An Idiom a Day

knock oneself out

497) knock oneself outtrencar-se les banyes, esprémer-se el cervell, suar la cansalada (ex.: If dandelions were rare and fragile, people would knock themselves out to pay twenty euros a plant = Si la dent de lleó fos rara i fràgil, la gent es trencaria les banyes per pagar vint euros per planta).
ORIGEN: 1939. El «phrasal verb» knock out vol dir estabornir, deixar KO, però en aquest context vol dir fer un gran esforç. Ara bé, sovint es diu amb un to d'aprovació irònica, com en l'expressió ja t'ho faràs.
SINÒNIM: Existeix en anglès nord-americà l'expressió sinònima i vulgar bust one's ass/butt, literalment, trencar el cul.