the ropes
saber-se-les totes, ser un gat vell, tenir experiència
learn the ropes
arribar a entendre com s'ha de fer una feina (ex.: It will take me a while to learn the ropes = Tardaré una mica a entendre com s'ha de fer la feina)
on the ropes
contra les cordes; a punt de fracassar, de fallar
show someone the ropes
ensenyar a algú com s'ha de fer una feina

rose: look at the world through (rose-colored|rose-tinted) glassesveure-ho tot de color de rosa

roses
bed of roses
llit/camí de roses
come up roses
sortir tot bé (ex.: Everything's coming up roses = Tot està sortint bé)

rote: learn by roteaprendre de cor

rough
be rough around the edges
deixar una mica a desitjar (ex.: The play is great but the acting is a little rough around the edges = L'obra és molt bona però l'execució dels actors deixa una mica a desitjar)
cut up rough [Br.]
enfadar-se
diamond in the rough
diamant en brut
rough guess
estimació aproximada
rough it
viure sense els conforts i les comoditats de la civilització
rough-and-ready
tosc, però útil
rough-and-tumble
picabaralla sense regles

roughshod: run/ride roughshod over someonetractar algú a baqueta, tractar algú sense consideració ni escrúpols

round
buy a round
pagar una ronda
fit a square peg in a round hole
fer entrar el clau per la cabota, quadrar el cercle
in round numbers/figures
en números rodons
round robin
torneig en què cada participant, al seu torn, disputa contra cada altre competidor
round the clock
continuadament, vint-i-quatre hores al dia
round trip [Am.]
d'anar i tornar
round-trip ticket [Am.]
bitllet d'anada i tornada
theater in the round
un espai de teatre en què el públic envolta l'escenari
rounds
go the rounds
una notícia, escampar-se
make the rounds
donar la volta, visitar tots els llocs habituals
row
death row
la part de la presó per als qui són condemnats a mort
hoe one's own row
valer-se de si mateix
skid row
barri miserable, rònec
tough/hard row to hoe
feina molt difícil
rub
rub elbows/shoulders with
associar-se amb
rub it in
reiterar un assumpte/qüestió desagradable
rub one's hands
fregar-se les mans (mostrar-se satisfet)
rub salt in someone's wounds
augmentar el dolor que sent algú
rub someone the wrong way
caure malament a algú; fer a algú la guitza
rub someones's nose in something
fregar pels bigotis a algú una cosa
there's/that's the rub
(vet aquí / heus ací) el problema
rubber
burn/lay rubber [Am.]
posar en marxa o parar un vehicle tan bruscament que els pneumàtics deixen marca al carrer
rubber check
xec sense fons

ruckus: raise a ruckusarmar un rebombori/sagramental/tol·le-tol·le; esvalotar el galliner, fer tronar i ploure, armar sarau

rude: rude awakeningdesengany sobtat i desagradable

ruffle: ruffle feathersincomodar

rug
lie like a rug
mentir descaradament; mentir pel coll
pull the rug out from under
segar l'herba sota els peus
snug as a bug in a rug
estar ben calentó; [lit.] còmode com una cuca en una catifa (ex.: It was snowing like crazy, but in our cabin we were snug as a bug in a rug = Nevava de valent, però a la cabana estàvem ben calentons)
sweep something under the rug
ocultar alguna cosa

