visca.com | Dites visca!

Dites visca! T

T
down to a T
perfectament
suit to a T
venir de primera
t
can't see the forest for the trees
els arbres no et deixen veure el bosc
I don't give a (tinker's) damn [vulg.]
tant me/em fa, tant me/em fot [vulg.]; m'importa un rave
one can't get blood from a turnip
d'on no n'hi ha no en raja; no es poden exigir diners dels qui no en tenen
you can't teach an old dog new tricks
cavall vell no aprèn trot nou (ex.: I tried to get my grandfather to use whatsapp, but I guess you can't teach an old dog new tricks = He intentat que el meu avi faci servir whatsapp, però suposo que cavall vell no aprèn trot nou)

tab: pick up the tabpagar la nota

table
at the table
a taula
clear the table
desparar (la) taula (ex.: "Clear the table" is one thing; "clean the table" is another = "Desparar taula" és una cosa; "netejar-la" n'és una altra)
drink someone under the table
mostrar-se menys ebri que un company que és notablement afectat per la beguda (ex.: Don't try to keep up with the Russians! They'll drink you under the table = No intentis seguir el ritme dels russos! Beuran més que tu sense mostrar-ne els efectes)
lay one's cards on the table
jugar a cartes vistes, ensenyar les cartes (ex.: It's about time you laid your cards on the table = Ja és hora que ensenyis les cartes)
on the table
sota consideració
set ([Br.] lay) the table
parar (la) taula (ex.: Dinner's almost ready; go set the table = El sopar està gairebé a punt; vés a parar taula)
under the table
en secret

tables: turn the tables on someonefer caure en el propi parany (ex.: They wanted to swindle us but we turned the tables on them = Ens volien enganyar però els vam fer caure en el propi parany)

tabs: keep tabs onobservar atentament, curosament

tack: sharp as a tackmés llest que la tinya; viu com (la pólvora / una centella)

tacks: get down to brass tacksanar al gra

tactics: strong-arm tacticstàctiques de mà dura

tag: play tagjugar a tocar i parar

tail
in two shakes of a lamb's tail
en un tres i no res
not make head nor tail of something
no entendre en absolut quelcom
the tail wagging the dog
cas en què una part petita d'un grup ho controla tot
turn tail
girar cua, fugir
with one's tail between one's legs
amb la cua entre les cames

tailed: bright-eyed and bushy-tailedben despert i a punt per a tot

tailgate: tailgateseguir massa a prop un altre vehicle

tails
heads or tails
cara o creu
not make heads or tails of
no entendre ni un borrall de (ex.: I couldn't make heads or tails of what they were singing = No podia entendre ni un borrall del que cantaven)
toss a coin (heads or tails) [Br.]
fer-s'ho a cara o creu

tailspin: go into a tailspincaure en picat (tailspin = caiguda en barrina)

take
give or take (a quantity)
més o menys, si fa no fa
I take it
dono per suposat
on the take
disposat a deixar-se subornar
sit up and take notice
fer cas, prestar atenció
take a back seat
1 acceptar un paper secundari 2 tenir menys importància que una altra cosa
take a bow
reconèixer els aplaudiments del públic
take (a break / five)
fer una pausa
take a chance
arriscar-se (ex.: He took a chance on falling to pick the mushroom = Es va arriscar a caure per agafar el bolet)
take a dim view of
no aprovar, veure de mal ull, condemnar
take a fancy to someone/something
agafar estimació a algú/quelcom
take a gander at
mirar, donar un cop d'ull a
take a guess
endevinar
take a hand in
participar en
take a heavy toll
fer molt mal
take a hike!
vés-te'n a (fer punyetes! / pastar fang!); fot el camp! [vulg.]
take a holiday
agafar unes vacances
take a joke
acceptar una broma
take a knock
rebre una batzegada
take a load off one's feet
asseure's
take a look
donar un cop d'ull
take a nap
fer (la) migdiada, una becaina
take a powder
fugir, tocar el dos
take a rain check
declinar una oferta tot i demanant que es pugui acceptar més endavant (ex.: I wish we could join you, but we'll have to take a rain check = Tant de bo que poguéssim acompanyar-vos, però a veure si ho podem fer un altre dia)
take a risk
arriscar-se, mullar-se el cul
take a shine to
agafar simpatia a
take a shortcut
fer drecera
take a spill
caure, fer una caiguda
take a stand
prendre una posició; ~ on = prendre una posició sobre; ~ against = planta cara a
take a walk
fer (una volta / la volta / un tomb)
take a whack at
intentar
take action
prendre mesures (ex.: The city will take action against noisy motorbikes = La ciutat prendrà mesures contra les motos sorolloses)
take advantage of someone
aprofitar-se d'algú
take advantage of something
aprofitar alguna cosa
take advantage of the opportunity
aprofitar l'avinentesa
take an oath
prestar jurament
take by storm
assaltar, entrar a degolla; captivar, encantar (ex.: His new novel took the country by storm = La seva nova novel·la captivava el país)
take by surprise
agafar (desprevingut / d'improvís / a contrapeu)
take care
anar amb compte
take care of business
ocupar-se dels assumptes, fer el que calgui
take care of
tenir cura de, encarregar-se de
take care!
vés amb compte!
take chances
arriscar-se, mullar-se el cul
take charge of
fer-se càrrec de
take cover
protegir-se d'un tiroteig
take drugs
drogar-se
take effect
fer efecte; ser vigent
take exception to
desaprovar, ofendre's per
take for granted
donar per descomptat/fet/segur
take French leave
acomiadar-se a la francesa
take heart
agafar ales (ex.: His wife's words made him take heart and try again = Les paraules de la seva dona li van fer agafar ales i tornar a provar-ho)
take heed!
alerta!, ull!, atenció!
take in stride
manegar, donar l'abast, sense alterar la rutina
take into account
tenir en compte
take into consideration
tenir en compte
take it easy
prendre-s'ho amb calma; relaxar-se, no esforçar-se (ex.: Unless you're looking for a fight, you'd better take it easy = A no ser que busquis brega, val més que t'ho prenguis amb calma)
take it or leave it!
accepteu-ho o deixeu-ho córrer!
take it out on someone
fer-ho pagar a algú (ex.: I know you're upset, but don't take it out on me = Sé que estàs enfadat però no m'ho facis pagar a mi)
take it to heart
prendre-s'ho a la valenta (ex.: Be careful what you say; she takes everything to heart = Compte amb el que dius; ella s'ho pren tot a la valenta)
take it with a grain of salt
no agafar-ho al peu de la lletra
take its toll
passar factura (ex.: Menjar massa pot passar factura = Overeating can take its toll)
take (justice / the law) into one's own hands
fer justícia per compte propi
take leave of one's senses
perdre (el cap / la raó / l'enteniment)
take note of
observar atentament, parar esment
take notice
fer cas; sit up and ~ = obrir els ulls i prestar atenció
take offense
ofendre's
take one's fancy
caure bé a algú, despertar l'estimació
take one's leave
prendre comiat
take one's time
prendre-s'ho amb calma
take out a loan
obtenir un préstec
take pains
ser meticulós; posar-hi el coll, rompre's (la cara / l'esquena)
take part
participar
take place
tenir lloc/efecte (ex.: The novel takes place in Sweden = La novel·la té lloc a Suècia)
take pleasure in
gaudir de, delectar-se en
take possession of
fer-se amo de
take shape
prendre forma
take sides
prendre partida
take someone at their word
acceptar la paraula de l'altre i confiar-hi
take someone by surprise
agafar algú desprevingut, agafar per sorpresa algú
take someone down a peg
fer abaixar els fums a algú
take someone for a ride
donar a algú (garsa per perdiu / gat per llebre), fer-lo beure a galet, portar-lo a dida
take someone for someone else
prendre algú per un altre
take someone's part
donar suport a algú
take someone's word for it
agafar algú pel mot
take someone to court
portar algú a la barra
take someone to task
renyar algú
take someone to the cleaners'
guanyar tots els diners d'algú
take someone under one's wing
donar suport i protecció a algú
take something as a joke
prendre-s'ho de broma
take something hard
prendre's a pit una cosa, prendre-s'ho a la valenta (ex.: Be careful what you say; she takes everything to heart = Compte amb el que dius; ella s'ho pren tot a pit)
take something off one's hands
desfer-se d'alguna cosa
take something on faith
acceptar amb confiança alguna cosa, sense demanar proves
take something the wrong way
ofendre's (sobretot per una ofensa no intencionada)
take something to heart
prendre's a pit una cosa, prendre-s'ho a la valenta (ex.: Be careful what you say; she takes everything to heart = Compte amb el que dius; ella s'ho pren tot a pit)
take something with a grain/pinch of salt
no creure del tot alguna cosa, mantenir-hi la desconfiança i l'escepticisme
take steps
prendre mesures, fer passos
take stock of
avaluar, sospesar
take that!
massa poc!; beu-te aquest ou, que l'altre es cou!; «toma!»
take the blame
acceptar la culpa
take the bull by the horns
agafar el toro per les banyes
take the (cake [Am.] / biscuit [Br.])!
ser el súmmum (ex.: I've heard a lot of bad ideas, but this takes the cake/biscuit)! = He sentit moltes idees boges, però aquesta [és la súmmum / sí que és grossa]!)
take the credit
donar-se el mèrit
take the edge off one's appetite
matar el cuc
take the floor
prendre la paraula
take the plunge
1 tirar-se de cap, decidir-se a fer una cosa difícil o perillosa 2 casar-se
take the rap
pagar els plats trencats
take the stand
prestar jurament i testificar
take the starch out of someone
ferir l'orgull (d'algú); humiliar algú
take the trouble
prendre's la molèstia
take the veil
fer-se monja
take the wind out of someone's sails
tallar les ales d'algú
take the words out of someone's mouth
dir exactament el que pensa/pensava l'altre
take the words (right) out of someone's mouth
treure a algú alguna cosa de la boca
take time out
prendre temps, sobretot per a coses no rutinàries
take to the air
posar-se a volar, alçar/aixecar al vol (ex.: When birds feel threatened, they take to the air = Quan els ocells se senten amenaçats, es posen a volar)
take umbrage
sentir-se ofès
take up space
fer embalum
take up the cudgels (for someone) [Br.]
defensar feroçment algú
take wing
1 volar, alçar/aixecar el vol 2 agafar embranzida
tell someone to take a hike
engegar a (dida, escampar la boira, la quinta forca, la porra, pastar fang, porgar fum) algú
the devil take the hindmost
que tothom miri pel seu propi interès i que els altres es fotin

