visca.com | Diccionari Regex

Exemples de l'ús del Diccionari Regex

Busquem col·laboradors!
Si heu descobert un bon ús del Diccionari Regex o us cal ajut per a dur a terme alguna cerca, no dubteu a contactar amb nosaltres.

ÍNDEX

RIMES I SUFIXOS | TRIFTONGS | INFIXOS | INA i ÏNA | CONSONANTS GEMINADES | LES OCLUSIVES (b/p, d/t, g/c) | HI HA ALTRES MOTS COM GÓSOL?

RIMES I SUFIXOS

Dos usos obvis del Diccionari Regex són les cerques de rimes i dels mots que tenen en comú algun sufix. Totes dues cerques es fan simplement afegint al sufix o a la cadena el caràcter $; p.e., el patró al$ trobarà un gran nombre de mots que rimen amb normal i el patró iatre$ tornarà tots els mots que terminen en aquest sufix. En el primer cas, si no volem que el programa torni mots que no rimen amb normal, com ara sàndal, sègal, caníbal, búfal, etc., podem filtrar els resultats eliminant totes les vocals accentuades: [àéèíóòú].

Si volem trobar tots els mots que rimen amb cru, una solució ràpida podria ser cercar mots que terminen en ú (53 ocurrències). Ara bé, així perdríem rimes d'una síl·laba (tu, nu, etc.). Podem modificar el patró així: (ú|^\w{1,2}u)$. Vol dir: Cerca mots que terminen en ú o bé que consisteixen en una o dues lletres més u final de mot. Però de les 97 ocurrències, molts no rimen perquè acaben en diftongs (au, iu, etc.). Afortunadament, filtrar aquests diftongs és molt senzill; només hem d'entrar al camp de Filtre el patró [aeiouéè]u$. Això eliminarà dels resultats tot mot que acabi en au, eu, iu, etc. Ara, dels 60 resultats que ofereix la cerca, només ecu no fa rima amb cru.

Diccionari Regex | Principi


TRIFTONGS

Hi ha quatre triftongs en català: iai (23 ocurrències), ieu (cap ocurrència; només aparèixer en les formes verbals de la segona persona plural), uai (23 ocurrències) i üeu/ueu (6 ocurrències).

Diccionari Regex | Principi


INFIXOS

Un infix és un afix introduït a l'interior del mot, expressant sovint idees d'intensitat o matís. En el cas de verbs derivats de verbs, els infixos s'intercalen entre el radical i la desinència i tots pertanyen a la primera conjugació. Per tant, per cercar els infixos isc o isqu podem primer limitar la cerca a Tots els verbs i després fer servir aquest patró: (isc|isqu)+ar(-se)?$ (37 ocurrències, no totes les quals contenen l'infix).

Diccionari Regex | Principi


INA i ÏNA

Hi ha 71 ocurrències del grup "vocal + ina" final de mot i 69 del grup "vocal + ïna".

Diccionari Regex | Principi


CONSONANTS GEMINADES

Cercant les consonants geminades trobem les ocurrències següents:

CONS. OCURRÈNCIES CONS. OCURRÈNCIES
bb 3 mm 380
cc 424 nn 266
dd 23 pp 8
ff 1 rr 2594
gg 23 ss 2770
ll 5193 tt 24
l·l 1365 zz 6

Diccionari Regex | Principi


LES OCLUSIVES (b/p, d/t, g/c)

Amb una versió modificada del Diccionari Regex hem compilat una llista de parells de mots catalans que només es distingeixen pel so de l'oclusiva o bé de les lletres b/v. En són exemples bis/pis, do/to, gas/cas i proba/prova.

Diccionari Regex | PrincipiHI HA ALTRES MOTS COM GÓSOL?

El nom Gósol és excepcional, ja que termina amb la seqüència [ó+C+V+C]. Més de mil paraules catalanes acaben en [ò+C+V+C] (exs. fònic, homòleg, indòcil, pòdex, etc.), però només n'hi ha una altra que termina com Gósol. Sabeu quina és?

De fet, si eliminem tot els mots que acaben en ó o ós, el caràcter ó apareix en només 36 mots, 13 dels quals són verbs derivats de córrer.

Diccionari Regex | Principi


visca.com | Diccionari Regex

Correu