[visca.com] [Music at visca] [The music of Robert the Robot]

Dream For a Year

Versió MP3
I've had this dream for a year, and every night it's the same.
I'm in a bar for some beer, when in comes Calamity Jane
She pulls a gun and I run to the corral for a steed
We make a leap for the sun while Janey's drawing a bead... on me!
Tinc aquest somni des de fa més d'un any i cada nit és igual.
Sóc en un bar per fer una cervesa quan hi entra Calamity Jane.
Ella treu una pistola i corro cap al corral per un cavall,
faig un salt al sol mentre Janey apunta la pistola... a mi!

Well this must have been my lucky day
The horse grows wings and we go flying over the prairie
Janey's bullets grow wings too and are floating around our heads
like a flock of multicolored little butterflies... when I wake up.
Bé, aquest devia ser el meu dia de sort
el cavall treu ales i anem volant per sobre les praderes.
Les bales de la Janey també treuen ales i estan flotant al voltant dels nostres caps
com un estoll de papallones petites de molts colors... quan em desperto.

So then I stumble downstairs looking for something to drink
I see three little green bears playing guitar in my sink
Two singing sharp and one flat, they make a horrible sound
I said "Hey, clean up your act!" and then they're pulling me down... the drain.
Doncs baixo entrebancant-me cap a la cuina cercant una cosa per a beure
i veig tres ossets petits i verds tocant guitarra a la pica.
Dos desafinen massa agut i un massa baix, i fan un estrèpit espantós.
Dic "Ei, milloreu, d'una vegada!" i llavors m'estan tibant... pel desguàs.

Never in my life would I've believed
The joys of sewer cruisin' in a 36-roach-power sludge-mobile
Oozin' down the tube, goin' to see the main man, old Brain Drain...
When I wake up!
Mai en la vida no m'hauria cregut que hi havia
tanta alegria com passejar-se per la claveguera amb un cotxe tarquim de trenta-sis escarbats!
Escolant-se pel tub, anant a veure l'home principal, el cervell del desguàs...
I de sobte em desperto!

So then it's time to get up and catch the plane into town
Day after day the same rut is starting to get me down
But when we'd gone half a mile the plane is stopped in midair
Three robots roll down the aisle and all together they blare:
Així ja és hora de llevar-me i agafar l'avió cap al poble.
Dia rere dia! La mateixa rutina ja comença a cansar-me, ja.
Però quan havíem anat mitja milla, l'avió s'ha parat a l'aire i
tres robots, rodolant pel passadís criden tots junts:

"We are the Imperial Robots from the planet Munimula
And have come to subjugate your planet and all of its peoples. Heh heh heh."
I say "Well you're too late, they've already done it! Ah ha ha ha!"
They say to me "You! With the overly active vocal organ,
We seem to sense your presence in our memory circuits."
And I say "Well you should, you animated ashcan!
I've had this dream for a year and every night it's the same
I'm in a bar for some beer, in walks Calamity Jane..."
"Som els Robots Imperials del planeta Munimula
i hem vingut per subjugar el vostre planeta i tots els seus pobles. heh heh heh."
Dic: "Doncs arribeu tard, ja ho han fet. Ha ha ha."
Em diuen "Vostè! El qui té l'òrgan vocal massa actiu!
Ens sembla que detectem la seva presència ens els nostres circuits de memòria."
I dic: "Doncs, clar que hauries de detectar-la, galleda d'escombraries animada!
Tinc aquest somni des de fa més d'un any i cada nit és igual.
Sóc en un bar per fer una cervesa quan hi entra Calamity Jane..."

[The music of Robert the Robot] [Music at visca] [visca.com]