visca.com | Dites visca!

Dites visca! S

saber: saber rattlingl'ostentació del poder militar (amb l'amenaça implícita que podria ser utilitzat)

sack
get the sack
ser despatxat de mala manera
hit the sack
anar a dormir

sacked: get sackedfet fora (de la feina)

sacred: sacred cowvaca sagrada

saddle: be in the saddlemanar, tenir la paella pel mànec

safe
a safe pair of hands
dit d'una persona fiable i constant
be on the safe side
estar/ser prudent, estar cautelós
better safe than sorry
val més ser cautelós/prudent
play it safe
jugar sobre segur; ser prudent, no arriscar-se
safe and sound
sa i estalvi
safe as houses [Br.]
seguríssim
safety
for safety's sake
per precaució
safety in numbers
seguretat en els números; com més persones, menys perill
(social) safety net
serveis socials que s'ofereixen a la gent més necessitada
said
it's easier said than done
del dit al fet, hi ha un tret
no sooner said than done
dit i fet
when all is said and done
al capdavall, a fi de comptes
sail
sail close to the wind
arriscar-se, fronterejant la legalitat
sail under false colors
dissimular, ser hipòcrita
set sail
començar a navegar

sailing: be smooth/plain sailingcom posar oli en un llum

sailor: swear like a sailor [Am.]renegar com un carreter

sails: knock/take the wind out of someone's sailstallar les ales d'algú

sake
for Christ's/God's/goodness'/pete's/pity's sake!
per l'amor de Déu!
for gosh sake!
ospa!
for old times' sake
pels vells temps
for safety's sake
per precaució
for the sake of
pel bé de; en ares de, en nom de

salad: salad daystemps de la joventut, la innocència i la inexperiència

sale
jumble sale [Br.]
venda d'andròmines, de coses de segona mà
on sale
1 [rebaixes] d'oferta 2 en venda
up for sale
a la venda
salt
be worth one's salt
[persona] valer
rub salt in someone's wounds
augmentar el dolor que sent algú
salt of the earth
sal de la terra
take something with a grain/pinch of salt
no creure del tot alguna cosa, mantenir-hi la desconfiança i l'escepticisme
same
all the same
tanmateix, malgrat tot, amb tot i això
at the same time
1 al mateix temps, simultàniament 2 per altra banda
be on the same page
entendre's bé (ex.: Let's go over this again just to be sure we're on the same page = Repassem això una altra vegada per assegurar que ens entenguem bé)
be one and the same
ser tot u
by the same token
de la mateixa manera
in the same boat
amb el mateix problema, en el mateix mal pas
of the same mind
que estan d'acord, que les idees són afins
same here!
jo també!
(say something) in the same breath
dir dues coses contradictòries, l'una darrere l'altra (ex.: She said it was important, but in the same breath said not to worry about it = Va dir que era important, però, tot seguit, que no me'n preocupés)
speak the same language
entendre's bé, avenir-se
the same old story
el que passa sempre (ex.: It's the same old story: all words and no deeds = És el que passa sempre: molta fressa i poca endreça)

sand: bury/hide one's head in the sandamagar el cap sota l'ala (ex.: When hard decisions have to be made he always buries his head in the sand = Quan s'han de prendre decisions difícils, sempre amaga el cap sota l'ala)

sands: the sands of timemanera poètica de referir-se al temps; també sinònim del temps remot

sandwich: knuckle sandwichcop de puny

sank: one's heart sankcaure l'ànima als peus

sauce
hit the sauce
donar-se a la beguda
hunger is the best sauce
més val talent que pa de forment
what is sauce for the goose is sauce for the gander
el que és bo per a un és també bo per a l'altre

saucer: flying saucerplat volador, ovni

save
save face
salvar les aparences (ex.: Any attempt now by the government to save face is bound to be useless = Qualsevol intent del Govern fet ara per salvar les aparences de segur que serà inútil)
save one's ass [vulg.]
salvar el cul
save one's breath
no perdre saliva
save one's neck/skin/hide
salvar la pell
save something for a rainy day
guardar una poma per a la set (no gastar, no consumir, etc., totalment una cosa prevenint una eventual necessitat futura) (ex.: My granny always told me to save something for a rainy day = La meva àvia sempre em deia que guardés una poma per a la set)
save the day
salvar els mobles, treure les castanyes del foc; sortir-se'n (ex.: A last minute goal by Messi saved the day for Barcelona = A l'últim moment, un gol de Messi va salvar els mobles del Barcelona)
scrimp and save
viure molt just per poder estalviar
you can save your breath
ja pots cridar ous a vendre

saved: saved by the bellsalvat per la campana

saves: a stitch in time saves nineun punt a temps n'estalvia cent

saving: saving gracequalitat que compensa altres deficiències

saw: saw woodroncar

say
have a/one's say
tenir veu i vot (ex.: I'd rather we waited a little longer, but I don't really have a say in the matter = Preferiria que esperéssim una mica més, però en aquest afer no tinc veu ni vot)
have the final say
tallar el bacallà, remenar les cireres
I'll say!
i tant! (ex.: Maria: Did you enjoy the film? Joan: I'll say! It's one of the best I've ever seen! = Maria: Et va agradar la pel·lícula? Joan: I tant! És una de les millors que he vist mai!)
I say!
escolta!, escolteu!, escolti!
if I do say so myself
modèstia a part; mal m'està de dir-ho (ex.: I think the book is very well organized, if I do say so myself = Modèstia a part, penso que el llibre és molt ben organitzat)
needless to say
no cal dir (ex.: Needless to say, we're all planning to attend the funeral = No cal dir que tots pensem assistir a l'enterrament)
never say die!
no desesperem!
say a mouthful
dir una cosa significant i important
say no more!
ni una paraula més!
say one's piece
dir la seva
(say something) in the same breath
dir dues coses contradictòries, l'una darrere l'altra (ex.: She said it was important, but in the same breath said not to worry about it = Va dir que era important, però, tot seguit, que no me'n preocupés)
say the word!
estic disposat a fer el que sigui per a tu!
say uncle
rendir-se, donar-se per vençut
say-so
permís, aprovació, vist-i-plau
strange to say
encara que sembli estrany (ex.: Strange to say, this thunderstorm may turn out to have been a good thing = Encara que sembli estrany, és possible que aquesta tempesta tingui conseqüències positives)
that is to say
és a dir
to say nothing of
per no esmentar
to say the least
per no dir més (ex.: He was having as good a time as the children, to say the least = Xalava tant ell com les criatures, per no dir més)
you can say that again!
ja ho pots ben dir! (ex.: Joan: What we need are actions, not words! Maria: You can say that again! = Joan: El que ens cal són fets, no paraules! Maria: Ja ho pots ben dir!)

saying: it goes without sayingno cal dir

scales
have the scales fall from (one's) eyes
caure-li la bena dels ulls (a algú)
tip the scales
fer la balançada

scandal: scandal sheetdiari sensacionalista

scarce
as scarce as hen's teeth
molt poc freqüent
make oneself scarce
fer-se fonedís, esquivar-se; fugir corrents, fugir cames ajudeu-me

scare: scare the living daylights out of someonedonar a algú un espant de mort

scared
be scared (stiff / to death)
tenir el cor com una llentilla
run scared
agafar por, acollonir-se

scaredy: scaredy catcagacalces, poregós, temorec

scatterbrain: scatterbrainbaliga-balaga

scene
change of scene
canvi d'aires
make a scene
fer el numeret, fer-se veure, cridar l’atenció
make the scene
assistir-hi

scenes: behind the scenesentre bastidors, d'amagat

schedule
behind schedule
endarrerit, que fa tard
on schedule
puntual, complint l'horari

school: school of hard knocksla vida després de l'escola o de la universitat, on s'aprèn "a cop de bastonades"

score
by the score
a grapats, a dojo, a balquena, a cabassos (ex.: I have heartaches by the hundreds, troubles by the score, every day you love me less, each day I love you more = Tinc centenars d'afliccions, problemes a grapats, cada dia m'estimes menys i jo t'estimo més)
have a score to settle
tenir comptes pendents
know the score
saber-se-les totes, ser un gat vell, tenir experiència
settle a score
1 venjar-se 2 pagar un deute

scot: scot-freeimpune

scrap: on the scrap heapa les escombraries

scrape
bow and scrape
comportar-se amb un excés d'humilitat
pinch and scrape
privar-se de tot el que no sigui necessari
scrape the bottom of the barrel
conformar-se amb les coses o persones de la més baixa qualitat
scratch
be up to scratch [Br.]
complir amb els requisits; tenir cara i ulls
from scratch
1 [començar] de cap i de nou, de zero (ex.: start from scratch = fer foc nou) 2 [cuinar] amb ingredients no prefabricats
scratch the surface
investigar superficialment
start from scratch
començar de cap i de nou, de zero

scratchy: scratchy throatmal de coll

screen: smoke screencosa dita o feta per a amagar la veritat

screw: have a screw loosefaltar-li un bull (a algú)

screwed: have one's head screwed on straightsaber on posar els peus

scrimp: scrimp and saveviure molt just per poder estalviar

sea
at sea
1 a alta mar 2 perplex
not be the only fish in the sea
hi ha altres peixos al mar
put to sea
anar en mar
sea change
transformació profunda
undergo a sea change
capgirar(-se), fer un gir; fer un canvi de front
sealed
my lips are sealed
sóc una tomba
signed, sealed, and delivered
[un document] signat, segellat i lliurat

seams: burst at the seamsrebentar-se per tots els costats

search
in search of
a la recerca de
search me!
no ho sé!, ni idea!, què sé jo?
word search
sopa de lletres

