visca.com | Dites visca!

Dites visca! W

wad: shoot one's wadjugar-se l'última carta

wagging: the tail wagging the dogcas en què una part petita d'un grup ho controla tot

wagon
be/go on the wagon
abstenir-se del consum d'acohol
fall off the wagon
tornar a beure alcohol després d'haver-se'n abstingut
paddy wagon
furgoneta de la policia
wait
can't wait
fer molta il·lusió; esperar amb candeletes (ex.: I can't wait to see you tomorrow = em fa molta il·lusió veure't demà, espero amb candeletes veure't demà)
lie in wait
posar-se a l'aguait per emboscar
wait for the other shoe to drop
esperar fins que se li encengui la llumeta
wait on someone hand and foot
satisfer tots els desigs d'algú

waiting: play a waiting gameadoptar una política d'espera

wake
in the wake of
després de, com a conseqüència de
wake-up call
1 trucada despertador 2 toc d'alerta (ex.: He used to drink and drive, but nearly hitting a pedestrian was a wake-up call = Abans bevia i conduïa, però gairebé atropellar un vianant va ser un toc d'alerta)
walk
every walk of life
totes les professions i tot tipus de grups sòcio-econòmics
go for a walk
fer (una volta / la volta / un tomb); anar a passeig
take a walk
fer (una volta / la volta / un tomb)
walk a tightrope
emprendre un projecte atrevit o perillós; caminar per la corda fluixa
walk all over someone
maltractar algú
walk on eggshells
anar amb peus de plom
walk someone's legs off
fer caminar algú fins que es cansi molt
walk the plank
ser forçat, per pirates, de caminar per un tauló estès per la borda d'un vaixell per tal de caure a l'aigua.

walking: walking on airno veure-hi de cap ull, ser al setè cel (ex.: He's been walking on air ever since she agreed to marry him = D'ençà que ella acceptà de casar-s'hi no hi veu de cap ull)

walks: all walks of lifetotes les professions i tot tipus de grups sòcio-econòmics

wall
back to the wall
entre l'espasa i la paret
bang/beat one's head against a (brick) wall
donar cops de cap a la paret; estirar-se els cabells; voler fer entrar el clau per la cabota (ex.: Trying to talk sense to him is like banging your head against a brick wall = Intentar parlar-li amb seny és com donar-te cops de cap a la paret)
be a fly on the wall
escoltar d'amagat una conversa (ex.: I'd like to be a fly on the wall when she tells him she's pregnant = M'agradaria escoltar d'amagat la conversa quan ella li diu a ell que està en estat)
drive me up the wall
fer que algú s'enfili per les parets
have one's back to the wall
estar entre l'espasa i la paret
hole-in-the-wall
local, botiga, restaurant, etc., petit i senzillet
like talking to a (brick) wall
com parlar amb la paret
off the wall
estrany, estrafolari, dit sobretot d'un comentari (ex.: He seems rational enough, but sometimes he says things that are completely off the wall = Sembla prou racional, però a vegades diu coses que són molt estrafolàries)
see the writing (handwriting) on the wall
veure el que li ve al damunt [cf. Daniel 5:5-8]
wall flower
persona, sobretot una noia, marginada i poc popular (ex.: I was a wall flower in high school = Era marginada i poc popular a l'institut)
walls
climb the walls
estar ansiós, frenètic
the walls have ears
les parets tenen orelles

wane: on the waneminvant

want
be in want of
necessitar
want to sink through the floor
voler fondre's
waste not, want not
no et mancarà el que no malgastes

war: tug of warestira i afluixa, estira la corda

warhorse: old warhorsepersona que ha passat per moltes batalles

warm: you're getting warm!et cremes!

warmer: bench warmerjugador que escalfa banqueta

warpath: on the warpathtraient foc pels queixals

warrant: sign one's own death warrantactuar d'una manera que portarà resultats fatals

wash: wash one's hands ofrentar-se les mans de [cf. Mateu 27:24]

washed: all washed upinútil, fracassat, sobretot després d'haver tingut èxit

washy: wishy-washyindecís; d'ànim feble i tímid

waste
go to waste
fer-se malbé; ser malgastat, no aprofitat; anar-se'n en orri(s)
haste makes waste
com més de pressa, més a poc a poc; qui va de pressa, plega tard
lay waste
devastar, arrasar; no deixar canya dreta
waste not, want not
no et mancarà el que no malgastes
waste one's breath
gastar saliva
waste time
perdre el temps
watch
keep watch
estar de guàrdia, vigilar
on the watch
a l'aguait
watch it!
compte!, alerta!
watch your step!
vés amb compte!