taken: be taken for a rideser enganyat; pagar la patenta

takes
have what it takes
tenir el que cal
it takes one to know one!
[resposta a un insult] mira qui parla!
it takes two to tango!
és cosa de dos
time takes its toll
l'edat no perdona

taking: leave-takingacomiadament

tale
fairy tale
conte de fades; un fals conte
old wives' tale
faula, falòrnia

tales: tell tall talesexplicar sopars de duro (ex.: The men sat around the fire drinking whisky and telling tall tales = Els homes seien al voltant del foc bevent whisky i explicant sopars de duro)

talk
all talk and no action
de boca i prou
back talk
resposta impertinent
double-talk
llenguatge emprat per a enganyar i confondre, galimaties; paraules buides de sentit
have a heart-to-heart talk
parlar de cor a cor, íntimament i sincera
pep talk
paraules per a animar, per a aixecar la moral
small talk
xerrameca; conversació informal i una mica banal
sweet talk
carantoines, caranques, moixaines
talk a blue streak
parlar pels descosits (After two glasses of wine she was talking a blue streak = Després de dues copes de vi parlava pels descosits)
talk big
fer l'important
talk is cheap
fets, no paraules
talk of the town
tema de xafardeig
talk one's head off
xerrar pels descosits
talk sense
parlar amb seny
talk shop
parlar d'assumptes professionals, de la feina
talk someone's ear off
parlar amb algú (pels descosits / per les butxaques)
talk through one's hat
dir disbarats, pensar amb els peus (ex.: If he doesn't stop talking through his hat they should put him out to pasture as soon as possible = Si no para de dir disbarats l'haurien de jubilar com més aviat millor)
(talk trash / trash-talk)
dir fàstics, parlar despectivament; posar a parir
talk turkey
parlar (sense embuts / clar i català) (ex.: Let's talk turkey! Are you willing to make a commitment or not? = Parlem sense embuts! Estàs disposat a comprometre't o no?)
talking
like talking to a (brick) wall
com parlar amb la paret
now you're talking!
així es parla!

talks: money talksels diners manen (ex.: Bob Dylan: "Money doesn't talk, it swears" = Bob Dylan va dir que els diners no manen, maleeixen [lit.: Els diners no parlen, reneguen])

tall
tall order
demanda que costa de complir; tasca difícil
tell tall tales
explicar sopars de duro (ex.: The men sat around the fire drinking whisky and telling tall tales = Els homes seien al voltant del foc bevent whisky i explicant sopars de duro)

tangent: go off on a tangentfugir d'estudi, tirar pilotes fora

tango: it takes two to tango!és cosa de dos

tank
in the tank
a la garjola
think tank
empresa que fa investigacions i recerca

tantrum: throw a tantrumfer un raro, fer unes ploralles

tap: tap wateraigua d'aixeta

tape
duct tape
cinta americana
masking tape
cinta adhesiva protectora
red tape
paperassa

task: take someone to taskrenyar algú

taste
get a taste of one's own medicine
pagar o ser pagat amb la mateixa moneda; rebre el mateix maltractament que hom ha donat a l'altre (ex.: He was a womanizer and he got a taste of his own medicine when his wife slept with another man = Era un infidel i va ser pagat amb la mateixa moneda quan la seva dona dormí amb un altre) [Nota: pagar algú amb la mateixa moneda = give someone a taste of their own medicine]
give someone a taste of their own medicine
pagar algú amb la mateixa moneda
leave a bad taste in one's mouth
deixar un mal gust de boca

tastes: there's no accounting for tastessobre gustos no hi ha res escrit

tat
tit for tat
represàlia
tit for tat!
tal faràs, tal trobaràs!

tatters: in tattersespellingat

tea
not be someone's cup of tea
no ser sant de la devoció d'algú; ser cosa que no agrada a un
not for all the tea in China
no per res del món; no per tot l'or del món
teach
don't teach your grandmother to suck eggs
no vulguis ensenyar una cosa a algú que en sap més que tu (ex.: I don't want to teach my grandmother to suck eggs, but aren't you supposed to back up your work? = No vull ensenyar-te el que saps millor que jo, però no has de fer una còpia de seguretat?)
teach someone a lesson
venjar-se d'algú
you can't teach an old dog new tricks
cavall vell no aprèn trot nou (ex.: I tried to get my grandfather to use whatsapp, but I guess you can't teach an old dog new tricks = He intentat que el meu avi faci servir whatsapp, però suposo que cavall vell no aprèn trot nou)

teacup: storm in a teacuptempesta en un got/vas d'aigua

teapot: tempest in a teapottempesta en un got/vas d'aigua

tear
go on a tear
fer barrila/gresca
tear one's hair
arrencar-se els cabells, estirar-se els cabells
wear and tear
desgast
tears
bored to tears
avorrit com una ostra
crocodile tears
llàgrimes de cocodril
vale of tears
vall de llàgrimes

teaser: cock-teaser [vulg.]escalfabraguetes [vulg.]

