visca.com | Dites visca!

Dites visca! U

ugly
in an ugly mood
de mal humor, de mala lluna/llet, de futris
turn ugly
tornar-se violent
ugly as sin
més lleig que un pecat

ulterior: ulterior motivesegones intencions (ex.: He has an ulterior motive for acting so friendly = Té segones intencions per comportar-se tan amablement)

umbrage: take umbragesentir-se ofès

unawares: catch unawaresagafar (desprevingut / d'improvís / a contrapeu)

uncertain: in no uncertain termssense donar lloc a dubtes

uncle
and Bob's your uncle! [Br.]
i així de fàcil és!
cry uncle
rendir-se; abaixar-se els pantalons
I'll be a monkey's uncle!
caram!, renoi!, ostres!, cordons!, vaja!
say uncle
rendir-se, donar-se per vençut
under
be under investigation
ser objecte d'investigació
be under repair
estar en reparació
be under siege
estar assetjat (ex.: In those days, Saragossa was under siege = En aquelles dates, Saragossa estava assetjada)
be under someone's nose
ser davant dels nassos d'algú; ser evident a simple vista
be under water
tenir dificultats econòmics
get under way
posar-se en marxa
have someone under one's thumb
tenir algú (al puny / ficat a la butxaca)
under a cloud
sota sospita
under a spell
sota un encantari
under arrest
estar detingut
under control
sota control
under cover
1 a recer 2 de paisà
under duress
sota coacció
under fire
[fig.] molt criticat; [lit.] sota foc
under oath
sota jurament
under one's belt
al seu crèdit, a favor seu
under one's care
sota la cura d'algú
under one's own steam
amb els propis mitjans
under pain of
sota pena de
under pressure
sota pressió, constret
under someone's thumb
sota el control d'algú
under strength
amb efectius insuficients
under the guise of
a guisa de, a la manera de
under the gun
sota molta pressió; amenaçat
under the table
en secret
under the weather
malalt, pioc; de/amb baixa forma
under way
en marxa; progressant, encarrilat

underfoot: get underfootfer nosa; posar-se al mig, com el dijous

undergo: undergo a sea changecapgirar(-se), fer un gir; fer un canvi de front

understand: give someone to understand thatdonar a entendre algú que

unemployment: be on unemploymentestar a l'atur

unglued: come ungluedperdre el control emocional

unheard: be unheard ofser inaudit, ser d'allò que no hi ha (ex.: It was unheard of to want to travel to North Korea = Era inaudit voler viatjar a Corea del Nord)

union: union is strengthla unió fa la força

unity: unity is strengthla unió fa la força

unquote: quote, unquoteentre cometes (ex.: He said he was quote, unquote, working late = Va dir que era, entre cometes, treballant fins tard)

unsung: unsung heroheroi que no té el reconeixement que mereix

until: until further noticefins a nou avís

untimely: come to an untimely endmorir inoportunament

up
be one up
tenir un avantatge
be up a stump
estar perplex, no saber a quin sant encomanar-se
be up a/the creek without a paddle
tenir mala peça al teler, veure's negre (ex.: If your mom calls mine and they find out we're gone, we'll be up a creek without a paddle = Si la teva mare truca a la meva i descobreixen que som fora, tindrem mala peça al teler)
be up against it
estar en un destret, en un mal pas; veure-se'n un bull, trobar-se en un afer difícil
be up and about
veure's les orelles
be up for
estar disposat a
be up to
estar a l'alçada per a
be up to here
estar fins als nassos, fins al capdemunt; estar tip
be up to no good
maquinar, tramar alguna cosa mala
be up to something
tramar una cosa
be up with the lark [Br.]
matinejar
it's up to someone
és cosa d'algú; algú ha de decidir
keep it up!
seguiu així!, ànims!
look someone up and down
observar/examinar atentament algú; mirar algú de dalt a baix
on the up and up
honest, net, sense trampa
up a storm
a tota marxa [p.e., cook up a storm = cuinar a tota marxa]
up and coming
pròsper i reeixit, amb bones perspectives
up and running
funcionant
up for grabs
disponible a tothom
up for sale
a la venda
up front
per endavant
up in arms
avalotat, a punt de lluitar
up in the air
en l'aire (ex.: The topic of their final project is still up in the air = El tema del seu projecte final encara és en l'aire)
up the ante
augmentar els costos, arriscar-se encara més
up time (uptime)
[tecno.] temps d'activitat
up to date
al dia
up to one's neck
completament ocupat/enfeinat
up to par
a un nivell normal
up to speed
al corrent
up to the mark
a l'altura de les circumstàncies
up-to-date
modern, actualitzat

uphill: uphill battlebatalla costa amunt; cosa molt difícil d'aconseguir

upper
gain/get the upper hand
aconseguir l'avantatge
have the upper hand
tenir l'avantatge
keep a stiff upper lip
enfrontar-se amb valentia al perill i als problemes (ex.: The British are famous for keeping a stiff upper lip = Els britànics són famosos per enfrontar-se amb valentia al perill)
upper crust
la flor i nata

upright: bolt uprightdret com un ciri/rave

ups: ups and downsalts i baixos, peripècies

upset: upset the apple carttirar (alguna cosa) per terra; provocar desordre (ex.: We've finally reached an agreement; don't upset the apple cart! = Per fi ens hem posat d'acord; no ho tiris tot per terra!)

upside: upside downa l'inrevés (cap per avall)

uptake
quick on the uptake
llest, que aprèn ràpidament
slow on the uptake
obtús, talòs

upteenth: for the upteenth timeper enèsima vegada

uptime: up time (uptime)[tecno.] temps d'activitat

use
it's no use!
[resignació] no hi res a fer!
make use of
aprofitar, fer-se valer
no use crying over spilt milk
Déu nos en guard d'un ja està fet; no val la pena lamentar el que no es pot canviar (ex.: I regretted that decision for a long time, but there's no use crying over spilt milk = Em vaig penedir d'aquella decisió durant molt de temps però, Déu nos en guard d'un ja està fet)
user
power user
[informàtica] algú que sap treure el màxim rendiment dels ordinadors
user friendly
fàcil d'usar
usual
as usual
com sempre
business as usual
res de nou, tot va com sempre
utmost
do one's utmost
fer (l'impossible / els impossibles)
to the utmost
al màxim, a tot dir

visca.com | Dites visca!