watched: a watched pot never boilssi es mira una olla, l'aigua no bull mai. Vol dir que tarden molt a produir-se els esdeveniments esperats molt anhelosament

water
be a long drink of water
ser alt com un sant Pau
be under water
tenir dificultats econòmics
blood is thicker than water
la sang tira molt (ex.: I should have got the promotion, but blood is thicker than water: the boss's son-in-law got it = Hauria d'haver obtingut la promoció, però la sang tira molt; el gendre del cap la va obtenir)
come hell or high water [vulg.]
contra vent i marea, passi el que passi, peti qui peti
dead in the water
1 immòbil 2 sense possibilitats d'èxit
drinking water
aigua potable
get in hot water
ficar-se/trobar-se en un mal pas (ex.: He got in hot water over some photos he published without permission = Es va trobar en un mal pas per unes fotos que va publicar sense permís)
go through hell and high water [vulg.]
passar per moltes dificultats
in deep/hot water
amb l'aigua fins al coll, amb (el dogal / la corda) al coll, ficat en un embolic
in deep water
amb l'aigua fins al coll, amb (el dogal / la corda) al coll, ficat en un embolic
keep one's head above water
arribar a final de mes, mantenir-se solvent (ex.: With only Margaret's salary coming in, they were barely able to keep their heads above water = Amb només el sou de la Margaret, amb prou feines podien arribar a final de mes)
like a fish out of water
com un peix fora d'aigua
like water off a duck's back
insensible, sense efecte, com qui sent ploure, sense fer cas del que es diu (ex.: Insults roll off him like water off a duck's back = És completament insensible als insults)
make one's mouth water
fer venir a algú aigua a la boca, fer-li venir salivera
not hold water
no ser vàlid, no resistir la crítica (ex.: In the light of recent studies, your theories concerning ADHD simply don't hold water = En vista dels estudis recents, les teves teories sobre el TDH són simplement invàlides)
of the first water
de primer ordre, de la més alta qualitat (ex.: His decision will have a political significance of the first water = La seva decisió tindrà una rellevància política de primer ordre)
pass water
orinar
pour/throw cold water on
desanimar; desaprovar una idea, proposta, etc.; tirar una galleda d'aigua freda
put/dip a toe in the water
fer una prova
sparkling water
aigua amb gas
spend money like water
gastar diners desassenyadament
tap water
aigua d'aixeta
test the water
prendre el pols
water under the bridge
un fet del passat, especialment una cosa desafortunada, de què no es pot fer res

watering: mouth-wateringque es fa aigua a la boca

Waterloo: meet one's Waterloopatir una derrota contundemt

waters
cast one's bread upon the waters
l'almoina que faràs, no miris a qui la fas
pour oil on troubled waters
apaivagar/calmar els ànims (ex.: In a crisis, a good politician is supposed to pour oil on troubled waters by giving out a positive message = En una crisi, un bon polític ha d'apaivagar els ànims donant un missatge positiu)
still waters run deep
dit de persones que parlen poc però que tenen idees profundes

wave: new waveona nova

wavelength: on the same wavelength[persones] amb un acord perfecte

waves: make wavesdestorbar, fer la guitza, causar problemes

wax
the whole ball of wax
tot plegat, tot el que hi ha; sac i peres
wax eloquent
parlar amb eloquència
wax poetic
parlar com un poeta
way
all the way
a ultrança
any which way
a batzegades, a bots i empentes, a ratxes
be in a bad way
anar mal dades, anar de mal borràs
be on one's way
estar en camí
be (way) back when
ser en el passat; ser aigua passada
by the way
per cert (ex.: By the way, have you decided on a day for the premier? = Per cert, heu decidit el dia de l'estrena?)
by way of
a manera de, a tall de
clear the way
fer pas, deixar el cami lliure
come a long way
millorar, progressar
every which way
en totes les direccions
feel one's way
anar, caminar, entrar, etc., a les palpentes; anar amb peus de plom
find one's way around
orientar-se
from way back
des de molt temps enrere
get one's own way
sortir-se amb la seva
get under way
posar-se en marxa
go down the wrong way
[menjar] baixar per l'altra banda
go out of one's way
prendre's la molèstia, fer un esforç especial (sobretot per ajudar algú), fer tot el possible
go the way of all flesh
fer el darrer badall, exhalar l'esperit
have a long way to go
tenir molt camí per córrer
have a way with
tenir un do especial; saber manejar (persones o coses)
have a way with words
tenir facilitat de paraula (ex.: John should make the announcement because he has a really good way with words = En John hauria de fer l'anunci perquè té facilitat de paraula)
in a big way
en gran manera
in a/the family way
en estat, embarassada
in a way
d'alguna manera
in the way
que fa nosa, que obstaculitza el pas
in the worst way
tenir moltíssimes ganes (ex.: I want to see her again in the worst way = Tinc moltíssimes ganes de tornar-la a veure)
know one's way around
saber-se-les totes, ser un gat vell, tenir experiència
lead the way
anar al davant, mostrar el camí
learn the hard way
pagar car l'aprenentatge, aprendre de la manera més complicada, més difícil (ex.: He's stubborn as a mule and so ends up learning everything the hard way = És tossut com una mula i així acaba pagant car l'aprenentatge)
look the other way
fer els ulls grossos, fer el desentès
lose one's way
errar-se de camí, prendre un camí per altre, perdre el rumb
make/find one's way back
trobar el camí de tornar
make one's way
obrir-se camí, obrir-se pas
make way
donar lloc; fer via, deixar pas, obrir pas
no way (shape or form)!
de cap manera!
on the/one's way
pel camí
open the way
obrir el camí
out of harm's way
fora de perill, segur, protegit
out of the way
1 en un lloc on no fa nosa 2 [una tasca] finalitzada 3 en un lloc remot
pave the way
preparar el terreny
pay one's way
pagar algú la part que li pertoca
pick one's way
progressar molt curosament
rub someone the wrong way
caure malament a algú; fer a algú la guitza
see one's way clear
trobar possible
see which way the cat jumps
retardar prendre una decisió fins que la situació s'aclareixi; veure-les venir; esperar a veure què passa (ex.: Before making such an important decision, let's wait and see which way the cat jumps = Abans de prendre una decisió tan important, esperem a veure què passa)
stand in someone's way
posar a algú bastons a les rodes
take something the wrong way
ofendre's (sobretot per una ofensa no intencionada)
that's the way the (ball bounces / cookie crumbles)
què hi farem?, lloat sia Déu
the hard way
la manera més difícil
the other way around
a l'inrevés (en la posició o direcció oposada)
the wrong way
pel camí equivocat, de manera equivocada
under way
en marxa; progressant, encarrilat
way to go!
ben fet!
where there's a will there's a way
voler és poder (ex.: This is what made me realize that where there's a will there's a way = Això és el que em va fer adonar que voler és poder)
ways
cut both ways
tenir doble tall, fer mal a les dues bandes
mend one's ways
reformar-se
parting of the ways
separació, sobretot a causa d'una diferència d'opinió
see the error of one's ways
adonar-se de l'error en què es viu; caure del cavall (com sant Pau)
set in one's ways
tenir els costums molt arrelats
there be no two ways about it
no tenir (una cosa) retop, no tenir rèplica possible; «no tenir volta de full»
you can't have it both ways
no es pot repicar i anar a la processó; la dona borratxa i el vi al celler no pot ser; beure i bufar no pot ser (ex.: Some politicians would have us believe that we can have it both ways = Alguns polítics ens voldrien fer creure que podem repicar i anar a la processó)