seas: high seasalta mar

season
high/peak season
temporada alta
in season
en saó, de temporada
low/off season
temporada baixa (ex.: Traveling is usually more economic in the off season = Normalment viatjar en temporada baixa és més econòmic)
out of season
fora de temporada
silly season
període, generalment a ple estiu, quan els periodistes omplen espais escrivint sobre esdeveniments frívols
seat
back seat
seient de darrere
be in the driver's seat
manar
by the seat of one's pants
pels pèls
judgment seat
tribunal
take a back seat
1 acceptar un paper secundari 2 tenir menys importància que una altra cosa
sec
in a sec
ara mateix, de seguida [volent dir en molt poc temps]
just a sec!
un segon/moment!
second
get one's second wind
recobrar l'alè
have second thoughts
canviar d'idea
have (seconds / a second helping)
[menjar] repetir; prendre una segona porció de menjar
in a split second
en un (batre d'ulls / dir Jesús / tres i no res) (ex.: Subliminal messages disappear in a split second = Missatges subliminars desapareixen en un batre d'ulls)
just a second!
un segon/moment!
on second thought
ben mirat
play second fiddle
fer un paper secundari
second guess
criticar una decisió un cop conegut el resultat
second nature
habilitat innata; tret adquirit que sembla innat
second sight
clarividència
second to none
com no n'hi ha
second to the last
penúltim -a
split second
fracció de segon
seconds
dying seconds
els últims moments
have (seconds / a second helping)
[menjar] repetir; prendre una segona porció de menjar
secret
in secret
d'amagat, clandestinament
keep a secret
guardar un secret
open secret
secret a veus, secret de l'ametller, secret de domini públic

section: cross sectionampli i divers sector

security: security blanketmanta de seguretat (cosa que alleuja l'ansietat)

see
as far as the eye can see
ben al lluny; fins on la vista arriba
let me see...
[contemplatiu] a veure...
let's see...
[contemplatiu] a veure...
long time no see!
fa temps que no ens veiem!, quan fa que no ens veiem?
not see beyond one's nose
no veure-hi més enllà del nas
see a man about a dog
anar-se'n sense voler dir on; sobretot: anar a veure el senyor Roca (ex.: Wait here for me, I have to see a man about a dog = Espera'm aquí, he d'anar a veure el senyor Roca)
see eye to eye
entendre's, anar d'acord
see how the land lies
examinar l'estat de les coses
see one's way clear
trobar possible
see reason
avenir-se a raons
see red
perdre els estreps
see someone home
acompanyar algú a casa
see stars
veure les estrelles
see the color of someone's money
demanar a algú que mostri que té diners
see the error of one's ways
adonar-se de l'error en què es viu; caure del cavall (com sant Pau)
see the last of
no veure més
see the light
[entendre] obrir els ulls
see (the) light at the end of the tunnel
veure la sortida del túnel, veure indicacions que un problema comença a resoldre's
see the sights
fer de turista
see the writing (handwriting) on the wall
veure el que li ve al damunt [cf. Daniel 5:5-8]
see things
patir al·lucinacions
see to it
encarregar-se'n
see which way the cat jumps
retardar prendre una decisió fins que la situació s'aclareixi; veure-les venir; esperar a veure què passa (ex.: Before making such an important decision, let's wait and see which way the cat jumps = Abans de prendre una decisió tan important, esperem a veure què passa)
see you later!
ens veurem!
seed
go to seed
desmillorar
seed money
capital llavor; diners que s'usen per a establir una empresa
seeing
seeing is believing
veure és creure
seeing-eye dog
gos pigall

seek: play hide and seekjugar a conillets a amagar (fet i amagar)

seen
have seen better days
estar gastat, rònec
not be seen dead [Br.]
evitar com la pesta (ex.: I wouldn't be seen dead in a disco = evito com la pesta les discoteques)
sell
hard sell
venda agressiva
sell like hotcakes [Br. hot cakes]
tenir sortida, vendre's com el pa (ex.: The new Strombers CD is selling like hotcakes = El nou CD dels Strombers es ven com el pa)
sell oneself short
menysprear un mateix
sell short
venda en descobert (contractar la venda d'accions o de matèries primeres amb l'esperança que els valors s'abaixin; després es compren tals accions o matèries primeres al preu més baix, realitzant així un benefici)
sell someone a bill of goods
enganyar algú, prendre-li el pèl
sell someone down the river
trair algú (ex.: Don't trust him; he sold you down the river once and he'll do it again = No et fiïs d'ell; et va trair una vegada i ho tornarà a fer)
sell someone short
tenir algú en menys del que es mereix
soft sell
mètode de vendre de baixa pressió

selling: selling pointargument de venda

send: send someone packingengegar (al botavant / a dida) algú; enviar algú a (la porra / porgar fum)

sense
horse sense
sentit comú
in a sense
d'alguna manera
make sense
tenir sentit
talk sense
parlar amb seny

senses: take leave of one's sensesperdre (el cap / la raó / l'enteniment)

sentence
pass sentence
dictar sentència
serve a sentence
complir una condemna
separate
separate the men from the boys
destriar els competents dels inútils
separate the sheep from the goats
separar el gra de la palla
serve
serve notice
passar un avís (informar un amo, un empleat, un propietari o inquilí de la terminació d'un acord contractual de servei o d'arrendament)
serve someone right
es diu quan hom creu que algú ha rebut un càstig merescut (serves you right! = te'l mereixes!, t'ho has buscat!)
serve time
estar a la presó, complir una condemna
service
at someone's service
disposat a ajudar algú
be of service
estar disposat a ajudar o servir
lip service
fals mostra de lleialtat; brou de llengua; paraules, no fets
room service
servei d'habitacions
sesame
open sesame
mitjà fiable i fàcil per a obtenir un objectiu
open sesame!
obre't, sèsam!
session
bull session
xafardeig d'homes, sessió testosterona
jam session
reunió informal de músics per a tocar música no assajada
set
all set
a punt
at a set time
a una hora concreta
have one's heart set on
desitjar ferventment
set a record
establir un rècord
set fire to
calar foc a
set foot in
entrar a
set free/loose
alliberar
set (great) store by
donar una gran importància a; creure molt en (ex.: We set great store by consistency = Per a nosaltres la consistència és molt important)
set her cap at (un home)
es diu d'una dona que està decidida de guanyar l'afecte d'un home
set in motion
posar en moviment; instigar, incitar
set in one's ways
tenir els costums molt arrelats
set on fire
calar foc a
set one's heart on
posar ulls en, desitjar ferventment
set one's mind/sights on
posar les mires en
set one's teeth on edge
esmussar a algú les dents
set right
corregir, esmenar (ex.: I was mistaken, but she set me right = Jo estava equivocat, però ella em va corregir)
set sail
començar a navegar
set someone's mind at rest
tranquil·litzar algú
set someone straight
corregir algú donant-li informació pertinent
set something in motion
posar alguna cosa en marxa
set the ball rolling
iniciar una acció o activitat, començar la conversa, trencar el glaç
set the bar high
posar alt el llistó
set the pace
marcar el pas
set the stage for
preparar el terreny per a
set the table
parar (la) taula (ex.: Dinner's almost ready; go set the table = El sopar està gairebé a punt; vés a parar taula)
set the tone
crear l'ambient
set the world on fire
fer forrolla/soroll; tenir un gran èxit (ex.: Their music is pleasant, but I doubt it's going to set the world on fire = La música que fan és agradable, però dubto que faci gaire forrolla)
set to rights
arreglar, posar en ordre
set tongues wagging
instigar el xafardeig
set up shop
establir una empresa, muntar una botiga
settle
have a score to settle
tenir comptes pendents
settle a score
1 venjar-se 2 pagar un deute
settle one's stomach
alleujar a algú el mal de panxa
settle someone's hash
subjugar, dominar algú

sevens: at sixes and sevensdamunt davall, desgavellat; fet un desastre (ex.: Since Mother has been on vacation, everything has been at sixes and sevens = Des que la mare està de vacances tot està damunt davall)

seventh: in seventh heavenal setè cel

sex
fair sex
[antiquat] les dones en general
have sex
tenir relacions sexuals
opposite sex
el sexe oposat

sexual: sexual harassmentassetjament sexual

shade
shade of meaning
matís
throw shade
malparlar, dir fàstics/penjaments/pestes
shadow
afraid of your own shadow
tenir por de no res
eye shadow
ombra d'ulls
five o'clock shadow
el creixement de barba que comença veure's a la tarda (a les cinc)
without a shadow of a doubt
sense cap dubte

shady: shady dealestafa, presa de pèl

shaft: get the shaftser enganyat

shaggy: shaggy dog storyparòdia d'un acudit, la qual és llarga, amb detalls irrellevants i sense culminació divertida

shake
fair shake
tractament just
shake a leg
afanyar-se; ballar
shake hands
donar-se la mà
shake in one's shoes
tremolar de por
shake like a leaf
tremolar com una fulla
shake one's head
dir 'no' amb el cap

shakers: movers and shakerspersones amb poder i influència que organitzen iniciatives

shakes
in two shakes of a lamb's tail
en un tres i no res
no great shakes
res de l'altre món, mediocre

shaky: on shaky grounden perill; en una posició delicada, espinosa (ex.: After three straight losses, the coach's job was on shaky ground = Després de tres derrotes consecutives, la feina de l'entrenador era en perill)

shally: shilly-shallyvacil·lar, dubtar, estar indecís (ex.: I made my choice and stood by it, but you shilly-shally between both sides = Vaig prendre la meva decisió i la vaig defensar, però tu vacil·les entre les dues possibilitats)

shame
crying shame
llàstima
put someone to shame
superar contundentment algú; fer quedar malament algú
shame on you!
avergonyeix-te!, quina vergonya!
what a shame!
quina llàstima!
shape
be in bad shape
1 [forma física] no estar en forma 2 [situació difícil] tenir mala peça al teler
be in poor shape
no estar en forma
be in shape
estar en forma
be out of shape
no estar en forma
bent out of shape
molestat, enutjat, atabalat
keep in good shape
mantenir-se en forma
lick into shape
posar al punt
no way, shape or form!
de cap manera!
shape up or ship out!
o comportar-se bé o marxar
take shape
prendre forma
share
market share
quota de mercat
the lion's share
la part del lleó (la part més bona o més grossa en un repartiment)

