An Idiom a Day

off one's rocker

665) off one's rockerestar fora de seny, estar sonat (ex.: I must have been off my rocker to think that I'd ever get away with telling such an obvious lie = Devia estar fora de seny quan pensava que esquivaria les conseqüències d'una mentida tan òbvia).
ORIGEN: 1900. Literalment, fora/caigut del seu balancí.
SINÒNIMS: També es pot dir off one's nut/trolley i, en anglès britànic, off one's chump (nut i chump són argot de cap, i trolley = tramvia).
NOTA GRAMATICAL: El verb català deure es fa servir per a expressar el que sembla probable —p.e., Deuen tenir molts diners— i es tradueix en anglès per l'auxiliar modal must: They must have a lot of money. En el passat, si es parla d'avui, tant l'anglès com el català fan servir la mateixa construcció: «deure haver + participi» «must have + participle»: ex.: Avui deuen haver plegat abans = They must have got off early today. En canvi, si es parla d'abans d'avui, el català canvia la construcció, però l'anglès no: ex.: Ahir es devien perdre = They must have got lost yesterday.