wayside: fall by the waysideno aguantar el pas, deixar-ho córrer abans d'arribar al final

we: we'll cross that bridge when we come to itcada cosa al seu temps (i els naps a l'Advent)

wear
if the shoe fits, wear it
qui té cua de palla s'encén (ex.: Do you think we're alluding to you? Well, if the shoe fits, wear it! = Et sents al·ludit? Doncs, qui té cua de palla s'encén!)
the worse for wear
atrotinat, espatllat
wear and tear
desgast
wear one's heart on one's sleeve
(anar amb / tenir) el cor a la mà (ex.: You can tell he loves her: he wears his heart on his sleeve = Es nota que l'estima: va amb el cor a la mà)
wear out one's welcome
quedar-se com a convidat més temps del compte
wear the pants
[família] portar (les calces / els pantalons)

weasel: weasel wordparaula enganyosa, ambigua, per a evitar de dir les coses clares

weather
be under the weather
estar pioc, mal dispost
fair-weather friend
amic que només és amic a les bones, company/amic d'espardenya
keep a weather eye
observar amb atenció
make heavy weather of
exagerar la dificultat de
under the weather
malalt, pioc; de/amb baixa forma
weather the storm
aguantar la tempesta; escapolir de l'escomesa; arribar a port
wedding
golden wedding anniversary
noces d'or
shotgun wedding
matrimoni forçat per l'embaràs
silver wedding anniversary
noces de plata

wedge: thin edge of the wedgecosa poc important en si mateixa que implica conseqüències importants; obertura, precedent

wedlock: out of wedlockde pares no casats

weed: grow like a weedcréixer com la mala herba, pujar com una carbassera

week: any day of the weeksempre; no importa quan

weekday: weekdayqualsevol dia excepte dissabte i diumenge

weeks: weeks on endsetmana rere setmana

weight
pull one's (own) weight
fer l'esforç o la feina que a algú li pertoca
throw one's weight around
fer el valent
worth its/one's weight in gold
val més or que no pesa (ex.: In Roman times, fabric dyed with Tyrian purple was worth its weight in gold = A l'època romana, el teixit tenyit de púrpura de Tir valia més or que no pesava)
welcome
more than welcome
molt benvingut
wear out one's welcome
quedar-se com a convidat més temps del compte
welfare
be on welfare
[Am.] rebre assistència regular dels organismes governamentals o privats a causa de la necessitat
be on welfare [Am.]
rebre assistència social
well
as well as
com també
as well
també
be well off
passar-la/ballar-la grassa
be well-spoken
tenir bona parola, tenir facilitat de paraula (ex.: He's handsome and well-spoken, but I don't trust him an inch = És atractiu i té bona parola, però no me'n fio gens)
let/leave well enough alone
deixar les coses com estan (permetre que una situació [es] quedi com està encara que no sigui perfecta, perquè intentar millorar-la podria tenir resultats pitjors)
may/might as well
tant per tant, pel mateix preu, cap per cap (ex.: We may/might as well stay home = Tant per tant ens quedarem a casa)
mean well
tenir bones intencions
sit well (with)
caure bé a
well I never!
com s'entén?
well in hand
sota control
well to do
tenir una bona posició econòmica
well-heeled
benestant; fort/folrat d'armilla
well-to-do
benestant; fort/folrat d'armilla