ruin: go to rack/wrack and ruinanar-se'n en orri(s), anar-se'n a can Pistraus

rule
as a rule
per norma general
mob rule
llei del carrer (situació en què la turba mana)
rule of thumb
mètode empíric
rule the roost
remenar les cireres, tallar el bacallà
the exception that proves the rule
l'excepció que confirma la regla
rules
bend the rules
fer una excepció, permetre a algú alguna cosa que normalment no es pot fer
hard-and-fast rules
regles molt estrictes
play by the rules
jugar net
run
be on the run
1 retirar-se en massa 2 amagar-se de la policia 3 [persona] estar molt ocupat, corrent amunt i avall
be run/rushed off one's feet
haver de treballar de valent i amb pressa
cut and run
retirar-se, sobretot amb covardia
dry run
assaig general; exercici d'habilitats de combat sense l'ús de munició real
give someone a run for their money
fer suar la cansalada a algú
have a run of bad luck
estar de pega
hit and run
atropellament amb fuga
in the long run
a la llarga
in the short run
a curt termini
make a run for it
fugir, fer-se escàpol
milk run
vol rutinari
run a red light
saltar-se un semàfor vermell (ex.: Don't worry, here they never give tickets for running red lights = No pateixis, aquí no es multa mai per saltar-se un semàfor vermell)
run a risk
arriscar-se, mullar-se el cul
run a temperature/fever
tenir febre
run a tight ship
dirigir una organització o empresa d'una manera ordenada i disciplinada
run afoul of
estar en conflicte amb (l'autoritat, la policia, etc.)
run around in circles
donar voltes sobre si mateix, no avançar
run around like a chicken with its head cut off
córrer amunt i avall de manera desorganitzada
run circles/rings around
donar cent/mil voltes a, mostrar-se molt superior a
run dry
assecar-se
run errands (run an errand)
fer encàrrecs (fer un encàrrec)
run for cover
córrer a aixoplugar-se
run for your life
campi qui pugui
run in the family
venir de família/mena
run late
fer tard
run like a top
funcionar de meravella; anar com un trabuquet
run like hell [vulg.]
córrer com el dimoni
run like the wind
córrer com (un llamp / la tramuntana
run of luck
ratxa de sort
run off at the mouth
parlar/xerrar pels descosits; garlar; parlar massa (ex.: We don't want him to run off at the mouth, but rather to get to the point! = No volem que parli pels descosits, sinó que vagi al gra!)
run/ride roughshod over someone
tractar algú a baqueta, tractar algú sense consideració ni escrúpols
run riot
descontrolar-se
run scared
agafar por, acollonir-se
run short
mancar, no tenir-ne prou
run someone ragged
fer suar la cansalada a algú
run someone through the wringer
passar per la pedra algú, fer passar per l'adreçador
run something into the ground
insistir massa en una cosa
run the gauntlet
passar per les baquetes (passar enmig d'una doble fila d'homes que claven cops a la víctima amb bastons)
run the show
remenar les cireres, tallar el bacallà
run to earth/ground
perseguir i capturar
run true to form
ser com és d'esperar, com de costum
run with it
tirar endavant
run with the hare and hunt with the hounds
nedar i guardar la roba, nedar entre dues aigües
run-of-the-mill
de cada dia, ordinari, amb res d'especial

runaround: get the runaroundrebre una resposta evasiva

runner: front runnercompetitor que té més possibilitats de guanyar; (el) favorit

runneth: someone's cup runneth overtenir tants beneficis que no se'n pot fer la idea

running
get off to a running start
fer una sortida llançada
hit the ground running
en una nova activitat, treballar-hi de valent immediatament (ex.: She hit the ground running in her new job, signing up three new clients in a week = Des del primer moment, ella va treballar de valent en la nova feina: en una setmana va aconseguir tres nous clients.)
in the running
amb possibilitats de guanyar, de tenir èxit
out of the running
fora de competició; fora de combat (ex.: With Núria out of the running, Tomàs has a good chance of getting the job = Amb la Núria fora de competició, en Tomàs té moltes possibilitats d'aconseguir la feina)
up and running
funcionant
rush
be in a rush
tenir pressa
give someone the bum's rush [Am.]
fer fora algú de mala manera
no rush
no hi ha pressa
rush hour
hora punta
rush job
treball urgent
rush one's fences
precipitar-se
rush order
comanda urgent
the bum's rush
expulsió forçada d'un establiment

rushed: be run/rushed off one's feethaver de treballar de valent i amb pressa

rut: be (stuck) in a rutpatir una rutina invariable i avorrida; encarcarar-se, fer-se esclau de la rutina

visca.com | Dites visca!