teeth
armed to the teeth
armat fins a les dents
as scarce/rare as hen's teeth
molt poc freqüent
back teeth are floating
amb moltes ganes d'orinar
be sick to the back teeth [Br.]
estar fins als nassos (ex.: I'm sick to the back teeth of car commercials on TV = Estic fins als nassos dels anuncis de cotxes per la televisió)
by the skin of one's teeth
pels pèls
cut one's teeth on
fer els primers passos (per a aprendre algun ofici, per a adquirir una habilitat, etc.)
get/sink one's teeth into something
endinsar-se completament en (una feina, un projecte, etc.); estar absorbit en alguna cosa
grind one's teeth
serrar les dents
grit one's teeth
serrar les dents; mostrar nervis, ràbia o resolució
in the teeth of
contra, en oposició directa a
lie through one's teeth
mentir descaradament
like pulling teeth
es diu d'una cosa molt difícil de fer
pick one's teeth
fer servir un escuradents
set one's teeth on edge
esmussar a algú les dents
show/bare one's teeth
ensenyar les dents
something to get one's teeth into
una cosa substancial o contundent en què es pot pensar o treballar
tell
blood will tell
la sang no ment
do tell
ah sí? digues més
hear tell
haver sentit dir (ex.: I hear tell she's left her husband = He sentit dir que ha deixat el marit)
I'll tell you what
se m'acudeix una idea
one can tell
es nota (ex.: I can tell you're embarrassed because you're blushing = Es nota que tens vergonya perquè t'has tornat vermella)
tell fortunes
dir la bonaventura (ex.: Marta is going to tell fortunes at our fair = La Marta dirà la bonaventura a la nostra fira)
tell someone a few home truths
dir a algú veritats que no vol sentir
tell someone to beat it
engegar a (dida, escampar la boira, la quinta forca, la porra, pastar fang, porgar fum) algú
tell someone to fuck off [tabú]
engegar a (prendre pel cul / la merda) algú [vulg.]
tell someone to get lost
engegar a (pastar fang, escampar la boira, la quinta forca, la porra, porgar fum) algú (ex.: If he bugs you, just tell him to get lost = Si et molesta, engega'l a pastar fang)
tell someone to hit the road
engegar a (dida, escampar la boira, la quinta forca, la porra, pastar fang, porgar fum) algú
tell someone to piss off [vulg.]
engegar a (prendre pel cul / la merda) algú [vulg.]
tell someone to take a hike
engegar a (dida, escampar la boira, la quinta forca, la porra, pastar fang, porgar fum) algú
tell tall tales
explicar sopars de duro (ex.: The men sat around the fire drinking whisky and telling tall tales = Els homes seien al voltant del foc bevent whisky i explicant sopars de duro)
time will tell
el temps dirà
to tell the truth
si hem de ser francs (ex.: To tell the truth, our meal was a little disappointing = Si hem de ser francs, l'àpat ens ha decebut una mica)
you never can tell
no se sap mai (ex.: I admit it's unlikely, but you never can tell; stranger things have happened = Admeto que és poc probable, però no se sap mai; coses més estranyes han passat)
telling
I'm telling you!
t'ho dic de debò!
there be no telling
no poder saber-se
you're telling me!
m'ho dius a mi!
temper
be in a temper
estar de mal humor, de mala lluna, de morros
have a short temper
tenir mal geni
keep/hold one's temper
no perdre els estreps; contenir-se
lose one's temper
perdre els estreps
temperature
room temperature
temperatura ambient
run a temperature
tenir febre

tempest: tempest in a teapottempesta en un got/vas d'aigua

tempt: tempt fatetemptar la sort

tenterhooks: on tenterhooksalterat, nerviós, agitat

term
in the long term
a llarg termini
in the short term
a curt termini
terms
be on good terms
avenir-se bé
come to terms with
1 arribar a un acord amb 2 fer-se la idea de, resignar-se a
contradiction in terms
declaració contradictòria
in glowing terms
en termes ardents
in no uncertain terms
sense donar lloc a dubtes
on even terms
en iguals condicions

terrible: be terrible atser negat/negada per a

territory: it goes with the territorysón inconvenients de l'ofici

terror: holy terrornen més dolent que el dimoni

test
acid test
prova de foc
put to the test
posar a prova
stand the test of time
resistir el pas del temps
test the water
prendre el pols

tether: at the end of one's tetheral límit de la paciència, dels recursos

than: two heads are better than onevalen més quatre ulls que dos

thank
thank heavens/goodness!
gràcies a Déu!
thank one's lucky stars
estar agraït per la bona sort
that
been there, done that
expressió que hom usa per a dir que ha estat en la mateixa situació de què parla l'altre
how about that?
què (li|et, etc.) sembla?
like that
així, d'aquesta manera
take that!
massa poc!; beu-te aquest ou, que l'altre es cou!; «toma!»
that is to say
és a dir
that'll be the day!
no passarà mai; a la setmana dels tres dijous
that's all she wrote!
ja està!, s'ha acabat (el bròquil)!, no hi ha res més a dir!, bona nit cresol/caragol!
that's another matter
això són figues d'un altre paner
that's just it!
és això precisament el problema!
that's life!
coses de la vida!
that's my affair!
això és cosa meva!
that's that!
ja està!, s'ha acabat el bròquil!; no hi ha res més a dir!
that's the rub
(vet aquí / heus ací) el problema
that's the ticket!
això mateix!
that's the way the (ball bounces / cookie crumbles)
què hi farem?, lloat sia Déu
that's why
per això (ex.: That's why we're here = És per això que som aquí)
that would never do!
això no pot ser!
two can play that game
el que pot fer un, pot fer l'altre també (ex.: So he thinks he can make me jealous flirting with Marta? Well, two can play that game! Where's Ovidi? = Així pensa que pot fer que em posi gelosa flirtejant amb la Marta? Doncs, el que pot fer ell, puc fer jo! On és l'Ovidi?
the
the devil take the hindmost
que tothom miri pel seu propi interès i que els altres es fotin
the sands of time
manera poètica de referir-se al temps; també sinònim del temps remot
the tail wagging the dog
cas en què una part petita d'un grup ho controla tot
the thing is...
el que passa és..., el cas és que...
the tide has turned
haver-hi un canvi de cent vuitanta graus (ex.: I believe the tide has turned and the bear market is over = Crec que hi ha hagut un canvi de cent vuitanta graus i que s'ha acabat el mercat baixista)
the time is ripe
ha arribat el moment; ja és hora
the tip of the iceberg
una part, petita i òbvia, d'un problema complex

theater: theater in the roundun espai de teatre en què el públic envolta l'escenari

then
and then some
ben comptats, i repicó
(every) now and then
de tant en tant
from then on
a partir de llavors
now then
ara bé
then again
ben mirat; ara bé
then and there
en aquest mateix moment
there
be there or be square!
assisteix-hi o ets un carca!
been there, done that
expressió que hom usa per a dir que ha estat en la mateixa situació de què parla l'altre
hang in there!
ànims!, no et rendeixis!
neither here nor there
fora de propòsit, que no ve al cas
not all there
no ser-hi tot; que li falta un bull
then and there
en aquest mateix moment
there are no buts about it
no hi ha peròs que valguin
there be method to one's/the madness
la cosa no és tan irracional com sembla (ex.: His behavior might seem crazy but there's method to his madness! = El seu comportament pot semblar irracional, però ja sap el que fa, ja!)
there be no telling
no poder saber-se
there be something fishy
haver-hi gat amagat
there be something going around
haver-hi una passa (ex.: Everybody's hoarse; there must be something going around = Tothom està afònic; deu haver-hi una passa)
there's a sucker born every minute
neix un babau cada minut
there's no accounting for tastes
sobre gustos no hi ha res escrit
there's no place like home
no hi ha res com a casa
there's no time like the present
feina feta no fa/té destorb
there's the rub
(vet aquí / heus ací) el problema
there you are!
aquí ho tens!
thick
be a bit thick
ser impropi, inoportú
be in the thick of it/something
estar completament involucrat en una cosa
lay/spread it on thick
exagerar, carregar les tintes
thick as a brick
més curt que una cua de conill
through thick and thin
a les bones i a les males; a les verdes i a les madures; a/de totes passades, passi el que passi, peti qui peti

