visca.com | Dites visca!

Entrades afegides des de 2017-03-15

Entrades catalanes

fer de bobe easy (Fa de bo llegir aquest llibre = This book is easy to read)
fer de malbe difficult (Fa de mal saber què fer = It's difficult to know what to do)
fer la pau — 1 get even, get revenge, square accounts 2 recover a loss; break even
quatre arreplegatsa bunch of goofballs
tenir-se-leshave words; argue, quarrel, bicker, squabble

Entrades angleses

a mile a minute molt de pressa; a presses i corruixes (ex.: He was talking a mile a minute and no one else could get a word in edgewise = Parlava molt de pressa i ningú més no podia dir res)
a nine days' wonderfoc d'encenalls; tema que interessa al públic durant poc temps (ex.: Their popularity turned out to be nothing but a nine days' wonder = Va resultar que la seva popularitat no era res més que un foc d'encenalls)
armchair travelerpersona que viatja mitjançant els llibres, sense moure's de casa (ex.: Whether you're an armchair traveler or a confirmed globetrotter, this book is for you = Tant si ets "viatger de butaca" o rodamon inveterat, t'agradarà aquest llibre)
at sixes and sevensdesgavellat, la bufa la gamba; fet un desastre (ex.: Since Mother has been on vacation, everything has been at sixes and sevens = Des que la mare està de vacances tot està desgavellat)
at the eleventh houra l'últim moment, in extremis (ex.: We never get around to paying our bills until the eleventh hour = Mai no trobem temps per pagar les factures fins a l'últim moment)
at the turn of the centuryal final d'un segle i al principi del que ve (ex.: My family moved to Catalonia at the turn of the century = La meva família es va traslladar a Catalunya al [canvi de / començament del] segle)
baker's dozenuna dotzena de frare (tretze) (ex.: The new bakery always gives you a baker's dozen of rolls = De panets, la nova fleca sempre te'n dóna una dotzena de frare)
bed and boardpensió completa (ex.: Bed and board is under 200 euros a week = Pensió completa costa menys de 200 euros la setmana)
break a leg!molta merda! (ex.: When you wish an actor luck you say "break a leg!" = Quan desitges sort a un actor dius "molta merda!")
break evensortir-ne sense guanyar ni perdre res; fer la pau (ex.: Some of the books we publish barely sell enough copies to break even = Amb alguns dels llibres que editem amb prou feines [sortim sense guanyar ni perdre res / recuperem els diners invertits / fem la pau])
break new groundtrencar esquemes, innovar, fer descobriments o invents nous (ex.: He's an artist that has always broken new ground = És un artista que sempre ha trencat esquemes)
broken reedfigaflor; persona dèbil i poc fiable (ex.: You can't rely on my brother, he's a broken reed = No et pots refiar del meu germà, és un figaflor)
by the scorea grapats, a dojo, a balquena, a cabassos (ex.: I have heartaches by the hundreds, troubles by the score, every day you love me less, each day I love you more = Tinc centenars d'afliccions, problemes a grapats, cada dia m'estimes menys i jo t'estimo més)
catch itrebre un càstig
change one's mindcanviar d'opinió (ex.: She had planned to study medicine, but soon changed her mind = Pensava estudiar medicina, però aviat va canviar d'opinió)
clear the tabledesparar (la) taula (ex.: "Clear the table" is one thing; "clean the table" is another = "Desparar taula" és una cosa; "netejar-la" n'és una altra)
don't go away mad, just go awayno marxis enfadat, però fes el favor de marxar
donkey's yearsmolts anys (ex.: We haven't seen our lawyer in donkey's years = Fa molt temps que no veiem el nostre advocat)
dressed to the ninesanar/vestir de vint-i-un botó, de fil de vint, d'etiqueta (ex.: For the film's premiere we all dressed to the nines = Per l'estrena de la pel·lícula tots anàvem de vint-i-un botó)
forty winksbecaina breu (ex.: Let me grab forty winks and I'll pick you up in an hour = Deixa'm fer una [petita becaina / becaineta] i et passaré a buscar d'aquí a una hora)
get evenvenjar-se, fer la pau
get up on the wrong side of (the) bedllevar-se del llit amb el peu esquerre (ex.: What's the matter with you? Did you get up on the wrong side of bed? = Què et passa? T'has llevat del llit amb el peu esquerre?)