were: as it wereper dir-ho així

west: go westanar-se'n a l'altre barri, estirar la pota, dinyar-la

wet
all wet
equivocat del tot, que porta els papers molls
be wet behind the ears
caure/sortir del niu, sortir de l'ou; ser a les beceroles, ser de la primera volada
be wringing wet
estar completament xop
get one's feet wet
començar per primera vegada una nova activitat
wet blanket
aixafaguitarres
wet one's whistle
fer el got, aixecar el colze
wet-nurse
dida
whack
have/take a whack at
intentar
out of whack
avariat, funcionant d'una manera erràtica

whale: a whale of acosa enorme o impressionant (exs.: have a whale of a time = passar-s'ho d'allò més bé; a whale of a job = una feina molt difícil)

what
and what not
etcètera
come what may
passi el que passi, peti qui peti
for what it's worth
per si s'interessa
get what's coming to one
rebre el càstig que es mereix
have what it takes
tenir el que cal
I'll tell you what
se m'acudeix una idea
know what's what
saber-se-les totes, ser un gat vell, tenir experiència
no matter what
costi el que costi, a tot preu, a/de totes passades (ex.: We'll stand by you no matter what = Us donarem suport, costi el que costi)
not know what to make of
no saber què pensar de
so what?
i què?
what (a) cheek! [Br.]
quines penques!
what a pity/shame!
quina llàstima!
what do/does (I, you, he, etc.) care?
a (mi, tu, ell, etc.) què (m', t', l')importa?
what do you know!
ves per on!
what gives?
què passa?
what in the (world / name of heaven)?
òstres!, òndia!, com?
what is sauce for the goose is sauce for the gander
el que és bo per a un és també bo per a l'altre
what nerve!
quines penques!
what's cooking?
què passa?
what's eating you?
què et passa?, quina mosca t'ha picat?
what's in a name?
noms són designacions arbitràries
what's it to you?
a tu, què t'importa?
what's more
a més a més; el que és més
what's new?
què hi ha de nou?
what's on your mind?
en què penses?, quina una en portes de cap?
what's the matter?
què passa? quina dificultat hi ha?
what's up?
com anem?, com va tot?, etc.
what's with you?
què et passa?
what the deuce!
què diantre!
what the devil!
què diantre!
what the (heck/dickens)!?
òstres!, òndia!, com?
what the hell? [vulg.]
què collons? [vulg.], què dimoni?
what with one thing and another
entre naps i cols
wheel
big wheel
peix gros
fifth wheel
una cosa o persona que sobra
put one's shoulder to the wheel
posar-hi (l'espatlla / el coll); treballar de valent
the squeaky wheel gets the grease
qui no plora, no mama
wheels
grease the wheels
fer que tot funcioni bé
hell on wheels [vulg.]
agressiu, impressionant, molt hàbil
spin one's wheels
tirar aigua al mar, esforçar-se en va

wheeze: a good wheeze [Br.]una bona idea

when
be (way) back when
ser en el passat; ser aigua passada
we'll cross that bridge when we come to it
cada cosa al seu temps (i els naps a l'Advent)
when all is said and done
al capdavall, a fi de comptes
when one's ship comes in
quan hom s'ha fet ric
when pigs have wings
la setmana dels tres dijous; quan les cabres tindran llana
when push comes to shove
a l'hora de la veritat
when the (chips are down / heat is on)
a l'hora de la veritat

where: where there's a will there's a wayvoler és poder (ex.: This is what made me realize that where there's a will there's a way = Això és el que em va fer adonar que voler és poder)

whether
regardless of whether
independentment de si (ex.: You can participate in the debate regardless of whether you are a member = Pots participar en el debat independentment de si ets soci)
whether you like it or not
vulguis o no vulguis, tant si vols com si no vols
which
any which way
a batzegades, a bots i empentes, a ratxes
every which way
en totes les direccions
not know which end is up
no tocar quarts ni hores
see which way the cat jumps
retardar prendre una decisió fins que la situació s'aclareixi; veure-les venir; esperar a veure què passa (ex.: Before making such an important decision, let's wait and see which way the cat jumps = Abans de prendre una decisió tan important, esperem a veure què passa)
while
in a while
d'aquí a poc temps
once in a while
de tant en tant

whip: have the whip handtenir vara alta, tenir autoritat, poder per fer alguna cosa (ex.: In this affair I'm the one who has the whip hand = En aquest afer sóc jo qui tinc vara alta)

whirl: give it a whirlintentar fer una cosa, sobretot per primera vegada

whirlwind: sow the wind and reap the whirlwindsembrar ventades i collir tempestats [cf. Osees 78:7]; tenir problemes greus com a conseqüència d'imprudències en el passat

whisper: stage whispermurmuri que es fa perquè se senti

whistle
blow the whistle on
denunciar
clean as a whistle
net com una patena (ex.: Júlia leaves our house clean as a whistle = La Júlia ens deixa la casa neta com una patena)
wet one's whistle
fer el got, aixecar el colze
whistle in the dark
en perill, intentar mantenir-se valent; enganyar-se (a) un mateix, fent veure que no hi ha perill (ex.: If you think social networking services present no danger, you're just whistling in the dark = Si penses que les xarxes socials no presenten cap perill, t'enganyes a tu mateix)
wolf whistle
xiulet de dues notes que significa interès sexual a algú