thieves: den of thievescova de lladres

thin
on thin ice
en una situació perillosa
out of thin air
de no-res
spread oneself too thin
tocar massa tecles, treballar en massa coses diferents
thin as a rail
prim com (un fideu / una canya); sec com un gaig
thin as a rake
prim com un fideu
thin edge of the wedge
cosa poc important en si mateixa que implica conseqüències importants; obertura, precedent
thin on the ground
escàs, no abundant
through thick and thin
a les bones i a les males; a les verdes i a les madures; a/de totes passades, passi el que passi, peti qui peti
vanish into thin air
desaparèixer sense deixar rastre (ex.: Why did the Malaysia Airlines flight vanish into thin air? = Per què va desaparèixer sense deixar rastre el vol de Malaysia Airlines?)
thing
a little knowledge is a dangerous thing
una mica de coneixement és cosa perillosa
any old thing
qualsevol cosa (no necessàriament vella)
every last thing
cada (cosa, persona), sense excepció
if it's not one thing it's another
qui no té un all, té una ceba; si no és una cosa, és una altra
it's not the thing!
no es fa!
know a thing or two about
tenir experiència en
not know the first thing about
no saber res en absolut sobre
not quite the thing
socialment no acceptable
sure thing
cosa segura
sure thing!
és clar que sí!
the (latest) thing
l'últim crit, l'última moda
the thing is...
el que passa és..., el cas és que...
what with one thing and another
entre naps i cols
things
all things considered
considerant-ho tot, ben mirat
all things to all people
que acontenta completament tothom
keep things humming
fer que les coses vagin com cal
other things being equal
si tota la resta queda constant (ceteris paribus)
see/hear things
patir al·lucinacions
things are looking up
corren bons aires
think
come to think of it
ara que hi penso
great minds think alike
dit humorísticament quan hom accepta la proposta d'altri; [lit.] les grans ments pensen igual! (ex.: Joan: This calls for a celebration! Maria: Great minds think alike! = Joan: Això mereix una celebració! Maria: Les grans ments pensen igual!)
I shudder to think
només pensar-ho m'horroritza
just think!
imagina't! (ex.: Just think! Tomorrow at this time we'll be in Paris! = Imagina't! Demà a aquestes hores serem a París!)
think better of
reconsiderar, repensar
think big
idear grans projectes
think nothing of
1 [+ gerundi] considerar alguna cosa com a rutina (ex.: He thinks nothing of walking five miles = No considera res d'especial caminar cinc milles) 2 [+ gerundi] no dubtar (ex.: He thinks nothing of calling us at 3am = No dubta a trucar-nos a les tres de la matinada) 3 [algú] tenir mala opinió d'algú
think nothing of it!
de res!, no s'ho val!
think on one's feet
reacionar ràpidament, ser àgil mentalment
think outside the box
pensar d'una manera creativa o poc convencional; considerar un assumpte des d'una perspectiva insòlita; [lit.] pensar fora de la caixa
think tank
empresa que fa investigacions i recerca
think the world of
estimar i apreciar
thinking
put on one's thinking cap
pensar molt sobre un tema
wishful thinking
fantasies, nocions quimèriques; prendre els desigs per realitats
third
third degree
interrogatori brutal
third time lucky
al tercer cop no falla
third time's a charm
al tercer cop no falla

this: this side ofser a dos dits de

thither: hither and thitherper ací i per allà, amunt i avall

thorn: thorn in one's sideuna espina per a algú

thou: holier-than-thouostentant una superioritat moral, pretenent de donar lliçons de moralitat

though
as though
com si
even though
tot i que; encara que [mode indicatiu]
thought
food for thought
motiu de reflexió
give it some thought
tenir-ho en compte
give thought to
considerar, tenir en compte
I thought as much!
ja m'ho pensava!
lose one's train of thought
perdre el fil, oblidar el que es volia dir
lost in thought
abstret, pensarós
on second thought
ben mirat
perish the thought!
ni pensar-hi!, de cap de les maneres!
train of thought
el curs dels pensaments
thoughts
a penny for your thoughts
en què penses?; un duro pel que penses
collect/gather one's thoughts
prendre temps per a rumiar
have second thoughts
canviar d'idea

thousand: bat a thousandaconseguir el cent per cent del que s'espera; fer una tasca a la perfecció

thread: hang by a threadpenjar d'un fil

three
be three sheets to the wind
anar a la vela, estar embriac
two's company three's a crowd
es diu quan dues persones volen estar a soles

threshold: on the threshold ofal llindar de

throat
a lump in one's throat
un nus a la gola (ex.: Every time I hear this song I get a lump in my throat = Cada vegada que sento aquesta cançó se'm fa un nus a la gola)
clear one's throat
aclarir-se la veu
cut one's own throat
arruïnar-se a si mateix
cut-throat competition
competició despietada
have a frog in one's throat
tenir ronquera
have one's heart in one's throat
estar amb l'ai al cor (ex.: Lourdes had her heart in her mouth whenever I got on my motorbike = La Lourdes estava amb l'ai al cor sempre que pujava a la meva moto)
jump down someone's throat
respondre a algú amb una ràbia inesperada
scratchy throat
mal de coll
shove something down someone's throat
fer que algú s'empassi les idees, les opinions de l'altre
stick in one's throat
molestar, causar malestar i ressentiment

throats: at each other's throatsdiscutint constantment

throes: in the throes of — 1 enmig d'una cosa o projecte complex, esgotador (ex.: In the throes of a housing crisis = Enmig d'una crisi immobilària) 2 afectat per una emoció forta (ex.: in the throes of passion = encegat per la passió)

throne: power behind the throneeminència grisa

throttle: full throttlea tota màquina/vela/pastilla; a tot gas

through
go over/through with a fine-tooth comb
passar pel sedàs; examinar molt curosament, a consciència
through and through
de soca-rel (ex.: Bruce Springsteen is an American through and through = Bruce Springsteen és nord-americà de soca-rel)
through thick and thin
a les bones i a les males; a les verdes i a les madures; a/de totes passades, passi el que passi, peti qui peti
throw
a stone's throw away
a tir de pedra (de)
a stone's throw
una distància curta
don't throw the baby out with the bathwater!
no et desfacis d'una cosa bona amb l'afany de desfer-te'n d'una altra d'inútil que hi va associada (ex.: His conclusions are faulty, but much of his research is valid and should be kept, so let's not throw the baby out with the bathwater = Les seves conclusions no són bones, però una gran part de les (seves) recerques són vàlides i s'haurien de guardar; per tant, no ens desfem del que és important amb l'afany de descreditar el que no ho és)
throw a party
fer una festa
throw a spanner in the works [Br.]
crear problemes greus
throw caution to the wind
abandonar la prudència
throw cold water on
desanimar; desaprovar una idea, proposta, etc.; tirar una galleda d'aigua freda
throw down the gauntlet
llançar el guant
throw in the towel
llençar la tovallola, estripar les cartes, (engegar-ho / enviar-ho) tot a rodar
throw one's hands up
posar-se les mans al cap
throw one's money around
gastar diners desassenyadament
throw one's weight around
fer el valent
throw shade
malparlar, dir fàstics/penjaments/pestes
throw the book at someone
[legal] sentenciar algú a una condemna severa
throw up one's hands
estirar-se els cabells
within a stone's throw
a una tirada de pedra