shark: loan sharkusurer

sharp
look sharp
estar atent
pull up sharp
parar en sec
sharp as a tack
més llest que la tinya; viu com (la pólvora / una centella)

shave: have a close shavesalvar-se pels pèls

shebang: the whole shebangtot plegat, tot el que hi ha; sac i peres

shed
shed blood
usar violència; matar
shed light on
clarificar
sheep
be a wolf in sheep's clothing
ser un llop amb pell d'ovella
black sheep
ovella negra
separate the sheep from the goats
separar el gra de la palla
sheet
scandal sheet
diari sensacionalista
sheet music
partitura (ex.: Many musicians can't play without sheet music = Molts músics no poden tocar sense partitura)
white as a sheet
blanc com la paret

sheets: be three sheets to the windanar a la vela, estar embriac

shelf
be left on the shelf
quedar marginat socialment
off the shelf
estàndard, tal com ha sortit de la fàbrica, sense res d'especial afegit
shell
come out of one's shell
superar la timedesa; desinhibir-se una mica
in one's shell
no sociable, normalment per timidesa
shift
graveyard shift [Am.]
torn de feina que s'acaba al matí
make shift with
arreglar-se amb
shift for oneself
arranjar-s'ho sol; nedar sense carbasses
shift into high gear
intensificar-se

shilly: shilly-shallyvacil·lar, dubtar, estar indecís (ex.: I made my choice and stood by it, but you shilly-shally between both sides = Vaig prendre la meva decisió i la vaig defensar, però tu vacil·les entre les dues possibilitats)

shine
(come) rain or shine
a/de totes passades
come rain or shine
tant si fa sol com si plou; passi el que passi
rise and shine!
que et llevis!
take a shine to
agafar simpatia a

shingle: hang out one's shingleun advocat o metge, obrir un despatx

ship
give up the ship [Am.]
rendir-se, deixar de resistir
jump ship
un mariner, desertar
run a tight ship
dirigir una organització o empresa d'una manera ordenada i disciplinada
shape up or ship out!
o comportar-se bé o marxar
when one's ship comes in
quan hom s'ha fet ric

ships: ships that pass in the nightpersones que es coneixen molt breument

shirt
dress shirt
camisa de gala
give someone the shirt off one's back
fer qualsevol sacrifici (per a algú)
keep one's shirt on
no esverar-se
lose one's shirt
perdre bous i esquelles, perdre tots els diners, perdre la camisa
stuffed shirt
persona estofada

shirttail: shirttail relativesparents distants

shit
beat the shit out of [tabú]
donar una pallissa a
in deep shit [vulg.]
ficat en un embolic fort
the shit hit the fan [vulg.]
s'ha produït un escàndol, una situació de caos

shivers: get the shiverssentir esgarrifança, tenir calfreds

shoe
if the shoe fits, wear it
qui té cua de palla s'encén (ex.: Do you think we're alluding to you? Well, if the shoe fits, wear it! = Et sents al·ludit? Doncs, qui té cua de palla s'encén!)
know where the shoe pinches
saber la veritable causa del problema
the shoe is on the other foot
s'ha girat la truita
wait for the other shoe to drop
esperar fins que se li encengui la llumeta
shoes
fill (someone's) shoes
substituir algú, ocupar-li el càrrec
in someone's shoes
en el lloc o la situació d'altri
put oneself in someone else's shoes
posar-se a la pell de l'altre
shake in one's shoes
tremolar de por
step into someone's shoes
assumir la feina d'un altre

shoestring: on a shoestringamb una sabata i una espardenya

shook: all shook upmolt atabalat

shoot
shoot-'em-up
programa o pel·lícula que destaca tiroteigs
shoot from the hip
parlar sense pensar primer
shoot off one's mouth
clavar-les pels descosits; parlar més del compte, sobretot imprudentment
shoot one's bolt/wad
jugar-se l'última carta
shoot the breeze
fer petar la xerrada
shoot the works
tirar la casa per la finestra

shooter: straight/square shooterpersona franca i honesta

shooting
like shooting fish in a barrel
com bufar i fer ampolles
shooting star
estel fugaç
the whole shooting match
tot plegat, tot el que hi ha; sac i peres
shop
bucket shop
operació de corretatge fraudulent
closed shop
empresa que dóna feina només als sindicalistes
open shop
lloc de treball en què hom no està obligat a unir-se o donar suport a un sindicat
set up shop
establir una empresa, muntar una botiga
talk shop
parlar d'assumptes professionals, de la feina

shopping: go shoppinganar a comprar

short
at short notice
amb poc temps d'antelació
be in short supply
escassejar
be on short rations
anar escàs de menjar
be short of breath
esbufegar
be short with someone
tractar algú secament
come up short
tirar curt; tenir les de perdre
cut short
fer més curt, abreujar
fall short
tirar curt; no arribar (a l'objectiu), fracassar
for short
[hipocorístic] per abreujar (ex.: His name is Ronald, Ron for short = Es diu Ronald, per abreujar, Ron)
give someone short shrift
desfer-se d'algú el més ràpid possible
have a short temper
tenir mal geni
have someone by the short hairs
fer ballar algú, posar el dogal al coll a algú, tenir l'altre al seu poder
in short
en poques paraules, a grans trets, en una paraula
in short order
d'un moment a l'altre; ràpidament, sense retard
in the short run/term
a curt termini
make a long story short [Am.]
en poques paraules, en quatre mots; resumir una narració llarga
make short work of
[tasca] acabar-ho ràpidament; [persona] desempallegar-se'n
on short notice
amb poc temps d'antelació
pull up short
parar sobtadament
run short
mancar, no tenir-ne prou
sell oneself short
menysprear un mateix
sell short
venda en descobert (contractar la venda d'accions o de matèries primeres amb l'esperança que els valors s'abaixin; després es compren tals accions o matèries primeres al preu més baix, realitzant així un benefici)
sell someone short
tenir algú en menys del que es mereix
short and sweet
breu i bo (sobretot un discurs)
short commons [Br.]
menjar escàs
short haul
una distància breu; un temps breu
short list
llista de possibilitats pre-seleccionades
short of
mancat de
stop short
parar en sec
the long and short of it
en poques paraules, el més essencial
the short end of the stick
la part pitjor d'un tracte desigual

shortcut: take a shortcutfer drecera

shot
big shot
peix gros
have a shot at something
intentar una cosa, sobretot per primera vegada; provar sort a
like a shot
de seguida, ràpidament
long shot
cosa amb poques possibilitats d'èxit
mug shot
fitxa antropomètrica d'un criminal
not by a long shot ([Br.] long chalk)
(ni) de bon tros
parting shot
un comentari final, generalment despectiu, fet just abans de marxar
shot across the bow
avís; [lit.] canonada passant per sobre la proa
shot in the arm
agulló; qualsevol cosa que augmenta la confiança o l'eficiència; [lit.] la injecció d'un agent estimulant al braç
shot in the dark
prova o conjectura a l'atzar
shotgun
ride shotgun
ocupar el seient al costat del conductor
shotgun marriage
casament forçat; [lit.] casament d'escopeta
shotgun wedding
matrimoni forçat per l'embaràs

shots: call the shotstallar el bacallà, remenar les cireres

shoulder
give someone the cold shoulder
deixar de banda algú
have a chip on one's shoulder
ser un busca-raons
put one's shoulder to the wheel
posar-hi (l'espatlla / el coll); treballar de valent
shoulder to shoulder
braç a braç, un al costat de l'altre
straight from the shoulder
directe, sincer, franc
shoulders
have a good head on one's shoulders
ser intel·ligent, tenir sentit comú
head and shoulders above
molt superior a
rub shoulders with
associar-se amb
square one's shoulders
posar-se dret com un ciri/rave
shove
shove something down someone's throat
fer que algú s'empassi les idees, les opinions de l'altre
when push comes to shove
a l'hora de la veritat
show
by a show of hands
[votar] a mà alçada
dog and pony show
presentació cursi, exageradament afectada
floor show
un seguit d'actes en un club nocturn
get the show on the road
arrencar-se a fer alguna cosa
give the show away
revelar un secret, ser un bocamoll
good show!
excel·lent!
it just goes to show
queda demostrat
run the show
remenar les cireres, tallar el bacallà
show a clean pair of heels
fugir, escapolir-se
show a leg [Br.]
despertar-se i llevar-se
show of hands
votar aixecant la mà
show one's face
presentar-se
show one's hand
posar les cartes a la taula
show one's teeth
ensenyar les dents
show one's true colors
ensenyar el llautó
show signs
fer senyals
show someone a good time
fer que algú s'ho passi bé
show someone the door
acompanyar algú a la porta; fer marxar algú
show someone the ropes
ensenyar a algú com s'ha de fer una feina
show the flag
fer acte de presència
steal the show
emportar-se inesperadament la major part dels aplaudiments

shrift: give someone short shriftdesfer-se d'algú el més ràpid possible

shrinking: no shrinking violetno gens tímid

shudder: I shudder to thinknomés pensar-ho m'horroritza

shut: shut-eyeson

shy: once bitten, twice shygat escaldat, amb aigua tèbia en té prou (ex.: He wants nothing to do with internet dating; once bitten, twice shy = No vol sentir parlar de cites per internet; gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou)

sick
be sick and tired
estar fins al capdamunt, estar fart
be sick of
estar fart de
be sick to the back teeth [Br.]
estar fins als nassos (ex.: I'm sick to the back teeth of car commercials on TV = Estic fins als nassos dels anuncis de cotxes per la televisió)
be worried sick
estar molt preocupat/angoixat
sick as a dog
molt malalt; més malalt que un sabater

