An Idiom a Day

a bad apple

1405) a bad appleun o una poca-vergonya (ex.: There is one bad apple, and that is Katie, the beautiful prostitute with whom Bruce is in love = Hi ha una poca-vergonya, i aquesta és la Katie, la bella prostituta de la qual està enamorat en Bruce).
ORIGEN: 1887. Literalment, una poma dolenta; una persona deshonesta o desagradable que té una mala influència en els altres. És possible que al·ludexi a la dita one bad apple spoils the barrel (una poma dolenta malmet tot el barril).
COMENTARI: També a rotten apple (una poma podrida).
SINÒNIMS: De sinònims de les persones dolentes n'hi ha per a donar i per a vendre; vet-ne aquí uns quants: bad egg, bad hat, bad penny, bad lot, scoundrel, blackguard, good-for-nothing, louse i cad.
NOTA GRAMATICAL: El pronom whom és el cas acusatiu del pronom who i el seu ús és obligatori deprés d'una preposició, com en el nostre exemple de més amunt (the beautiful prostitute with whom Bruce is in love). Ara bé, whom no s'usa gaire en anglès col·loquial, ja que dóna un to formal i afectat al discurs. Per tant, la construcció formal —«prep. + whom + subj. + verb» (... with whom Bruce is in love) es canvia per «who + subj. + verb + prep.» (... who Bruce is in love with). Ara bé, quan el pronom relatiu who fa de complement de la subordinada es pot ometre; així: the beautiful prostitute Bruce is in love with.