thrust: cut and thrustcontesa, debat, disputa

thumb
green thumb [Am.]
l'habilitat de fer créixer plantes
have someone under one's thumb
tenir algú (al puny / ficat a la butxaca)
rule of thumb
mètode empíric
stick out like a sore thumb
cridar molt l'atenció
thumb one's nose at
menysprear
thumb one's nose
fer pam i pipa
under someone's thumb
sota el control d'algú
thumbs
all fingers and thumbs [Br.]
sapastre, matusser
all thumbs
sapastre, matusser
thumbs down
desaprovació
thumbs up
aprovació
twiddle one's thumbs
fer punyetes, estar mà sobre mà, amb les mans plegades; tocar-se la pampa

thumper: bible thumpermenjaciris

thunder: steal someone's thunderrobar a l'altre el crèdit i l'adulació que mereix; fer ús sense permís de la idea d'un altre en profit propi

tick: make one tickfer que algú es comporti o alguna cosa funcioni d'una certa manera (ex.: I want to know why people do the things they do, what makes them tick = Vull saber per què les persones fan el que fan, què els fa comportar-se segons com)

ticket
big-ticket item
cosa de preu elevat (un cotxe, joies, etc.)
return ticket [Br.]
bitllet d'anar i tornar
round-trip ticket [Am.]
bitllet d'anada i tornada
that's the ticket!
això mateix!
vote a straight ticket
en una llista oberta, votar candidats del mateix partit
write one's own ticket
establir exactament els termes i condicions que hom vol

tickle: tickle one's fancycaure bé a algú, despertar l'estimació

tickled: be tickled pinkestar content com unes pasqües

tide
stem the tide
detenir, fer parar
swim against the tide
anar en contra de l'opinió popular
the tide has turned
haver-hi un canvi de cent vuitanta graus (ex.: I believe the tide has turned and the bear market is over = Crec que hi ha hagut un canvi de cent vuitanta graus i que s'ha acabat el mercat baixista)
time and tide wait for no man
cal no fer el ronsa; el temps passa i la Joana balla
tie
hog-tie
limitar algú, treure-li opcions
tie one on
emborratxar-se
tie the knot
casar-se
tie up loose ends
resoldre algun detall, solucionar un petit problema
tied
fit to be tied
emprenyat/cabrejat/empipat com una mona; de mala lluna, molt malhumorat
tied to someone's apron strings
depenent de (o dominat per) una dona; dit d'un calçasses

tiger: paper tigerpaís o organització que aparenta poderós, però que no ho és

tight
get tight
emborratxar-se, empitofar-se
hold on tight!
agafa't fort!
in a tight corner/spot
en una situació perillosa, difícil; ficat en un embolic
keep a tight rein
vigilar minuciosament, intensament
run a tight ship
dirigir una organització o empresa d'una manera ordenada i disciplinada
sit tight
tenir paciència, esperant que l'altre actuï
sleep tight!
que dormis bé! (ex.: "Nighty-night, sleep tight, don't let the bedbugs bite" = "Bones nones, que dormis bé, no deixis que et piquin les xinxes")

tighten: tighten one's belteconomitzar, viure molt just

tightrope: walk a tightropeemprendre un projecte atrevit o perillós; caminar per la corda fluixa

till
have one's hand in the till
desfalcar
till all hours
fins a les tantes
till the cows come home
fins a altes hores de la matinada, fins a hores petites (ex.: We're going to party till the cows come home! = Ho celebrarem fins a altes hores de la matinada!)

tiller: a firm/steady hand on the tillerdit d'algú que controla la situació

tilt: full tilta tota pastilla, a tot drap

time
a matter of time
una qüestió de temps
a stitch in time saves nine
un punt a temps n'estalvia cent
ahead of time
abans d'hora (ex.: We finished the project ahead of time = Vam acabar el projecte abans d'hora)
all in good time
tot al seu temps
all the time in the world
(tenir) tot el temps del món; (haver-hi) més dies que llonganisses
any time now
d'un moment a l'altre; aviat
any time!
de res!
at a set time
a una hora concreta
at one time
alhora
at the same time
1 al mateix temps, simultàniament 2 per altra banda
be ahead of one's time
anticipar-se algú a la seva època (ex.: As a nurse she was ahead of her time = Com a infermera s'anticipava a la seva època)
be behind time
retardar-se
be pressed for time
anar una mica just de temps; tenir pressa, fer tard, anar curt de temps
beat time
marcar el ritme
before one's time
abans que hom nasqués
bide one's time
esperar el moment oportú
big time
d'upa; d'una manera important
buy time
demorar una decisió amb l'esperança que la situació millori
by the time
quan (ex.: By the time I get to Phoenix she'll be rising = Quan arribi a Phoenix, ella estarà llevant-se) [Nota: Literalment, l'expressió «by the way» vol dir «a l'hora o abans de l'hora»]
catch someone at a bad time
agafar-lo en mal moment; arribar en mal moment
crunch time
l'hora de la veritat; període en què hi ha una gran pressió per a aconseguir l'objectiu
do time
complir la condemna
down time (downtime)
[tecno.] temps d'inactivitat
for the time being
ara per ara (ex.: For the time being everything seems to be going well = Ara per ara sembla que tot va bé)
for the upteenth time
per enèsima vegada
from time to time
de tant en tant
give someone a hard time
destorbar algú, fer-li la (vida impossible / guitza); fer que s'ho passi malament
have a bad time
passar-s'ho malament
have a fine old time
passar-s'ho bé
have a good time
passar-s'ho bé, divertir-se
have a hard time
tenir dificultats
have the time of (one's) life
passar-s'ho d'allò més bé (ex.: Since he took up dancing he's been having the time of his life = Des que començà a ballar s'ho passa d'allò més bé)
hit the big time
fer-se famós, fer forrolla
how time flies!
com vola/corre el temps!
in due time
d'un dia a l'altre
in good time
en un temps raonable, tard o d'hora
in no time
en un tres i no res
in the fullness of time
a la llarga
in the nick of time
just a temps, gairebé massa tard
in time
a temps, amb temps
it's about time!
ja era hora! (exs.: It's about time you got here! = Ja era hora que arribéssiu!; It's about time someone told the truth! = Ja era hora que algú digués la veritat!)
it's high time
ja és hora (ex.: It's high time you started telling us the truth = Ja és hora que comencis a dir-nos la veritat)
just in time
just a temps
keep time
[rellotge] anar a l'hora; [persona] portar bé el ritme
kill time
matar el temps
less than no time
immediatament
live on borrowed time
viure més temps del previst, tenir el temps comptat
long time no see!
fa temps que no ens veiem!, quan fa que no ens veiem?
lose track of time
perdre la noció del temps; esplaiar-se
make good time
avançar a un bon pas
make time with
intentar fer avanços romàntics amb
make up for lost time
recuperar el temps perdut
mark time
marcar el ritme; estar desocupat, esperant que passi alguna cosa
not give someone the time of day
rebutjar i menysprear algú
on one's own time
durant les hores lliures
on time
1 puntual 2 [comprar] a terminis
once upon a time
una vegada hi havia
one at a time
d'un a/en un, un per un
pass the time of day
fer petar la xerrada
play for time
retardar el resultat d'alguna activitat per tal de guanyar temps
prime time
horari de màxima audiència
question time
precs i preguntes
race against time
cursa contrarellotge (ex.: The fight against the spread of the epidemic is a real race against time = La lluita contra la propagació de l'epidèmia és una veritable cursa contrarellotge)
race/work against time
cursa contrarellotge (ex.: The fight against the spread of the epidemic is a real race against time = La lluita contra la propagació de l'epidèmia és una veritable cursa contrarellotge)
serve time
estar a la presó, complir una condemna
show someone a good time
fer que algú s'ho passi bé
spare time
temps lliure
stall for time
ronsejar
stand the test of time
resistir el pas del temps
take one's time
prendre-s'ho amb calma
take time out
prendre temps, sobretot per a coses no rutinàries
the sands of time
manera poètica de referir-se al temps; també sinònim del temps remot
the time is ripe
ha arribat el moment; ja és hora
there's no time like the present
feina feta no fa/té destorb
third time lucky
al tercer cop no falla
third time's a charm
al tercer cop no falla
time after time
una vegada i altra, repetidament
time and again
cada dos per tres, un dia sí l'altre també
time and tide wait for no man
cal no fer el ronsa; el temps passa i la Joana balla
time hangs heavy
el temps es fa llarg
time heals all wounds
el temps tot ho cura
time is money
el temps és or (ex.: If time were money, the unemployed would be rich = Si el temps fos or, els qui estan a l'atur serien rics)
time is of the essence
es diu quan una cosa s'ha de fer immediatament
time is on one's side
es pot permetre esperar, ja que amb el pas de temps la situació d'algú millorarà
time off
període en què no s'ha de treballar
time on (one's) hands
temps disponible (ex.: Since retiring I've had a lot of time on my hands = Des que em vaig jubilar tinc molt temps disponible)
time out of mind
temps immemorial
time out
un respir, una pausa; temps mort; [interrupció] temps!
time's up
s'ha acabat el temps
time takes its toll
l'edat no perdona
time was
en el passat
time was when
va haver-hi una època en què (ex.: Time was when no one had ever heard of Seattle = Va haver-hi una època en què ningú no havia sentit mai parlar de Seattle)
time will tell
el temps dirà
up time (uptime)
[tecno.] temps d'activitat
waste time
perdre el temps
work full-time
treballar a jornada completa
times
at times
a vegades
be behind the times
no estar al dia, ser un antiquat, passat de moda
desperate times call for desperate measures
als grans mals, grans remeis
for old times' sake
pels vells temps
go through hard times
ballar-la magra
hard/tough times
temps durs, temps de les vaques magres
keep up with the times
mantenir-se al dia
let the good times roll
que passin els bons temps
sign of the times
senyal del temps
tough times
temps durs, dolents
tin
like a cat on a hot tin roof [Am.]
inquiet, desassossegat, amb els nervis a flor de pell
tin ear
insensibilitat a la música

