visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

101 — Locucions i frases fetes amb all

Abans d'abandonar el tema del mot tot, ens convé esmentar algunes locucions i frases fetes angleses que fan servir el mot anglès all. Una d'aquestes, all right (escrit també alright), té tants significats que hi dedicarem tot un article (a whole article!). Ara per ara, considerem nou expressions i frases fetes que contenen el mot all:

above allper damunt de tot, sobretot
Above all, don't forget to unplug the toaster before you work on it.
Per damunt de tot, no oblidis de desendollar la torradora abans de treballar-hi.

after alldesprés de tot, al cap i a la fi
After all, money can't buy love.
Després de tot, el diner no pot comprar l'amor.

all alongdes del principi
I knew all along they weren't what they appeared to be.
Sabia des del principi que no eren el que aparentaven.

all in allfet i fet, considerant-ho tot plegat
All in all, we'd be better off waiting in the car.
Fet i fet, ens convindria més esperar-nos al cotxe.

all the best — (salutació familiar que es fa servir al final d'una carta) lit.: tot el millor o que rebis tot el millor

at allgens
This room doesn't get any sunlight at all.
Aquesta sala no rep gens de sol.

be all inestar completament cansat
After fourteen hours working in the emergency room, the nurse was all in.
Després de catorze hores treballant a la sala d'urgències, la infermera estava completament cansada.

be all the same to (somebody) — ser indiferent (a algú)
Whether they come or not, it's all the same to me.
Tant si vénen com no, tant me fa.

not at allde res (resposta a les gràcies)
"Thanks for washing the dishes." "Not at all."
— Gràcies per rentar els plats. — De res.

EXERCICIS 101

1) Està bé que el defensi; després de tot, és el seu germà.
2) Per damunt de tot, ens cal poder entendre'ns.
3) Fet i fet, ens ho vam passar molt bé.

<- Lliçó 100 | Índex | Lliçó 102 ->
visca.com | Anglès difícil