whistles: bells and whistlescampanes i xiulets, coses no essencials però atractives (ex.: My car has all the latest bells and whistles = El meu cotxe té tots els últims campanes i xiulets)

white
in black and white
per escrit (ex.: If I were you, I wouldn't trust them; insist on a contract in black and white = Si fos de tu, no em fiaria d'ells; exigeix-los un contracte per escrit)
white as a sheet
blanc com la paret
white elephant
1 cosa extraordinària i sovint cara, però de valor dubtós 2 qualsevol objecte a casa que fa embalum, que fa més nosa que servei (ex.: That modern sculpture your mother gave us is a real white elephant! = Aquesta escultura moderna que ens va regalar la teva mare fa més nosa que servei!)
white lie
mentida pietosa (ex.: Everyone says it's okay to tell a white lie sometimes, but nobody wants to get told one = Tothom diu que a vegades està bé de dir una mentida pietosa, però ningú vol que li'n diguin cap)

whitewater: whitewateraigües braves

whiz: gee whiz![infantil] renoi!

whole
go whole hog ([Br.] go the whole «hog)
posar tota la carn a la graella; donar-ho tot, tirar la casa per la finestra
on the whole
en general
the whole (works / shebang / enchilada / ball of wax / nine yards / shooting match / kit and caboodle)
tot plegat, tot el que hi ha; sac i peres

whoop: whoop it upfer gresca

whoopee: make whoopeefer l'amor, fer un quiqui, sucar el melindro, fer/fotre un clau [vulg.]

why
that's why
per això (ex.: That's why we're here = És per això que som aquí)
why in the world
per què dimonis

wicked: no rest for the wickedla pau no és per als malvats

wide
far and wide
arreu
from far and wide
de molts llocs diferents
give a wide berth to
evitar, mantenir algú a distància
wide of the mark
errat de comptes, lluny d'osques

widow: grass widowdona vídua, divorciada o que té el marit fora

widower: grass widowerhome vidu, divorciat o que té la dona fora

wife: trophy wifemuller atractiva d'un home molt més gran i adinerat

wiggle
get a wiggle on!
afanya't!, corre!
wiggle room
marge de maniobra
wild
go hog wild [Am.]
actuar desenfrenadament, tornar-se boig
run wild
descontrolar-se
sow one's wild oats
lliurar-se a l'aventura o la promiscuïtat en la joventut; fer el fadrinatge
wild goose chase
cerca inútil, en què no hi ha cap possibilitat de trobar el que se cerca

wildcat: wildcat strikevaga no aprovada pel sindicat

wildfire: spread like wildfireestendre's com una taca d'oli

will
at will
a regna solta, a lloure/voluntat; com i quan es vol
boys will be boys
cal acceptar que el comportament dels nois sigui esvalotat (dit irònicament dels homes)
the worm will turn
tota paciència té un límit
where there's a will there's a way
voler és poder (ex.: This is what made me realize that where there's a will there's a way = Això és el que em va fer adonar que voler és poder)

willies: give someone the willieshorripilar, «fer iu-iu» a algú; anguniejar, esgarrifar algú

willing: God willingsi Déu vol, si a Déu plau, amb l'ajuda de Déu, Déu volent

willy: willy-nillya la babalà, sense ordre ni concert, sense engaltar, pengim-penjam, a la lleugera

win
win hands down
guanyar amb facilitat
win one's spurs
mostrar habilitat, passant una prova; distingir-se
win the day
tenir èxit
win-win situation
resultat beneficiós per a tots
you can't win!
no hi ha manera! (de superar les dificultats)
wind
be three sheets to the wind
anar a la vela, estar embriac
get one's second wind
recobrar l'alè
get wind of
assabentar-se de, sobretot indirectament
in the wind
a prop, en perspectiva
it is an ill wind that blows nobody good
no hi ha mal que per bé no vingui
knock/take the wind out of someone's sails
tallar les ales d'algú
pass wind
fer un pet
put the wind up someone [Br.]
deixar algú amb els cabells de punta
run like the wind
córrer com (un llamp / la tramuntana
sail close to the wind
arriscar-se, fronterejant la legalitat
something in the wind
un propòsit secret
sow the wind and reap the whirlwind
sembrar ventades i collir tempestats [cf. Osees 78:7]; tenir problemes greus com a conseqüència d'imprudències en el passat
straw in the wind
indici vague de què ha de passar en el futur
throw caution to the wind
abandonar la prudència
window
out the window
perdut per sempre, malgastat
window dressing
millores que creen una falsa impressió favorable
wing
give wing to
donar embranzida a
left-wing
d'esquerres
on the wing
volant
right-wing
de dretes
take someone under one's wing
donar suport i protecció a algú
take wing
1 volar, alçar/aixecar el vol 2 agafar embranzida
wing it
improvisar
wings
clip someone's wings
eixalar algú; tallar-li les cames
in the wings
present però no visible
when pigs have wings
la setmana dels tres dijous; quan les cabres tindran llana
wink
in the wink of an eye
en un tres i no res
not sleep a wink
no aclucar l'ull; passar la nit en blanc