tingling: spine-tinglinginquietant, emocionant

tinker: I don't give a (tinker's) damn [vulg.]tant me/em fa, tant me/em fot [vulg.]; m'importa un rave

tip
on the tip of one's tongue
a la punta de la llengua
the tip of the iceberg
una part, petita i òbvia, d'un problema complex
tip of the hat
salutació respectuosa; agraïment
tip one's hand
revelar els recursos o les intencions
tip the balance/scales
inclinar la balança
tip the scales
fer la balançada
tired
be sick and tired
estar fins al capdamunt, estar fart
dead tired
mort de cansament
tit
tit for tat
represàlia
tit for tat!
tal faràs, tal trobaràs!

tizzy: in a tizzyindecís, esverat, atabalat

to
to a fault
[després d'adjectius] molt; generous ~ = molt generós
to a man
com un sol home; unànimement; totes les persones sense excepció (ex.: They agreed to a man that they would attack an hour before dawn = Estaven d'acord, tots com un sol home, que atacarien una hora abans de l'alba)
to and fro
amunt i avall, aquí i allà
to be
[persona familiar] futur -a (exs.: mother to be = futura mama; bride to be = futura núvia, etc.)
to beat the band
a tota velocitat, amb molta rapidesa i força
to boot
també, a més a més
to each his own
a cadascú el seu; cada terra fa sa guerra; tants caps, tants barrets
to good purpose
amb bons resultats
to hell and gone [vulg.]
completament perdut
to little/no purpose
en va, debades
to no avail
en va; amb un flabiol sonant
to spare
de sobre
to tell the truth
si hem de ser francs (ex.: To tell the truth, our meal was a little disappointing = Si hem de ser francs, l'àpat ens ha decebut una mica)
to the bitter end
fins al mateix final, encara que (la tasca) sigui desagradable o difícil
to the core
fins al moll de l'os
to the hilt
a més no poder, a tentipotenti, a ultrança, fins a l'extrem
to the manner born
acostumat a una posició social elevada des del naixement
to the naked eye
a simple vista
to the nth degree
a l'enèsima potència
to the point
pertinent
to the tune of
per la suma/quantitat de
to top it off
per a acabar-ho d'adobar (ex.: My car won't start, my bowels won't move and to top it off my cat has diarrhea = No s'engega el cotxe, tinc restrenyiment i per acabar-ho d'adobar, el meu gat té diarrea)
toast
be toast [pop.]
estar fumut
propose a toast
fer un brindis
toast of the town
persona cèlebre que rep molts elogis i atenció
toe
from head to toe
de cap a peus, de dalt a baix
put/dip a toe in the water
fer una prova
toe the line
obeir les normes; anar dret, llaurar dret
toes
on one's toes
estant alerta, espavilat
step on someone's toes
molestar algú
twinkle toes
bon ballarí
together
get/have it all together
controlar del tot una situació, una qüestió
pull oneself together
calmar-se
put two and two together
lligar caps

token: by the same tokende la mateixa manera

told
a little bird told me
m'ho ha dit un ocellet
all told
considerant-ho tot
if (the) truth be told
si hem de dir la veritat; a dir ver/veritat (ex.: Actually, if truth be told, the dinner was nothing to write home about = De fet, si hem de dir la veritat, el sopar no va ser res de l'altre món)

Toledo: holy Toledo!caram!, renoi!, ostres!, cordons!

toll
take a heavy toll
fer molt mal
take its toll
passar factura (ex.: Menjar massa pot passar factura = Overeating can take its toll)
time takes its toll
l'edat no perdona
toll the hour
tocar hores
Tom
every Tom, Dick and Harry
tot déu; en Pau, en Pere i en Berenguera
peeping Tom
«voyeur» clandestí; persona afecta a l'escopofília

ton: fall like a ton of brickscaure-hi de quatre potes

tone: set the tonecrear l'ambient

tongs: go at it hammer and tongstenir una baralla forta

tongue
bite one's tongue
mossegar-se la llengua
cat got your tongue?
que t'has tornat mut? «te comieron la lengua los ratones?»
hold one's tongue
no dissentir; ficar-se la llengua a la butxaca
keep a civil tongue in one's head
moderar el llenguatge
on the tip of one's tongue
a la punta de la llengua
slip of the tongue
'lapsus linguae', error per manca d'atenció oral
speak with a forked tongue
mentir
tongue-in-cheek
no seriosament, irònicament
tongues
set tongues wagging
instigar el xafardeig
speaking in tongues
glossolàlia (el fenomen de parlar una llengua desconeguda pel parlant, fet que es considera induït per una divinitat)

tons: tons of somethingalguna cosa a cabassos/carretades/palades

too
be too clever/smart by half
passar-se de llest
too bad
llàstima
too big for one's britches/boots
massa arrogant per l'estatus o l'edat que hom té
too deep for me
per sobre meu
too good to be true
massa bo per a ser cert
too true!
i tant!
tooth
fight tooth and nail
lluitar com unes feres
go over/through with a fine-tooth comb
passar pel sedàs; examinar molt curosament, a consciència
have a sweet tooth
ser llaminer
long in the tooth
entrat en anys
top
at the top of one's voice
a tot pulmó
at top speed
a tota pastilla/marxa, a tot drap/gas
be on top of
estar informat sobre, estar al dia de
big top
la tenda principal d'un circ
blow one's top
perdre els estreps
come out on top
ficar-s'ho a la butxaca, guanyar la partida
hard to top
difícil de superar
off the top of one's head
espontàniament, sense pensar (ex.: I can't think of any examples off the top of my head = No puc pensar en cap exemple ara mateix, espontàniament.)
on top of the world
al setè cel
over the top
passat de la ratlla
reach the top
arribar al cim
run like a top
funcionar de meravella; anar com un trabuquet
sleep like a top
dormir com un soc
stay on top of
mantenir-se informat sobre, mantenir-se al dia de
to top it off
per a acabar-ho d'adobar (ex.: My car won't start, my bowels won't move and to top it off my cat has diarrhea = No s'engega el cotxe, tinc restrenyiment i per acabar-ho d'adobar, el meu gat té diarrea)
top brass
líders militars
top dog
gall del galliner, «gallo del lugar»
top-notch
de cap d'ala, de cap de brot, de primera qualitat
topic
hot topic
qüestió candent
off topic
fora de tema