sickness: morning sicknessnàusees de l'embaràs

side
be on the safe side
estar/ser prudent, estar cautelós
get on one's good side
guanyar l'aprovació d'algú
keep on the good side of
assegurar-se de no ofendre algú, de no fer-ne un enemic
let the side down [Br.]
decebre a tothom; donar a tothom un disgust
look on the bright side
considerar la part positiva
on the side
a més de la cosa principal
other side of the tracks
barris baixos
right side up
cap per amunt
side by side
braç a braç, un al costat de l'altre
side effect
efecte secundari
side effects
efectes secundaris
side street
carrer secundari
sunny-side up
[ous] fregit només per una banda
this side of
ser a dos dits de
thorn in one's side
una espina per a algú
time is on one's side
es pot permetre esperar, ja que amb el pas de temps la situació d'algú millorarà
sidelines
be on the sidelines
[finances] observar els mercats, sense participar-hi
on the sidelines
al marge
sides
split one's sides
(petar-se/pixar-se/rebentar-se) de riure
take sides
prendre partida

siege: be under siegeestar assetjat (ex.: In those days, Saragossa was under siege = En aquelles dates, Saragossa estava assetjada)

sigh: breathe a sigh of reliefrespirar a plens pulmons; fer un sospir d'alleujament

sight
a sight for sore eyes
cosa que és plaent de veure
by sight
a bell ull
catch sight of
veure, albirar
lose sight of
perdre de vista
love at first sight
amor a primera vista
out of sight
1 no visible 2 fantàstic
out of sight, out of mind
d'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol (ex.: Absence may make the heart grow fonder, but "out of sight, out of mind" is also true = Pot ser que l'absència faci créixer l'afecte, però també és veritat que "d'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol")
second sight
clarividència
sight unseen
sense veure
to know by sight
conèixer de vista
sights
lower one's sights
renunciar a algunes aspiracions
raise one's sights
picar alt
see the sights
fer de turista
set one's sights on
posar les mires en
sign
high sign
senyal acordat, a vegades secret, entre dues persones
sign of the times
senyal del temps
sign one's own death warrant
actuar d'una manera que portarà resultats fatals

signed: signed, sealed, and delivered[un document] signat, segellat i lliurat

signs: show signsfer senyals

silent
silent but deadly
dit d'un pet silenciós però molt pudent
silent majority
una suposada majoria de ciutadans moderats que no mostren públicament la seva opinió

silk: you can't make a silk purse out of a sow's earno pots produir una cosa fina i admirable d'una cosa que no val res

silly: silly seasonperíode, generalment a ple estiu, quan els periodistes omplen espais escrivint sobre esdeveniments frívols

silver
born with a silver spoon in one's mouth
nascut amb un pa sota el braç, amb la flor al cul
every cloud has a silver lining
no hi ha mal que per a bé no vingui
give to someone on a (silver) platter
donar-l'hi mastegat; deixar que una persona aconsegueixi quelcom sense esforços
silver wedding anniversary
noces de plata

simply: simply puten poques paraules

sin: ugly as sinmés lleig que un pecat

since: best thing since sliced breaduna innovació molt bona

sing
sing a different tune
canviar de cantet, canviar de sentiment o d'opinió
sing for one's supper
obtenir una cosa fent un servei
sing in tune
afinar (cantant)
sing out of tune
desafinar (cantant)
sing someone's praises
adular entusiàsticament algú
sing the praises
cantar les lloances
single
every single one
tots i cadascun
single bed
llit individual
sink
everything but the kitchen sink
tot, i molt més del que és necessari
sink into oblivion
caure en oblit; no cantar-ne gall ni gallina
sink one's teeth into
endinsar-se completament en (una feina, un projecte, etc.); estar absorbit en alguna cosa
sink or swim
fallar o tenir èxit
want to sink through the floor
voler fondre's

sinker: hook, line and sinkercompletament, sense contemplacions

sinking: sinking feelingsensació de defalliment

sit
sit on one's hands
no fer res quan s'hauria d'actuar; fer el dropo (ex.: Things aren't going to improve if you just sit on your hands! = Les coses no milloraran si només fas el dropo!)
sit on one's haunches/heels
asseure's a la gatzoneta
sit on the fence
no comprometre's, nedar i guardar la roba
sit tight
tenir paciència, esperant que l'altre actuï
sit up and take notice
fer cas, prestar atenció
sit well (with)
caure bé a
sit-up
abdominal (exercici)
sitting
be sitting pretty
estar ben situat
in/at one sitting
d'una tirada (ex.: I read the book in one sitting = Vaig llegir el llibre d'una tirada)
sitting on a powder keg
estar en perill molt gran

six: be six of one and half-a-dozen of the otherser igual; tant se li'n dóna naps com cols

sixes: at sixes and sevensdamunt davall, desgavellat; fet un desastre (ex.: Since Mother has been on vacation, everything has been at sixes and sevens = Des que la mare està de vacances tot està damunt davall)

size: cut someone down to sizefer abaixar els fums a algú, posar-lo en evidència

skeleton: skeleton in the ([Am.] closet [Br.] cupboard)secret de família vergonyós, escandalós

skelter: helter-skeltersense ordre ni concert (ex.: She scattered her clothes helter-skelter around the room = Va escampar la roba sense ordre ni concert per l'habitació)

skid: skid rowbarri miserable, rònec

skids: hit the skidsanar de baixa, entrar en la decadència

skin
by the skin of one's teeth
pels pèls
get under someone's skin
molestar, atabalar algú
jump out of one's skin
espantar-se molt
no skin off my nose
a mi no em fa mal (dit d'una molèstia que no afecta algú directament)
skin and bones
pell i os; escarransit, esquifit
skin someone alive
castigar durament algú
skin-deep
superficial

skinned: keep one's eyes skinnedestar a l'aguait

skip
have one's heart skip a beat
fer un salt el cor
hop, skip, and (a) jump
distància curta
skip bail
fugir/escapar-se estant sota fiança
skip class
fer campana (d'una classe)
skip it!
no importa!

skips: one's heart skips a beatel cor d'algú fa un salt; [lit.] saltar-se un batec

skunk: drunk as a skunkmolt begut

sky
blow sky high
esclatar, fer volar
pie in the sky
castells en l'aire
reach for the sky!
mans enlaire!
the sky's the limit
no hi ha límit; costi el que costi

slack: cut/give someone some slackno ser sever amb algú, ser-hi comprensiu

slammer: in the slammera la garjola

slap
slap in the face
bufetada; insult
slap on the wrist
càstig suau, menys del que es mereix

slate: clean slatehistorial sense sancions, delictes, etc.

slave: slave drivertirà

sleep
beauty sleep
son reparadora (perquè es quedi bonica)
not lose sleep over
no preocupar-se'n (ex.: It's too bad you failed the exam, but I wouldn't lose any sleep over it = És una llàstima que hagis suspès l'examen, però no me'n preocuparia gaire)
not sleep a wink
no aclucar l'ull; passar la nit en blanc
put to sleep
1 adormir algú 2 sacrificar una mascota
sleep like a log
dormir com un soc, dormir com un beneit
sleep like a top
dormir com un soc
sleep on it
consultar-ho amb el coixí (ex.: We don't have to decide now, let's sleep on it = No ens cal decidir-ho ara, consultem-ho amb el coixí)
sleep tight!
que dormis bé! (ex.: "Nighty-night, sleep tight, don't let the bedbugs bite" = "Bones nones, que dormis bé, no deixis que et piquin les xinxes")

sleeping: let sleeping dogs liedeixar les coses tal com estan; valer més no remenar-ho (ex.: I don't want him to get angry again; we'd better let sleeping dogs lie = No vull que es torni a enfadar; val més que deixem les coses tal com estan)

sleepyhead: sleepyheaddormilega (ex.: "Hey sleepyhead! Get on the ball!" = "Apa, dormilega! Espavila't!")

sleeve
have (a card / an ace) up one's sleeve
tenir un as a la màniga
laugh up one's sleeve
riure per sota el nas (ex.: He's never sincere, he always seems to be laughing up his sleeve = No és mai sincer, sempre sembla que rigui per sota el nas)
wear one's heart on one's sleeve
(anar amb / tenir) el cor a la mà (ex.: You can tell he loves her: he wears his heart on his sleeve = Es nota que l'estima: va amb el cor a la mà)

sleeves: roll up one's sleevesposar-se a treballar; arromangar-se les mànigues

slice: no matter how you slice ites miri com es miri (ex.: No matter how you slice it, quitting smoking isn't easy = Es miri com es miri, deixar de fumar no és fàcil)

sliced: best thing since sliced breaduna innovació molt bona

sling: sling hashtreballar de cambrer -a

slings: slings and arrowscomentaris negatius, que fereixen

slip
give someone the slip
escapar-se d'algú
let slip
dir per equivocació
slip of the pen
'lapsus calami', error per manca d'atenció en escriure
slip of the tongue/lip
'lapsus linguae', error per manca d'atenció oral
slip one's mind
oblidar (ex.: I meant to buy wine but it slipped my mind = Tenia la intenció de comprar vi però me n'he oblidat)
slip through one's fingers
escapar-se dels dits, de les mans
slip through the cracks
perdre's de vista, quedar sense resoldre

slippery: slippery slopeprocediment/acte arriscat; [lit.] pendent relliscat

slope: slippery slopeprocediment/acte arriscat; [lit.] pendent relliscat

slow
do a slow burn
enfadar-se (silenciosament / a poc a poc) (ex.: She didn't say a word, but I could tell she was doing a slow burn = Ella no va dir ni pruna, però es notava que s'enfadava)
slow on the draw
tendint a badar
slow on the uptake
obtús, talòs

slumber: slumber partyfesta de pijames (ex.: Beti was finally able to convince her parents to let her organize a slumber party at home = La Beti, per fi, ha pogut convèncer els pares perquè li deixin organitzar una festa de pijames a casa)

slump: in a slumprendint menys que el normal, funcionant pitjor que el normal

slush: slush fundfons ilícits; un fons utilitzat per un grup, com per a entreteniment

