cut the cheese

840) cut the cheesefer un pet, fer una llufa (ex.: What a stink! Who cut the cheese? = Quina pudor! Qui ha fet [el pet / la llufa]?).
ORIGEN: 1972. L'expressió al·ludeix al tuf que produeixen alguns tipus de formatge quan se'n talla la primera llenca.
COMENTARI: L'únic mot en anglès pel gas evacuat per l'anus és fart, que es considera un vulgarisme. Unes expressions equivalents pel verb fart són break wind i pass gas.
NOTA LÈXICA: En exclamacions admiratives, el català fa servir les expressions «que+adjectiu» i «quin+nom». A grans trets, l'anglès tradueix la primera per «how+adjectiu» i la segona per «what+nom», si el nom és no comptable o plural, o «what a + nom» si el nom és comptable. Exemples: que estrany! (how strange!), quina sort! (what luck!) i quina sorpresa! (what a surprise!). Per a més exemples, vegeu l'article How + adjectiu....