winks: forty winksbecaina breu (ex.: Let me grab forty winks and I'll pick you up in an hour = Deixa'm fer una [petita becaina / becaineta] i et passaré a buscar d'aquí a una hora)

wire
down to the wire
acostant-se a l'hora límit, a la data límit
live wire
1 belluguet, argent viu, cul d'en Jaumet 2 cable d'alta tensió connectada

wires: get one's wires crossedcreuar-se els cables; equivocar-se, confondre's

wise
get wise
deixar d'enganyar-se, adonar-se de la realitat
get wise with someone
estar insolent amb algú
penny wise and pound foolish
dit del qui està molt atent a les coses petites, però no prou acurat en les coses importants; els estalvis es mengen les estovalles
put someone wise
posar algú al corrent, alertar-lo, fer-li obrir els ulls
wise guy
persona insolent que fa comentaris sarcàstics i impertinents

wiser: none the wisersense saber-ne més

wishful: wishful thinkingfantasies, nocions quimèriques; prendre els desigs per realitats

wishy: wishy-washyindecís; d'ànim feble i tímid

wit: at one's wit's endperplex, desesperat; no saber a quin sant encomanar-se

witching: the witching hourmitjanit, l'hora d'encanteries (ex.: As the witching hour approached, they got more and more nervous = Mentre l'hora de mitjanit s'acostava, es posaven cada vegada més nerviosos)

with
be with it
estar al dia
get in wrong with someone [Am.]
provocar la ira o l'aversió d'algú
what's with you?
què et passa?
what with one thing and another
entre naps i cols
with a vengeance
furiosament, de valent
with all one's might
amb molta força
with bated breath
aguantant la respiració
with child
encinta
with kid gloves
amb molta tendresa i cautela; amb tacte
with malice aforethought
amb la predeterminació de fer un acte il·lícit; amb premeditació
with open arms
amb els braços oberts
with regard/respect to
a propòsit de
with the naked eye
a simple vista
within
within a stone's throw
a una tirada de pedra
within an ace/inch of
a punt de, a dos dits de
within earshot
dins l'abast en què es pot sentir alguna cosa
within reason
dins del raonable
without
go without saying
no cal ni dir; caure pel seu propi pes
without a shadow of a doubt
sense cap dubte
without fail
sens falta (ex.: Be sure to take your Librium every day, without fail = Recorda't sens falta de prendre cada dia el Librium)
without number
molts, innombrable, massa per a comptar (ex.: stars without/beyond number = moltíssims estels)
without rhyme or reason
sense solta ni volta
world without end
sempre més

witness: bear witnessdonar testimoni

wits
at one's wits' end
no saber a quin sant encomanar-se, no saber què fer
have one's wits about one
estar atent, tranquil, sense pànic
keep one's wits about one
conservar la sang freda

wives: old wives' talefaula, falòrnia

woe: woe is me!pobre de mi!

wolf
be a wolf in sheep's clothing
ser un llop amb pell d'ovella
cry wolf
donar una falsa alarma
keep the wolf from the door
defensar-se de la misèria, evitar la gana, la pobresa, etc.
lone wolf
home solitari
the wolf is at the door
amenaça la misèria
wolf whistle
xiulet de dues notes que significa interès sexual a algú

wolves: keep the wolves from the doordefensar-se de la misèria, evitar la gana, la pobresa, etc.

woman: woman of easy virtuedona de la vida

womanizer: womanizerfaldiller, pinta

wonder
a nine days' wonder
foc d'encenalls; tema que interessa al públic durant poc temps (ex.: Their popularity turned out to be nothing but a nine days' wonder = Va resultar que la seva popularitat no era res més que un foc d'encenalls)
for a wonder
sorprenentment
no wonder
és lògic
small wonder (that)
no és estrany (que)

wonders: do/work wondersdonar resultats espectaculars

wood
dead wood
personal inútil
knock on wood
tocar fusta
saw wood
roncar
woods
babe in the woods
un innocent
neck of the woods
verals (ex.: What are you doing in this neck of the woods? = Què feu per aquests verals)
out of the woods
lliure de dificultats, fora de perill

woodwork: come out of the woodworksortir de llocs obscurs, sovint en abundància (ex.: Since he won the lottery, old friends have been coming out of the woodwork = Des que va guanyar la loteria, cada dos per tres es presenten els vells amics)

wool
dyed in the wool
empedreït, inveterat; tenyit abans de filar
pull the wool over someone's eyes
donar a algú gat per llebre

