An Idiom a Day

as far as one knows

1080) as far as one knowspel que algú sap (ex.: As far as I know, they couldn't produce enough evidence for a conviction = Pel que jo sé, no van poder presentar proves suficients per a una condemna).
ORIGEN: 1680. Literalment, tan lluny com jo sé. L'expressió as far as vol dir en la mesura (o grau) en què i es fa servir en altres contextos (p.e.: as far as I'm concerned = pel que fa a mi; as far as possible = mentre sigui possible).
COMENTARI: En certs contextos, l'expressió s'abreuja AFAIK.
SINÒNIMS: També to the best of one's knowledge (lit.: al millor del coneixement d'algú).
NOTA GRAMATICAL: Observem una possible ambigüitat de la nostra frase d'exemple: el verb modal could significa tant podia com podria; (exs.: I could do it when I was younger = Podia fer-ho quan era més jove; I could do it if I had the money = Podria fer-ho si tingués diners). Per tal d'evitar aquest conflicte, si es vol que s'entengui el sentit condicional, cal emprar el condicional de la perífrasi be able to. Així, doncs, en el nostre exemple, As far as I know, they wouldn't be able to produce enough evidence for a conviction = Pel que jo sé, no podrien presentar proves suficients per a una condemna.