sly: on the slyd'amagat, furtivament, de sotamà

smack: smack one's lipsllepar-se els llambrots/dits

small
don't sweat the small stuff
no et preocupis per coses sense importància
feel small
sentir-se insignificant, sense valor
it's a small world
el món és un mocador
small beer [Br.]
cosa insignificant, sense importància
small fry
persones de poca importància
small hours
hores altes
small potatoes
vuits i nous; coses insignificants
small talk
xerrameca; conversació informal i una mica banal
small wonder (that)
no és estrany (que)
small-time
insignificant

smart: be too smart by halfpassar-se de llest

smarty: be a smarty-pantsser un milhomes

smash: smash hitèxit contundent

smell: smell a rathaver-hi gat amagat

smile
crack a smile
somriure involuntàriament
mocking smile
somriure mordaç
smoke
go up in smoke
desaparèixer, fracassar
holy smoke!
caram!, renoi!, ostres!, cordons!
smoke and mirrors
cosa enganyosa, que amaga la veritat
smoke like a chimney
fumar com un carreter
smoke screen
cosa dita o feta per a amagar la veritat
where there's smoke, there's fire
on hi ha fum, hi ha foc

smoker: chain smokerpersona que encén un cigarret amb la burilla de l'anterior

smoking: smoking gunproves indiscutibles (ex.: We still haven't found a smoking gun = Encara no hem trobat proves indiscutibles)

smooth: be smooth/plain sailingcom posar oli en un llum

snail: at a snail's pacea pas de tortuga, molt a poc a poc

snake: snake in the grasspersona traïdora (ex.: You can't trust him, he's a real snake in the grass = No et pots fiar d'ell, és una persona traïdora)

snap
be a snap
ser bufar i fer ampolles, ser peix al cove
cold snap
temps fred, sobtat i breu (ex.: Last night there was a cold snap and now my car won't start = Aquesta nit ha arribat el fred de sobte i ara no se m'engega el cotxe)
snap election
eleccions anticipades
snap one's fingers at
descartar amb menyspreu
snap one's fingers
fer petar els dits
snap out of it
tornar a l'estat d'ànim normal

snappy: make it snappy!afanya't!

sneeze: nothing to sneeze atcosa important; cosa que no es pot tractar a la lleugera

snit: in a snitde mal humor, empipat

snooze: you snooze, you losesi bades, perds

snow: snow jobintent d'enganyar o de persuadir amb afalacs

snowball: not have a snowball's chance in hell [vulg.]no tenir cap possibilitat d'èxit

snowed: be snowed underestar a l'estaqueta; amb molta feina per fer

snuff: be up to snuff [Am.]complir amb els requisits; tenir cara i ulls

snug: snug as a bug in a rugestar ben calentó; [lit.] còmode com una cuca en una catifa (ex.: It was snowing like crazy, but in our cabin we were snug as a bug in a rug = Nevava de valent, però a la cabana estàvem ben calentons)

so
and so on/forth
i tota la pesca, etcètera
even so
així i tot
every so often
de tant en tant, a vegades
how so?
com és això?
if I do say so myself
modèstia a part; mal m'està de dir-ho (ex.: I think the book is very well organized, if I do say so myself = Modèstia a part, penso que el llibre és molt ben organitzat)
in so many words
textualment, simplificant la cosa
is that so?
ah sí? que interessant; [sarcasme] vols dir?
just so
1 perfecte, exactament així (ex.: In our flat my wife likes everything to be just so = A casa, la meva dona vol que tot sigui perfecte) 2 sempre que [+ subjuntiu] (ex.: Just so you understand me = Sempre que m'entenguis)
not so hot
no gaire bo
or so
aproximadament
say-so
permís, aprovació, vist-i-plau
so as to
per tal de
so be it!
que sigui així!
so far so good
fins ara, bé
so help me (God)!
t'ho juro (davant de Déu)!
so it goes
així van les coses
so long as
[condicional] sempre que + subjuntiu
so to speak
per dir-ho així
so what?
i què?
so-and-so
en tal
so-so
a mitges, tal·là-tal·lera
soap
soap opera
fulletó (telenovel·la); serpentot
soft-soap
ensarronar, entabanar
sob
sob one's heart/eyes out
plorar (a llàgrima viva / com una Magdalena)
sob story
tragèdia sentimental
social
social climber
arribista
(social) safety net
serveis socials que s'ofereixen a la gent més necessitada

society: pillar of societypilar de la societat

socks
knock someone's socks off
impressionar algú, fer-li vibrar el cor
laugh one's socks off
pixar-se de riure
pull up one's socks
posar-se a punt, escalfar motors (ex.: Your getting the job depends on this interview, so you'd better pull up your socks = Aconseguir aquesta feina depèn d'aquesta entrevista, de manera que val més que et posis a punt)
soft
have a soft spot for
tenir debilitat per
soft drink
beguda no alcohòlica, beguda refrescant
soft in the head
curt de gambals, baix de sostre
soft sell
mètode de vendre de baixa pressió
soft touch
persona fàcil d'ensarronar
soft-soap
ensarronar, entabanar

solitary: solitary confinementreclusió d'un pres en aïllament dels altres reclusos

some
and then some
ben comptats, i repicó
cut/give someone some slack
no ser sever amb algú, ser-hi comprensiu
in some measure
fins a cert punt
to some extent
fins a un cert punt
someone
bring someone up to speed
posar al corrent/dia algú
give to someone on a (silver) platter
donar-l'hi mastegat; deixar que una persona aconsegueixi quelcom sense esforços
have someone over a barrel
tenir l'altre al seu poder
put oneself in someone else's shoes
posar-se a la pell de l'altre
rub salt in someone's wounds
augmentar el dolor que sent algú
show someone the ropes
ensenyar a algú com s'ha de fer una feina
suit someone down to the ground [Br.]
venir de primera
take the starch out of someone
ferir l'orgull (d'algú); humiliar algú
something
have a shot at something
intentar una cosa, sobretot per primera vegada; provar sort a
make a stab at something
intentar una cosa, sobretot per primera vegada; provar sort a
(say something) in the same breath
dir dues coses contradictòries, l'una darrere l'altra (ex.: She said it was important, but in the same breath said not to worry about it = Va dir que era important, però, tot seguit, que no me'n preocupés)
something else (again)
alguna cosa especial
(something) speaks for itself
(una cosa) parla per si mateix (ex.: Our sales figures speak for themselves = Les nostres xifres de vendes parlen per si mateix)
start something
buscar raons

somewhere: put somewhere on the mapfer que algun lloc sigui molt conegut

son
like father, like son
els testos s'assemblen a les olles; tal el pare, tal el fill; de tal buc, tal eixam; el fill de la gata, rates mata
son of a bitch
fill de gossa; bandarra, trinxeraire
son of a gun
individu, tipus, element, paio
song
break/burst into song
arrencar a cantar
for a song
per un preu molt baix, gairebé de franc
song and dance
romanço; explicació enganyosa, que amaga la veritat (ex.: His excuse for missing the meeting was the same old song and dance about traffic = La seva excusa per no haver anat a la reunió era el romanço del trànsit, com sempre)
swan song
una actuació, intervenció o obra final
soon
as soon as
tan aviat com, així que, una vegada que
how soon?
quan?
just as soon as
tan bon punt, de seguida que, tot seguit que
sooner
no sooner said than done
dit i fet
sooner or later
tard o d'hora
the sooner the better
com més aviat millor
sore
a sight for sore eyes
cosa que és plaent de veure
sore point
assumpte que incomoda (algú); assumpte delicat (ex.: Don't mention the stock market; lately it's been a sore point with him = No esmentis la borsa; últimament és un assumpte que l'incomoda)
sore spot
punt sensible
stick out like a sore thumb
cridar molt l'atenció

sorrows: drown one's sorrowsbeure per oblidar les penes

sorry
better safe than sorry
val més ser cautelós/prudent
feel sorry for oneself
sentir llàstima d'un mateix

sorts: out of sortsde mal humor

soul
bare one's soul
obrir el cor
heart and soul
amb tota l'ànima
keep body and soul together
sobreviure
life and soul of the party
dit de la persona que anima la festa
sound
safe and sound
sa i estalvi
sound asleep
profundament adormit
sound bite
un extracte, breu i punyent, d'una entrevista gravada
sound the alarm
tocar a sometent
to sound reveille
tocar diana
soup
duck soup
peix al cove
from soup to nuts
amb pèls i senyals, amb tots els ets i uts
in the soup
en un embolic
pea-soup fog
boira molt densa

sour: sour grapesla negació de la conveniència d'alguna cosa després que hom hagi descobert que no es pot adquirir (cf. la faula de la guineu i el raïm: quan no les pot haver diu que són verdes)

sow
sow one's wild oats
lliurar-se a l'aventura o la promiscuïtat en la joventut; fer el fadrinatge
sow the wind and reap the whirlwind
sembrar ventades i collir tempestats [cf. Osees 78:7]; tenir problemes greus com a conseqüència d'imprudències en el passat
you can't make a silk purse out of a sow's ear
no pots produir una cosa fina i admirable d'una cosa que no val res
you reap what you sow
tal faràs, tal trobaràs
space
outer space
espai exterior (la part de l'Univers a fora del planeta Terra)
take up space
fer embalum

spade: call a spade a spadeal pa, pa i al vi, vi; dir les coses pel seu nom

spades: in spadesextravagantment, superlativament

Spain: build castles in Spainsomiar truites (ex.: They wasted their time building castles in the air = Perdien el temps somiant truites)

span: spick-and-spannet com una patena

spanner: put/throw a spanner in the works [Br.]crear problemes greus

spare
spare no effort
no regatejar esforços
spare parts
peces de recanvi
spare room
cambra dels mals endreços
spare time
temps lliure
to spare
de sobre