topsy: topsy-turvyde potes enlaire, en doina

torch
carry a torch (for someone)
estar enamorat (d'algú) malgrat no ser correspost
pass the torch
concedir un encàrrec o una posició (a l'altre); «ceder el testigo»
toss
it's a toss-up
les possibilitats són del cinquanta per cent
toss a coin (heads or tails) [Br.]
fer-s'ho a cara o creu
toss out a suggestion
oferir un suggeriment
totem
be the low man on the totem pole
ser l'últim mico
low on the totem pole
el menys important ("totem poles" són escultures monumentals tallades d'arbres de grans dimensions per les cultures dels pobles indígenes de la costa nord-oest dels EUA)

toto: in totototalment

touch
a touch of
un punt de, una mica de
be in touch with
estar en contacte amb
common touch
l'habilitat, sobretot d'una persona famosa, a mantenir bones relacions personals amb la gent normal
finishing touch
el toc final
get in touch with
contactar amb
keep/stay in touch with
no perdre contacte amb
lose one's touch
perdre la traça
lose touch
perdre contacte
out of touch
desconnectat, no al corrent
soft touch
persona fàcil d'ensarronar
touch a raw nerve
esmentar un tema que provoca neguit/ansietat
touch and go
dubtós, insegur, arriscat
touch base
comunicar
tough
hang tough
mantenir-se ferm
hard/tough times
temps durs, temps de les vaques magres
tough as nails
fort i decidit
tough call
decisió difícil
tough it out
no cedir, resistir
tough luck
mala sort
tough row to hoe
feina molt difícil
tough times
temps durs, dolents

tour: tour de forceacte o fet que requereix un gran virtuosisme

tow: in towremolcat

towel: throw in the towelllençar la tovallola, estripar les cartes, (engegar-ho / enviar-ho) tot a rodar

tower
live in an ivory tower
viure en una torre de vori
tower of strength
ferm com una roca
town
go/be (out) on the town
sortir/estar de festa, fer la bauxa
go to town
tirar milles, dedicar-se (a una cosa) entusiàsticament
hit town
arribar a la vila
one-horse town
poble petit, insignificant
out of town
fora (de la ciutat, vila, etc.); de viatge
out on the town
de festa, fent la bauxa, sobretot anant de bar en bar
paint the town red
sortir de festa, lliurar-se a la disbauxa
talk of the town
tema de xafardeig
toast of the town
persona cèlebre que rep molts elogis i atenció

traces: kick over the tracesrebel·lar-se contra l'autoritat, trencar les regles

track
be/get on track
encaminar-se bé
be on the wrong track
equivocar-se de camí, desencaminat; equivocar-se
inside track
posició d'avantatge
jump the track [Am.]
descarrilar
keep track of
mantenir-se informat sobre, controlar
lose track of time
perdre la noció del temps; esplaiar-se
lose track
perdre (la pista / el rastre)
off the beaten track
poc conegut, poc fressat; extraordinari (ex.: We found a wonderful beach that's off the beaten track = Vam trobar una platja meravellosa que és molt poc coneguda)
on the track of
a la pista de
one-track mind
obsessió, fixació, mania
track record
trajectòria i rendiment laboral d'algú
tracks
cover one's tracks
amagar el rastre
follow in someone's tracks
seguir el camí fressat per algú
make tracks
tocar el dos
other side of the tracks
barris baixos
stop in one's tracks
parar en sec
trade
carriage trade
comerç amb els més rics
horse trade
regateig caracteritzat per la negociació dura i l'intercanvi astut

trades: jack of all tradeshome versàtil, però sense perícia

trading: insider tradingoperacions d'iniciats

traffic: traffic jamembussament de trànsit

trail
be hot on someone's trail
empaitar algú molt de prop
on the trail of
a la pista de
paper trail
una sèrie de registres que es poden examinar per a determinar la seqüència d'esdeveniments oficials; proves documentals
train
gravy train
diner fàcil; feina en què es guanya molt amb poc esforç
lose one's train of thought
perdre el fil, oblidar el que es volia dir
train of thought
el curs dels pensaments
trap
fall into a trap
caure en una trampa
mind like a steel trap
ment molt aguda
speed trap
sistema policial per a detectar infraccions de velocitat

trash: (talk trash / trash-talk)dir fàstics, parlar despectivament; posar a parir

traveler: armchair travelerpersona que viatja mitjançant els llibres, sense moure's de casa (ex.: Whether you're an armchair traveler or a confirmed globetrotter, this book is for you = Tant si ets "viatger de butaca" o rodamon inveterat, t'agradarà aquest llibre)

traveller: fellow travellersimpatitzant

treasure: treasure trovetresor descobert per atzar

treat
dutch treat
àpat en què cada persona paga el seu
my treat!
convido jo!
treatment
get the red carpet treatment
entrar per la porta gran
treatment room
sala de cures
tree
bark up the wrong tree
equivocar-se de camí, equivocar-se
family tree
arbre genealògic
lit up like a Christmas tree
ebri
out of one's tree
boig, foll, grillat, sonat

trees: can't see the forest for the treesels arbres no et deixen veure el bosc

trial
be on trial
ser processat (ex.: The president was on trial for corruption = El president va ser processat per corrupció)
stand trial
ser jutjat
trial and error
prova i error; mètode de solucionar problemes basat en l'experimentació pràctica més que en la teoria
trial balloon
globus sonda
trial by fire
prova de foc

trials: trials and tribulationsvicissituds

tribulations: trials and tribulationsvicissituds

trick
dirty trick
mala jugada
do the trick
fer exactament el que fa falta, aconseguir el resultat desitjat
every trick in the book
tots els trucs
not miss a trick
no perdre's res
one-trick pony
persona o grup amb un sol talent o àrea d'especialització; persona o grup que fa només una sola cosa bé
tricks
bag of tricks
recursos especials
how's tricks?
com anem?, com va (això)?, com va tot?
play tricks on
fer una mala passada a
you can't teach an old dog new tricks
cavall vell no aprèn trot nou (ex.: I tried to get my grandfather to use whatsapp, but I guess you can't teach an old dog new tricks = He intentat que el meu avi faci servir whatsapp, però suposo que cavall vell no aprèn trot nou)

trigger: quick on the triggerràpid a disparar, que dispara a la mínima

trip
power trip
acció duta a terme principalment pel plaer d'exercir poder sobre l'altre
round trip [Am.]
d'anar i tornar
round-trip ticket [Am.]
bitllet d'anada i tornada

trolley: off one's trolleyboig, foll, grillat, sonat

trooper: swear like a trooper [Br.]renegar com un carreter

trophy: trophy wifemuller atractiva d'un home molt més gran i adinerat

trot: on the trotmolt ocupat, corrent amunt i avall

trots: the trotsdiarrea

trotter: globe-trotterrodamón

trouble
borrow trouble
inquietar-se inútilment; fer coses innecessàries que poden tenir efectes negatius
get into trouble
ficar-se en un embolic
go to the trouble
prendre's la molèstia
in deep trouble
amb l'aigua fins al coll, amb (el dogal / la corda) al coll, ficat en un embolic
in trouble
ficat en un embolic
look for trouble
buscar brega
make trouble
moure brega/guerra/raons
meet trouble halfway
preocupar-se de problemes que potser no ocorreran
spell trouble
significar un embolic
stir up trouble
atiar el foc
take the trouble
prendre's la molèstia