give a hundred ten percentposar el coll, fer un esforç especial (ex.: If we want this business to make headway, we'll have to give it a hundred ten percent = Si volem que el negoci rutlli, hi haurem de posar el coll)
give someone a piece of one's mindrenyar algú, dir-li'n quatre de fresques, deixar-lo com un drap brut (ex.: I wish he were here, I'd give him a piece of my mind! = Tant de bo que fos aquí, el deixaria com un drap brut!)
give-and-takeestira-i-arronsa, concessions mútues (ex.: You can't be so demanding; there has to be a little give-and-take = No pots ser tan exigent; ha d'haver-hi una mica d'estira-i-arronsa)
go for brokejugar-se el tot pel tot (ex.: It's your last chance; you'd better go for broke! = És la teva última oportunitat; val més que t'ho juguis tot pel tot!)
great minds think alikedit humorísticament quan hom accepta la proposta de l'altri; [lit.] les grans ments pensen igual! (ex.: Joan: This calls for a celebration! Maria: Great minds think alike! = Joan: Això mereix una celebració! Maria: Les grans ments pensen igual!)
have wordstenir-se-les; discutir, barallar-se
in a split seconden un (batre d'ulls / dir Jesús / tres i no res) (ex.: Subliminal messages disappear in a split second = Missatges subliminars desapareixen en un batre d'ulls)
in the worst waymolt, desesperadament (ex.: I want to see her again in the worst way = Tinc moltíssimes ganes de tornar-la a veure)
it boggles (the/one's) mindesverar algú, deixar-lo perplex (ex.: It boggles my mind that people voted for him = Em deixa ben perplex que la gent el votés)
lay one's cards on the tablejugar a cartes vistes, ensenyar les cartes (ex.: It's about time you laid your cards on the table = Ja és hora que ensenyis les cartes)
make a break for itintentar escapar-se (ex.: When the guard turned his back the prisoner made a break for it = Quan el guàrdia se li va girar d'esquena, el presoner intentà escapar-se)
mind one's p's and q'scomportar-se com cal, vigilar de no fer ni dir res impropi (Your new boss is a stickler for rules, so you'd better mind your p's and q's = Pel que fa a les normes, el teu nou cap és molt primmirat; per tant, val més que et comportis com cal)
month of Sundaysmolt temps (ex.: We haven't seen our lawyer in a month of Sundays = Fa molt temps que no veiem el nostre advocat)
out of sight, out of mindd'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol (ex.: Absence may make the heart grow fonder, but "out of sight, out of mind" is also true = Pot ser que l'absència faci créixer l'afecte, però també és veritat "d'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol")
set ([br.] lay) the tableparar (la) taula (ex.: We "lay" the table in Great Britain and "set" it in the States = A Catalunya parem (la) taula!)
set the tableparar (la) taula (ex.: We "lay" the table in Great Britain and "set" it in the States = A Catalunya parem (la) taula!)
sit on one's handsno fer res quan s'hauria d'actuar; fer el dropo (ex.: Things aren't going to improve if you just sit on your hands! = Les coses no milloraran si només fas el dropo!)
take by stormcaptivar, encantar; assaltar, entrar a degolla (ex.: His new novel took the country by storm = La seva nova novel·la captivava el país)
take heartagafar ànim/ales (ex.: His wife's words made him take heart and try again = Les paraules de la seva dona li van fer agafar ànim/ales i tornar a provar-ho)
take it easyprendre-s'ho amb calma; relaxar, no esforçar-se (ex.: Unless you're looking for a fight, you'd better take it easy = A no ser que busquis brega, val més que t'ho prenguis amb calma)
take it out on someonefer-ho pagar a algú (ex.: I know you're upset, but don't take it out on me = Sé que estàs enfadat però no m'ho facis pagar a mi)
take its tollpassar factura, tenir unes conseqüències negatives (ex.: Sunbathing without sunscreen can take its toll in the long run = Prendre el sol sense protecció pot passar factura a llarg termini)
takes the (cake [am.] / biscuit [br.])!ser el súmmum (ex.: I've heard a lot of bad ideas, but this takes the (cake [am.] / biscuit [br.])! = He sentit moltes idees boges, però aquesta [és la súmmum / sí que és grossa]!)
turn the tables on someonefer caure en el propi parany (ex.: They wanted to swindle us but we turned the tables on them = Ens volien enganyar però els vam fer caure en el propi parany)

contacte / email


visca.com | Dites Visca!