sparkling: sparkling wateraigua amb gas

speak
actions speak louder than words
fets, no paraules (les accions parlen més clar que les paraules)
nothing to speak of
res d'especial (ex.: John: What's going on this weekend? Maria: Nothing to speak of = John: Què passa aquest cap de setmana? Maria: Res d'especial)
so to speak
per dir-ho així
speak of the devil
parlant del rei de Roma
speak off the cuff
parlar sense miraments
speak one's mind/piece
parlar amb franquesa, sense pèls a la llengua
speak out of turn
algú, parlar quan no li correspon
speak the same language
entendre's bé, avenir-se
speak under one's breath
parlar a mitja veu
speak volumes
dir-ho tot
speak with a forked tongue
mentir
speaking
in a manner of speaking
per dir-ho així, com si diguéssim
speaking in tongues
glossolàlia (el fenomen de parlar una llengua desconeguda pel parlant, fet que es considera induït per una divinitat)
straight speaking
parlar franc

speaks: (something) speaks for itself(una cosa) parla per si mateix (ex.: Our sales figures speak for themselves = Les nostres xifres de vendes parlen per si mateix)

speech
figure of speech
figura retòrica
maiden speech
primer discurs davant una assemblea

speechless: be left speechlessquedar bocabadat

speed
at full/top speed
a tota pastilla/marxa, a tot drap/gas
bring someone up to speed
posar al corrent/dia algú
more haste, less speed
com més de pressa, més a poc a poc; qui va de pressa, plega tard
speed trap
sistema policial per a detectar infraccions de velocitat
up to speed
al corrent
spell
break a spell
trencar l'encant
cast a spell
embruixar
cold spell
onada de fred
spell trouble
significar un embolic
under a spell
sota un encantari
spend
spend money like water
gastar diners desassenyadament
spend the night
fer nit

spending: spending moneydiners per a despeses menors

spice: variety is the spice of lifela varietat és la sal de la vida

spick: spick-and-spannet com una patena

spill
spill the beans
aixecar la llebre, revelar un secret, descobrir la jugada
take/have a spill
caure, fer una caiguda
spilt
cry over spilt milk
lamentar una cosa que no té remei
no use crying over spilt milk
Déu nos en guard d'un ja està fet; no val la pena lamentar el que no es pot canviar (ex.: I regretted that decision for a long time, but there's no use crying over spilt milk = Em vaig penedir d'aquella decisió durant molt de temps però, Déu nos en guard d'un ja està fet)
spin
go for a spin
passejar(-se) amb cotxe
spin a yarn
explicar un conte
spin one's wheels
tirar aigua al mar, esforçar-se en va

spine: spine-chilling/spine-tinglinginquietant, emocionant

spirit
in spirit
en esperit
moving spirit
algú que comença i duu a terme una iniciativa; l'alma que inspira els altres
spirits
dampen someone's spirits
fer desanimar algú
kindrid spirits
ànimes germanes

spite: out of spitemaliciosament

spitting: spitting imagesemblança total

splash: make a splashcausar sensació

spleen: vent one's spleendescarregar el mal humor

split
in a split second
en un (batre d'ulls / dir Jesús / tres i no res) (ex.: Subliminal messages disappear in a split second = Missatges subliminars desapareixen en un batre d'ulls)
split hairs
filar prim; buscar/cercar tres/cinc peus al gat
split one's sides
(petar-se/pixar-se/rebentar-se) de riure
split second
fracció de segon
split the difference
repartir la diferència a parts iguals

splits: do the splitsfer l'espagat

spoken: be well-spokentenir bona parola, tenir facilitat de paraula (ex.: He's handsome and well-spoken, but I don't trust him an inch = És atractiu i té bona parola, però no me'n fio gens)

sponge: sponge bathbany en què hom es renta amb una esponja humida, sense submergir-se.

spoon
born with a silver spoon in one's mouth
nascut amb un pa sota el braç, amb la flor al cul
greasy spoon
fonda de sisos, restaurant de poca qualitat
spoon-feed
pèixer; informar d'una manera massa simplificada

sporting: sporting chanceuna probabilitat raonable d'èxit

spot
have a soft spot for
tenir debilitat per
hit the spot
[alimentació] ser perfectament apropriat
in a tight spot
en una situació perillosa, difícil; ficat en un embolic
Johnny-on-the-spot
una persona disponible, servicial i prompte, que arriba al lloc on el necessiten just quan el necessiten
on the spot
1 en una situació difícil o compromesa 2 oportunament present
sore spot
punt sensible
spot check
inspecció feta sense avís previ
spot on! [Br.]
encertat!
spotlight
in the spotlight
al centre d'atenció
steal the spotlight
1 [teatre] fer un paper millor que el protagonista principal 2 intentar atreure tota l'atenció per a si mateix
spots
a leopard cannot change his spots
el tarannà d'una persona no es pot canviar
hit the high spots
d'un informe, d'un llibre o d'una pel·lícula, etc., esmentar només els punts més importants
spread
middle-age spread
augment de greix abdominal típic de la mitjana edat
spread it on thick
exagerar, carregar les tintes
spread like wildfire
estendre's com una taca d'oli
spread oneself too thin
tocar massa tecles, treballar en massa coses diferents
spread the news/word
fer córrer la veu

spree: go on a spreelliurar-se a la disbauxa, fer la bauxa, fer tabola

spring
no spring chicken
persona d'una certa edat
spring a leak
començar sobtadament a perdre (líquid)

spruced: all spruced upben vestit, ben net i empolainat

spur: on the spur of the momenta la impensada; impulsivament, sense pensar

spurs: win one's spursmostrar habilitat, passant una prova; distingir-se

squad: firing squadescamot d'afusellament

square
be a square peg in a round hole
persona inadaptada, que no es troba bé on és
call it square
estar/quedar en paus
fair and square
tal com Déu mana
fit/put a square peg in a round hole
fer entrar el clau per la cabota, quadrar el cercle
kidding on the square
dir una cosa com si fos de broma, però, de fet, seriosament
on the square
honestament, obertament
out of square
que no fa angle recte
square deal
tracte honest, just
square meal
àpat complet
square one's shoulders
posar-se dret com un ciri/rave
square oneself with
posar-se d'acord amb
square shooter
persona franca i honesta

squared: be squared awayestar a punt

squeaky: the squeaky wheel gets the greasequi no plora, no mama

stab
make a stab at something
intentar una cosa, sobretot per primera vegada; provar sort a
stab in the back
traïció, punyalada per l'esquena (ex.: That his own wife would inform against him was a real stab in the back = El fet que la seva pròpia dona el delatés va ser una veritable traïció)
stab in the dark
intent a cegues

stack: stack the cardscol·locar les cartes en secret per controlar el repartiment

staff: staff of lifepa

stag
go stag
anar sol a un esdeveniment on la gent normalment va amb parella
stag party
comiat de solter (ex.: Stag parties have a tendency to bring out the worst in men = Les festes de comiat de solter solen posar en relleu el pitjor dels homes)
stage
on the stage
treballant com a actor
set the stage for
preparar el terreny per a
stage fright
pànic en l'escena
stage whisper
murmuri que es fa perquè se senti
stake
at stake
en joc
stake everything on one card
posar-ho tot sobre una carta
stakes
high stakes
es diu d'una situació d'alt risc però molt de guanyar
pull up stakes
mudar-se

stall: stall for timeronsejar

stamping: stamping groundlloc habitual on es troba un grup de persones

stand
if you can't stand the heat, get out of the kitchen
qui no vulgui pols que no vagi a l'era (ex.: Maybe you'd better not get involved; after all, if you can't stand the heat... = Potser valdria més que no t'hi fiquessis; després de tot, qui no vulgui pols...)
make a stand
comprometre's, sovint d'una manera adversària
not have a leg to stand on
sense proves o indicis que verifiquen el que s'assevera; sense arguments en favor seu
on the stand
al podi des del qual es fan declaracions en un judici
one-night stand
actuació única; encontre sexual d'una sola nit
stand a chance
tenir possibilitats
stand at attention
adoptar la posició de ferms
stand in awe of
tenir por reverencial de
stand in line
fer cua
stand in someone's way
posar a algú bastons a les rodes
stand on ceremony
fer compliments; actuar amb una formalitat excessiva
stand on one's own (two) feet
ser independent i responsable per un mateix
stand one's ground
mantenir-se ferm, no rendir-se (ex.: The bully threatened him, but little Billy stood his ground = El pinxo el va amenaçar, però el petit Billy es va mantenir ferm)
stand pat
mantenir-se ferm, resistint la pressió de fer canvis
stand someone in good stead
ser útil o servicial per a algú
stand the test of time
resistir el pas del temps
stand to reason
ser de raó (ex.: It stands to reason that she would be nervous on her first job interview = És de raó que estigui nerviosa per la primera entrevista de feina)
stand trial
ser jutjat
take a stand
prendre una posició; ~ on = prendre una posició sobre; ~ against = planta cara a
take the stand
prestar jurament i testificar
standard
gold standard
1 patró or 2 model d'excel·lència
standard of living
nivell de vida
standing
standing joke
tema que provoca rialles cada vegada que s'esmenta (ex.: My cooking is a standing joke = La meva cuina sempre provoca rialles)
standing on one's head
sense cap dificultat (ex.: I could pass that exam standing on my head = Podria aprovar aquest examen sense cap dificultat)
standing room only
[teatre] ja no queden butaques
standstill
at a standstill
en un punt mort; parat
come to a standstill
acabar en sec
star
lucky star
un astre que porta sort
morning star
estel del matí (Venus)
shooting star
estel fugaç

starch: take the starch out of someoneferir l'orgull (d'algú); humiliar algú

stars
have stars in one's eyes
estar molt il·lusionat
see stars
veure les estrelles
thank one's lucky stars
estar agraït per la bona sort
start
fresh start
començament nou
get off to a bad start
començar amb mal peu, començar malament
get off to a flying/running start
fer una sortida llançada
get off to a good start
començar amb bon peu, entrar amb el peu dret
head start
un avantatge inicial en un context competitiu (ex.: In the 50-meter race, John gave his little brother a head start of 5 meters = En la cursa de 50 metres, en John va donar al seu germanet un avantatge inicial de 5 metres)
jack-rabbit start [Am.]
sortida ràpida i abrupta
start from scratch
començar de cap i de nou, de zero
start something
buscar raons
start the ball rolling
iniciar una acció o activitat, començar la conversa, trencar el glaç
start with a bang
començar fort