woolgathering: woolgatheringsomiant truites

word
be true to one's word
mantenir/complir la paraula
buzz word
paraula que s'ha posat de moda
by word of mouth
de boca en boca
from the word go
des de bon principi
get a word in
poder dir alguna cosa quan els altres estan parlant
get in the last word
tenir l'última paraula (ex.: In these televised discussion groups, everyone struggles to get in the last word = En aquestes tertúlies, tothom s'escarrassa per tenir l'última paraula)
give one's word
donar la paraula
go back on one's word
no complir una promesa
hang on every word
estar a les escoltes
hang on someone's every word
estar suspès dels llavis d'algú, fixar-se molt en cada paraula seva
have a word with
parlar amb
keep one's word
complir la paraula
leave word with
deixar un missatge amb
mum's the word!
silenci!, a callar!
not get a word in edgewise ([Br.] edgeways)
en una conversa, no trobar l'oportunitat de dir res
put in a (good) word for someone
parlar a favor d'algú, oferir-li bons oficis
put in a good word for someone
recomanar algú, tot lloant-lo
say the word!
estic disposat a fer el que sigui per a tu!
spread the word
fer córrer la veu
take someone at their word
acceptar la paraula de l'altre i confiar-hi
take someone's word for it
agafar algú pel mot
ten-dollar word
paraula ostentosa
weasel word
paraula enganyosa, ambigua, per a evitar de dir les coses clares
word search
sopa de lletres
words
actions speak louder than words
fets, no paraules (les accions parlen més clar que les paraules)
at a loss for words
sense saber què dir
eat one's words
ser forçat de retractar-se del que ha dit
famous last words!
resposta irònica avisant qui parla que és probable que s'hagi de retractar del que acaba de dir; literalment, es refereix a les paraules pronunciades abans de morir quan qui parla no sap que està a punt de morir (ex.: John: "I'm sure there won't be any traffic problems today." Mary: "Famous last words" = John: —Estic convençut que avui no hi haurà problemes de trànsit. Mary, amb to irònic: —Això ja ho veurem)
four-letter words
mots tabú [que en anglès es componen sovint de quatre lletres]
have a way with words
tenir facilitat de paraula (ex.: John should make the announcement because he has a really good way with words = En John hauria de fer l'anunci perquè té facilitat de paraula)
have words
tenir-se-les; discutir, barallar-se
household words
paraules d'ús comú (ex.: We want to make this new product a household word = Volem fer que el nom d'aquest producte sigui un mot d'ús comú)
in other words...
és a dir...
in so many words
textualment, simplificant la cosa
mark my words!
escolteu-me bé!, fixeu-vos bé en el que dic!
not mince words
no tenir pèls a la llengua, no (anar amb / gastar) embuts
play on words
joc de paraules
put words into someone's mouth
posar paraules en la boca d'algú; atribuir a algú paraules que no va dir
swallow one's words
desdir-se
take the words out of someone's mouth
dir exactament el que pensa/pensava l'altre
take the words (right) out of someone's mouth
treure a algú alguna cosa de la boca
work
a piece of work
persona remarcable, tant per ser bona com per ser dolenta
all in a day's work
el pa de cada dia (ex.: Solving knotty problems is all in a day's work for me = Resoldre problemes espinosos per a mi és el pa de cada dia)
all work and no play makes Jack a dull boy
treballar massa sense passar-s'ho bé fa que la gent sigui avorrida
at work
treballant
busy work
tasques inútils (només perquè algú estigui ocupat)
full-time work
jornada completa
glutton for work
treballador incansable
have one's work cut out
tenir molta feina per fer
keep up the good work!
ben fet, sigueu així!
maid of all work
minyona
make short work of
[tasca] acabar-ho ràpidament; [persona] desempallegar-se'n
many hands make light work
si es fa pinya la feina és més fàcil
out of work
sense feina
the devil finds work for idle hands
l'ociositat és la mare de tots els vicis
work against the clock
treballar contra rellotge
work against time
cursa contrarellotge (ex.: The fight against the spread of the epidemic is a real race against time = La lluita contra la propagació de l'epidèmia és una veritable cursa contrarellotge)
work day
dia laborable (ex.: Millions of work days are lost each year due to smoking-related illnesses = Milions de dies laborables es perden cada any a causa de malalties relacionades amb el tabaquisme)
work for peanuts
treballar per molt pocs diners
work full-time
treballar a jornada completa
work oneself into a lather
arribar agafar maldecap, atabalar-se
work overtime
treballar hores extres
work wonders
donar resultats espectaculars

worked: get worked upexcitar-se

worker: blue-collar workertreballador que fa feina fisica, sobretot en una fàbrica

working: working daydia feiner

works
in the works
en preparació (ex.: He's written three books and has another in the works = Ha escrit tres llibres i en té un altre en preparació)
put/throw a spanner in the works [Br.]
crear problemes greus
shoot the works
tirar la casa per la finestra
the whole works
tot plegat, tot el que hi ha; sac i peres
the works
tot; tot el que hi ha; sac i peres
world
all the time in the world
(tenir) tot el temps del món; (haver-hi) més dies que llonganisses
come down in the world
anar/venir a menys; sofrir un revés econòmic
come up in the world
guanyar diners, influència, etc.; millorar l'estatus social
dead to the world
adormit
for all the world
precisament
it's a small world
el món és un mocador
look at the world through (rose-colored|rose-tinted) glasses
veure-ho tot de color de rosa
not for all the world
no per res del món
on top of the world
al setè cel
out of this world
excepcional, meravellós (ex.: Her paella is out of this world! = La seva paella és realment excepcional!)
rise in the world
pujar de categoria social
set the world on fire
fer forrolla/soroll; tenir un gran èxit (ex.: Their music is pleasant, but I doubt it's going to set the world on fire = La música que fan és agradable, però dubto que faci gaire forrolla)
the end of the world
la consumació dels segles
the world is one's oyster
el món és seu
the world over
per tot el món
think the world of
estimar i apreciar
what in the world?
òstres!, òndia!, com?
(what, how, why, etc.) in the world
(què, com, per què, etc.) dimonis
world without end
sempre més

worlds: the best of both worldsels avantatges de dues coses oposades (ex.: He offered her the best of both worlds: adventure and security = Li va oferir dos avantatges [que solen ser mútuament exclusius], l'aventura i la seguretat.)

