An Idiom a Day

the whole kit and caboodle

1094) the whole kit and caboodletot el que hi ha, sac i peres, completament tot (ex.: Sexual union is powerful: it's biochemical, physiological, biological, primal, natural, spiritual — it's the whole kit and caboodle = La unió sexual és poderosa: és bioquímica, fisiològica, biològica, primordial, natural, espiritual: és tot el que hi ha).
ORIGEN: 1903. En el segle XIX, el mot kit, en sentit despectiu, volia dir conjunt de persones o coses, mentre que caboodle significava multitud, companyia.
SINÒNIMS: Altres expressions sinònimes, amb els sentits literals, són the whole ball of wax (tota la bola de cera), the whole shebang (tota la barraca), the whole shooting match (tot el certamen de tir) i the whole schtick (tot el truc).