starts: in/by fits and startsa batzegades/ratxes/capritx

state
lie in state
estar de cos present, al taüt, amb gran pompa
state of affairs
situació actual
state-of-the-art
la punta de llança

status: status symbolsímbol de rang

stay
stay in touch with
no perdre contacte amb
stay on top of
mantenir-se informat sobre, mantenir-se al dia de
stay one's hand
contenir-se
stay put
quedar-se en un lloc sense moure's
stay the course
continuar fins al final

stead: stand someone in good steadser útil o servicial per a algú

steady
go steady
sortir exclusivament amb una persona
rock steady
molt estable
steady as a rock
ferm com un roure
steal
steal a march on someone
avançar algú (agafar-li avantatge), sobretot a la callada
steal someone's thunder
robar a l'altre el crèdit i l'adulació que mereix; fer ús sense permís de la idea d'un altre en profit propi
steal the show
emportar-se inesperadament la major part dels aplaudiments
steal the spotlight
1 [teatre] fer un paper millor que el protagonista principal 2 intentar atreure tota l'atenció per a si mateix

stealing: like stealing candy from a babycom bufar i fer ampolles

steam
at full steam
a tota màquina
blow/let off steam
desfogar-se
full steam ahead!
endavant les atxes!
under one's own steam
amb els propis mitjans
steel
mind like a steel trap
ment molt aguda
nerves of steel
nervis d'acer
steer
bum steer
informació equivocada o enganyosa
steer clear of
evitar qualsevol contacte amb
stem
from stem to stern
de proa a popa
stem the tide
detenir, fer parar
step
for every step forward, two steps back
a cada bugada (perdem / es perd) un llençol
in step
al mateix pas
keep step with
anar al mateix pas que
out of step
no coordinat, no consonant
step by step
pam a pam, pas a pas
step into someone's shoes
assumir la feina d'un altre
step on it
anar més de pressa
step on someone's toes
molestar algú
step on the gas
pitjar l'accelerador
watch your step!
vés amb compte!
steps
for every step forward, two steps back
a cada bugada (perdem / es perd) un llençol
take steps
prendre mesures, fer passos

stern: from stem to sternde proa a popa

stew
in a stew
en una situació compromesa, difícil; ficat en un embolic
stew in one's own juice
patir les conseqüències de les accions d'un mateix
stick
cancer stick
cigarret
carrot and stick
bastó i pastanaga
get on the stick! [Am.]
a treballar!
stick at nothing
no tenir escrúpols
stick in one's craw/throat
molestar, causar malestar i ressentiment
stick it out
resistir fins al final
stick it to someone
tractar algú severament
stick one's neck out
arriscar-se
stick one's (oar in / nose into)
ficar cullerada, ficar el nas, ingerir-se en un afer
stick out like a sore thumb
cridar molt l'atenció
stick to one's guns
mantenir-se ferm; vetllar les armes
stick to one's knitting
no ficar-se en els afers d'altres
stick to one's ribs
[menjar] que s'omple, que satisfà
stick to the point
no fugir d'estudi
stick-in-the-mud
persona carca a qui falta iniciativa i imaginació
the short end of the stick
la part pitjor d'un tracte desigual
sticky
come to a sticky end
fer mala fi, tenir una mala mort
have sticky fingers
ser propens a robar
stiff
be scared stiff
tenir el cor com una llentilla
keep a stiff upper lip
enfrontar-se amb valentia al perill i als problemes (ex.: The British are famous for keeping a stiff upper lip = Els britànics són famosos per enfrontar-se amb valentia al perill)
still
hold still
no moure's, estar-se quiet
in the still of the night
en la quietud de la nit
keep still
estar-se quiet
one's heart stood still
hom s'ha quedat parat, s'ha quedat de pedra
still and all
tot i això
still life
[gènere pictòric] natura morta
still waters run deep
dit de persones que parlen poc però que tenen idees profundes
stink
big stink
esvalot
make/raise a stink
posar el crit al cel
stir
cause a stir
causar commoció
in stir
a la garjola
stir one's stumps
moure's, espavilar-se
stir up a hornet's nest
provocar un gran enrenou
stir up trouble
atiar el foc

stitch: a stitch in time saves nineun punt a temps n'estalvia cent

stitches: be in stitchesrebentar-se de riure

stock
in stock
en existència
laughing stock
[nom] escarn, burla
lock, stock, and barrel
1 amb totes les pertinences 2 tot, completament
out of stock
amb les existències esgotades
put stock in
tenir confiança en
stock-in-trade
existències; recursos disponibles i utilitzats habitualment
take stock of
avaluar, sospesar

stocking: in one's stocking feeta soleta de mitja (amb mitges calçades i sense sabates)

stomach
eyes are bigger than one's stomach
menjar més pels ulls que per la boca
have butterflies in one's stomach
tenir un nus a l'estómac
settle one's stomach
alleujar a algú el mal de panxa
stone
a rolling stone gathers no moss
pedra que rodola no cria molsa
a stone's throw away
a tir de pedra (de)
a stone's throw
una distància curta
cast the first stone
tirar la primera pedra
heart of stone
cor dur, sense pietat
kill two birds with one stone
matar dos pardals d'un tret (ex.: Using green energy to create jobs and cut pollution kills two birds with one stone = Fer servir l'energia verda per a crear feina i reduir la contaminació és matar dos pardals d'un tret)
leave no stone unturned
remoure cel i terra
one can't get blood from a stone
d'on no n'hi ha no en raja; no es poden exigir diners dels qui no en tenen
within a stone's throw
a una tirada de pedra

stoned: get stonedcol·locar-se (amb una droga), emborratxar-se

stood: one's heart stood stillhom s'ha quedat parat, s'ha quedat de pedra

stool: stool pigeonalgú que actuï com a informant per la policia

stools: fall between two stoolsen voler dues coses oposades, no aconseguir-ne ni l'una ni l'altra per culpa de la indecisió

stoop: stoop to conquerhumiliar-se per conquistar

stop
pit stop
1 [motor] aturada a boxs 2 aturada per a anar al lavabo
put a stop to
posar fi a
stop at nothing
no tenir escrúpols
stop in one's tracks
parar en sec
stop short/dead/cold
parar en sec

stops: pull out all the stopsposar tota la carn a la graella, llençar/tirar la casa per la finestra, desplegar tota l'energia

store
chain store
botiga d'una cadena
in store
per arribar (ex.: I wonder what is in store = em pregunto què hi ha per arribar)
mind the store
vigilar, tenir cura dels assumptes importants
set (great) store by
donar una gran importància a; creure molt en (ex.: We set great store by consistency = Per a nosaltres la consistència és molt important)
storm
any port in a storm
a falta de pa, bones són coques
calm before the storm
la calma abans de la tempesta
ride out a storm
capejar/aguantar un temporal
storm in a teacup
tempesta en un got/vas d'aigua
take by storm
assaltar, entrar a degolla; captivar, encantar (ex.: His new novel took the country by storm = La seva nova novel·la captivava el país)
up a storm
a tota marxa [p.e., cook up a storm = cuinar a tota marxa]
weather the storm
aguantar la tempesta; escapolir de l'escomesa; arribar a port
story
but that's another story
però això són figues d'un altre paner
cover story
1 article de portada 2 una història falsa per a enganyar o induir a error
dirty story
acudit verd
fish story
conte il·lògic i absurd, sovint humorístic; conte d'indis
inside story
història veritable, fins ara secreta
make a long story short [Am.]
en poques paraules, en quatre mots; resumir una narració llarga
shaggy dog story
paròdia d'un acudit, la qual és llarga, amb detalls irrellevants i sense culminació divertida
sob story
tragèdia sentimental
the same old story
el que passa sempre (ex.: It's the same old story: all words and no deeds = És el que passa sempre: molta fressa i poca endreça)
straight
get something straight
entendre bé alguna cosa
go straight
deixar de delinquir
have one's head screwed on straight
saber on posar els peus
keep a straight face
mantenir inexpressiva la cara (ex.: How he can keep a straight face while telling such outrageous stories is beyond me = No entenc com pot mantenir inexpressiva la cara quan explica històries tan absurdes)
look straight through someone
mirar algú fent veure que no hi és
set someone straight
corregir algú donant-li informació pertinent
straight ahead
tot recte
straight answer
resposta franca
straight as a die
dret com un ciri/rave
straight away
de seguida
straight from the shoulder
directe, sincer, franc
straight shooter
persona franca i honesta
straight speaking
parlar franc
straight up
[begudes alcohòliques] sense gel
vote a straight ticket
en una llista oberta, votar candidats del mateix partit

strain: strain every nerveesforçar-se molt

straits: in dire straitsamb l'aigua fins al coll, amb (el dogal / la corda) al coll, ficat en un embolic

strange: strange to sayencara que sembli estrany (ex.: Strange to say, this thunderstorm may turn out to have been a good thing = Encara que sembli estrany, és possible que aquesta tempesta tingui conseqüències positives)

stranger: truth is stranger than fictionla realitat supera la ficció

straw
straw boss
capitost
straw in the wind
indici vague de què ha de passar en el futur
straw poll
vot no oficial
the last straw (the straw that broke the camel's back)
la gota que fa vessar el got
straws
draw straws
fer-s'ho a palletes (triar a la sort fent servir el mètode de la palla curta)
grasp at straws
servir-se d'un recurs inútil per a salvar-se d'un perill
streak
have a mean streak
tenir mal geni; tenir males entranyes
losing streak
ratxa de derrotes
lucky streak
ratxa de bona sort
streak of luck
ratxa de sort
talk a blue streak
parlar pels descosits (After two glasses of wine she was talking a blue streak = Després de dues copes de vi parlava pels descosits)