worm
the early bird catches the worm
qui matina fa farina; el qui es lleva d'hora té més possibilitats de tenir èxit (ex.: You can find the best selection bright and early, when the market opens; the early bird catches the worm = Pots trobar la millor selecció a primera hora, quan el mercat obre; qui matina fa farina)
the worm will turn
tota paciència té un límit
worms
can of worms
situació molt complicada o problemàtica
open a can of worms
començar a tractar un problema complex i incòmode; obrir el meló

worried: be worried sickestar molt preocupat/angoixat

worry: not to worryno cal amoïnar-se

worse
fate worse than death
pitjor que la mort
for better or worse
per fas o per nefas; en la sort i en la desgràcia
for the worse
amb un resultat negatiu o menys preferible
from bad to worse
a mal borràs
go from bad to worse
com més va pitjor
his bark is worse than his bite
té mal geni però no fa mal (deixa lladrar el ca, que mentre lladra no et mossegarà)
if worse comes to worst
si passa/passés el pitjor, en el pitjor dels casos
none the worse
no desmillorat
the worse for wear
atrotinat, espatllat
the worse, the better
com pitjor, millor
to make matters worse
i per si això fos poc, per a acabar-ho d'adobar
worse luck!
malament rai!
worst
at worst
anant malament, en el pitjor dels casos
be one's own worst enemy
ser enemic de si mateix
do your worst!
fes el que vulguis!
get the worst of
sortir perdent, ser superat o vençut
if worse/worst comes to worst
si passa/passés el pitjor, en el pitjor dels casos
in the worst way
tenir moltíssimes ganes (ex.: I want to see her again in the worst way = Tinc moltíssimes ganes de tornar-la a veure)
worth
be worth one's salt
[persona] valer
for all one's worth
amb cos i ànima, al límit dels poders o de la capacitat d'algú
for what it's worth
per si s'interessa
get one's money's worth
treure bon profit dels diners
the game is not worth the candle
el joc no paga la candela; val més el (farciment que el guany / el suc que els moixons)
worth its/one's weight in gold
val més or que no pesa (ex.: In Roman times, fabric dyed with Tyrian purple was worth its weight in gold = A l'època romana, el teixit tenyit de púrpura de Tir valia més or que no pesava)
wounds
lick one's wounds
recuperar-se d'una derrota, d'un atac; [lit.] llepar-se les ferides
rub salt in someone's wounds
augmentar el dolor que sent algú
time heals all wounds
el temps tot ho cura

wrack: go to wrack and ruinanar-se'n en orri(s), anar-se'n a can Pistraus

wraps: keep something under wrapsno revelar alguna cosa, mantenir-ho en secret

wreak: wreak havocfer estralls

wreck: a nervous wreckun sac de nervis

wring: wring one's handsmostrar-se ansiós/preocupat/neguitós

wringer: put/run someone through the wringerpassar per la pedra algú, fer passar per l'adreçador

wringing: be wringing wetestar completament xop

wrist: slap on the wristcàstig suau, menys del que es mereix

write
nothing to write home about
res de l'altre món
write one's own ticket
establir exactament els termes i condicions que hom vol

writing: see the writing (handwriting) on the wallveure el que li ve al damunt [cf. Daniel 5:5-8]

wrong
bark up the wrong tree
equivocar-se de camí, equivocar-se
be on the wrong track
equivocar-se de camí, desencaminat; equivocar-se
dead wrong
absolutament equivocat
do someone wrong
ser fals/deslleial/infidel a algú
don't get me wrong!
no em malentenguis!
get in wrong with someone [Am.]
provocar la ira o l'aversió d'algú
get off on the wrong foot
començar amb mal peu
get someone wrong
malentendre algú
get up on the wrong side of (the) bed
llevar-se amb el peu esquerre (ex.: What's the matter with you? Did you get up on the wrong side of bed? = Què et passa? T'has llevat amb el peu esquerre?)
go down the wrong way
[menjar] baixar per l'altra banda
go wrong
[cosa] anar mal dades, fallar; [persona] anar per mal camí
in the wrong
equivocat; culpable
rub someone the wrong way
caure malament a algú; fer a algú la guitza
take something the wrong way
ofendre's (sobretot per una ofensa no intencionada)
the wrong way
pel camí equivocat, de manera equivocada

wrongs: two wrongs don't make a rightdos errors no fan un encert

wrote: that's all she wrote!ja està!, s'ha acabat (el bròquil)!, no hi ha res més a dir!, bona nit cresol/caragol!

wrung: be wrung outestar extenuat, estar exhaust

visca.com | Dites visca!