it doesn't matter

642) it doesn't mattertant és, no importa, no hi fa res, tant se li'n dóna naps com cols (ex.: It doesn't matter what he says, it's what he does that counts = Tant és el que diu, el que compta és el que fa.)
ORIGEN: 1887. Literalment, no importa.
COMENTARI: Com a verb, matter vol dir importar; com a nom, té moltes accepcions —matèria, tema, assumpte, cosa, problema, etc.— i es fa servir en moltes frases fetes: What's the matter? [dit a algú que plora] = Què et passa?, What's the matter with you? [dit a algú que ha fet una malifeta] = Què et passa?, for that matter = pel que fa a això, etc.
SINÒNIM: És sinònim de la dita no matter.
NOTA LÈXICA: Cal no confondre matter amb el verb mind (fer res, importar). Exemples: Do you mind if I sit here? = Et fa res que m'assegui aquí?, I don't mind waiting = No em fa res esperar. En poques paraules, things matter i people mind.