stream: come on streamentrar en funcionament (ex.: The Belmont oil field came on stream in late December = El jaciment petrolífer Belmont entrà en funcionament a finals de desembre)

street
be on easy street
viure (a cor què vols / com un rei); estar folrat de diners (ex.: He married the boss's daughter and now he's on easy street = Es va casar amb la filla de l'amo i ara viu a cor què vols)
be right up one's street [Br.]
concordar amb els interessos d'algú; venir-li/anar-li que ni pintat
man in the street
home del carrer
on queer street
sense recursos econòmics, arruïnat
side street
carrer secundari

streets: streets ahead [Br.]molt avançat

strength
full strength
complet, sense diluir
go from strength to strength
anar (vent) en popa, tenir un èxit darrere un altre
in strength
en massa
on the strength of
a base de, degut a
pillar/tower of strength
ferm com una roca
strength of purpose
resolució
under strength
amb efectius insuficients
unity/union is strength
la unió fa la força
stretch
by no stretch of the imagination
sota cap concepte
do a stretch
complir la condemna
home stretch
la recta final; la part d'un hipòdrom entre l'última volta i la línia de meta
stretch a point
fer una excepció, no seguir una norma al peu de la lletra
stretch one's legs
fer un tomb
stretch the truth
distorsionar la veritat

stride: take in stridemanegar, donar l'abast, sense alterar la rutina

strike
go on strike
fer vaga
strike a bargain
arribar a un acord
strike a chord
crear una resposta emocional
strike an alliance
aliar-se
strike home
fer blanc, tocar un punt psicològic vulnerable (causar inquietud)
strike it rich
fer-se ric de cop
strike oil
1 trobar petroli 2 tenir un gran èxit sobtat
strike one's colors
rendir-se
strike one's fancy
caure bé a algú, despertar l'estimació
strike while the iron is hot
de calent en calent es pela (les coses s'han de fer quan és oportú, abans que passi el temps apropiat per a fer-les)
wildcat strike
vaga no aprovada pel sindicat

strikes: have two strikes against onetenir dues coses en contra (la implicació és que la tercera portaria al fracàs definitiu)

string: first stringde l'equip inicial

strings
hold the purse strings
portar la caixa, gestionar els diners
no strings attached
sense condicions ni límits
pull strings
moure els fills, aprofitar-se d'influències
tied to someone's apron strings
depenent de (o dominat per) una dona; dit d'un calçasses
stroke
at one stroke
d'un sol cop
stroke of luck
cop de sort

strokes: different strokes for different folkscadascú per on l'enfila; cada terra fa sa guerra

strong
come on strong
expressar-se amb molta contundència
strong as a horse
fort com un roure
strong suit
punt fort
strong-arm tactics
tàctiques de mà dura

struck: be struck all of a heapquedar palplantat, quedar de pedra

strung: high-strungamb els nervis a flor de pell; molt nerviós i excitable

strut: strut one's stufffer el gall/fatxenda

study: quick studypersona que aprèn coses noves amb rapidesa

stuff
don't sweat the small stuff
no et preocupis per coses sense importància
hard stuff
licor de més de quaranta graus
hot stuff
1 una persona o objecte que es considera important, atractiu, sexualment excitant, etc. 2 pornografia (fotos, vídeos, llibres, etc.)
kid's stuff
criaturades
know one's stuff
saber-se-les totes, ser un gat vell, tenir experiència
strut one's stuff
fer el gall/fatxenda
stuff and nonsense
ximpleries, animalades, bajanades
stuff one's face
menjar àvidament
stuff the ballot box
omplir l'urna de vots fraudulentament
stuffed
get stuffed! [Br.]
vés a fer punyetes!
stuffed olives
olives farcides
stuffed shirt
persona estofada

stuffing: knock the stuffing out ofdonar una tremenda pallissa a

stump: be up a stumpestar perplex, no saber a quin sant encomanar-se

stumps: stir one's stumpsmoure's, espavilar-se

stunt: publicity stunttruc publicitari

style: cramp one's styleinhibir algú, tallar-li les ales

subject: subject todepenent de, pendent de

succeeds: nothing succeeds like successl'èxit porta a l'èxit; «el éxito llama al éxito»

success
howling success
gran èxit
nothing succeeds like success
l'èxit porta a l'èxit; «el éxito llama al éxito»
such
such and such
tal i tal
such as
com ara
such as it is
tal com està
such-and-such
tal
sucker
play someone for a sucker
tractar algú com a ximplet o cregut
there's a sucker born every minute
neix un babau cada minut

sudden: all of a suddende sobte, tot d'una

sugar: sugar daddyhome que manté una dona, regalant-li coses, a canvi de favors sexuals

sugarcoat: sugarcoatensucrar; fer que una realitat dura sembli més amena

suggestion: toss out a suggestionoferir un suggeriment

suit
bring a suit
promoure una acció
follow suit
fer el mateix
in one's birthday suit
tal com va venir al món, de pèl a pèl
long suit
punt fort
strong suit
punt fort
suit someone down to the ground [Br.]
venir de primera
suit to a T
venir de primera
suit yourself
per a tu faràs

suitcase: live out of a suitcaseviatjar molt

sum: lump sumsuma global

summer
Indian summer
estiuet de Sant Martí
one swallow does not make a summer
una flor no fa estiu ni dues primavera

sun: place in the sunposició dominant o favorable

Sunday: in one's Sunday bestde vint-i-un botó/botons; de gala, molt mudat

Sundays: month of Sundaysmolt temps (ex.: We haven't seen our lawyer in a month of Sundays = Fa molt temps que no veiem el nostre advocat)

sundry: all and sundrytots i cadascun

sunk: be sunkestar perdut, haver begut oli

sunny: sunny-side up[ous] fregit només per una banda

supper: sing for one's supperobtenir una cosa fent un servei

supply: be in short supplyescassejar

support: child supportmanutenció dels fills

sure
for sure
sens dubte, de segur, com hi ha Déu/món
make sure
assegurar-se
sure enough
efectivament, com es podria esperar
sure thing
cosa segura
sure thing!
és clar que sí!
to be sure
per descomptat

surface: scratch the surfaceinvestigar superficialment

surprise
take by surprise
agafar (desprevingut / d'improvís / a contrapeu)
take/catch someone by surprise
agafar algú desprevingut, agafar per sorpresa algú
to my surprise
per la meva sorpresa

survival: survival of the fittestsupervivència del més apte

suspicion: above suspiciondamunt de tota sospita

swallow
one swallow does not make a summer
una flor no fa estiu ni dues primavera
swallow one's pride
empassar-se l'orgull
swallow one's words
desdir-se

swan: swan songuna actuació, intervenció o obra final

sway: hold swaycontrolar; tenir influència

swear
swear like a sailor [Am.]
renegar com un carreter
swear like a trooper [Br.]
renegar com un carreter
sweat
break into a cold sweat
glaçar-se la sang a les venes (a algú) (ex.: When he saw her coming, he broke into a cold sweat = Quan la veia venir, se li glaçava la sang a les venes)
by the sweat of one's brow
amb la suor del front
don't sweat it
no et preocupis per això
don't sweat the small stuff
no et preocupis per coses sense importància
no sweat!
cap problema!
sweat blood
suar (tinta / sang i aigua), treballar de valent
sweat bullets
passar ànsia
sweat like a pig
suar com un carreter
sweep
make a clean sweep
1 fer taula rasa 2 guanyar tots els punts, aconseguir una victòria completa
sweep someone off their feet
impressionar algú
sweep something under the rug
ocultar alguna cosa

sweeps: a new broom sweeps cleanl'amo nou tot ho remou, escombra nova no deixa pèls — escombra nova no deixa pèls

sweet
be sweet on
estar enamorat de
have a sweet tooth
ser llaminer
short and sweet
breu i bo (sobretot un discurs)
sweet dreams!
que somiïs amb els angelets!, que dormis bé!
sweet nothings
paraules dolcetes i romàntiques
sweet talk
carantoines, caranques, moixaines
sweeten
sweeten the pill
daurar la píndola
sweeten the pot
augmentar la quantitat de diners apostada en un joc de cartes; fer més atractiva una proposta

swelled: have a swelled headtenir fums (ex.: He has a swelled head: he thinks he's really someone = Té molts fums: es pensa que és qui sap qui)

swim
in the swim
actiu socialment i al corrent
out of the swim
no actiu socialment; no al corrent
sink or swim
fallar o tenir èxit
swim against the current/tide
anar en contra de l'opinió popular

swimming: synchronized swimmingnatació sincronitzada

swine: cast pearls before swinellençar perles als porcs

swing
in full swing
en ple apogeu, en plena activitat
not enough room to swing a cat
molt poc espai

swoop: in one fell swoopd'un sol cop, d'una revolada

sword
double-edged/two-edged sword
espasa/eina de (dos talls / doble tall)
put to the sword
matar; passar a (espasa / tall d'espasa / fil d'espasa)
sword rattling
l'ostentació del poder militar (amb l'amenaça implícita que podria ser utilitzat)
swords
at swords' points
a punt de barallar-se
beat swords into ploughshares
forjar relles de les espases [Isaïes 2:4]; reemplaçar els objectes bèl·lics amb objectes de pau (ex.: It's time the world learned to beat their swords into ploughshares = Ja és hora que el món aprengui a [forjar relles de les espases / reemplaçar els objectes bèl·lics amb objectes de pau])
cross swords with
haver-se-les/barallar-se amb (ex.: Believe me, you don't want to cross swords with the sales manager = Creu-me, no vulguis haver-te-les amb el cap de vendes)

symbol: status symbolsímbol de rang

sympathy: extend one's sympathy toacompanyar en el sentiment

synchronized: synchronized swimmingnatació sincronitzada

system: public-address systemequip de megafonia

systems: all systems gotot a punt per a començar

visca.com | Dites visca!