visca.com | Dites visca!

Dites visca! V

va: va-va-voomsexualment atractiu

vacancy: no vacancy[hotel] complet

vacation: on vacation [Am.]de vacances

vain: in vainen va, debades

vale: vale of tearsvall de llàgrimes

valor: discretion is the better part of valorés millor ser prudent que ser valent

value
at face value
al peu de la lletra, literalment
face value
valor nominal/aparent; sentit literal

vanish: vanish into thin airdesaparèixer sense deixar rastre (ex.: Why did the Malaysia Airlines flight vanish into thin air? = Per què va desaparèixer sense deixar rastre el vol de Malaysia Airlines?)

vantage: vantage pointpunt estratègic

variety: variety is the spice of lifela varietat és la sal de la vida

veil
beyond the veil
l'altre món
take the veil
fer-se monja

vein: in that veind'aquest estil, més o menys de la mateixa manera

velvet: be on velvettenir les de guanyar

vengeance: with a vengeancefuriosament, de valent

vent
give vent to
desfogar, esbravar
vent one's spleen
descarregar el mal humor

venture: venture capitalcapital de risc

ventured: nothing ventured, nothing gainedqui no s'arrisca, no pisca; cal arriscar-se per a aconseguir alguna cosa;

verge: on the verge ofa punt de, a frec de

verse: chapter and versecitacions, documentació

vest: play (it / one's cards) close to the vestno comprometre's

vicious: vicious circlecercle viciós

view
bird's-eye view
vista d'ocell
in plain view
a simple vista
in view
a la vista
in view of
en vista de, en consideració a
point of view
punt de vista
take a dim view of
no aprovar, veure de mal ull, condemnar
with a view to
amb vista a, de cara a, en ordre a

vine: die on the vinefallar, sobretot en l'etapa inicial

violet: no shrinking violetno gens tímid

virtue
by virtue of
en virtut de
make a virtue of necessity
fer de la necessitat virtut
woman of easy virtue
dona de la vida
visit
flying visit
visita breu, visita de metge
make a return visit
tornar la visita

vogue: be in vogueestar en voga

voice
at the top of one's voice
a tot pulmó
disguise one's voice
estrafer la veu
give voice
expressar
raise one's voice
aixecar la veu
voice mail
bústia de veu (contestador automàtic)

void: null and voidinvàlid, sobretot un contracte

volumes: speak volumesdir-ho tot

voom: va-va-voomsexualment atractiu

vote
cast one's vote
votar
vote a straight ticket
en una llista oberta, votar candidats del mateix partit

voyage: maiden voyageviatge inaugural

vulgui: sigui com vulguiwhatever (the case may be)

visca.com | Dites visca!