troubled: pour oil on troubled watersapaivagar/calmar els ànims (ex.: In a crisis, a good politician is supposed to pour oil on troubled waters by giving out a positive message = En una crisi, un bon polític ha d'apaivagar els ànims donant un missatge positiu)

troubles: drown one's troublesbeure per oblidar les penes

trove: treasure trovetresor descobert per atzar

trowel: lay it on with a trowelexagerar, carregar les tintes

truant: play truantfer campana

true
be true to one's word
mantenir/complir la paraula
come true
complir (un somni, un desig)
hold true
ser vàlid
ring true
sonar cert, convèncer; donar una impressió favorable
run true to form
ser com és d'esperar, com de costum
show one's true colors
ensenyar el llautó
too good to be true
massa bo per a ser cert
too true!
i tant!
true to form/type
com de costum, com és d'esperar
true to life
com la vida real
true to type
com de costum, com és d'esperar
trumps
hold all the trumps
tenir més possibilitats de guanyar
turn up trumps
reeixir, tenir èxit
trust
brain trust
grup d'experts
in trust
en fideïcomís
trust fund
fons fiduciari
trust to luck
encomanar-se a la sort, a la bona de Déu
truth
a kernel of truth
un gra de (la) veritat
if (the) truth be told
si hem de dir la veritat; a dir ver/veritat (ex.: Actually, if truth be told, the dinner was nothing to write home about = De fet, si hem de dir la veritat, el sopar no va ser res de l'altre món)
stretch the truth
distorsionar la veritat
the gospel truth
la pura veritat
to tell the truth
si hem de ser francs (ex.: To tell the truth, our meal was a little disappointing = Si hem de ser francs, l'àpat ens ha decebut una mica)
truth is stranger than fiction
la realitat supera la ficció
truth will out
tard o d'hora se sabrà la veritat

truths: tell someone a few home truthsdir a algú veritats que no vol sentir

try
give something a try
intentar fer alguna cosa
try one's hand at something
provar a fer una cosa per primera vegada
try one's luck
provar sort

tube: the boob tubela caixa «tonta» (la televisió)

tubes: go down the tubesfracassar, col·lapsar

tuck: nip and tuck[una competició] molt disputada

tug: tug of warestira i afluixa, estira la corda

tune
call the tune
tallar el bacallà, remenar les cireres
carry a tune
cantar sense desafinar (ex.: Don't you think their singer should at least be able to carry a tune? = No penses que el cantant, com a mínim, hauria de poder cantar sense desafinar?)
change one's tune
canviar de cantet; canviar d'actitud, sobretot adoptant una postura més humil (ex.: When we confront him with the evidence he'll have to change his tune = Quan l'afrontem amb l'evidència haurà de canviar de cantet)
in tune
1 [música] afinat 2 de conformitat
out of tune
desafinat
sing a different tune
canviar de cantet, canviar de sentiment o d'opinió
sing in tune
afinar (cantant)
sing out of tune
desafinar (cantant)
to the tune of
per la suma/quantitat de

tunnel: see (the) light at the end of the tunnelveure la sortida del túnel, veure indicacions que un problema comença a resoldre's

turkey
cold turkey
deixar una addicció de cop, sense ajut mèdic (ex.: He believed he could overcome his addiction by going cold turkey = Creia que podria superar la seva addicció deixant-la de cop, sense ajut mèdic)
talk turkey
parlar (sense embuts / clar i català) (ex.: Let's talk turkey! Are you willing to make a commitment or not? = Parlem sense embuts! Estàs disposat a comprometre't o no?)
turn
at every turn
contínuament
at the turn of the century
al canvi de segle; al final d'un segle i al principi del que ve (ex.: My family moved to Catalonia at the turn of the century = La meva família es va traslladar a Catalunya al [canvi de / començament del] segle)
do someone a bad turn
fer/jugar a algú una mala passada
do someone a good turn
fer a algú un favor
done to a turn
cuit a la perfecció
in turn
al torn
not know which way to turn
no saber què fer
not turn a hair
no alterar-se, no espantar-se
one good turn deserves another
l'amor amb amor es paga
out of turn
1 [partit, partida] fora d'ordre 2 [parlar] fora de lloc
speak out of turn
algú, parlar quan no li correspon
the worm will turn
tota paciència té un límit
turn a blind eye
fer els ulls grossos, no mirar prim
turn a deaf ear
fer l'orni, fer el desentès
turn back the clock
reviure el passat
turn heads
atraure mirades (ex.: Even at fifty-five he/she could still turn heads = Fins i tot a cinquanta-cinc anys, encara atreia mirades)
turn (one's) back on
girar l'esquena a
turn over a new leaf
girar la pell
turn someone's head
amb afalacs, fer pujar els fums a algú (ex.: Such flattery is bound to turn his head = És inevitable que tanta adulació li faci pujar els fums)
turn tail
girar cua, fugir
turn the corner
començar a sortir d'un mal tràngol
turn the other cheek
parar la galta
turn the tables on someone
fer caure en el propi parany (ex.: They wanted to swindle us but we turned the tables on them = Ens volien enganyar però els vam fer caure en el propi parany)
turn ugly
tornar-se violent
turn up like a bad penny
dit d'una persona indesitjable que sempre es presenta
turn up one's nose
arrufar el nas
turn up trumps
reeixir, tenir èxit

turned: the tide has turnedhaver-hi un canvi de cent vuitanta graus (ex.: I believe the tide has turned and the bear market is over = Crec que hi ha hagut un canvi de cent vuitanta graus i que s'ha acabat el mercat baixista)

turning: turning pointpunt d'inflexió, moment decisiu (ex.: Today is a turning point for Europe = Avui és un punt d'inflexió per a Europa)

turnip: one can't get blood from a turnipd'on no n'hi ha no en raja; no es poden exigir diners dels qui no en tenen

turns: by turnsper torn, alternativament

turvy: topsy-turvyde potes enlaire, en doina

twice: once bitten, twice shygat escaldat, amb aigua tèbia en té prou (ex.: He wants nothing to do with internet dating; once bitten, twice shy = No vol sentir parlar de cites per internet; gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou)

twiddle: twiddle one's thumbsfer punyetes, estar mà sobre mà, amb les mans plegades; tocar-se la pampa

twinkle: twinkle toesbon ballarí

twinkling: in the twinkling of an eyeen un girar d'ulls

twist: twist someone around one's little fingerfer ballar com una baldufa algú, fer-lo anar dret

two
be of two minds
estar indecís
be two a penny [Br.]
haver-n'hi a munts, a carretades
break in two
trencar-se en dues parts
have two strikes against one
tenir dues coses en contra (la implicació és que la tercera portaria al fracàs definitiu)
in two shakes of a lamb's tail
en un tres i no res
it takes two to tango!
és cosa de dos
kill two birds with one stone
matar dos pardals d'un tret (ex.: Using green energy to create jobs and cut pollution kills two birds with one stone = Fer servir l'energia verda per a crear feina i reduir la contaminació és matar dos pardals d'un tret)
know a thing or two about
tenir experiència en
lesser of two evils
mal menor (de dos mals, el menor)
like two peas in a pod
com dues gotes d'aigua; [lit.] com dos pèsols en una tavella
put two and two together
lligar caps
stand on one's own two feet
ser independent i responsable per un mateix
two can play (at) that game
tal faràs, tal trobaràs
two can play that game
el que pot fer un, pot fer l'altre també (ex.: So he thinks he can make me jealous flirting with Marta? Well, two can play that game! Where's Ovidi? = Així pensa que pot fer que em posi gelosa flirtejant amb la Marta? Doncs, el que pot fer ell, puc fer jo! On és l'Ovidi?
two heads are better than one
valen més quatre ulls que dos
two's company three's a crowd
es diu quan dues persones volen estar a soles
two-edged sword
espasa/eina de (dos talls / doble tall)

type: true to typecom de costum, com és d'esperar

visca.com | Dites visca!